MAO:57/18

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön hoito ja ylläpito

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2017/316
Antopäivä: 30.1.2018

ASIAN TAUSTA

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 12.10.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tiestön hoidon ja ylläpidon alueurakkahankinnasta Heinolan alueelle ajalle 1.10.2017 –1.10.2022.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 31.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Alltime Oy:n ja Maansiirto Morri Oy:n yhteistarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 12 miljoonaa euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Alltime Oy ja Maansiirto Morri Oy ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 1.202.812,75 euroa.

Valittajat ovat myös vaatineet, että hankintayksikön on toimitettava niille Destia Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n samaan aikaan vuosille

2017–2022 kilpailutetuissa Heinolan, Pyhäjärven ja Pielaveden alueurakkahankinnoissa toimittamat tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelmat sekä YIT Rakennus Oy:n tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Heinolan ja Pyhäjärven alueurakkahankinnoissa. Valittajat ovat vaatineet hankintayksikköä myös toimittamaan sen mainituissa urakkahankinnoissa tehdyt pisteytysasiakirjat.

Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.275 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pyrkinyt perusteettomasti suosimaan aikaisemmin käyttämiään tarjoajia tarjousvertailussa.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut kolme toisiaan vastaavaa alueurakkaa vuoden 2017 vaihteessa. Tarjousten laadullisen arvioinnin kriteerit olivat Heinolassa, Pyhäjärvellä ja Pielavedellä samat. Tarjoajan on tullut saada 1.000 pisteestä 450 laatupistettä Pielaveden ja Pyhäjärven sekä 500 laatupistettä Heinolan urakassa, jotta sen tarjous on otettu mukaan hintavertailuun. Alltime Oy, joka on ollut vastuussa palvelun laadusta, on panostanut laatujärjestelmänsä kehittämiseen, mutta laatusuunnitelmien merkittävästä parantumisesta huolimatta Alltime Oy:n viimeaikaisten työyhteenliittymien saamat laatupisteet ovat vähentyneet samoista vertailuperusteista huolimatta näiden mainittujen kolmen tarjouskilpailun yhteydessä.

Tarjouspyynnössä on selvitetty, millä edellytyksillä tarjoaja saa viisi pistettä vertailtavista seikoista ja tämän myötä yhteensä 500 pistettä. Tarjouspyynnössä on myös selvitetty perusteet, jotka lisäävät tai vähentävät pisteitä viidestä pisteestä. Mikäli hankintayksikkö olisi arvioinut valittajien toiminta- ja laatusuunnitelman oikein ja tasapuolisesti, olisivat valittajat saaneet käsiteltävänä olevassa tarjouskilpailussa yli vaaditut 500 laatupistettä. Hankintayksikkö on perusteettomasti vähentänyt valittajien pisteitä ja toisaalta jättänyt ottamatta huomioon pisteitä lisääviä seikkoja.

Henkilöstöön ja tiedonkulkuun liittyvän vertailuperusteen osalta valittajat ovat saaneet 4,8 pistettä. Hankintayksikön pisteytysperusteluista ei ilmene mitään tarjouspyynnössä tarkoitettua pisteitä vähentävää seikkaa, joten valittajien olisi tullut saada arviointikohdasta vähintään 5,0 pistettä. Muissa urakkahankinnoissa Alltime Oy on saanut arviointikohdasta 5,0 ja 5,6 pistettä, eikä hankintayksikkö ole lainkaan huomioinut aikaisemmin toisessa urakassa hyväksymiään pisteitä lisääviä tekijöitä.

Kalustoon liittyvän vertailuperusteen osalta valittajat ovat saaneet 4,6 pistettä. Muissa urakkahankinnoissa Alltime Oy on saanut suppeammalla toiminta- ja laatusuunnitelmalla arviointikohdasta saman pistemäärän 4,6 pistettä neutraaleilla pisteytysperusteluilla. Pisteiden vähentämiseen mahdollisesti liittyvät perustelut talvihoitoresursseista ja hoitotöiden kuvauksista eivät ole perustuneet mihinkään. Kun pisteitä vähentäviä seikkoja ei ole ollut, olisi valittajien tullut saada 5,2 pistettä. Lisäksi pisteytyksessä olisi tullut huomioida pisteitä lisäävä seikka varakaluston osalta.

Tavoitettavissa oloon ja tiestön tilaan liittyvän vertailuperusteen osalta valittajat ovat saaneet 4,8 pistettä. Hankintayksikön perustelu on ollut virheellinen, sillä tiedonkulku on selvitetty valittajien suunnitelmassa, ja Alltime Oy on toisessa urakkahankinnassa saanut suppeammalla kuvauksella 5,0 pistettä. Valittajien olisi tullut saada arviointikohdasta vähintään 5,0 pistettä.

