MAO:92/18

Helsingin Konsernihankinta Oy - videotuotanto

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Diaarinumero: 2017/644
Antopäivä: 22.2.2018

ASIAN TAUSTA

Helsingin Konsernihankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.6.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta videotuotantoa koskevasta palveluhankinnasta 24 kuukauden ajanjaksolle ja mahdolliselle 24 kuukauden optiokaudelle.

Helsingin Konsernihankinta Oy on hankintapäätöksellään 26.9.2017 § 20 valinnut puitejärjestelyyn Apogee Oy:n ja Flik Media Group Oy:n sekä Stooritaivas Oy:n ja NEP Finland Oy:n muodostaman ryhmittymän tarjoukset.

Helsingin Konsernihankinta Oy on 30.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hylännyt Stremia Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Stremia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 72.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.530 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut hylätä kolmen puitejärjestelyyn valitun toimittajan tarjoukset hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina. Poikkeuksellisen alhaiset hinnat ovat koskeneet suorien lähetysten tekniikan hinnoittelua.

Yksi esimerkki poikkeuksellisen alhaisista hinnoista kyseisten tarjoajien tarjouksissa on ollut suorien lähetysten hinta tarjouspyynnön kohdassa "kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto". Kyseiset laitteistot ovat huomattavan kalliita, hinnaltaan vähintään 35.000 euroa ja laitteistot kestävät käytössä noin 3–4 vuotta. Edellä mainittujen tarjoajien tarjoukset ovat olleet välillä 30–100 euroa tuntia kohden. Työn tekeminen tarjotuilla hinnoilla ei voi olla liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla.

Kun saman kaluston hintaa on kysytty tarjouspyynnön kohdassa "Case: Ylipormestarin asukasillan tuotannon hinta", Apogee Oy on tarjonnut hintaa (720 euroa), joka vastaa kahdeksan tunnin työtä, vaikka työn tekemiseen kuluu noin 2–3 tuntia. Tilanne on ollut sama Stooritaivas Oy:n ja NEP Finland Oy:n muodostaman ryhmittymän tarjouksessa, jossa normaalituntihinta on ollut 100 euroa mutta asukasillan tuotannon osalta 950 euroa. Tarjotut hinnat eivät ole vastanneet todellisuutta. Tämä osoittaa tarjousten poikkeuksellista alhaisuutta ja sitä, että tarjoajat eivät ole välttämättä ymmärtäneet tarjouspyyntöä. Vaihtoehtoisesti tarjouspyyntö on siis ollut niin epäselvä, ettei annettuja tarjouksia ole ollut mahdollista vertailla keskenään.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin Konsernihankinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole pitänyt mitään tarjouksista hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hankintayksikön käsityksen mukaan hankinnan voi toteuttaa annetuilla hinnoilla. Vertailussa on ollut kyse kokonaishinnoittelusta, jolloin yksittäisissä hinnoissa (riveissä) voi olla eroja, jotka voivat johtua esimerkiksi erilaisesta kaluston käyttöasteesta tai kulurakenteesta. Toisaalta on selvästi nähtävissä, että kilpailutuksen voittaneiden ja valittajan tarjousten kokonaishinnat eli vertailuhinnat ovat poikenneet toisistaan suhteellisen vähän.

Hankintamenettelyssä on ennen hankintapäätöksen tekoa tarkistettu kaikki tarjoajien soveltuvuusvaatimuksiin kuuluneet työnantajavelvoitteet, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat selvittämisvelvollisuudet. Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ovat ilmenneet tarjouspyynnöstä. Voittaneet tarjoajat ovat täyttäneet kaikki edellytykset. Myöskään yksittäisistä tarjousriveistä, jotka sisältävät työntekoa (esimerkiksi "kameramies", "suunnittelu"), ei ole havaittavissa poikkeuksellisen alhaisia hintoja.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta toimitetussa kuulemismenettelyssä saadut lausunnot vahvistavat hankintayksikön käsitystä siitä, että mikään tarjouksista ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Kaikki lausunnon jättäneet ovat antaneet samansuuntaisen perustellun kannanoton siitä, että hintatarjoukset on tehty liiketaloudellisesti kestävästi ja ettei mitään tarjotuista riveistä ole ollut alihinnoiteltu. Sitä vastoin vaikuttaa siltä, että valittajalla on ollut osin poikkeava käsitys kaluston hinnasta. Kuulemislausunnoissa on osoitettu, että tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa kuvatun laadullisen tuloksen voi saavuttaa tarjouksissa annetuin kalustohinnoin.

Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ovat selviä ja riittävän yksityiskohtaisia. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot ovat mahdollistaneet keskenään vertailukelpoisten tarjousten antamisen. Yksittäisten tarjouspyyntörivien ja palvelukuvauksen määrittelyt ovat seikkaperäisiä ja yksiselitteisiä. Myös kuulemismenettelyssä saadut lausunnot vahvistavat, ettei tarjouspyyntöä voida miltään osin pitää epäselvänä. Tarjouksia on arvioitu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Kaikki vertailussa mukana olleet tarjoukset ovat täyttäneet tarjouksille asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset.

Kuultavien lausunnot

Stooritaivas Oy on esittänyt, että NEP Finland Oy on NEP Finland Oy:n ja Stooritaivas Oy:n muodostaman ryhmittymän tekninen tuottaja, joka vastaa kaikkien tuotantojen kalustosta ja muusta tekniikasta. NEP Finland Oy on Suomen suurimpia tv-alan teknisiä tuottajia, ja sen kalustoon kuuluu riittävästi kameroita, robottikameroita, äänityslaitteistoja ja valokalustoa, jotta tarjouksessa olevat tuotannot voidaan hoitaa olemassa olevalla kalustolla, vaaditulla laadulla ja ilman uusia hankintoja tai vuokrausta.

Tarjouspyynnössä kameroiden, erityisesti robottikameroiden, tuntihinta on määritelty 20 tunnin käytön mukaan. Arvonlisäverottomaksi hinnaksi on ilmoitettu 100 euroa tuntia kohden. Tämä ei ole ollut ristiriidassa tarjouspyynnössä määritellyn case-tapauksen kanssa. Case-tapauksessa robottikameroiden käyttöajaksi on määritelty 3–4 tuntia. Tällöin kalustoa on mahdotonta käyttää missään muussa tuotannossa saman päivän aikana, kun otetaan huomioon myös tuotannon pystytys- ja purkuaika. Eli ilmoitettu arvonlisäveroton hinta 750 euroa on päivähinta arvioidusta 7,5

tunnin työstä, jonka kalusto on hankintayksikön käytettävissä. Tämä sama logiikka on pätenyt kaikkiin ryhmittymän ilmoittamiin tuntihintoihin sekä erikseen että case-tapauksessa.

Alihinnoittelusta ei ole ollut kysymys.

Apogee Oy on esittänyt, että neljänneksi sijoittuneen valittajan tarjouksen kokonaishinta on ollut hyvin lähellä kolmen voittaneen tarjouksen hintaa, jotka myös ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Hintahajonnassa ei ole ollut mitään poikkeuksellista. Vastaavaa huomattavasti suurempi hintahajonta on hyvin tavallista alan tarjouskilpailuissa ja johtunee lähinnä yritysten erilaisista kulurakenteista ja teknisistä ratkaisuista.

Kolmen robottikameran tallentavaa kuvauskalustoa vastaavia laitteistoja on saatavilla huomattavasti valittajan väittämää edullisemmin. Kotimaisen toimittajan Avecom Oy:n ilmoituksessa kahden JVC-merkkisen tallentavan robottikameran kokonaisuuden hinnaksi uutena on ilmoitettu 5.950 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Laitteita on monen hintaisia ja -tasoisia, mutta myös yleisradioyhtiöt ovat alkaneet käyttää hyvinkin edullisia laitteita useisiin tuotantoihin, koska tekniikka on kehittynyt huimaa vauhtia ja tällaiset laitteet täyttävät tv-ohjelmille asetetut laatuvaatimukset. Voittaneiden tarjousten yksikköhinnoissa ei ole ollut mitään poikkeuksellista. Valittajan tarjouksen yksikköhinnat ovat erityisesti työn osalta olleet muiden tarjoajien hintoja huomattavasti alhaisemmat.

