MAO:88/18

Joutsan kunta - henkilökuljetukset

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/235
Antopäivä: 20.2.2018

ASIAN TAUSTA

Joutsan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 21.12.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta henkilökuljetukset päiväautoilla palveluhankinnasta 1.8.2017 alkavalle ja enintään 70 kuukautta kestävälle hankintakaudelle.

Joutsan kunnan kunnanhallitus on 20.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 47 valinnut kohteen 1 päiväautoliikennöitsijäksi Hämeen Mörköpirtti Oy:n, kohteen 2 päiväautoliikennöitsijäksi D:n ja kohteen 3 päiväautoliikennöitsijäksi C:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.040.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A, Anssin Tilausliikenne Oy ja B ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 36.000 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.940 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkastettava, että tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisia.

C:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouslomakkeessa ei ole vakuutettu, että tarjottu auto täyttää tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Kyseisen auton osalta ei myöskään ole ilmoitettu, mihin autoluokkaan se kuuluu. Lisäksi kohteen 1 osalta tarjouksessa on ilmoitettu väärä rekisterinumero.

Tarjouksessa on myös ilmoitettu, että autossa on 13 matkustuspaikkaa, vaikka tarjotun auton rekisteriotteen mukaan autossa on ainoastaan kahdeksan matkustuspaikkaa. Tarjouksessa on ilmoitettu ainoastaan oppilaspaikkojen määrä, vaikka tarjouslomakkeessa on pyydetty ilmoittamaan matkustuspaikat. Auto ei ole täyttänyt kohteiden 1 ja 2 osalta matkustuspaikkojen määrälle asetettuja vaatimuksia. C:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

D:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouksen mukaan liikennöinti suoritetaan ajoneuvolla, joka hyödyntää pääosin uusiutuvaa energiaa. Todellisuudessa tarjottu auto käyttää polttoaineenaan dieselöljyä. Virheellinen tieto on ollut omiaan vaikuttamaan tarjousten vertailuun, koska uusiutuvan energian käyttömahdollisuudesta on saanut viisi pistettä, eli korkeimman mahdollisen pistemäärän. Tarjouksessa on lisäksi ilmoitettu, että autossa on 13 matkustuspaikkaa, vaikka tarjotun auton rekisteriotteen mukaan autossa on ainoastaan kahdeksan matkustuspaikkaa. Tarjouksessa on ilmoitettu ainoastaan oppilaspaikkojen määrä, vaikka tarjouslomakkeessa on pyydetty ilmoittamaan matkustuspaikat. Tarjottu auto ei ole täyttänyt kohteiden 1 ja 2 osalta matkustuspaikkojen määrälle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi auton sisäkorkeus ei ole ollut vaadittu 150 senttimetriä, vaan noin 130 senttimetriä. Autoa ei myöskään ole katsastettu esteettömäksi. Tarjous olisi myös näillä perusteilla tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

D on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijanaan Hämeen Mörköpirtti Oy:tä. Kyseinen yhtiö, jolla on vain yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä ajoneuvo, on kuitenkin valittu kohteen 1 liikennöitsijäksi. Näin ollen on epäselvää, onko Hämeen Mörköpirtti Oy:llä ollut mahdollisuutta suorittaa alihankintana tehtävät kuljetukset.

Hämeen Mörköpirtti Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouksessa on ilmoitettu, että autossa on 13 matkustuspaikkaa, vaikka tarjotun auton rekisteriotteen mukaan autossa on ainoastaan kahdeksan matkustuspaikkaa. Tarjouksessa on ilmoitettu ainoastaan oppilaspaikkojen määrä, vaikka tarjouslomakkeessa on pyydetty ilmoittamaan matkustuspaikat. Tarjottu auto ei ole täyttänyt kohteiden 1 ja 2 osalta matkustuspaikkojen määrälle asetettuja vaatimuksia, ja tarjous olisi näiden kohteiden osalta tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Virheettömässä hankintamenettelyssä valittajat olisivat tulleet valituksi kohteiden 1 ja 2 liikennöitsijöiksi ja Hämeen Mörköpirtti Oy kohteen 3 liikennöitsijäksi.