Laadunvarmistukseen liittyvän vertailuperusteen osalta valittajat ovat saaneet 4,4 pistettä. Alltime Oy on toisissa urakkahankinnoissa saanut suppeammalla kuvauksella 4,6 ja 4,2 pistettä. Arviointikohdassa vaadittuja seikkoja on kuvattu riittävästi, ja pisteitä lisäävänä seikkana olisi tullut ottaa huomioon se, että tienkäyttäjäasiakkaan palvelu on kuvattu suunnitelmassa hyvin. Valittajien olisi tullut saada arviointikohdasta 5,2 pistettä.

Mikäli valittajat olisivat saaneet arviointikohdista mainitut pisteet, kokonaispisteet olisivat olleet 525,75 pistettä. Valittajien tarjous olisi ollut tarjousvertailussa hinnaltaan halvin ja se olisi voittanut.

Vastine

Vaatimukset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Hankintayksikkö on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Hankintayksikkö on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 3.040 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Sillä seikalla, mitä pisteitä Alltime Oy on saanut toiminta- ja laatusuunnitelmastaan tarjotessaan muissa kilpailutuksissa, ei ole merkitystä käsiteltävänä olevan hankinnan tarjousten arvioinnin kanssa. Kukin hankinta on ollut itsenäinen, hankinnan kohde on ollut eri, eivätkä hankinnat ole siten olleet keskenään vertailukelpoisia. Hankintayksikkö ei voi eikä saa huomioida muissa hankinnoissa asetettuja vertailuperusteita tai niissä annettuja pisteitä. Lisäksi valittajien mainitsemat muut kaksi alueurakkaa ovat kumpikin olleet vaativuudeltaan niin sanottuja perusurakoita, kun taas Heinolan alueurakka on ollut niin sanottu vaativa urakka. Näille urakoille asetetut vaatimukset ovat poikenneet toisistaan, eivätkä ne millään perusteilla ole olleet keskenään vertailukelpoisia.

Henkilöstöön ja tiedonkulkuun liittyvän vertailuperusteen pisteytystä koskevista perusteluista on ilmennyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelmassa on kuvattu tarjouspyynnössä edellytettyjä asioita. Valittajien kuvaukset eivät kuitenkaan ole yltäneet tasolle, jossa olisi voitu todeta kuvausten olevan hyviä tai asianmukaisia kuten muilla tarjoajilla, jotka ovat saaneet yli viisi pistettä (5,2–5,8 pistettä). Osa valittajien kuvauksista on soveltunut kuntaurakoihin, muttei maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakkaan.

Kalustoon liittyvän vertailuperusteen pisteytystä koskevista perusteluista on ilmennyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelma on kalustomäärän osalta ollut tilaajan näkemyksen mukainen. Kuvaus on kuitenkin ollut muiden osioiden osalta ristiriitainen ja suppea, eikä se ole vakuuttanut hankintayksikköä. Niiden tarjoajien, joiden saamat pisteet ovat yltäneet viiteen pisteeseen, pisteytysten perusteluissa on todettu, että suunnitelmat ovat olleet monipuolisia, riittäviä tai riittävällä tarkkuudella kuvattuja.

Tavoitettavissa oloon ja tiestön tilaan liittyvän vertailuperusteen pisteytystä koskevista perusteluista on ilmennyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelmassa on kuvattu tarjouspyynnössä edellytettyjä seikkoja. Kuvaukset eivät kuitenkaan ole riittävästi vakuuttaneet hankintayksikköä siten, että kuvaukset olisivat olleet selkeitä ja Heinolan alueurakan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Valittajien selvityksessä asioita on vain kuvattu ja kuvaus on ollut osin liian yleisellä tasolla esimerkiksi passiivimuotoisena ilman, että konkreettista toimintamallia olisi esitetty.

Laadunvarmistukseen liittyvän vertailuperusteen pisteytystä koskevista perusteluista on ilmennyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelmassa urakan laadunvarmistusta ja toiminnan dokumentointia on kuvattu yleisellä tasolla ja tienkäyttäjäasiakkaan palvelua on kuvattu. Esimerkiksi laadunvarmistuksesta on kuvattu seurantajärjestelmää, muttei itsessään laadunvarmistuksen keinoja. Kuvauksesta on osittain jäänyt uupumaan urakoitsijan konkreettiset toimenpiteet.

Tarjoajia ja niiden antamia tarjouksia on kohdeltu samalla tavalla, eikä mitään tarjoajaa ole kohdeltu syrjivästi tai epätasa-arvoisesti.

Valitus koskee vain Heinolan alueurakkaa, ei Pyhäjärven tai Pielaveden alueurakoita, joita koskevat hankintapäätökset ovat lainvoimaisia. Valittajilla ei ole oikeutta saada pyytämiään muiden tarjoajien tarjousasiakirjoja, joissa näkyy näiden liikesalaisuuksia. Pisteytyksistä ei ole laadittu mitään valittajien pyytämän kaltaisia asiakirjoja, vaan pisteytysten laatimisesta on tehty yhdet, kaikkien pisteyttäjien yhteiset sanalliset perustelut, jotka on toimitettu kaikille tarjoajille hankintapäätöksen yhteydessä.

