MAO:55/18

Tuomi Logistiikka Oy - ilmanpuhdistimet

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/439
Antopäivä: 30.1.2018

ASIAN TAUSTA

Tuomi Logistiikka Oy on ilmoittanut 14.3.2017 julkaistulla sekä 13.4.2017 ja 22.4.2017 korjatuilla EU-hankintailmoituksilla avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta ilmanpuhdistinten vuokrauspalvelusta kahdeksi vuodeksi ja mahdolliseksi kahden vuoden optiokaudeksi.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 15.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä diaarinumero 102808/2017 valinnut puitejärjestelyyn Cramo Finland Oy:n, Inspector Sec Oy:n sekä Safetycore Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.200.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Dimen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen, määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun sekä määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 120.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.260 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on edellytetty muun ohella, että tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tarjottu laite ja sen tiedot, että tarjotussa laitteessa tulee olla pyörät, joista vähintään kaksi pyörää on lukittavissa, että tarjotun laitteen tehon on oltava ajastettavissa ja että tarjotun laitteen ajastus ei saa nollautua verkkovirran katketessa väliaikaisesti.

Cramo Finland Oy:n sekä Safetycore Oy:n tarjoamien laitteen tekniset ominaisuudet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä tarjottavalle laitteelle asetettuja teknisiä vähimmäisvaatimuksia, sillä kyseisissä laitteissa ei ole lainkaan pyöriä, eikä laitteiden teho ole ajastettavissa. Näin ollen myöskään tarjouspyynnössä esitetty vähimmäisvaatimus siitä, että laitteen ajastus ei nollaudu verkkovirran katketessa väliaikaisesti, ei täyty. Nämä tiedot käyvät ilmi tarjottuja laitteita koskevista myyntiesitteistä. Tarjousten tarjouspyynnön vastaisuus on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Näiden tarjoajien tarjoukset olisi siten tullut sulkea tarjouskilpailusta. Dimen Oy:n tarjoama laite on täyttänyt kaikki tarjouspyynnössä asetetut tekniset vähimmäisvaatimukset.

Vastine

Vaatimukset

Tuomi Logistiikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.952 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouksia on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen mukaisesti arvioitava sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle. Hankintayksikkö on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ennen tarjousten vertailua. Kaikki hankintayksikköön saapuneet tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Sekä Cramo Finland Oy että Safetycore Oy ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että tarjotussa laitteessa on pyörät ja että tarjotun laitteen teho on ajastettavissa eikä ajastus nollaudu verkkovirran katketessa väliaikaisesti.

Hankintayksikölle ei ole tarjousten perusteella syntynyt epäilystä siitä, että tarjouksissa annetut tiedot eivät pitäisi paikkaansa. Hankintayksikkö ei ole voinut perustaa arviotaan mihinkään sellaiseen materiaaliin, joka ei ole käynyt tarjouksista ilmi. Mikäli tarjottu tuote tai palvelu ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, asiaa arvioidaan sopimuskaudella sopimusrikkomuksena sen mukaisine seuraamuksineen. Valittajan viittaamat kolmansien osapuolten myyntiesitteet eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Kuultavien lausunnot

Inspector Sec Oy on antanut asiassa lausunnon.

Safetycore Oy on antanut asiassa lausunnon.

Cramo Finland Oy ei sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on kiistänyt valittajan korvattaviksi vaatimat oikeudenkäyntikulut sekä perusteeltaan että määrältään 3.000 euroa ylittävin osin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on Dimen Oy:n valituksen johdosta arvioitava, ovatko Cramo Finland Oy:n sekä Safetycore Oy:n tarjoukset olleet siten tarjouspyynnön vastaisia, että hankintayksikön on katsottava toimineen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut kyseisiä tarjouksia tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ja saapuneet tarjoukset

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on esitetty minimivaatimuksina muun ohella seuraavaa:

"Tarjotussa laitteessa on pyörät joista vähintään kaksi pyörää on lukittavissa.

(– –)

Tarjotun laitteen teho on ajastettavissa.

Tarjotun laitteen ajastus ei nollaudu verkkovirran katketessa väliaikaisesti (noin yhden tunnin ajaksi) esim. laitteen siirron tai virtajohdon irrotuksen yhteydessä."

Tarjouspyynnön mukaan minimivaatimuksena on ollut kahdessa ensiksi mainitussa kohdassa se, että tarjoaja ilmoittaa vastaukseksi "Kyllä". Viimeksi mainitun vaatimuksen osalta tarjouspyynnössä on todettu seuraavaa:

"Vastaamalla ’ei’ tarjoaja vakuuttaa että laitteen ajastus ei nollaudu vaikka verkkovirta katkeaisi."

Cramo Finland Oy:n tarjouksen osassa "Tarjouksen tiedot, Syötetyt tiedot hankinnan kohteesta" on ilmoitettu kohdassa "Tarjotussa laitteessa on pyörät joista vähintään kaksi pyörää on lukittavissa" vastaukseksi "Kyllä". Kohdassa "Tarjotun laitteen teho on ajastettavissa" vastaukseksi on ilmoitettu niin ikään "Kyllä". Tarjotun laitteen ajastuksen nollautumista koskevassa kohdassa vastaukseksi on ilmoitettu "Ei".

Safetycore Oy:n tarjouksen osassa "Tarjouksen tiedot, Syötetyt tiedot hankinnan kohteesta" on ilmoitettu kohdassa "Tarjotussa laitteessa on pyörät joista vähintään kaksi pyörää on lukittavissa" vastaukseksi "Kyllä". Kohdassa "Tarjotun laitteen teho on ajastettavissa" vastaukseksi on ilmoitettu niin ikään "Kyllä". Tarjotun laitteen ajastuksen nollautumista koskevassa kohdassa vastaukseksi on ilmoitettu "Ei".

Asian arviointi

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Koska sekä Cramo Finland Oy:n että Safetycore Oy:n tarjouksissa on ilmoitettu nimenomaisesti tarjotun laitteen pyöriä, tehon ajastamista sekä ajastuksen nollautumista koskeneiden tarjouspyynnön vaatimusten täyttymisestä ja koska asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä tarjouksissa ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyttä, markkinaoikeus katsoo, että Cramo Finland Oy:n sekä Safetycore Oy:n tarjoukset eivät ole, sellaisina kuin ne ovat saapuneet tarjousten jättämisen määräajan päättymiseen mennessä hankintayksikölle, olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen pääasian osalta hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Dimen Oy:n korvaamaan Tuomi Logistiikka Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.952 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.2.2018