Vastine

Vaatimukset

Joutsan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.738,18 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

C:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouslomakkeen kohdan 2 "Selvitys" kohdassa 2 "Autovaatimusten täyttyminen" on sitouduttu autoa koskeviin vaatimuksiin koko sopimuskaudeksi. On totta, että tarjouksesta puutuu rasti kohdasta "Tarjottu auto täyttää kaikki tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset". Oleellista kuitenkin on, että pyydetty tieto tarjouspyynnön mukaisuudesta on löytynyt tarjouksesta. Olisi ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista hylätä tarjous puuttuvan rastin perusteella, kun tieto on löytynyt muualta.

Tieto siitä, mihin ajoneuvoluokkaan auto kuuluu, on löytynyt tarjouksesta, koska siinä on ilmoitettu, että tarjotulla autolla on taksilupa. Tämä on tarkoittanut sitä, että auton on tullut olla henkilöauto eli M1-luokan ajoneuvo.

Väärän rekisterinumeron ilmoittamista koskeva vähäinen virhe C:n tarjouksessa on huomattu tarjouksia käsiteltäessä ja se on kirjattu tarjousvertailua koskevaan asiakirjaan. Tarjouksessa on kuitenkin ilmoitettu, että samaa autoa on tarjottu myös kahteen muuhun kohteeseen. Näiden kohteiden osalta rekisterinumero on ilmoitettu oikein. Näin ollen myös oikeaa rekisterinumeroa koskeva tieto on löytynyt tarjouksesta. Rekisterinumeroa koskeva tieto ei ole edes voinut vaikuttaa tarjousten vertailuun, koska hankintayksikkö ei ole voinut edellyttää, että tarjoajalla on vaaditut ajoneuvoresurssit ennen sopimuskauden alkamista.

Matkustuspaikkojen osalta C on sitoutunut tarjouspyynnön vaatimuksiin. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettu, että autossa on turvavöin varustettuja matkustuspaikkoja enimmillään 13 oppilaalle. Tarjouksessa ei siten ole ilmoitettu, että autossa olisi 13 matkustuspaikkaa. Kun tarjouspyynnössä on edellytetty, että autossa on vähintään 10 niin sanottua oppilaspaikkaa, eli "matkustuspaikkoja – – oppilaalle", on C:n tarjous myös tältä osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

D on myös tarjouksessaan nimenomaisesti sitoutunut tarjouspyynnön autoa koskeviin vaatimuksiin. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että autossa on vähintään 10 oppilaspaikkaa. Tarjouksessa on ilmoitettu, että autossa on turvavöin varustettuja matkustuspaikkoja enimmillään 13 oppilaalle.

D on tarjouksessaan lisäksi sitoutunut liikennöintiin pääosin uusiutuvaa energia hyödyntävällä ajoneuvolla 1.8.2017 alkaen. Sitoumus on ollut yksiselitteinen. Näin ollen sillä ei ole merkitystä, onko auto tarjouksen tekohetkellä ollut sitoumuksen mukainen.

Auton sisäkorkeuden osalta valittaja on viitannut sähköpostiviestiin 21.3.2017, jossa on todettu, ettei sisäkorkeutta osaa sanoa, mutta että se on mittava. Olennaista on kuitenkin se, että D on tarjouksessa nimenomaisesti sitoutunut tarjouspyynnön autoa koskeviin vaatimuksiin. Tämä sitoutuminen on koskenut myös alihankkijaksi merkittyä Hämeen Mörköpirtti Oy:tä ja sen tuottamia palveluita. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole vaadittu, että auto olisi katsastettu esteettömäksi.

Myös Hämeen Mörköpirtti Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Yhtiö on sitoutunut täyttämään tarjouspyynnön vaatimukset. Sen autossa on ilmoitettu olevan vaadittu määrä oppilaspaikkoja.

Kuultavien lausunnot

Hämeen Mörköpirtti Oy, C ja D eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet, että tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajien täyttävän tarjouslomakkeen kaikki kohdat. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty yleislauseke koko sopimuskauden kattavasta sitoutumisesta ei korvaa autosta annettuja nimenomaisia ja olennaisia tietoja.