Kuultavan lausunto

Lemminkäinen Infra Oy on esittänyt muun ohella, että valittajien asiakirjapyynnössä yksilöidyt asiakirjat sisältävät kuultavan liikesalaisuuksia, joiden paljastaminen aiheuttaisi todennäköisesti taloudellista vahinkoa ja olisi omiaan vahingoittamaan sen liiketoimintaa.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet muun ohella, että valittajien laatusuunnitelma on ollut laadullisesti monessa suhteessa parempi kuin kilpailevien tarjoajien laatusuunnitelmat. Valittajien laatusuunnitelma on selkeästi laadittu juuri tarjouspyynnön kohteena olevaa Heinolan alueurakkaa varten. Esimerkiksi erään toisen tarjoajan laatusuunnitelma vaikuttaa olevan kopio yleisestä laatusuunnitelmasta, eikä sitä ole sidottu mitenkään Heinolan alueurakkaan.

Hankintayksikön tarjouspyynnössään esittämät laadunarvioinnin kriteerit ovat olleet epämääräisiä ja mahdollistaneet täysin subjektiivisen pisteytyksen. Pisteiden antaminen on perustunut arvioitsijoiden ennakkokäsityksiin. Esimerkiksi erään suuren ja tunnetun toimijan laatusuunnitelma on saanut hyvät pisteet, vaikka sitä ei ole edes sidottu Heinolan urakkaan, kun taas valittajatyöyhteenliittymää on pienempänä toimijana moitittu puutteista, joista muita ei ole moitittu. Eri tarjoajien laatusuunnitelmia ja näiden saamia pisteitä vertailemalla voidaan havaita, että hankintayksikkö on antanut muille tarjoajille viisi pistettä kevyemmin perustein kuin valittajille.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on 19.12.2017 antamassaan lisävastineessa katsonut, että valitus tulee jättää tutkimatta, sillä valituksen allekirjoituskohdassa on ollut vain työyhteenliittymän toisen osapuolen nimi. Valitus on työyhteenliittymän tapauksessa tutkittavissa vain silloin, kun kaikki työyhteenliittymän jäsenet ovat valituksen takana.

Käsiteltävänä olevan urakan luokittelu vaativaksi urakaksi on perustunut muun ohella liikennemääriin, jotka ovat Heinolan urakassa olleet valittajien viittaamia urakoita korkeammat. Heinolan alueurakka on myös ollut euromääräisesti arvokkaampi kuin valittajien viittaamat muut urakat.

Annetuista pisteistä ja niitä koskevista sanallisista perusteluista on käynyt riittävällä tavalla ilmi, mihin seikkoihin tarjousten väliset piste-erot ovat perustuneet.

Valittajat ovat 3.1.2018 antamassaan lisävastaselityksessä esittäneet, että valittajina ovat olleet sekä Alltime Oy että Maansiirto Morri Oy. Osapuolten ei ole allekirjoitettava oikeudenkäyntikirjelmää, ja valituksen allekirjoituskohdassa on ollut osapuolten asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoittaneella asianajajalla on ollut toimeksianto työyhteenliittymän molemmilta yhtiöiltä alusta alkaen.

Hankintayksikkö ja valittajat ovat 5.1.2018 antaneet lisäselvitykset.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on esittänyt, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska molemmat valittajat eivät ole allekirjoittaneet valitusta.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 24 §:n 3 momentin mukaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajien asiamiehenä toiminut asianajaja on allekirjoittanut valituksen. Valittajien asiamies on ilmoittanut edustavansa molempia valittajayhtiöitä. Markkinaoikeus näin ollen tutkii valituksen.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön toimittamaan niille Heinolan, Pyhäjärven ja Pielaveden alueurakoiden pisteytyksien laatimisessa syntyneet asiakirjat sekä seuraavat tarjousasiakirjat:
a. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Destia Oy:n tarjouksen liite, Heinolan hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
b. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Destia Oy:n tarjouksen liite, Pyhäjärven hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
c. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Destia Oy:n tarjouksen liite, Pielaveden hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
d. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen liite, Heinolan hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
e. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen liite, Pyhäjärven hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
f. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen liite, Pielaveden hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
g. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, YIT Rakennus Oy:n tarjouksen liite, Heinolan hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022;
h. tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, YIT Rakennus Oy:n tarjouksen liite, Pyhäjärven hoidon ja ylläpidon alueurakka 2017–2022.

