MAO:68/18

Rovaniemen kaupunki - rakennusurakka

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - seuraamusten määrääminen

Diaarinumero: 2017/131
Antopäivä: 6.2.2018

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 15.2.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Puomikujan ja Puomipolun rakentamista koskevan urakan hankinnasta.

Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja on 23.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 1 sulkenut Ykkös Infra Oy:n ja MRK A Ky:n tarjouskilpailusta ja valinnut Napapiirin Kuljetus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 250.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 5.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä siten, että se valitsee MRK A Ky:n tarjouksen. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille tarjouslaskennan kustannuksina 1.750 euroa sekä MRK A Ky:lle tarjouslaskennan kustannukset 1.750 euroa ja hyvitysmaksuna 26.224,23 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.250 eurolla sekä oikeudenkäyntimaksun määrän.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikkö on syrjinyt valittajaa ja MRK A Ky:tä, joista jälkimmäinen olisi voittanut tarjouskilpailun oikein toteutetussa menettelyssä.

Tarjouspyynnön mukaan vertailu- ja valintaperusteena on ollut yksinomaan halvin kokonaishinta. Kokonaishintaan on kuulunut katutyöt ja vesihuollon työt. Valittajan tarjous ei ole ollut halvin. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hyväksyminen katutöiden urakan osalta on kuitenkin ollut virheellinen, sillä siltäkin osin halvin tarjous on ollut MRK A Ky:n tarjous. Vertailu on tullut tehdä kokonaishinnan perusteella tarjouspyynnön ja urakkaohjelman 2.1 kohdan mukaisesti. Hankintayksikkö on keinotekoisesti pilkkonut hankinnan. MRK A Ky:n tarjous on ollut myös kokonaisuuden osalta halvin.

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut MRK A Ky:n tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien perusteella ilman, että MRK A Ky:lle olisi annettu tilaisuutta lisäselvityksen esittämiseen. On ristiriitaista, että hankintayksikkö on kuitenkin kahdessa vastaavanlaisessa urakassa pitänyt MRK A Ky:tä soveltuvana kyseisten urakoiden toteuttamiseen.

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut myös valittajan tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien perusteella, vaikka valittaja on ilmoittanut referenssit, jotka ovat tulleet valittajan referensseiksi sen palveluksessa olevien henkilöiden kautta. Valittaja on lisäksi ilmoittanut, että kyseessä on ryhmittymän tarjous ja että mahdolliset puutteet täydennetään ulkopuolisilla voimavaroilla.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintaa ei ole toteutettu virheellisesti.

Hankintayksikkö on sulkenut kaksi tarjoajaa, valittajan ja MRK A Ky:n tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien perusteella. Tarjouspyynnössä on soveltuvuusvaatimusten osalta edellytetty, että tarjoajalla on referenssit tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla vastaavan kokoluokan töistä edellisen kolmen vuoden ajalta. Hankinnan kuvauksessa on todettu hankinnan käsittävän 2.325 neliömetriä kadun rakentamista, vesijohdon rakentamista 600, jätevesiviemärin rakentamista 629 ja hulevesiviemärin rakentamista 637 metriä.

Valittajan valituksessaan viittaamalla MRK A Ky:llä ei ole ollut riittäviä referenssejä edellä mainituista töistä. Valituksessa mainitut kaksi urakkakohdetta ovat olleet vähemmän vaativia kuin nyt hankinnan kohteena oleva.

Myöskään valittajalla ei ole ollut riittäviä referenssejä nyt kysymyksessä olevista töistä. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan vain muiden yritysten referenssejä. Valittaja ei ole myöskään tarjouksessaan esittänyt selvitystä työyhteenliittymän perustamisesta taikka selvitystä urakassa käytettävistä alihankkijoista.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että MRK A Ky:n referenssit ovat varmuudella riittäneet osoittamaan soveltuvuuden kysymyksessä olevan kaltaisessa projektissa. Valittajaan kohdistetun syrjinnän taustalla ovat konkurssitausta ja kilpailulliset tekijät, jotka eivät ole oikeudellisesti päteviä perusteita. Valittaja on luopunut aiemmin esittämästään hyvitysmaksuvaatimuksesta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö ja Ykkös Infra Oy ovat antaneet lisäkirjelmät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vaatimusten tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MRK A Ky:n oikeusasemaan liittyvät vaatimukset eivät koske Ykkös Infra Oy:tä, joten markkinaoikeus jättää Ykkös Infra Oy:n valituksen tutkimatta siltä osin kuin valituksessa on esitetty vaatimus MRK A Ky:n valitsemisesta hankinnan toteuttajaksi ja MRK A Ky:lle maksettavista hyvitysmaksusta sekä tarjouslaskennan kustannuksista.

Hankintalain 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille tarjouslaskennan kustannuksina 1.750 euroa. Markkinaoikeus toteaa, että tätä vaatimusta on pidettävä vahingonkorvausvaatimuksena. Ykkös Infra Oy:n tarjouslaskennan kuluihin perustuva vaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty mainitun lain tai muiden julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos mainitun lain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintaa koskevan hankintasopimuksen Napapiirin Kuljetus Oy:n kanssa. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset seuraamukset eivät enää voi tulla kysymykseen. Koska hankinnassa on kysymys EU-kynnysarvon alittavasta rakennusurakasta, myöskään hankintalain 154 §:n 1 momentin 5–7 kohdan mukaiset seuraamukset eivät ole käytettävissä. Näin ollen hankintalain 154 §:n 3 momentista ja 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön väitetystä virheellisestä menettelystä voisi tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Valittaja on nimenomaisesti ilmoittanut, että se luopuu hyvitysmaksua koskevasta vaatimuksesta. Näin ollen mahdollisista hankintamenettelyn virheellisyyksistä huolimatta markkinaoikeus ei voisi määrätä hankintayksikölle hankintalain 154 §:ssä tarkoitettua seuraamusta.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:46 todetulla tavalla markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevillä perustelulausumilla hankintayksikön virheellisestä menettelystä ei ole oikeusvoimavaikutusta. Siten valittajalla ei ole oikeudellista intressiä saada myöskään markkinaoikeuden kannanottoa siitä, onko hankintayksikön menettely mahdollisesti ollut virheellistä.

Valittajan markkinaoikeudessa esittämiin vaatimuksiin ja edellä lausuttuun nähden valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Ykkös Infra Oy:n MRK A Ky:n hyväksi esittämät vaatimukset sekä vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Rovaniemen kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.5.2018 taltionumero 2107.

 
Julkaistu 15.2.2018