Matkustuspaikka on täysin eri asia kuin oppilaspaikka. Kyseessä olevia ajoneuvoja ei ole tarkoitettu yksinomaan oppilaskuljetuksiin. Vähimmäisvaatimus 10 matkustuspaikkaa on ollut täysin yksiselitteinen. Jos tässä yhteydessä olisi tarkoitettu oppilaspaikkoja, olisi käytetty termiä oppilaspaikka. Hankintayksikkö ei voi jälkikäteen tulkita tarjouspyyntöä haluamallaan tavalla. Tarjouspyynnössä on edellytetty turvavöillä varustettuja matkustuspaikkoja enimmillään 13 oppilaalle.

D:n tarjouksen osalta hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon, että tarjottu auto ei käytä uusiutuvaa energia, eikä ole todennäköistä, että uusiutuvan energian käyttämiseksi tarvittava tekninen muutos olisi ollut mahdollinen. Lisäksi hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon sisäkorkeusvaatimus ja esteettömyysvaatimus.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin esitöiden (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) mukaan tarjoajalla on näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Kysymyksenasettelu ja tarjouspyyntömateriaali

Valittajien esittämän perusteella asiassa on kysymys siitä, ovatko valituksi tulleiden tarjoajien tarjoukset olleet tarjouspyynnön vastaisia sillä perusteella, että yhdessä tarjouksessa ei ole nimenomaisesti sitouduttu tarjouspyynnön vaatimusten täyttämiseen, tarjottujen ajoneuvojen kuljetuskapasiteetti on ollut tarjouspyynnössä edellytettyyn nähden liian vähäinen, yhden auton osalta ei ole ilmoitettu sen autoluokkaa eikä oikeaa rekisterinumeroa, yhden auton osalta on paikkaansa pitämättömästi ilmoitettu sen käyttävän uusiutuvaa energiaa ja yhden auton sisätilan korkeus on ollut riittämätön eikä autoa ole katsastettu esteettömäksi. Lisäksi yhden tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden osalta on kysymys sen ilmoittaman alihankkijan voimavarojen uskottavuudesta.

Tarjouspyynnössä on todettu, että hankinnan kohde on määritelty tarkemmin sen liitteenä 1 olevassa hankintasopimusluonnoksessa. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja sitoutuu valituksi tultuaan noudattamaan tarjouspyynnön liitteissä olevia sopimusehtoja koko sopimuskauden ajan. Tarjouksen jättämisen osalta tarjouspyynnössä on todettu, että tarjous tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.

Tarjouslomakkeessa on autovaatimusten osalta selvityksen 2 kohdassa 2 "Autovaatimusten täyttyminen" pyydetty tarjoajaa ilmoittamaan sitoutumisensa siihen, että sen käyttämät autot täyttävät kaikki niille hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu, että tarjoajan tulee ilmoittaa vaaditut autotiedot tarjouslomakkeen kohdassa "Selvitys 4". Sitoutuminen on tullut ilmoittaa merkitsemällä rasti ruutuun, jonka viereen on kirjoitettu "kyllä".

Tarjouslomakkeen selvityksessä 4 "Autojen yksilöinnissä ja vertailussa käytettävät tiedot" on tullut ilmoittaa erikseen auton tiedot kohteisiin 1, 2 ja 3 tarjottavien autojen osalta. Autojen kuljetuskapasiteetin osalta on kohteen 1 osalta kohdassa 2 b todettu seuraavaa:

"Autossa on turvavöin varustettuja matkustuspaikkoja enimmillään ___ (ilmoita määrä) oppilaalle.

Min.vaatimus: 14 13 matkustuspaikkaa."

Kohteiden 2 ja 3 osalta on niitä koskevassa tarjouslomakkeessa ollut vastaava kirjaus, mutta niiden matkustuspaikkojen minimivaatimus on ollut 10 ja 8 paikkaa.

Rekisterinumeron ja autoluokan osalta tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella on jokaisen kohteen osalta tullut ilmoittaa auton rekisterinumero, tai vaihtoehtoisesti se, ettei rekisterinumero ole vielä tiedossa. Tämän lisäksi on tullut merkitsemällä rasti ruutuun ilmoittaa, onko auto taksiluvallinen tai joukkoliikenneluvallinen, ja täyttääkö auto kaikki tarjouspyynnön, eli sopimusluonnoksen sekä yksilö- ja ryhmäkuljetusten palvelutasokuvausten, ehdottomat vaatimukset. Lisäksi on tullut ilmoittaa, kuuluuko tarjottu auto ajoneuvolain mukaiseen luokkaan M1 tai M2.

