MAO:103/18

Kalajoen Satama Oy - satamajäänmurtopalvelut

julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/603
Antopäivä: 27.2.2018

ASIAN TAUSTA

Kalajoen Satama Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.6.2017 julkaistulla ja 11.7.2017 sekä 15.7.2017 korjatulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta satamajäänmurtopalvelujen hankinnasta ajalle 1.10.2017–30.4.2020 ja sen jälkeen mahdolliselle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Kalajoen Satama Oy:n hallitus on 28.8.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 51 valinnut Oy Yxpila Hinaus - Bogsering Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 450.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Rahjan Huolinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä tarjottavalle palvelulle asetettujen vaatimusten mukaan tarjoajan jäänmurtajan on tullut olla enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa aluksen asiamiehen viimeisestä ennakkoilmoituksesta portnet-järjestelmään ja satamajäänmurtopalvelun tuottajalle. Saman kohdan mukaan tarjoukseen on tullut tehdä selvitys siitä, miten lähtövalmius hoidetaan sekä kuvaus varajärjestelmästä laitevian tai muun toiminnan mahdollisen rajoittavan tekijän varalta. Lisäksi on todettu, että mikäli tämä selvitys puuttuu tarjouksesta, tarjous hylätään. Edelleen tarjouspyynnön kohdassa 12.4 "Toimitustakuu" on todettu, että tarjoaja sitoutuu kohdassa 12.1. määriteltyyn toimitusvarmuuteen.

Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja Oy Yxpila Hinaus - Bogsering Ab ei ole täyttänyt hankintayksikön asettamaa edellytystä enintään kahden tunnin lähtövalmiudesta. Hankintapäätöksessä olevan yhteenvedon mukaan voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että sen miehistö on päivystysvalmiudessa, mutta miinuksena on mainittu, että miehistö on Kokkolassa. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut olevansa siis vain päivystysvalmiudessa, ei lähtövalmiudessa, mitä on edellytetty tarjouspyynnössä. Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Jos voittaneen tarjoajan operoiman aluksen miehistö on päivystysvalmiudessa Kokkolassa, alus ei ole enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa Rahjassa. Jäänmurtoaluksen siirtäminen meritse Kokkolan satamasta Rahjan satamaan jääolosuhteissa kestää vähintään 3,5 tuntia, ilman sen saattamista merikuntoon. Siinä tapauksessa, että voittanut tarjoaja on aikonut pitää aluksen Rahjan satamassa ja miehittää sekä saattaa sen merikuntoon aina saatuaan ennakkoilmoituksen, miehistön siirtyminen alukselle vie tällöin huomattavasti enemmän aikaa kuin enintään kaksi tuntia. Matka Kokkolan satamasta Rahjan satamaan kestää reittilaskurin mukaan 56 minuuttia. Todellisuudessa matka kestää huomattavasti kauemmin, koska aluksen miehistö on päivystysvalmiudessa kotonaan eikä Kokkolan satamassa. Miehistön pitäminen päivystysvalmiudessa satamassa olisi hyvin kallista. Jotta alus voi lähteä suorittamaan jäänmurtotehtävää, on suoritettava useita valmistelevia vaiheita ja toimenpiteitä, joihin menee ainakin yli puoli tuntia aikaa.

Valittajan alus on ollut aina enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa, koska aluksen miehistö on pystynyt päivystämään Kalajoella.

Hankintayksikkö on todennut päätöksessään, että voittaneen tarjoajan alus ei ole enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa, koska muutoin voittanut tarjoaja olisi saanut saman merkinnän laatupisteisiin kuin valittaja, eli merkinnän "Miehistö [ ] on kahden tunnin lähtövalmiudessa (hyvä)".