Apogee Oy:n tarjouksessa kolmen robottikameran tuntihinta on ollut 90 euroa ja niiden kustannus ylipormestarin asukasillan tuotannossa on ollut 720 euroa (kahdeksan tuntia). Tämä on johtunut siitä, että tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelukuvauksen kohdassa 3.6 on kerrottu, että ylipormestarin asukasillan rakennus ja purku vie keskimäärin noin kahdeksan tuntia. Hankintayksikkö on lisäksi 15.8.2017 hankintailmoitukseen liittyvässä vastauksessaan kertonut, että toimittaja voi laskuttaa toteutuneet tunnit myös tapahtuman rakennus- ja purkuajalta. Tarjotut hinnat ovat olleet linjassa tämän kanssa. Hintojen hajontaan vaikuttanevat toimittajakohtaiset erot toteutustavoissa sekä rakennus- ja purkuajoissa.

Kolmen voittaneen tarjoajan tarjouksen hinnoittelu ei ole ollut ristiriidassa tarjotun laadun kanssa. Apogee Oy:n osalta hinta, laatu ja käytettävä tekniikka ovat olleet vastaavia, joilla yritys on jo pitkään tuottanut palveluja muun ohella Helsingin kaupungille ja useille muille tahoille. Apogee Oy tuottaa myös tv-ohjelmia, minkä vuoksi yrityksen käyttämä kalusto luonnollisesti täyttää tv-tuotannoille asetetut kriteerit. Hinnoitteluun vaikuttaa myös se, että kalusto on tehokkaassa käytössä maksanut itsensä jo takaisin ja yrityksen kulurakenne on järkevällä pohjalla. Apogee Oy on saanut jo useana vuonna korkeimman AAA-luottoluokituksen (Bisnode Finland Oy, 2012, 2013, 2015 ja 2017). Hankintayksikkö on syyskuussa 2017 pyytänyt tarjoajilta kattavat selvitykset, joilla on varmistuttu muun ohella siitä, että tarjoajat ovat suorittaneet lakisääteiset velvoitteensa.

Valittaja ei ole yksilöinyt, mikä tarjouspyynnössä tarkalleen ottaen on ollut epäselvää. Tarjouspyyntö liitteineen on ollut kaikilta osin selkeä ja antanut mahdollisuuden tarjousten tasapuoliseen vertailuun. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä kuvannut hinnoiteltavat kohteet ja niiden osa-alueet yksityiskohtaisesti sekä antanut esimerkkivideoita, joista nähdään, millaisiin toteutuksiin pyritään. Tarjoajilta on pyydetty omista tuotannoistaan sellaisia referenssejä, jotka vastaavat hankinnan kohteena olevia toteutuksia. Tarjouspyynnössä on selkeästi pyydetty eri työvaiheiden tuntihinnat ja kaluston hinnat erikseen. Jos jokin kohta on ollut epäselvä, tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen tarjousten lähettämistä.

Flik Media Group Oy ja NEP Finland Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneiden tarjoajien tarjousten hintoja on saatu alemmaksi tarjoamalla poikkeuksellisen alhaisia hintoja tiettyjen rivien osalta. Voittaneiden tarjoajien tarkoituksena on ollut tehdä liikevoittoa tarjousten ulkopuolisilla töillä. Näin ollen kyseiset tarjoukset eivät ole voineet olla kokonaistaloudellisesti halvimpia.