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudesta on kaikkien kohteiden autojen osalta tullut ilmoittaa, sitoutuuko tarjoaja liikennöimään kohteen ajot autolla, jonka moottorilla voidaan käyttää yksinomaan uusiutuvaa energiaa. Jos tarjoa on vastannut kyllä, on vielä tullut tarkentaa, sitoutuuko liikennöitsijä liikennöimään pääosin uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä ajoneuvolla 1.8.2017 alkaen, viimeistään 2.1.2018 alkaen tai viimeistään 1.8.2018 alkaen.

Tarjouspyyntöön on liitetty kolme palvelutasokuvausta; ryhmäkuljetusten, yksilökuljetusten ja tavarakuljetusten palvelutasokuvaukset. Näistä yksilökuljetusten palvelutasokuvauksessa on esitetty vaatimuksia auton sisätilan korkeuden osalta. Kuvauksen kohdassa 6.2 on todettu, että pikkubussi tai tila-auto -tyyppisessä asiointiliikenteen autossa sisäkorkeuden tulee olla jalkaisin liikuttavalla alueella vähintään 1500 millimetriä.

Esteettömäksi katsastamisen osalta tarjouspyyntömateriaalissa ei ole esitetty vaatimuksia.

Alihankkijoiden osalta on tarjouspyyntöön liitetyn tarjouslomakkeen kohdassa C "Tarjoajan selvitys yrityksen suunnittelemista alihankkijoista" pyydetty tarjoajia ilmoittamaan, ovatko ne suunnitelleet käyttävänsä alihankintaa. Alihankkijoiden käyttöä suunnittelevan tarjoajan on lisäksi tullut liittää tarjoukseensa selvitys alihankkijan nimestä ja siitä, miltä osin alihankintaa on suunniteltu käytettävän. Lisäksi on tullut vastata kyllä tai ei kohtaan "Lupaamme vastata alihankkijan Tilaajalle tekemistä työsuorituksista tarjouspyynnön mukaisesti kuin omistamme".

C:n tarjous

C:n tarjous on tehty täyttämällä tarjouspyynnön liitteenä oleva tarjouslomake. Kuten valittaja on esittänyt, kuljetuskohteittain täytettävässä tarjouslomakkeen "Selvitys 4" kohdassa 1 a ei ole merkitty rastia kohtaan "Tarjottu auto täyttää kaikki tarjouspyynnön (sopimusluonnoksen, sekä Ryhmäkuljetusten ja Yksilökuljetusten palvelutasokuvausten) ehdottomat vaatimukset" Tarjouksen kohdassa "Selvitys 2: Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista velvoitteista" tarjoaja on kuitenkin rastin merkitsemällä sitoutunut siihen, että sen käyttämät autot täyttävät kaikki niille hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset koko sopimuskauden aikana. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka tarjouksesta on edellä todetulla tavalla puuttunut rasti tarjouslomakkeen kohdasta "Selvitys 4" kohdasta 1 a, hankintayksikkö on kuitenkin kohdan "Selvitys 2: Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista velvoitteista" perusteella pystynyt arvioimaan, että tarjoaja on sitoutunut täyttämään autoa koskevat vaatimukset. Kun otetaan vielä huomioon, että tarjouspyynnön mukaan tarjouslomakkeen "Selvitys 4" tarkoituksena on ollut tarjotun ajoneuvon yksilöiminen ja tarjouslomakkeen "Selvitys 2" tarkoituksena on ollut esittää selvitys siitä, että tarjoajalla on kyky selvitä tarjouspyynnön asettamista velvoitteista, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole edellä mainitulla perusteella sulkenut tarjousta tarjouskilpailusta.

