MAO:89/18

Espoon Asunnot Oy - kiinteistöhallintajärjestelmä

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - oikeussuojan tarve

Diaarinumero: 2017/532
Antopäivä: 20.2.2018

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Espoon Asunnot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 12.5.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kiinteistöhallintajärjestelmän hankinnasta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 750.000 euroa.

Espoon Asunnot Oy on 6.7.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Incit AB:n tarjouksen.

Agenteq Solutions Oy on 20.7.2017 markkinaoikeudelle toimittamassaan valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.300 eurolla viivästyskorkoineen. Valituksessaan valittaja on muun ohella esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi se olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta. Valittajan esittämän mukaan hankintayksikön olisi tullut valita valittajan tarjous ainoana tarjouspyynnön mukaisena tarjouksena tarjouskilpailun voittajaksi.

Agenteq Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Espoon Asunnot Oy on 16.8.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä muun ohella kumonnut 6.7.2017 tekemänsä hankintapäätöksen. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan kaikki saadut tarjoukset ovat olleet osittain tarjouspyynnön vastaisia.

Espoon Asunnot Oy on edelleen 16.8.2017 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastineessa vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen pääasian osalta tutkimatta. Vastineessaan hankintayksikkö on esittänyt, että valittajalla ei ole enää asiassa oikeussuojan tarvetta muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen tultua kumotuksi.

Valittaja on 11.9.2017 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastaselityksessä esittänyt, ettei valitusta tule jättää tutkimatta vaan se tulee poistaa käsittelystä. Valittajan mukaan hankintayksikkö on kuitenkin velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, koska oikeudenkäynti on johtunut hankintayksikön virheestä ja olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Espoon Asunnot Oy on 16.8.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut 6.7.2017 tekemänsä käsillä olevan valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen. Hankintayksikön on siten hankintaoikaisupäätöksellään katsottava tosiasiallisesti poistaneen 6.7.2017 tekemänsä hankintapäätöksen. Mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen, joten markkinaoikeudessa Agenteq Solutions Oy:n valituksesta ei ole kysymys hankintaoikaisupäätöksen lainmukaisuuden arvioinnista.

Hankintapäätöksen 6.7.2017 poistaminen on tarkoittanut, että hankintaa ei enää toteuteta kyseisen käsillä olevan valituksen kohteena olevan olevan hankintapäätöksen perusteella. Agenteq Solutions Oy:llä ei näin ollen ole enää oikeussuojan tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä käsillä olevan valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen osalta. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei sen osalta voi enää myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa säädettyä seuraamusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen Espoon Asunnot Oy:n 6.7.2017 tekemä hankintapäätös on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Agenteq Solutions Oy:n kannalta. Agenteq Solutions Oy:n ja Espoon Asunnot Oy:n markkinaoikeudessa esittämä huomioon ottaen myöskään näiden ei ole katsottava enää vaativan, että markkinaoikeus antaisi aineellista ratkaisua käsillä olevan valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen osalta. Näin ollen lausuminen Agenteq Solutions Oy:n valituksesta raukeaa pääasian osalta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on poistanut käsillä olevan valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Valitus on perustettu ennen muuta siihen, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Tässä suhteessa asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi on ollut perustelua. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että asian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Agenteq Solutions Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Espoon Asunnot Oy:n korvaamaan Agenteq Solutions Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Pertti Lenkkeri ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.3.2018