MAO:102/18

Suomen ympäristökeskus - merentutkimusaluksen peruskorjaus

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2017/72
Antopäivä: 26.2.2018

ASIAN TAUSTA

Suomen ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta merentutkimusalus Arandan peruskorjaushankinnasta.

Suomen ympäristökeskus on 19.1.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Rauma Marine Constructions Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 11.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 13.4.2017 antamallaan päätöksellä numero 207/17 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 8.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Turun Korjaustelakka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksun. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.794,81 eurolla sekä oikeudenkäyntimaksun määrän viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjouspyynnössä on esitetty ehdoton soveltuvuusvaatimus siitä, että tarjoajalla tulee olla kokemusta kahdesta aluksen rakennus- ja peruskorjausprojektista, joihin on sisältynyt runko-, koneisto- ja sisustustöitä. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tehneensä muutos- ja telakointitöitä, mikä on eri kokemusta kuin tarjouspyynnössä vaadittu rakennus- ja peruskorjausprojekti. Tarjouksesta ei ole käynyt ilmi kokemus runko-, koneisto- ja sisustustöistä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi vaadittua projektinjohtajan kokemusta laivan rakennus- ja peruskorjausprojektin johtamisesta. Tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa vaadittua selvitystä soveltuvuusvaatimuksen 4 täyttymisestä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjoajan omia ehtoja, joita tarjouspyynnön mukaan ei ole saanut esittää. Voittanut tarjoaja ei ole sitoutunut tarjouksessaan tarjouspyynnön aikatauluun, vaan se on asettanut oman ehdon vaatimalla hankintayksiköltä erillistä materiaalitilausta, johon voittanut tarjoaja on sitonut oman toimitusaikataulunsa. Tarjouksen mukaan tarjouspyynnön mukainen aikataulu olisi ollut mahdollista toteuttaa, mutta tämä vaatisi erillistä materiaalitilausta, ja esimerkiksi uudella ruoripotkurilla on tarjouksen mukaan ollut 8 kk toimitusaika. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lisäksi vaadittu hankintayksikköä erikseen tilaamaan hankinnan kohteeseen sisältyvää materiaalia.

Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan sitoutunut tarjouspyynnön hinta- ja toimitusehtoon, vaan se on asettanut oman Incoterms 2010 toimitusehdon, johon se on sitonut tarjoushintansa. Tarjouspyynnön vastaisen toimitusehdon vuoksi voittaneen tarjoajan tarjouksen lopullinen hinta ei ole ollut tarjouksen tietojen perusteella laskettavissa. Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt ehdon, joka tekee siitä sitomattoman ja ehdollisen, eikä se ole ollut tarjouspyynnössä edellytetysti lopullinen ja sitova.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouspyynnön vastaisesti listauksen muutos- ja telakointitöistä englannin kielellä.

Mainitut seikat ovat vaikuttaneet tarjousten vertailukelpoisuuteen.

Tarjoukset on vertailtu virheellisesti. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt edellytettyä ympäristösertifikaattia, joten se on virheellisesti saanut tarjousvertailussa 5 pistettä.

Voittanut tarjoaja on saattanut osallistua hankinnan valmisteluun.

Vastine

Vaatimukset

Suomen ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 23.239,15 eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on lisäksi vaatinut, että sille annetaan tieto valittajan vastaselityksen liitteenä 1 olevasta hyvitysmaksun perusteita koskevasta laskelmasta.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on täyttänyt soveltuvuusvaatimukset. Voittanut tarjoaja on ensinnäkin tarjouksensa liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella vahvistanut, että se täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että jäänmurtajien muutosprojekteissa on ollut kyse rakennus- tai peruskorjausprojekteista. Se on myös toimittanut hankintayksikölle lisäselvityksiä referensseistään, joista on ilmennyt, että projekteihin on sisältynyt runko-, koneisto- ja sisustustöitä. Hankintayksiköllä on ollut oikeus huomioida lisäselvitykset voittaneen tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa.

Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä. Voittanut tarjoaja on kuvannut referenssinsä samalla tarkkuudella kuin valittaja, ja molemmat tarjoajat ovat ilmoittaneet referenssikohteinaan alusten muutostöitä. Myös kilpailutukseen osallistunut kolmas tarjoaja on tarjouksessaan tarjonnut referensseinään muutostöitä. Hankintayksikkö on hyväksynyt soveltuvuuden osalta suhteellisen suppeatkin selvitykset, kunhan niistä on ilmennyt vaatimusten täyttyminen. Valittajan osalta on esimerkiksi hyväksytty toiseksi referenssiksi ilmoitettu maantielautan peruskorjaus, jonka luonne erityisaluksena on ollut tulkinnanvarainen.

Voittaneen tarjoajan projektinjohtajalla ja tämän sijaisella on ollut vaadittu kokemus. Tarjouspyynnössä asetetusta vaatimuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, onko sekä projektipäälliköllä että tämän sijaisella tullut olla vaadittu kokemus, vai onko riittänyt, että näillä henkilöillä on ollut vaadittu kokemus yhteensä. Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteenä olevalla lomakkeella vahvistanut, että se on täyttänyt asetetut soveltuvuusvaatimukset. Voittanut tarjoaja on myös toimittanut hankintayksikölle lisäselvityksiä kyseisistä henkilöistä. Vaatimusten täyttyminen on varmistunut selvitysten perusteella. Hankintayksiköllä on ollut oikeus huomioida lisäselvitykset voittaneen tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa.

Hankintayksikkö on katsonut myös valittajan tarjouksen täyttävän soveltuvuusvaatimukset projektinjohtajan johtajakokemuksen osalta, kun nimetty henkilö oli toiminut projekti-insinöörinä ja aluepäällikkönä. Valittajan nimeämällä sijaisella on ollut johtajakokemusta vain putkitöistä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan sitoutunut tarjouspyynnön mukaiseen toimitusaikaan. Valittajan mainitsema ruoripotkurin kahdeksan kuukauden tilausaika on mahtunut tarjouspyynnössä asetettuun aikatauluun. Tarjouksessa esitetty lisätieto ruoripotkurin toimitusajasta on ollut yleisesti tiedossa ja koskenut samalla tavalla kaikkia telakoita. Yhden tarjoajan poissulkeminen kyseisen tarjouksen ilmauksen johdosta olisi ollut syrjivää. Ilmaisulla "erillinen materiaalitilaus" ei ole tarkoitettu, että kyseinen materiaalitilaus olisi jäänyt ostajan vastuulle. Tarjouskokonaisuuteen sisältyvän osan toimitusaikataulu on ollut syytä tuoda esiin, jotta se on voitu huomioida hankinnan päätöksentekoaikataulussa. Kyse on ollut sallitusta lisäinformaatiosta. Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt ruoripotkurin.

Voittanut tarjoaja on sitoutunut tarjouspyynnön hinta- ja toimitusehtoon. Voittaneen tarjoajan Incoterms 2010 EXW -toimitusehto ei ole ollut ristiriidassa tarjousasiakirjoissa esitettyjen aluksen toimitusta koskevien ehtojen kanssa. Ehto on tarkoittanut sitä, että alus luovutetaan hankintayksikölle tarjoajan toimipisteessä Raumalla. Voittanut tarjoaja on hyväksynyt tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen, eli myös toimitusta koskevat ehdot.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on työlaajuuden mukaisesti esitetty lopullinen tarjoajaa sitova hinta, joka on kuvattu tarjouksen liitteessä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ollut kirjaus, jonka mukaan "ehdotettu hankintasopimusluonnos on ollut hyväksyttävissä ja allekirjoitettu versio vaatisi RMC:n hallituksen hyväksynnän", on tullut ymmärtää siten, että voittanut tarjoaja on hyväksynyt tarjouspyynnön sopimusehdot. Toiseksi se on tullut ymmärtää niin, että lopulliseksi sopimukseksi tarkoitetun version tulee hyväksymään voittaneen tarjoajan hallitus. Kyse on ollut organisaation toimivaltaan liittyvästä lisäinformaatiosta.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan sallitusti vedonnut vuokranantajansa ympäristösertifikaattiin. Joka tapauksessa mahdollisella virheellä ei olisi ollut vaikutusta tarjousvertailun lopputuloksen kannalta.