Apogee Oy on kertonut lausunnossaan, että tuotannot voi tehdä edullisemmalla laitteistolla ja on maininnut esimerkkinä JVC ICY-PZIOOBE -kamerat ja ohjaimen. Mainittujen robottikameroiden kennokoko on 1/2,8", mikä ei vastaa tarjouspyynnössä esitettyä seuraavaa mainintaa: "Käytettävien robottikameroiden on oltava ammattilaatuisia kennokooltaan vähintään 1/3" tai enemmän". Näin ollen Apogee Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä ja se olisi tullut hylätä. Toimiva kokonaisuus tarvitsee myös paljon muita lisätarvikkeita, joista Apogee Oy ei ole maininnut selvityksessään mitään. Kokonaisuudessaan Apogee Oy:n laitevertailu hintoineen on hyvin vääristynyt. Apogee Oy myös kertonut, että laitteet ovat maksaneet itsensä jo takaisin, minkä vuoksi edullisempi myyntihinta on perusteltu. Ammattitason palvelun laatuvaatimukset nousevat jatkuvasti, ja uuteen laitteistoon on sijoitettava säännöllisesti. Uuden laitteiston hankkiminen on mahdollista vain realistisella hinnoittelulla.

Vastaavasti kuin Apogee Oy myös Studio Christiansen Oy on väittänyt lausunnossaan hankintayksikölle, että tuotantolaitteiston saisi alle 10.000 eurolla eli vain murto-osalla valittajan väitteestä. Myöskään Studio Christiansen Oy ei ole pystynyt osoittamaan selvästi, että ammattitason laitteiston saisi alle 10.000 eurolla.

Flik Media Group Oy on perustellut alhaista laitetekniikkahinnoitteluaan hyvin korkealla käyttöasteella. Tämän selvityksen perusteella se toteuttaa tuotannot kahdella kolmen robottikameran yksiköllä, koska käyttää jakajanaan koko tuotantomääräänsä. Flik Media Group Oy:n malliskenaariot ovat vääristäviä.

Voittaneiden tarjoajien tarjoukset ovat pitäneet sisällään alihinnoiteltuja rivejä, mikä johtanee todennäköisesti siihen, että kyseiset toimijat tekevät liikevoittonsa muuta kautta, esimerkiksi lisätöiden avulla. Tarjouspyyntö on ollut ominaisuuksiltaan sellainen, että se synnyttää mitä todennäköisemmin tuntihinnoiteltavaa lisätyötä ja voittaneiden tarjoajien tuntihinta on hyvin korkea. Kun hankintayksikkö ei ole arvioinut lisätyön määrää, tämä johtanee siihen, että voittaneiden tarjoajien kokonaishinta muodostuu kokonaistaloudellisesti epäedullisemmaksi. Kyseiset tarjoukset olisi tullut hylätä. Voittaneiden tarjoajien tarjoukset ovat lisäksi olleet osaksi tarjouspyynnön vastaisia.

Joka tapauksessa markkinaoikeuden tulee velvoittaa hankintayksikkö korvaamaan valittajalle asian markkinaoikeuskäsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntimaksun täysimääräisesti, koska tuntihintaisia lisätöitä arvioimatta tarjouspyyntö on johtanut tulokseen, jossa kokonaistaloudellisuutta ei voida arvioida.