Vastine

Vaatimukset

Kalajoen Satama Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön kohdassa 12 asettanut tarjottavalle palvelulle vaatimuksia. Kohdassa 12.1 vaatimukset ovat kohdistuneet lähtövalmiuteen, jonka osalta hankintayksikkö on määritellyt ensinnäkin, että tarjoajan jäänmurtajien on aina oltava sellaisessa lähtövalmiudessa, että jäänmurtotehtävät ja alusten avustustehtävät kyetään suorittamaan asianmukaisesti ennen laivan saapumista ja lähtemistä. Lisäksi tarjoajan jäämurtajan on ollut oltava enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa aluksen asiamiehen viimeisestä ennakkoilmoituksesta portnet-järjestelmään ja satamajäänmurtopalvelun tuottajalle. Hankintayksikkö on lisännyt, että mikäli tämä ehto ei toteudu, tullaan tarjoajan kuukausiveloituksesta vähentämään kymmenen prosenttia.

Sekä voittaneen tarjoajan että valittajan tarjoukset ovat sisältäneet tarjouksen liitteenä selvityksen siitä, miten tarjoaja suoriutuu palvelun tuottamiseen liittyvistä vaatimuksista ja on järjestänyt varajärjestelyt laitevian tai muun toiminnan mahdollisen rajoittavan tekijän varalta.

Kahden tunnin lähtövalmiuden toteutumisesta ei ole annettu erikseen laatupisteitä, vaan tarjouspyynnön mukaisesti on pisteytetty toimintamallia, miten tarjoaja on suoriutunut vaatimuksista sekä varajärjestelyistä. Molemmat tarjoajat ovat saaneet laatuvertailusta 20 pistettä. Pisteytys on ollut perustellusti yhtä suuri, sillä varajärjestelmänä on voittaneella tarjoajalla ollut useampi alus, eikä se ole ollut riippuvainen ulkopuolisesta alihankkijasta, kun taas valittajan miehistön sijaitseminen paikkakunnalla on saattanut mahdollistaa asetettua tuntirajaa tehokkaamman valmiuden.

Hankintasäännösten mukaan lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjouksen ja todennut niiden tarjouspyynnön mukaisuuden. Tarjouksen jättäessään ja selvityksen antaessaan voittanut tarjoaja on antanut selvityksen kohdan 12.1 vaatimuksen täyttymisestä.

Voittaneen tarjoajan hinaaja sijoitetaan Kalajoen satamaan, joten valittajan mainitsemaa siirtomatkaa ei synny. Hankintayksikkö on tarkastanut lähtövalmiuden toteutumisen. Saadun varmistuksen mukaan voittaneen tarjoajan hinaaja on lähtövalmiina 1,5 tunnin kuluessa ennakkoilmoituksesta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että miehistö päivystäisi Kalajoen satamassa, vaan kahden tunnin lähtövalmiuden toteutumista. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu, että miehistö päivystää Kokkolassa, joka on 62 kilometrin päässä. Ajomatka kestää 50 minuuttia. Hankintayksiköllä ei ole ollut mitään perusteltua syytä epäillä, että alle kahden tunnin lähtövalmius ei toteutuisi.

Kuultavan lausunto

Oy Yxpila Hinaus - Bogsering Ab on muun ohella esittänyt, että se tulee sijoittamaan yhden aluksen pysyvästi Kalajoen satamaan, jolloin jäänmurtaja on enintään kahden tunnin lähtövalmiudessa.

Tarjouspyynnön mukainen kahden tunnin lähtövalmius ei ole ollut ehdoton vaatimus, sillä jos ehto ei ole toteutunut, tarjouspyynnön mukaan tarjoajan kuukausiveloituksesta tullaan vähentämään kymmenen prosenttia.

Voittaneen tarjoajan toimintamallin mukaan miehistö päivystää 24 tuntia vuorokaudessa, millä varmistetaan se, että jäänmurtaja on lähtövalmiudessa kahden tunnin kuluessa yhteydenotosta.

Vastaselitys

Rahjan Huolinta Oy on muun ohella esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut, että se suoriutuu tarjouspyynnössä vaaditusta lähtövalmiudesta. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ainoastaan ilmoittanut, että sen miehistö on päivystysvalmiudessa.