Hankintayksikkö on ilmoittanut kesäkuussa 2016 potentiaalisille tarjoajille, että alus on ollut huoltotelakoinnissa valittajan telakalla viikolla 26, jolloin aluksella on ollut mahdollista vierailla tulevaa tarjouskilpailua silmällä pitäen. Muutama potentiaalinen tarjoaja, Rauma Marine Constructions Oy mukaan luettuna, on vieraillut tuolloin aluksella. Kyseisellä vierailulla ei ole ollut vaikutusta hankinnan valmistelussa.

Kuultavan lausunto

Rauma Marine Constructions Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa ensisijaisesti valittajan ja hankintayksikön yhteisvastuullisesti ja toissijaisesti valittajan tai hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.294 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultavan tarjous on täyttänyt asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjous on sisältänyt asianmukaiset selvitykset ja liitteet. Kuultava on täydentänyt referenssejään koskevaa selvitystä hankintayksikön pyynnöstä. Kuultavan tarjous ei ole sisältänyt sellaisia omia ehtoja, jotka olisivat ehdollisina olleet tarjouspyynnön vastaisia tai jotka olisivat tehneet tarjouksesta sitomattoman tai ehdollisen. Kuultavan tarjouksesta on puuttunut ympäristösertifikaatti. Ympäristösertifikaatin puute ei olisi kuitenkaan vaikuttanut tarjousvertailun lopputulokseen. Kuultava ei ole osallistunut tai vaikuttanut hankinnan valmisteluun.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintapäätös on ollut puutteellinen, virheellinen ja hankintasäännösten vastainen. Hankintapäätöksessä on ollut maininta vain kahdesta tarjouksesta, kun hankintayksikkö on markkinaoikeudessa ilmoittanut saaneensa neljä tarjousta. Hankintapäätöksessä ei ole ollut mainintaa siitä, että yksi tarjoaja on saanut täydentää tarjoustaan, eikä siinä ole lainkaan arvioitu tarjoajien soveltuvuutta. Hankintapäätöstä ei ole perusteltu riittävästi, koska siitä ei ole käynyt ilmi, mihin laatuvertailu on perustunut. Laatuvertailun kohdassa 2.2 pisteitä on annettu 1–10, mutta hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi, mihin tarjousten piste-erot ovat perustuneet. Hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi, miten kaksi muuta tarjousta on vertailtu suhteessa valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjouksiin. Näin toteutettu tarjousvertailu on antanut hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden valita mielestään paras tarjous. Menettely on johtanut tarjousten vertailukelvottomuuteen.

Hankintayksikkö on varannut vain voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan. Voittaneen tarjoajan on hankintayksikön lisätiedusteluihin vastaamalla sallittu parantaa tarjoustaan hankintasäännösten vastaisesti. Voittaneen tarjoajan toimittamat tiedot eivät ole muuttaneet sitä seikkaa, että se ei ole täyttänyt asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Jos hankintayksikkö olisi toiminut hankintasäännösten mukaisesti ja sulkenut voittaneen tarjoajan tai sen tarjouksen tarjouskilpailusta, valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö ja valittaja ovat antaneet lisäkirjelmiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Viimeksi mainitun pykälän esitöissä (HE 50/2006 vp s. 100 ja 101) on muun ohella todettu, että ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvyistä toteuttaa hankinta. Ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi myös oma-aloitteisesti hankkia erilaisia ehdokkaita ja tarjoajia koskevia selvityksiä esimerkiksi yhteisötietojärjestelmästä tai luottotietojärjestelmästä. Hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän antamia asiakirjoja. Säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään puutteellisia selvityksiä. Vastuu tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta on tarjoajalla. Kohtuullista kuitenkin on, että hankintayksiköillä on mahdollisuus pyytää tarjoajaa tai ehdokasta täydentämään antamiaan selvityksiä tai muita asiakirjoja, esimerkiksi tilanteissa, joissa annetut todistukset tai selvitykset eivät ole vertailukelpoisia tai jos selvitys puuttuu tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja selvityksiä. Harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuusperiaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon. Pienten puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden. Tällaisissa tilanteissa hankintayksikön tulee pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään antamiaan selvityksiä tai asiakirjoja.