Muut kirjelmät

Apogee Oy on esittänyt, että se ei ole väittänyt, että sen toteutuksissa käytettäisiin Apogee Oy:n lausunnossa esimerkinluontoisesti viitattua robottikameroiden kalustoa. Joka tapauksessa kennokoko 1/2,8 on suurempi kuin 1/3. Vaikka kyseisessä hintaesimerkissä mainittu robottikalusto sinänsä täyttäisikin tarjouspyynnön kriteerit, sillä ei ole mitään tekemistä Apogee Oy:n hankintayksikölle toimittaman tarjouksen kanssa. Apogee Oy:n tarjoukseen sisältyvät kaikki tarjouspyynnössä mainitun esimerkkitoteutuksen tekemisen kustannukset, ja Apogee Oy:n kalusto täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset. Valittaja ei ole pystynyt yksilöimään väitteitään Apogee Oy:n kaluston tarjouspyynnön vastaisuudesta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Apogee Oy:n mainitsema esimerkkikameramalli täyttää asiantuntijoiden mukaan tarjouspyynnössä robottikameroiden kennokoolle asetetun vaatimuksen. Mikään ei viittaa siihen, että Apogee Oy:n tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä ei ole ylipäätään pyydetty esittämään tarjouksissa hankinnan kohteessa käytettävää kalustoa vaan ainoastaan hyväksymään tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset hintatarjousta annettaessa. Hankintapäätös on tehty tarjouksista ilmenevien tietojen perusteella. Apogee Oy:n mainitsema esimerkkikamera toisaalta vahvistaa osaltaan, että tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja ettei annettua tarjousta voida pitää hintatasoltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Tarjouspyyntö on laadittu niin yksityiskohtaiseksi ja tyhjentäväksi, että hankinta täyttäisi mahdollisimman hyvin hankintayksikön tarpeet. Hankintamenettelyssä ei tämän vuoksi ole edes käsitelty lisätöitä tai niiden hinnoittelua.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on rikkonut muun ohella työehtosopimusten velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä toimitusaikaan, hankinnan oikeudellisiin, taloudellisiin sekä teknisiin tekijöihin, muiden tarjoajien antamiin hintoihin sekä toimialalla tyypilliseen hinnoittelurakenteeseen. Toisin kuin poissulkemisperusteissa ja soveltuvuusvaatimuksissa, joissa selvitykset vaaditaan vasta tarjouskilpailun voittajalta, hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten taustojen selvittäminen on tehtävä kaikilta tarjoajilta, joiden tarjoukset ovat hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia.

Tarjouspyyntö

Asiassa on kysymys videotuotantopalvelua koskevan puitejärjestelyn toteuttamisesta. Hankittavat palvelut ovat sisältäneet kaksi kohderyhmää: videotuotantopalvelut ja suorat lähetykset sisältäen ylipormestarin asukasillan. Suoria lähetyksiä koskien tarjouspyynnössä on pyydetty yksikköhintaa (euroa tuntia kohden) muun ohella kohteesta "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto". Hankittavan määrän on ilmoitettu olevan 20 tuntia. Suorien lähetysten kohderyhmään sisältyvän ylipormestarin asukasillan osalta yksikköhintaa (euroa kappaletta kohden) on pyydetty muun ohella kohteesta "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto". Hankittavaksi määräksi on ilmoitettu yksi kappale.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelukuvauksen kohdan 3 "Suorat lähetykset" alakohdassa 3.6 "Case: Ylipormestarin asukasilta" on todettu muun ohella, että tuotannon rakennus ja purku vie keskimäärin noin kahdeksan tuntia ja että rakennus alkaa tavallisesti noin klo 12 ja purku päättyy noin klo 22.

Hankintayksikölle esitettyjä kysymyksiä koskevan asiakirjan mukaan hankintayksikölle on esitetty seuraava kysymys (kysymys numero 3):

"Suorien lähetysten hinnat pyydetään tuntihintana. Saako toimittaja laskuttaa tunnit koko tuotannon ajalta (laskettuna tekniikan rakennuksen aloituksesta siihen kun tila on tyhjä) vai vain tilaisuuden ajalta (laskettuna tilaisuuden aloitushetkestä siihen kun tilaisuus päättyy)."

Hankintayksikön vastauksen mukaan toimittaja saa laskuttaa eri työvaiheisiin käytetyt toteutuneet työtunnit myös tapahtuman rakennus- ja purkuajalta pois lukien matkaan käytetty aika.