Hankintayksikkö on toimittanut julkiset versiot käsiteltävänä olevaan Heinolan alueurakkaan liittyvistä asiakirjoista a, d ja g valittajille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut markkinaoikeudelle julkiset versiot liitteistä b, c ja h, jotka markkinaoikeus on edelleen toimittanut valittajille. Hankintayksikön mukaan valittajien vaatimat toiminta- ja laatusuunnitelmat sisältävät liikesalaisuuksia siltä osin kuin suunnitelmien sisältö ei ilmene toimitetuista julkisista versioista. Hankintayksikkö on lisäksi ilmoittanut markkinaoikeudelle, että Lemminkäinen Infra Oy ei ole osallistunut tarjoajana Pyhäjärven ja Pielaveden kilpailutuksiin, joten asiakirjoja e ja f ei ole olemassa. Hankintayksikön mukaan myöskään valittajien tarjouksen pisteytykseen liittyviä muita asiakirjoja ei ole olemassa, sillä laaditut yhdet kaikkien pisteyttämiseen osallistuneiden henkilöiden yhteiset sanalliset perustelut on toimitettu kaikille tarjoajille hankintapäätöksen yhteydessä.

Voittanut tarjoaja on esittänyt, että sen tarjouksen liitteenä ollut toiminta- ja laatusuunnitelma sisältää sen liikesalaisuuksia, kuten myös valittajat ovat esittäneet omasta toiminta- ja laatusuunnitelmastaan. Hankintayksikön mukaan Destia Oy ja YIT Rakennus Oy ovat ilmoittaneet suunnitelmiensa sisältävän liike- ja ammattisalaisuuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajien vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajien vaatimuksen johdosta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä oikeudenkäynnin osapuolena olevana asianosaisena.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mainitun lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat myös sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain 11 §:ssä on säädetty asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan (701/2011) mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina annettava.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohtaa on muutettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (1400/2016). Lailla 1400/2016 muutetun julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä mainittua oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 28 ja 30) on todettu, että harkittaessa tiedon antamatta jättämistä 3 momentin perusteella on otettava huomioon tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty julkisuuslaissa. Näitä etuja ovat yksityisyyden, terveyden ja lapsen edun turvaaminen, liike- ja ammattisalaisuuksien ja niihin rinnastettavien yritystoimintaa koskevien tietojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muu erittäin tärkeä yksityinen tai julkinen etu. Tieto voidaan jättää antamatta asianosaiselle vain, kun tämä on välttämätöntä salassa pidettäväksi säädettyjen etujen suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Mainitussa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 30) on lisäksi todettu, ettei oikeudenkäynti saa muodostua myöskään keinoksi saada tietoonsa toisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksia esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa asioissa.

Valittajilla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edellä todetulla tavalla sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Harkittaessa valittajien vaatimien asiakirjojen antamista valittajille on otettava huomioon asiakirjojen antamisesta muille tarjoajille aiheutuva haitta tai vahinko sekä toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien laatu- ja toimintasuunnitelmat, jotka on laadittu hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, sisältävät yksityiskohtaista tietoa tarjoajien suunnitelmista urakan toteuttamiseen ja töiden käytännön järjestelyistä. Markkinaoikeus katsoo, että muilla kilpailutukseen osallistuneilla tarjoajilla voidaan katsoa olevan liiketoimintoihinsa liittyvät objektiiviset intressit pitää edellä mainitut tiedot salassa. Kyse on siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista. Kun otetaan huomioon tarjouspyynnön vaatimukset, asiaa koskevat valittajien tiedoksi saamat asiakirjat ja jäljempänä pääasian perusteluissa lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla muiden menettelyyn osallistuneiden tarjoajien liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävillä asiakirjoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sillä tavalla merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen valittajien vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain 41 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Hankintamenettelystä

Asiassa on kyse tiestön hoidon ja ylläpidon alueurakan kilpailutuksesta Heinolan alueelle. Hankinnasta on ilmoitettu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 12.10.2016 julkaisemalla hankintailmoituksella.

Hankintailmoituksen kohdan II.1.4 "Lyhyt kuvaus" alla on todettu seuraavaa:

"Tiestöä yhteensä noin 879 kilometriä, josta Is 2-ajorataista noin 40 km, Is 1-ajorataista noin 70 km, sorateitä noin 360 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 80 km. Urakka on vaativa urakka."

Hankintailmoituksen kohdan II.2.3 "Suorituspaikka" mukaan urakan pääasiallinen suorituspaikka on ollut Heinolan, Hartolan ja Sysmän kuntien alueilla oleva tiestö.

Hankintailmoituksen kohdan IV.3 "Lisätiedot" alla on todettu seuraavaa:

"Tämän hankinnan kilpailuttamistehtävät hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 5 §:n 6-kohdan mukaisesti. Hankinta-sopimuksen valittavan toimittajan kanssa tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus."

Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta. Tarjouspyynnön kohdassa 6.4 "Tarjousten laadullinen arviointi" on todettu seuraavaa:

"Tarjousten laadullinen arviointi tehdään tarjoajan toimittaman tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelman perusteella. Arviointikohteet ja pisteytyksessä käytettävät painoarvot kunkin pisteytettävän osa-alueen suhteen on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa pisteytystaulukossa (Liite 1).

Toiminta- ja laatusuunnitelman arvioinnissa jokaisen tarjouksen tiedot pisteytetään arviointikohde kerrallaan asteikolla nollasta kymmeneen (0 –10). Pisteet määritetään vain tarjouksen liitteistä ilmenevien tietojen perustella. Samasta arviointikohteesta voi saman pistemäärän saada useampi tarjous.

Pistemittakaava asetetaan siten, että arviointikohteesta saa 5 pistettä, kun arvioija toteaa arvioitavien kuvausten vastaavan sopimuksen toteuttamisen edellytyksiä jäljempänä arviointikohteittain esitetyllä tavalla. Tarjouksessa esiintyvät puutteet alentavat pisteitä ja lisäarvoa tuovat seikat lisäävät pisteitä kuten jäljempänä arviointikohteittain on esitetty.

Arviointiin osallistuu viisi (5) tilaajan edustajaa. Jokainen arvioi itsenäisesti koko aineiston ja antaa pisteet arviointikohteittain taulukkoon kokonaislukuna. Kaikista arviointikohteen henkilö-kohtaisista pisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella.

Jos tarjous saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi alle 4,0 pistettä tai kohdasta ʼkäytettävä kalusto lisälaitteineen, mitoittavat suunnitelmat, lähtöpisteiden ja varastojen sijainnit sekä kalusto- ja materiaalihankinnatʼ alle 4,5 pistettä, niin hintatarjousta ei avata.

Kun kaikki tarjouksen arviointikohteet on pisteytetty, kerrotaan tarjouksen arviointikohteen keskiarvopisteet painoarvokertoimella ja näin saadut luvut lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen laatupisteet kussakin arviointikohdassa. Laskemalla yhteen tarjouksen arviointikohtien laatupisteet saadaan tarjouksen kokonaislaatupisteet.

Mikäli tarjous saa kokonaislaatupisteeksi vaativissa urakoissa alle 500 pistettä, niin hintatarjousta ei avata.

Toiminta- ja laatusuunnitelman viiden pisteen taso sekä pisteitä lisäävät ja vähentävät tekijät on kerrottu jäljempänä arviointikohteittain."

Tarjouspyynnön liitteessä "Hoidon ja ylläpidon alueurakan pisteytystaulukko" arviointikohteet ja painoarvot on ilmoitettu seuraavasti:

"1. Urakkaan osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö, alihankinnat) osaaminen ja sen kehittäminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen 30 %

2. Käytettävä kalusto lisälaitteineen, mitoittavat suunnitelmat, lähtöpisteiden ja varastojen sijainnit sekä kalusto- ja materiaalialihankinnat
30 %

3. Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat, tiestön tilan seuranta, sään tarkkailu ja kelin hallinta sekä toimenpiteiden käynnistäminen ja niistä tiedottaminen
20 %

4. Urakan laadunvarmistuksen toteutus ja dokumentointi sekä tienkäyttäjäasiakkaan palvelu
20%".

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä viisi tarjousta. Hankintayksikkö on todettuaan tarjoukset soveltuvuusvaatimusten mukaisiksi arvioinut tarjousten laadun.

Hankintapäätöksessä on valittajien tarjouksen osalta todettu, että tarjous ei ole yltänyt toiminta- ja laatusuunnitelman osalta tarjouspyynnössä edellytettyyn vähimmäispistemäärään, joten tarjouksen käsittely on päätetty, eikä tämän hintatarjousta ole avattu. Muut neljä tarjoajaa ovat saaneet kukin yhteensä 510–584 laatupistettä, joten ne on huomioitu tarjousten hintavertailussa. Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on valinnut halvimman hinnan tarjonneen Lemminkäinen Infra Oy:n urakan toimittajaksi.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että valtioneuvoston elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista antaman asetuksen mukaan käsiteltävänä olevan hankinnan hankintayksikkönä on ollut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, vaikka hankinnan kilpailuttamistehtävistä on mainitun asetuksen nojalla vastannut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valittajat ovat esittäneet, että hankintayksikkö on toiminut tarjouspyynnön ja tarjoajien tasavertaisen kohtelun vastaisesti pisteyttäessään valittajien tarjouksen toiminta- ja laatusuunnitelmaa. Valittajien mukaan niiden olisi tullut saada enemmän pisteitä kustakin laadun arviointikohdasta 1–4, jolloin niiden tarjous olisi saanut muiden tarjoajien tavoin yli 500 laatupistettä ja tarjous olisi huomioitu hintavertailussa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten laatua on arvioitu edellä kuvattujen neljän arviointikohdan perusteella. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut saada vähintään 500 pistettä edellä mainituista laatua koskevista vertailuperusteista päästäkseen tarjousten lopulliseen vertailuun. Mikäli tarjoajan pisteet ovat alittaneet vaaditut 500 pistettä, tarjoajan hintakuorta ei tulla tarjouspyynnön mukaan avaamaan.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelma on saanut tarjouksen arvioinnissa painokertoimilla painotetut kokonaislaatupisteet 466 pistettä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö soveltaa etukäteen ilmoittamiaan perusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankintapäätöksen tulee perustua kaikkiin ennalta ilmoitettuihin perusteisiin ja hankintapäätöksessä tulee perustella se, miten perusteita on sovellettu.