Hankintamenettelyn kulku

Hankintayksikkö on pyytänyt 31.10.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia merentutkimusalus Arandan peruskorjauksesta.

Tarjouspyynnön kohdassa 10 "Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset" on ilmoitettu vaatimuksena 3 seuraavaa:

"Tarjoajalla on viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta kokemusta kahdesta (2) erikoisalukseksi luokitetun tai sen kaltaisen aluksen rakennus- tai peruskorjausprojektista, joihin on sisältynyt runko-, koneisto- ja sisustustöitä.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen selvitys vaatimuksen 3 täyttymisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi projektin sisältö."

Samassa tarjouspyynnön kohdassa on vaatimuksena 4 ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjoaja nimeää kokeneen asiantuntijan projektin johtajaksi ja hänelle sijaisen. Heiltä edellytetään kokemusta vähintään kolmen (3) laivan rakennus- tai peruskorjausprojektin johtamisesta. Heiltä edellytetään lisäksi hyvää suomen kielen ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen selvitys vaatimuksen 4 täyttymisestä.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen myös täytetty ESPD-lomake (liite 3), jossa tarjoaja ilmoittaa täyttääkö se tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja rasittaako tarjoajaa jokin pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste."

Tarjouspyynnön kohdassa 12 "Tarjousten laatiminen" on todettu seuraavaa:

"Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja siten vertailukelvoton. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot."

Tarjouspyynnön liitteen "Hankintasopimusluonnos" kohdassa 1 on todettu seuraavaa:

"Telakka sitoutuu tällä Sopimuksella hyvää laivanrakennustapaa noudattaen tekemään Sopimuksessa sekä Sopimuksen liitteissä mainitut muutos- ja asennustyöt, jäljempänä Peruskorjaustyöt, Tilaajalle merentutkimusalus Arandaan, jäljempänä Alus."

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä ilmoittanut soveltuvuusvaatimuksen 3 osalta seuraavaa:

"Rauma Marine Construction Oy:n kokemus erikoisalukseksi luokitellun tai sen kaltaisen aluksen rakennus- tai peruskorjausprojekteista:

2015: Jäänmurtaja Fennica: muutostyöt monitoimimurtajasta SPS 82 -alukseksi

2015: Jäänmurtaja Nordica: muutostyöt monitoimimurtajasta SPS 82 -alukseksi

2015: Jäänmurtaja Otso: muutostyöt, kansallisesta murtajasta muutos monitoimimurtajaksi kansainvälisille vesille".

Soveltuvuusvaatimuksen 4 osalta voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu projektipäällikkö ja tämän sijainen, heidän työkokemuksensa ja erikoislaivareferenssit. Referensseinä on esitetty projektipäällikön osalta Jäänmurtaja Otson muutostyöt vuodelta 2015 ja projektipäällikön sijaisen osalta muun ohella jäänmurtajien Fennica, Nordica ja Otso muutostyöt vuodelta 2015.

Voittanut tarjoaja on tarjoukseensa liittämällä ESPD-lomakkeella vakuuttanut, että se täyttää kaikki vaaditut valintaperusteet.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjousten jättämiselle varatun ajan jälkeen voittanutta tarjoajaa sähköpostitse täsmentämään tarjoustaan soveltuvuusvaatimusten 3 ja 4 osalta seuraavasti:

"Pyydämme pari tarkennusta:

Kohta 10. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset

Vaatimus 3

Pyydän esittämään tarkemmin mitä töitä tehtiin:

2015: Jäänmurtaja Fennica: muutostyöt monitoimimurtajasta SPS 82 -alukseksi
2015: Jäänmurtaja Nordica: muutostyöt monitoimimurtajasta SPS 82 -alukseksi
2015: Jäänmurtaja Otso: muutostyöt, kansallisesta murtajasta muutos monitoimimurtajaksi kansainvälisille vesille

Vaatimus 4

Voitteko esittää, että projektipäällikön (A) ja projektipäällikön sijaisen (B) suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat hyvät. (CV?)".