Rekisterinumeron osalta C:n tarjouksessa on ilmoitettu, että saamaa autoa on tarjottu kaikkiin kolmeen kohteeseen. Kohteen 1 osalta rekisterinumerossa, joka muodostuu kolmesta kirjaimesta ja numerosta, on kirjain Z vaihtunut kirjaimeksi X. Kun virhe rekisterinumerossa on ollut edellä kuvatulla tavalla vähäinen, ja oikea rekisterinumero on ollut löydettävissä tarjouksesta, ja myös yhdistettävissä kohteeseen 1, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön ole tullut sulkea tarjousta tarjouskilpailusta kyseessä olevan vähäisen kirjoitusvirheen perusteella.

Autoluokan osalta kuljetuskohteittain täytettävässä tarjouslomakkeen "Selvitys 4" kohdassa 1 a on ollut mahdollista merkitsemällä rasti ilmoittaa, onko autolla taksilupa, joukkoliikennelupa tai kuuluuko ajoneuvo ajoneuvolain mukaiseen luokkaan M1 tai M2. C:n tarjouksessa on merkitsemällä rasti ilmoitettu, että tarjottu auto on taksiluvallinen. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouslomakkeen kyseisessä kohdassa on ollut mahdollista ilmoittaa auton osalta vaihtoehtoisia tietoja auton luvista ja luokituksesta. Ottaen huomioon, että tarjoaja on edellä todetusti ilmoittanut sitoutuvansa täyttämään rekisterinumerolla yksilöityä autoa koskevat tarjouspyyntömateriaalin vaatimukset sekä ilmoittanut, että autolla on taksilupa, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on näiden tarjouksessa olevien tietojen perusteella voinut riittävällä tavalla vakuuttua siitä, että tarjottu ajoneuvo täyttää ne vaatimukset, joita hankinnan kohteena olevan kuljetuspalvelun toteuttaminen asettaa. Näin ollen C:n tarjous ei ole ollut tällä perusteella sillä tavalla puutteellinen, että se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Tarjotun auton kuljetuskapasiteetin osalta on kunkin kohteen osalta tullut täyttää kohdekohtaisen tarjouslomakkeen kohta 2 a. Kuten edellä on jo todettu, kohteen 1 osalta mainitussa tarjouslomakkeen kohdassa on todettu "Autossa on turvavöin varustettuja matkustuspaikkoja enimmillään ___ (ilmoita määrä) oppilaalle. Min.vaatimus: 14 13 matkustuspaikkaa." ja kohteiden 2 ja 3 osalta on niitä koskevassa tarjouslomakkeessa ollut vastaava kirjaus, mutta niiden matkustuspaikkojen minimivaatimus on ollut 10 ja 8 paikkaa. C:n tarjouksessa on kunkin kohteen osalta ilmoitettu määräksi 13.

Markkinaoikeus katsoo, että kohdekohtaisen tarjouslomakkeen kohta 2 a on tulkittavissa siten, että siinä on tullut ilmoittaa niin sanottujen oppilaspaikkojen lukumäärä. Kun C on tämän tarjouksessaan tehnyt, ja ilmoitettu oppilaspaikkojen lukumäärä on ylittänyt vähimmäisvaatimuksen, eikä tarjouksesta ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle perusteen epäillä tarjouksessa tältä osin annetun tiedon paikkaansa pitävyyttä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti arvioidessaan C:n tarjouksen myös tältä osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

D:n tarjous

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuuden osalta D:n tarjouksessa on jokaisen kohteen osalta ilmoitettu, että liikennöitsijä sitoutuu liikennöimään pääosin uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä ajoneuvolla 1.8.2017 alkaen. Kunkin kohteen osalta tarjottu auto on yksilöity rekisterinumerolla, ja jokaiseen kohteeseen on tarjottu samaa ajoneuvoa. D:n tarjous on päivätty 1.2.2017. Kun hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkaansa pitävyyteen, eikä tarjoajalla tarvitse vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vielä tarjouksen tekohetkellä olla kaikkia palvelun tuottamiseen tarvittavia resursseja, ja kun uusiutuvan energian hyödyntämisen on ilmoitettu tapahtuvan vasta 1.8.2017 lukien, eli kuusi kuukautta tarjouksen jättämisen jälkeen, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä ei ole auton uusiutuvan energian käyttömahdollisuuden osalta ilmoitetun perusteella ollut syytä sulkea tarjousta tarjouskilpailusta.