Näin ollen markkinaoikeus tarkastelee hankintayksikön suorittamaa pisteytystä arviointikohdittain.

Arviointikohdan 1 pisteytys

Valittajien mukaan niiden olisi tullut saada henkilöstöön ja tiedonkulkuun liittyvästä arviointikohdasta 1 vähintään 5,0 pistettä 4,8 pisteen sijaan, sillä hankintayksikön perustelut ovat olleet valittajien osalta neutraalit, eikä hankintayksikkö ole huomioinut kaikkia pisteitä lisääviä tekijöitä.

Tarjouspyynnössä on todettu henkilöstöön ja tiedonkulkuun liittyvän arviointikohdan 1 "Urakkaan osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö, alihankinnat) osaaminen ja sen kehittäminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen" pisteytyksestä seuraavaa:

"Tarjous saa viisi pistettä, kun:

• tarjouksesta käy ilmi ymmärrys urakan sisällöstä ja sen vaatimasta henkilöstömitoituksesta, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että urakka voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti ja

• tarjouksen perusteella tilaaja voi vakuuttua siitä, että henkilöstö on osaavaa ja osaamisen ylläpitämisestä on huolehdittu tarkoituksenmukaisesti ja

• urakkakohtaiset kuvaukset ovat selkeitä ja urakan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia

Pisteitä lisääviä tekijöitä:

• työnjohdon kokemus tai määrä ylittää tarjouksen vähimmäisvaatimukset,

• alihankkijoiden valinnasta, koulutuksesta ja perehdyttämisestä on huolehdittu erittäin hyvin

• henkilöstöllä (ml. alihankinta) on pitkäaikainen kokemus maanteiden hoidosta tai hyvä urakka-alueen paikallistuntemus,

• tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu urakkaan selvästi lisäarvoa tuottava seikka

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:

• kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty urakan kohteen kannalta

• kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa

• kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen

• yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan

• tarjouksessa on muu puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti".

Hankintapäätöksessä on esitetty valittajien arviointikohdasta 1 saamat pisteet ja niiden perustelut seuraavasti:

"1 Urakkaan osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö, alihankinnat) osaaminen ja sen kehittäminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen

[– –]

MA Infra

Tarjoajan arviointikohdasta saamat laatupisteet olivat 4,8.

• Urakkaan osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittämistä ja perehdyttämistä on kuvattu

• Sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua on kuvattu

• Oman työn ja alihankintojen käytön periaatteita on kuvattu".

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajien toiminta- ja laatusuunnitelmassa on kuvattu arviointikohdassa 1 pyydettyjä asioita, mutta muiden tarjoajien kuvaukset ovat olleet laadukkaampia. Lisäksi osa kuvauksesta on soveltunut paremmin kuntaurakoihin kuin maanteiden hoitoon.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten arvioinnin laatuosan arviointikohdan 1 osalta tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Suoritetusta tarjousten laatuarvioinnista käy ilmi, mihin tarjousten saamat piste-erot ovat perustuneet. Muiden tarjoajien paremmat pisteet saaneita kuvauksia on kuvattu muun ohella asianmukaisiksi ja hyvin kuvatuiksi. Valittajien ja muiden tarjoajien tarjousten väliset piste-erot ovat olleet pienet, mutta hankintayksikkö on voinut arvioida toiset selvitykset paremmiksi kuin valittajien. Hankintayksikkö on näin ollen voinut harkintavaltansa puitteissa pisteyttää laatuosan arviointikohdan 1 tekemällään tavalla.

Arviointikohdan 2 pisteytys

Valittajien mukaan niiden olisi tullut saada kalustoon liittyvästä arviointikohdasta 2 vähintään 5,2 pistettä 4,6 pisteen sijaan, sillä hankintayksikkö ei ole perusteluissaan tuonut esille pisteitä vähentäviä seikkoja. Lisäksi hankintayksikkö ei ole huomioinut pisteitä lisäävää seikkaa arviointikohdan osalta.