Voittanut tarjoaja on täsmennyspyynnön johdosta toimittanut hankintayksikölle selvityksen, jossa on kuvattu tarjoajan referenssikohteita tarkemmin. Samoin voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouksessaan nimeämiensä projektipäällikön ja tämän sijaisen ansioluettelot.

Hankintayksikkö on 11.1.2017 tekemillään päätöksillä sulkenut kaksi muuta tarjoajaa tarjouskilpailusta ja 19.1.2017 tekemällään muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä valinnut Rauma Marine Constructions Oy:n tarjouksen.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta, koska tällä ei ole ollut tarjouspyynnössä soveltuvuusvaatimuksena 3 edellytettyä kokemusta kahden erikoisalukseksi luokitellun tai sen kaltaisen aluksen rakennus- ja peruskorjausprojektista, joihin on sisältynyt runko-, koneisto- ja sisustustöitä. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole valittajan mukaan käynyt ilmi projektinjohtajalta vaadittua kokemusta laivan rakennus- ja peruskorjausprojektin johtamisesta, eikä se ole liittänyt tarjoukseensa vaadittua selvitystä soveltuvuusvaatimuksen 4 täyttymisestä. Valittaja on edelleen esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen mahdollisuuden lisäselvityksen antamiseen tämän soveltuvuuteen vaikuttavien seikkojen osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset ovat täyttyneet. Hankintayksikön on kuitenkin suljettava tarjouskilpailusta sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuutta koskevia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia.

Kuten edellä on jo todettu, hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja selvityksiä. Toisaalta hankintayksiköllä on myös oikeus pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän soveltuvuusarviointiin liittyviä asiakirjoja, ja harkitessaan täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle hankintayksikön tulee ottaa huomioon sekä suhteellisuusperiaatteen että tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa, ellei hankintayksiköllä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Voittanut tarjoaja on jo alkuperäisessä tarjouksessaan ilmoittanut referenssikohteidensa olleen muutostöitä. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintasopimusluonnoksen mukaan peruskorjaustöillä on tarkoitettu muun ohella muutostöitä. Tämän huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut katsoa voittaneen tarjoajan ilmoittamat referenssikohteet jo alkuperäisen tarjousmateriaalin perusteella soveltuvuusvaatimuksen 3 osalta tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen mukaisiksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on asetettu varsin väljät sisältövaatimukset sille, millaista selvitystä soveltuvuusvaatimuksessa 3 edellytetyistä referenssiprojekteista on tullut toimittaa. Tarjouspyynnön mukaan selvityksestä on tullut käydä ilmi vain projektin sisältö. Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteenä olleella ESPD-lomakkeella vakuuttanut täyttävänsä kaikki soveltuvuusvaatimukset. Voittanut tarjoaja on myös toimittanut tarjouspyynnössä vaaditun selvityksen soveltuvuusvaatimuksen 3 osalta. Selvityksissä on mainittu kolme projektia ja kuvattu niiden sisältöä. Kun otetaan vielä huomioon tarjouspyynnössä mainituille selvityksille asetetut sisältövaatimukset, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta sulkea voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta, vaan se on voinut hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaisesti soveltuvuusvaatimuksen 3 osalta pyytää voittanutta tarjoajaa täsmentämään referenssikohteistaan esittämää selvitystä ilman, että hankintayksikkö on näin toimimalla vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Ottaen huomioon voittaneen tarjoajan referensseistään hankintayksikön pyynnöstä toimittaman lisäselvityksen, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut soveltuvuusvaatimuksen 3 osalta perustellusti katsoa tarjoajan tältä osin täyttäneen soveltuvuusvaatimukset.