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdan "Päätöksenteon perusteet" mukaan kokonaistaloudellisuuden edullisuuden perusteena on käytetty halvinta hintaa ja puitejärjestelyyn on ilmoitettu valittavan kolme halvimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa. Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Yleiset kriteerit / tiedot" on todettu tarjousten hintavertailusta muun ohella seuraavaa:

- "Kaikkiin pyydettyihin kohtiin on ilmoitettava hinta. Hinnaksi ilmoitettava 0 e, jos rivin hinta sisältyy muihin tuotteisiin / kohtiin."
- "Vertailuhinta on kohderyhmien 1 (Videotuotantopalvelut) ja 2 (Suorat lähetykset ja ylipormestarin asukasilta) yhteishinta."
- "Hintavertailua varten tarjouspyyntöön on merkitty kertoimet, joilla tarjoushinta kerrotaan. Kertoimien tarkoituksena on painottaa hintoja niin, että yksikköhintojen painoarvo vertailuhinnassa vastaisi niiden merkitystä sopimuskauden hankinnoissa. Teknisistä syistä kerroin näkyy tarjouspyynnössä merkinnällä ’Hankittava määrä’."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt ensisijaisesti, että voittaneiden tarjoajien tarjoukset ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia. Valittaja on viitannut voittaneiden tarjoajien antamiin suorien lähetysten kohderyhmän yksikköhintoihin ja etenkin kolmen robottikameran tallentavasta kuvauskalustosta annettuihin yksikköhintoihin.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan ennen hankintapäätöksen tekemistä on tarkistettu kaikki tarjoajien soveltuvuusvaatimuksiin kuuluneet työnantajavelvoitteet, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat selvittämisvelvollisuudet. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytänyt puitejärjestelyyn valituilta tarjoajilta selvitystä tarjoustensa tiettyjen kohtien muita tarjoajia alhaisemmista hintatiedoista.

Hankintayksikön saamista tarjouksista ja hankintapäätöksen liitteenä olevasta tarjousten vertailutaulukosta ilmenee, että voittaneiden tarjoajien tarjoamat yksikköhinnat (euroa tuntia kohden) valittajan viittaamassa suoriin lähetyksiin kuuluvassa kohdassa "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto" ovat olleet selvästi alhaisempia kuin kahden muun tarjousvertailuun hyväksytyn tarjoajan yksikköhinnat kyseisessä kohdassa. Myös tietyissä muissa suorien lähetysten kohdissa yksikköhinnat ovat jakautuneet samalla tavalla.

Toisaalta valittajan tarjoama yksikköhinta on ollut esimerkiksi valittajan viittaamassa suorien lähetysten kohdassa "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto" selvästi lähempänä voittaneiden tarjoajien tarjoamaa yksikköhintaa kuin viidennen tarjoajan tarjoamaa yksikköhintaa. Lisäksi valittajan antamat yksikköhinnat suorien lähetysten kohderyhmässä ovat usean muun kohdan osalta olleet alhaisemmat kuin voittaneiden tarjoajien antamat yksikköhinnat.

Edellä todetuin tavoin tarjousten vertailuhintana on käytetty kaikista yksikköhinnoista koostuvaa kokonaishintaa. Voittaneiden tarjoajien tarjousten kokonaishinnat eivät ole poikenneet merkittävästi valittajan tarjouksen kokonaishinnasta. Viidenneksi jääneen tarjoajan kokonaishinta sen sijaan on ollut muita tarjoajia huomattavasti korkeampi.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on hankintayksikön harkintavallassa. Suuretkaan hintaerot tarjousten välillä eivät välttämättä merkitse, että hankintamenettelyssä olisi hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tai alhaiselta vaikuttavia tarjouksia. Unionin tuomioistuin on Euroopan komission hankintamenettelyjä koskevassa oikeuskäytännössään (ks. tuomio 19.10.2017, Agriconsulting Europe SA v Euroopan komissio, asia C-198/16 P, EU:C:2017:784, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) katsonut, että tarjoushinnan poikkeuksellista alhaisuutta on arvioitava tarjouksen eri osiin nähden ja kyseessä olevaan suoritukseen nähden.

Markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kolmen voittaneen tarjoajan ilmoittamat yksikköhinnat suorien lähetysten osalta ovat olleet keskenään keskimäärin samalla tasolla. Yhdenkään mainitun tarjoajan ilmoittamat yksikköhinnat eivät ole erottuneet muista selvästi alhaisempina. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on siten voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida, etteivät voittaneiden tarjoajien tarjoushinnat ole olleet tai vaikuttaneet olevan poikkeuksellisen alhaisia, kun otetaan huomioon nyt kyseessä olevan hankinnan jakautuminen osiin ja näiden osien laatu ja laajuus, tarjoushintojen vertailutapa, muiden tarjoajien antamien hintojen taso sekä tarjousten hintatasosta pääteltävissä oleva markkinoiden hintataso.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt voittaneilta tarjoajilta ennen hankintapäätöksen tekemistä selvitystä tarjousten hinnoista eikä ole hylännyt kyseisiä tarjouksia hankintalain 69 §:n perusteella hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina.

Valittaja on toissijaisesti esittänyt, että tarjouspyyntöä olisi pidettävä epäselvänä siltä osin kuin on kysymys tarjouspyynnössä pyydetyistä yksikköhinnoista. Valittaja on vedonnut tältä osin siihen, että voittaneiden tarjoajien tarjoamat suorien lähetysten yksikköhinnat kohdassa "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto" eivät ole olleet linjassa ylipormestarin asukasillan tuotannon vastaavan kohdan kanssa.

Kuultavista Stooritaivas Oy ja Apogee Oy ovat esittäneet, että niiden antamat yksikköhinnat eivät ole olleet valittajan esittämin tavoin ristiriidassa. Kuultavat ovat esittäneet, että niiden ylipormestarin asukasillan yksikköhinnassa "Kolmen robottikameran tallentava kuvauskalusto" on otettu huomioon myös tuotannon pystytys- ja purkuaika.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelukuvauksen kohdan 3.6 mukaan ylipormestarin asukasillan tuotannon rakennus ja purku vievät keskimäärin noin kahdeksan tuntia ja että hankintayksikkö on ilmoittanut vastauksessaan 15.8.2017 toimittajien saavan laskuttaa toteutuneet työtunnit myös tapahtuman rakennus- ja purkuajalta. Voittaneiden tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamien yksikköhintojen ylipormestarin asukasillan kolmen tallentavan robottikameran kuvauskaluston osalta voidaan katsoa vastaavan tätä lähtökohtaa, eikä niiden voida siten katsoa olevan ristiriidassa tarjoajien kyseiselle kalustolle ilmoittaman tuntihinnan kanssa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöä ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella pidettävä valittajan esittämin tavoin epäselvänä. Valittaja on tältä osin vedonnut myös siihen, että tarjouspyyntö on ollut ominaisuuksiltaan sellainen, että se synnyttää mitä todennäköisemmin tuntihinnoiteltavaa lisätyötä. Valittajan mukaan hankintayksikkö ei ole arvioinut lisätöiden määrää ja tästä on seurannut, että tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta ei pystytä arvioimaan ja siten tarjouksia ei ole tosiasiallisesti voinut vertailla keskenään. Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut asettaa tarjousten valintaperusteeksi yksikköhintojen muodostaman kokonaishinnan. Mahdollisten lisätöiden määrän arvioimatta jättäminen ei ole tehnyt hankintayksikön saamista tarjouksista vertailukelvottomia.

Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneiden tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Valittaja on tältä osin perustellut väitettään tarkemmin ainoastaan Apogee Oy:n tarjouksen osalta. Valittajan mukaan Apogee Oy:n lausunnossaan viittaama robottikamera ei ole vastannut kennokooltaan tarjouspyynnön vaatimusta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Apogee Oy on maininnut kyseisen kameran lausunnossaan ainoastaan esimerkkinä robottikameroiden hinnasta. Apogee Oy:n tarjouksessa ei ole mainittu tuotannossa käytettävien kameroiden malleja. Markkinaoikeus katsoo, ettei Apogee Oy:n tarjouksen voida asiassa esitetyn selvityksen perusteella katsoa olevan tarjouspyynnön vastainen robottikameroiden kennokoon suhteen tai muiltakaan osin. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella myöskään muiden voittaneiden tarjoajien tarjousten voitaisiin katsoa olevan tarjouspyynnön vastaisia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.3.2018