Tarjouspyynnössä on todettu kalustoon liittyvän arviointikohdan 2 "Käytettävä kalusto lisälaitteineen, mitoittavat suunnitelmat, lähtöpisteiden ja varastojen sijainnit sekä kalusto- ja materiaalihankinnat" pisteytyksestä seuraavaa:

"Tarjous saa viisi pistettä, kun:

• maanteiden (ilman kevyenliikenteen väyliä) talvihoitokalustoa on 16 kuorma-autoa, 5 traktoria ja 1 tiehöylää sekä kesähoitokalustoa on 2 tiehöylää tai Sorateiden kunnossapito-ohjeen (LO 1/2014) mukaista muokkaukseen soveltuvaa raskasta lana-traktoriyhdistelmää normaaleissa olosuhteissa. Tarjouksen talvihoidon pisteytyksessä 1,5 traktoria/liikennetraktoria vastaa yhtä kuorma-autoa ja

• tarjouksesta käy ilmi ymmärrys urakan sisällöstä ja sen vaatimista mitoituksista, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että urakka voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti ja

• urakkakohtaiset kuvaukset ovat selkeitä ja urakan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia

Pisteitä lisääviä tekijöitä:

• urakkakohtaisten piirteiden, erityiskohteiden tai menettelyiden erinomainen huomioiminen, joka lisää toteutettavan urakan odotettavissa olevaa laatua,

• kalustoa on esitetty enemmän kuin edellä viiden pisteen mitoituksessa,

• tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu urakkaan selvästi lisäarvoa tuottava seikka

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:

• kalustoa on esitetty vähemmän kuin edellä viiden pisteen mitoituksessa,

• mitoittavat suunnitelmat ovat liian tiukat tai epärealistiset

• kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty urakan kohteen kannalta

• kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa

• kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen

• yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan

• tarjouksessa on muu puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti".

Hankintapäätöksessä on esitetty valittajien arviointikohdasta 2 saamat pisteet ja niiden perustelut seuraavasti:

"2 Käytettävä kalusto lisälaitteineen, mitoittavat suunnitelmat, lähtöpisteiden ja varastojen sijainnit sekä kalusto- ja materiaalialihankinnat

[– –]

MA Infra

Tarjoajan arviointikohdasta saamat laatupisteet olivat 4,6.

• Urakkaan suunniteltu kokonaiskalustomäärä on tilaajan näkemyksen mukainen.

• Talvihoitoresurssien käyttö voisi olla parempi ja osa kuvauksista vaikuttaa ristiriitaisilta

• Kuvaus eri hoitotöistä on suppea

• Lähtöpisteet ja varastot kuvattu riittävällä tarkkuudella".

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajien kalusto on ollut hankintayksikön näkemyksen mukainen, mutta kuvaus on tältä osin muutoin ollut jossain määrin suppea, epärealistinen ja ristiriitainen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten arvioinnin laatuosan arviointikohdan 2 osalta tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Suoritetusta tarjousten laatuarvioinnista käy ilmi, mihin tarjousten saamat piste-erot ovat perustuneet. Hankintayksikön eri tarjoajien pisteytykselle antamista perusteluista ilmenee, että toisten tarjoajien suunnitelmat ovat olleet paremmin kuvattuja kuin valittajien suunnitelma. Muiden tarjoajien kuvauksia on kuvattu muun ohella riittäviksi, toimiviksi ja monipuolisiksi. Hankintayksikkö on näin ollen voinut harkintavaltansa puitteissa pisteyttää laatuosan arviointikohdan 2 tekemällään tavalla.

Arviointikohdan 3 pisteytys

Valittajien mukaan niiden olisi tullut saada tavoitettavissa oloon ja tiestön tilaan liittyvästä arviointikohdasta 3 vähintään 5,0 pistettä 4,8 pisteen sijaan, sillä hankintayksikön näkemyksestä poiketen tiedonkulku on selvitetty suunnitelmassa.

Tarjouspyynnössä on todettu tavoitettavissa oloon ja tiestön tilaan liittyvän arviointikohdan 3 "Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat, tiestön tilan seuranta, sään tarkkailu ja kelin hallinta sekä toimenpiteiden käynnistäminen ja niistä tiedottaminen" pisteytyksestä seuraavaa:

"Tarjous saa viisi pistettä, kun:

• tarjouksesta käy ilmi ymmärrys urakan sisällöstä ja sen vaatimista tarkkailu-, tarkastus- ja töiden käynnistystoimenpiteistä, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että urakka voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti ja

• urakkakohtaiset kuvaukset ovat selkeitä ja urakan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia

Pisteitä lisääviä tekijöitä:

• urakkakohtaisten piirteiden, erityisolosuhteiden tai menettelyiden erinomainen huomioiminen, joka lisää toteutettavan urakan odotettavissa olevaa laatua

• tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu urakkaan selvästi lisäarvoa tuottava seikka

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:

• kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty urakan kohteen kannalta

• kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa

• kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen

• yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan

• tarjouksessa on muu puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti".