Soveltuvuusvaatimusta 4 koskevien väitteiden osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan.

Markkinaoikeus arvioi ensin sitä, onko mainittu vaatimus ollut riittävän selvästi muotoiltu. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä esitetty vaatimus projektinjohtajan ja hänen sijaisensa kokemuksesta on ollut sanamuodoltaan epätäsmällinen. Tarjouspyynnössä soveltuvuusvaatimuksen 4 osalta käytetyn muotoilun perusteella tarjoajille ei ole ollut selvää, edellytetäänkö projektinjohtajalta ja hänen sijaiseltaan tarjouspyynnön mukaista kokemusta erikseen vai onko riittävää, että mainituilla henkilöillä on yhteensä tarjouspyynnössä vaadittu kokemus. Myös tarjoajat ovat ymmärtäneet projektinjohtohenkilöiden kokemuksesta vaaditun tiedon ilmoittamisen eri tavalla.

Voittanut tarjoaja on soveltuvuusvaatimuksen 4 täyttymisestä esittämässään selvityksessä ilmoittanut projektipäällikön osalta hänen työkokemuksensa eri yhtiöistä ja selvityksen kohdassa "erikoislaivareferenssit" yhden referenssin. Tarjouksesta on siten projektinjohtajaksi nimetyn henkilön osalta ilmennyt kokemus vain yhdestä laivan rakennus- tai peruskorjausprojektista.

Sekä valittaja että kaksi muuta tarjouskilpailusta suljettua tarjoajaa ovat ilmoittaneet soveltuvuusvaatimuksen 4 osalta tarjouksissaan sekä projektinjohtajalle että tämän sijaiselle kummallekin erikseen kolme referenssiä.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, ettei vaatimuksesta 4 ole käynyt yksiselitteisesti ilmi, onko sekä projektipäälliköllä että tämän sijaisella tullut olla vaadittu kokemus, vai onko riittänyt, että näillä henkilöillä on vaadittu kokemus yhteensä. Hankintayksikkö ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta, vaan se on pyytänyt voittanutta tarjoajaa täydentämään tarjoustaan edellä kuvatulla tavalla projektinjohtohenkilöiden kielitaidon osalta. Siten hankintayksikön menettelyn perusteella on pääteltävissä, että hankintayksikkö on katsonut olevan riittävää, että nimetyillä henkilöillä on ollut vaadittu kokemus yhteensä.

Markkinaoikeus toteaa edellä lausuttuun nähden, että vaatimuksen muotoilu ei ole ollut selvä. Tarjouspyynnössä esitetty projektinjohtohenkilöiden kokemusta koskeva vaatimus on ollut siinä määrin yksilöimätön ja tulkinnanvarainen, että tarjoajat eivät ole voineet tarjouksia laatiessaan tietää, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntö ole tuottanut yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia eikä tarjouspyyntö ole siten ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjouskilpailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 8.5.2017. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä. Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa jo tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Näin ollen virheetön hankintamenettely olisi merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi laatinut tarjouspyynnön niin selvästi, että tarjoajien olisi ollut tarjouspyynnön perusteella mahdollista tietää, miten projektinjohtohenkilöiden kokemus olisi tullut ilmoittaa tarjouksessa. Tässä tapauksessa ei voida kuitenkaan tietää, miten tämä olisi toteutettu ja miten se olisi vaikuttanut tarjouksiin ja niiden arviointiin.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä hankintamenettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty ja valittajan hyvitysmaksua koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Koska vaatimus hyvitysmaksun määräämisestä on hylätty, ei asiassa ole merkitystä valittajan vastaselityksen liitteenä 1 olevalla laskelmalla, eikä hankintayksiköllä ole oikeussuojansa kannalta tarvetta saada tietoa laskelman sisällöstä. Tämän vuoksi hankintayksikön vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Suomen ympäristökeskuksen vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen ympäristökeskuksen korvaamaan Turun Korjaustelakka Oy:n oikeudenkäyntikulut 14.794,81 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Suomen ympäristökeskuksen ja Rauma Marine Constructions Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.3.2018