Voittaneen tarjoajan nyt lausunnossaan lähtövalmiudestaan esittämää ei tule ottaa huomioon arvioitaessa onko voittanut tarjoaja tarjouksessaan ilmoittanut, miten se hoitaa lähtövalmiuden.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikululaskelmasta ei ole ilmennyt, ovatko kulut todella syntyneitä tai syntyviä oikeudenkäyntikuluja. Vaatimuksesta ei ole ilmennyt myöskään käytettyä aikaa ja tuntihintaa. Näin ollen hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus kiistetään perusteiltaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämien väitteiden perusteella arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut siten tarjouspyynnön vastainen tarjottavalle palvelulle asetettujen vaatimusten osalta, että hankintayksikön on katsottava toimineen hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Asian kannalta relevantti tosiseikasto

Tarjouspyynnön kohdan 12. "TARJOTTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET" alakohdassa 12.1 "Lähtövalmius" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan jäänmurtajien on aina oltava sellaisessa lähtövalmiudessa, että jäänmurtotehtävät ja alusten avustustehtävät kyetään suorittamaan asianmukaisesti ennen laivan saapumista ja lähtemistä.

Tarjoajan jäämurtajan on oltava enintään kahden (2) tunnin lähtövalmiudessa aluksen asiamiehen viimeisestä ennakkoilmoituksesta portnet-järjestelmään ja satamajäänmurtopalvelun tuottajalle. Mikäli tämä ehto ei toteudu tullaan tarjoajan kk veloituksesta vähentämään 10%/kerta.

Tarjoukseen on tehtävä selvitys siitä, miten lähtövalmius hoidetaan sekä kuvaus varajärjestelmästä laitevian tai muun toiminnan mahdollisen rajoittavan tekijän varalta. Mikäli tämä selvitys puuttuu tarjouksesta, niin tarjous hylätään."

Edelleen tarjouspyynnön kohdassa 12.4 "Toimitustakuu" on muun ohella todettu, että tarjoaja sitoutuu kohdassa 12.1 määriteltyyn toimitusvarmuuteen.

Tarjouspyynnön kohdan 13. "HANKINTAMENETTELYN VAIHEET" alakohdassa "Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksia tarkastellaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta palvelulta ja sen tarjoamiseen vaadittavalta kalustolta, miehitykseltä, lähtövarmuudelta ja toimitustakuulta edellytetään. Mikäli tarjoaja ei täytä kaikkia ehdottomia vaatimuksia tai ilmoittaa tiedot virheellisinä tai selvitys puuttuu, johtaa se tarjouksen hylkäämiseen."

Tarjouspyynnön kohdan 14. "PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET" alakohdassa "Laatupisteytys" on muun ohella todettu, että tarjoaja voi saada palvelulle asetetuista vertailtavista ominaisuuksista yhteensä 40 pistettä. Tarjousten laatuarviointia koskevassa taulukossa on eroteltu neljä eri laatutekijää, joista yksi on ollut "Kuvaus palvelun toteutumisesta (toimintatakuu, lähtövalmius)" ja tämän osalta pisteytysperusteeksi on ilmoitettu "Kuvaus, miten tarjoaja suoriutuu vaatimuksista ja on järjestänyt varajärjestelyt (miehistö/kalusto)". Kyseisestä laatutekijästä maksimipisteet ovat olleet 20 pistettä.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Referenssilomake" kohdassa "REFERENSSI 4" tarjoajilta on vaadittu kuvaus siitä, miten tarjoaja suoriutuu palvelun tuottamiseen liittyvistä vaatimuksista ja on järjestänyt varajärjestelyt. Esimerkkeinä on mainittu lähtövalmiuden hoitaminen, toimintatakuun varmistaminen, miehistön riittävän osaamisen varmistaminen ja kuvaus varajärjestelmästä laitevian tai muun toiminnan mahdollisen rajoittavan tekijän varalta.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan edellä mainitun mukaisen referenssilomakkeen "REFERENSSI 4" kohdassa ilmoittanut seuraavaa:

"Yhtiömme palveluksessa on tällä hetkellä 18 henkilöä. Jäänmurto ja hinaustilauksia varten on käytössämme yksi puhelinnumero joka päivystää vuorokauden ympäri. Miehistöllämme on jo usean vuoden kokemus vastaavien palveluiden tuottamisesta. Laitevian sattuessa ammattitaitoinen miehistömme pystyy saamaan itse aluksen korjattua ja suuremman vian kohdatessa saamme Kokkolasta korvaavan kaluston paikalle."

Hankintapäätöksen liitteenä olleessa laatuvertailupisteytystaulukossa hankintayksikkö on edellä mainitun referenssin 4 osalta antanut voittaneelle tarjoajalle täydet 20 pistettä. Pisteytyksen perusteeksi on ilmoitettu seuraavaa:

"Miehistö on päivystysvalmiudessa. Miinuksena, miehistö Kokkolassa. Varahinaaja omasta fleetistä (5 hinaajaa) Kokkolasta. Varajärjestelmä omasta yhtiöstä, hyvä."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole toimittanut selvitystä vaaditusta aluksen kahden tunnin lähtövalmiudesta, ja tästä syystä voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön kohdasta 12.4 on käynyt edellä kuvatulla tavalla ilmi, että tarjoajien on tullut sitoutua tarjouspyynnön kohdassa 12.1 määriteltyyn toimitusvarmuuteen eli muun muassa kahden tunnin lähtövalmiuteen hinnanalennuksen uhalla. Lisäksi tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että tarjoajien on tullut tarjouksessaan selvittää muun ohella se, miten vaadittu lähtövalmius hoidetaan, tai muuten tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellä kuvatulla tavalla asetettu yhdeksi laatuvertailuperusteeksi se, miten tarjoaja kuvaa palvelun toteutumisen toimintatakuun ja lähtövalmiuden osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on ollut jossain määrin epätäsmällinen sen osalta, millainen selvitys lähtövalmiudesta on ollut riittävä. Lisäksi tarjouspyyntö on ollut jossain määrin epäselvä sen osalta, mitkä kriteerit ovat olleet tarjottua palvelua koskevia vaatimuksia ja mitkä tarjousten vertailuperusteita. Tämän rakenteellisen epäselvyyden ei voida kuitenkaan katsoa vaikuttaneen valittajan tai voittaneen tarjoajan asemaan siltä osin, kuin valituksessa on esitetty voittaneen tarjoajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen. Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut valittajan esittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta kahden tunnin lähtövalmiudesta. Tarjouksesta on valittajan mukaan puuttunut selvitys lähtövalmiudesta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Vaikka voittanut tarjoaja ei ole lähtövalmiutta koskevassa selvityksessään käyttänyt ilmaisua "lähtövalmius", hankintayksikkö on voinut katsoa sen riittävällä tavalla kuvanneen suoriutuvansa vaaditusta lähtövalmiudesta ilmoittamalla muun ohella ympärivuorokautisesta päivystyksestään ja henkilöstön määrästä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tarjouspyynnön kohdan 12.2 mukaan hinaaja on sijoitettava koko sopimuskaudelle Kalajoen satama-alueelle, mihin tarjoajat ovat sitoutuneet antaessaan tarjouksensa, asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksiköllä olisi ollut hankintapäätöstä tehdessään perusteltu syy epäillä, että voittaneen tarjoajan jäänmurtoalus eli hinaaja ei olisi vaaditussa kahden tunnin lähtövalmiudessa.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Kalajoen Satama Oy ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena valittajan esittämillä perusteilla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Rahjan Huolinta Oy:n korvaamaan Kalajoen Satama Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.3.2018