Hankintapäätöksessä on esitetty valittajien arviointikohdasta 3 saamat pisteet ja niiden perustelut seuraavasti:

"3 Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat, tiestön tilan seuranta, sään tarkkailu ja kelin hallinta sekä toimenpiteiden käynnistäminen ja niistä tiedottaminen

[– –]

MA Infra

Tarjoajan arviointikohdasta saamat laatupisteet olivat 4,8.

• Tavoitettavissa oloon liittyviä suunnitelmia, sään tarkkailua ja kelin hallintaa sekä toimenpiteiden käynnistämistä ja tiedonkulkua on kuvattu".

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt valittajien suunnitelmasta ilmenneen pyydettyjä seikkoja, mutta se ei ole pitänyt kuvauksia selkeinä tai hankinnan kohteen kannalta tarkoituksenmukaisina. Hankintayksikön mukaan kuvauksesta on puuttunut konkreettinen toimintamalli.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten arvioinnin laatuosan arviointikohdan 3 osalta tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Suoritetusta tarjousten laatuarvioinnista käy ilmi, mihin tarjousten saamat piste-erot ovat perustuneet. Muiden tarjoajien enemmän pisteitä saaneiden tarjousten pisteytyksen perustelusta ilmenee, että kuvaukset on annettu asianmukaisesti tai hyvin ja tiedonkulku alihankkijoille on ilmennyt suunnitelmasta. Hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa pisteyttää laatuosan arviointikohdan 3 tekemällään tavalla.

Arviointikohdan 4 pisteytys

Valittajien mukaan niiden olisi tullut saada laadunvarmistukseen liittyvästä arviointikohdasta 4 vähintään 5,2 pistettä 4,4 pisteen sijaan, sillä laadunvarmistusta on kuvattu riittävästi ja hankintayksikön suhtautuminen valittajien selvitykseen on ollut tältä osin ankarampaa kuin muiden tarjoajien osalta.

Tarjouspyynnössä on todettu laadunvarmistukseen liittyvän arviointikohdan 4 "Urakan laadunvarmistuksen toteutus ja dokumentointi sekä tienkäyttäjäasiakkaan palvelu" pisteytyksestä seuraavaa:

"Tarjous saa viisi pistettä, kun:

• tarjouksesta käy ilmi ymmärrys urakan sisällöstä ja sen vaatimasta laadunvarmistuksesta, raportoinnista ja dokumentoinnista, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että urakka voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti ja

• urakkakohtaiset kuvaukset ovat selkeitä ja urakan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia

Pisteitä lisääviä tekijöitä:

• urakkakohtaisten piirteiden, menettelyiden tai tienkäyttäjäasiakkaiden erinomainen huomioiminen, joka lisää toteutettavan urakan odotettavissa olevaa laatua,

• tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu urakkaan selvästi lisäarvoa tuottava seikka

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:

• kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty urakan kohteen kannalta

• kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa

• kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen

• yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan

• tarjouksessa on muu puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti".

Hankintapäätöksessä on esitetty valittajien arviointikohdasta 4 saamat pisteet ja niiden perustelut seuraavasti:

"4 Urakan laadunvarmistuksen toteutus ja dokumentointi sekä tienkäyttäjäasiakkaan palvelu

[– –]

MA Infra

Tarjoajan arviointikohdasta saamat laatupisteet olivat 4,4.

• Urakan laadunvarmistusta ja toiminnan dokumentointia on kuvattu yleisellä tasolla.

• Tienkäyttäjäasiakkaan palvelu on kuvattu."

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajien kuvaus on arviointikohdan 4 osalta jäänyt yleiselle tasolle, ja osasta kuvauksista on jäänyt puuttumaan urakoitsijan konkreettiset toimenpiteet. Kuvaukset eivät näin ollen ole yltäneet hyvälle tai asianmukaiselle tasolle.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten arvioinnin laatuosan arviointikohdan 4 osalta tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Suoritetusta tarjousten laatuarvioinnista käy ilmi, mihin tarjousten saamat piste-erot ovat perustuneet. Hankintayksikön kohtaa koskevista perusteluista ilmenee, että muiden enemmän pisteitä saaneiden tarjoajien kuvaukset ovat tältä osin olleet hyvällä tai asianmukaisella tasolla ja kahden muun tarjoajan kuvauksista on lisäksi ilmennyt laadunhallinnan ja -tuoton keinoja sisältöineen. Hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa pisteyttää laatuosan arviointikohdan 4 tekemällään tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Alltime Oy:n ja Maansiirto Morri Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Alltime Oy:n ja Maansiirto Morri Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 3.040 eurolla viivästys-korkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Olli Wikberg ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.2.2018