Auton kuljetuskapasiteetin osalta markkinaoikeus viittaa edellä C:n tarjouksen osalta todettuun. Myös D:n tarjouksessa on ilmoitettu oppilaspaikkojen määrä jokaisen kohteen osalta. Kun ilmoitettu oppilaspaikkojen lukumäärä on ylittänyt vähimmäisvaatimuksen, eikä tarjouksesta ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle perusteen epäillä tarjouksessa tältä osin annetun tiedon paikkaansa pitävyyttä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti arvioidessaan D:n tarjouksen tältä osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Auton sisäkorkeuden osalta markkinaoikeus toteaa, että D:n 1.2.2017 päivätyssä tarjouksessa on sitouduttu täyttämään tarjotun ajoneuvon osalta kaikki tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkaansa pitävyyteen. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että auton sisäkorkeudesta on käyty sähköpostikeskustelua maaliskuussa 2017 eli hankintapäätöksen teon jälkeen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti arvioidessaan D:n tarjouksen tältäkin osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Alihankinnan osalta D:n tarjouksessa on tarjouslomakkeen kohdassa C "Tarjoajan selvitys yrityksen suunnittelemista alihankkijoista" ilmoitettu, että tarjoaja on suunnitellut käytävänsä alihankintaa sekä luvattu vastata alihankkijan tilaajalle tekemistä työsuorituksista tarjouspyynnön mukaisesti kuin tarjoajan omista. Tarjoukseen on myös liitetty alihankkijaselvitys, jossa Hämeen Mörköpirtti Oy on ilmoittanut toimivansa tarvittaessa D:n alihankkijana ja varatoimittajana. Hämeen Mörköpirtti Oy on puolestaan omassa tarjouksessaan tarjonnut samaa autoa kaikkiin kolmeen kohteeseen.

Alihankinnan osalta markkinaoikeus katsoo, että D:n tarjouksessa on tarjouslomakkeella edellytetyllä tavalla ilmoitettu alihankinnan käyttämisestä, kyseessä oleva alihankkija sekä se, että tarjoaja vastaa alihankkijan tilaajalle tekemistä työsuorituksista tarjouspyynnön mukaisesti kuin omistaan. Lisäksi alihankkija on ilmoittanut toimivansa kuljetuspalveluiden varatoimittajana. Kun vielä otetaan huomioon, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tarjoajalla, tai tämän alihankkijalla ei vielä tarjouksen tekohetkellä voida edellyttää olevan hallinnassaan kaikkia niitä resursseja, joita palvelun tarjoaminen hankintakaudella edellyttää, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikö ei ole sillä perusteella, että Hämeen Mörköpirtti Oy on tehnyt myös oman tarjouksen ja sittemmin valittu kohteen 1 liikennöitsijäksi, ole voinut katsoa, että D:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen tai että D:llä ei olisi ollut taloudellisia tai teknisiä edellytyksiä hankinnan kohteena olevan kuljetuspalvelun tuottamiseen.

Siltä osin kun valittaja on vielä viitannut siihen, että D:n tarjouksessaan ilmoittamaa auto ei ole katsastettu esteettömäksi, markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntömateriaalissa ei ole esitetty tällaista katsastusta edellyttävää vaatimusta.

Hämeen Mörköpirtti Oy:n tarjous

Auton kuljetuskapasiteetin osalta markkinaoikeus viittaa edellä C:n tarjouksen osalta todettuun. Myös Hämeen Mörköpirtti Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu oppilaspaikkojen määrä jokaisen kohteen osalta. Kun ilmoitettu oppilaspaikkojen lukumäärä, 13 kappaletta, on ylittänyt kunkin kohteen osalta asetetun vähimmäisvaatimuksen, eikä tarjouksesta ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle perusteen epäillä tarjouksessa tältä osin annetun tiedon paikkaansa pitävyyttä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti arvioidessaan myös Hämeen Mörköpirtti Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen

Markkinaoikeus velvoittaa A:n, Anssin Tilausliikenne Oy:n ja B:n korvaamaan Joutsan kunnan oikeudenkäyntikulut 3.738,18 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.4.2020 taltionumero 1885.

 
Julkaistu 1.3.2018