MAO:29/18

Seinäjoen seurakunta - kuljetuspalvelu

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2017/306
Antopäivä: 19.1.2018

ASIAN TAUSTA

Seinäjoen seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.1.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Seinäjoen seurakunnan kuljetuspalveluhankinnasta ajalle 1.5.2017–30.4.2019.

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on 30.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 79 valinnut muun ohella osa-alueille 1 ja 3 Peuran Liikenne Ky:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 200.000 euroa, josta valituksen kohteena olevien hankintojen osuus on ollut noin 130.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Härmän Liikenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osa-alueiden 1 ja 3 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.815 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on liitetty laatu- ja ympäristöohjelma, joka ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä vaadittua ulkopuolisen tahon tekemää selvitystä ohjelman toteutuksesta. Hankintapäätöksessä on tältä osin viitattu vääriin oikeusohjeisin tarjoajan soveltuvuudesta. Ympäristöohjelma on tarjouspyynnönkin mukaan olennainen seikka tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden kannalta. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tulee olla selvillä hankintapäätöstä tehtäessä.

Asiassa on myös huomattava, että kokouskutsussa yksilöityä ehdotusta on muutettu voittanutta tarjoajaa suosivalla tavalla, kun hankintapäätös on hankintayksikön toimielimen kokouksessa tehty. Tässä lopullisessa hankintapäätöksessä on sallittu voittaneen tarjoajan toimittaa lisäaineistoa 15.4.2017 mennessä. Päätöspöytäkirjan on ilmoitettu olevan nähtävillä 3.4.–18.4.2017 välisen ajan. Uuden määräpäivän vuoksi voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta on ollut aikaa arvioida vain kaksi päivää. Tehty päätös on ollut lainvastainen myös ehdollisuutensa takia, koska se ei ole antanut muille tarjoajille riittävää tietoa oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Vastine

Vaatimukset

Seinäjoen seurakunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ympäristöohjelmaa ja selvitystä koskeva vaatimus on ollut tarjoajan soveltuvuutta koskeva seikka. Tarjouspyynnössä on soveltuvuusvaatimusten kohdalla ilmoitettu, että soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset tulee olla toimitettu hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Voittanut tarjoaja on ladannut tarjouspyynnön ympäristöohjelmaa koskevaan kohtaan yrityksen ympäristö- ja laatuohjelman. Tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä edellytetty ulkopuolisen tahon antama selvitys ympäristöohjelman toteuttamisesta. Hankintapäätöksessä on ilmoitettu, että puuttuva selvitys on tullut toimittaa hankintayksikölle 15.4.2017 mennessä. Voittanut tarjoaja on toimittanut selvityksen 13.4.2017. Hankintasäännösten mukaan hankintayksikkö on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan puuttuvan selvityksen määräajassa.

Asian esittelylistassa on alun perin esitetty määräajaksi selvityksen toimittamiselle 18.4.2017, mutta määräpäiväksi on muutettu 15.4.2017 hankintayksikön järjestämässä kokouksessa. Tämä muutos ei ole suosinut voittanutta tarjoajaa. Asetettu määräaika täydennysten toimittamiselle on ollut kohtuullinen.

Asiassa ei ole merkitystä pöytäkirjan nähtävillä pitämiseen liittyvillä seikoilla. Muutoksenhakuoikeus asiassa on ainoastaan hankintasäännösten mukaisilla asianosaisilla. Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintasäännösten mukaisesti.

Kuultavan lausunto

Peuran Liikenne Ky ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouspyynnön keskeinen sisältö ja hankintapäätös

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Seinäjoen seurakunnan kuljetuspalveluista. Hankinnan kohde on jakaantunut neljään eri osa-alueeseen.

Tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Nämä soveltuvuusvaatimukset koskevat kaikkia kohderyhmiä. Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun, ellei selvityksiä ole saatavissa www.tilaajavastuu.fi -palvelusta tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) tai Suomen asiakastiedon raporteista.

Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Asiakirjat tulee olla toimitettu hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Ladattavaksi pyydetyistä esitteistä, selvityksistä ja todistuksista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi kyseisessä kohdassa pyydetyt tiedot, eikä niiden tule sisältää muuta tietoa kuin asianomaisessa kohdassa pyydetty tieto."

Tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevien otsikoiden 1–10 sarakkeissa "minimivaatimus" on lukenut "kyllä". Näiden otsikoiden alla kohdassa "lisätietoa" on ilmoitettu, että tarjoajan on pyydettäessä tai pyynnöstä toimitettava selvitystä kustakin soveltuvuutta koskevasta vaatimuksesta.

Tarjouspyynnön otsikon "energia ja ympäristövaikutukset" alla kohdassa 26 on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee tämän hankinnan kohteen mukaisessa toiminnassaan huomioida ympäristönäkökohdat, joilla se pystyy vähentämään hankittavan kuljetuspalvelun energiankulutusta ja muita ympäristövaikutuksia."

Kohdan 26 lisätietokentässä on ilmoitettu seuraavaa:

"Ladattava selvitys ympäristöohjelmasta tai suunnitelmasta. Selvitykseksi käy kuvaus tarjoajan sertifioidusta ympäristöjärjestelmästä (esim. ISO 14001 tai vastaava) tai tarjoajan palvelulla olevasta ympäristömerkistä tai selvitys muusta, esimerkiksi yrityksen omasta kirjatusta ympäristöjärjestelmästä (jota ei sertifioitu). Oma järjestelmä voi olla esim. yrityksen itse laatima ympäristöohjelma. Annettava luotettava selvitys ympäristöohjelman toteuttamisesta. Selvitys tulee olla yrityksen ulkopuolisen tahon toteuttama."

Mainitun tarjouspyynnön kohdan 26 sarakkeessa "minimivaatimus" on lukenut "ladattava".

Hankintayksikkö on 30.3.2017 tehnyt hankintapäätöksen, jonka mukaan tarjouspyynnön osa-alueille 1 ja 3 on valittu Peuran Liikenne Ky:n tarjous. Hankintapäätöksessä on lisäksi ilmoitettu, että valinnan ehtona on hankintayksikön edellyttämien dokumenttien toimittaminen 15.4.2017 mennessä. Hankintapäätöksessä on viitattu siihen, että hankintalain mukaan ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, täyttyvätkö hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset ja että hankintalain mukaisesti tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset -kohdassa on todettu, että soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset tulee olla toimitettu hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikön selvityksen mukaan voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle 13.4.2017 voittaneen tarjoajan tarjouksesta puuttuneen dokumentin. Dokumentti on ollut nimeltään "Peuran Liikenne Ky ympäristöjärjestelmän arviointi" ja se on päivätty 21.3.2017.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että ympäristöohjelmaa ja sen arviointia koskevat dokumentit ovat liittyneet tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja kyse on siten ollut tarjoajan soveltuvuudelle asetetusta vaatimuksesta. Asiassa on kyse siten siitä, onko voittanut tarjoaja täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Aiemmin kuvatulla tavalla tarjouspyynnössä on sinänsä ilmoitettu soveltuvuusvaatimuksia koskien, että hankintayksikkö pyytää kyseisen tarjouspyynnön kohdan alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun.

Tarjouspyynnön kohdassa 26 ei ole kuitenkaan ollut minimivaatimuksena monien muiden soveltuvuusvaatimusten kohdalla vaadittua "kyllä" mainintaa, vaan kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on edellytetty ladattavaksi ympäristöohjelma tai suunnitelma ja lisäksi edellytetty, että ympäristöohjelman toteuttamisesta on annettava luotettava selvitys. Kyseisen kohdan viereisessä lisätietoja sisältävässä sarakkeessa on kirjattu minivaatimuksena "ladattava". Kyseinen tarjouspyynnön kohta on poikennut useista muista soveltuvuutta koskevista kohdista siinä, että siinä ei ole ollut lisätietokentässä mainintaa siitä, että vaadittu aineisto olisi toimitettava pyydettäessä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä oleva selvitys ympäristöohjelman toteutumisesta, vaikka sen yhteydessä onkin kirjattuna, että se on "annettava", on edellytetty viereisen sarakkeen ohjeen mukaisesti ladattavan eli toimitettavan jo tarjouksen mukana.

Hankintalain 105 §:ssä todetulla tavalla hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja että vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Kysymyksessä olevassa tapauksessa hankintayksikkö on kuitenkin tarjouspyynnössä nimenomaan edellyttänyt kysymyksessä olevan selvityksen toimittamista tarjouksen mukana eikä tämän selvityksen osalta ole ollut edes mahdollista antaa ainoastaan vakuutusta vaatimuksen täyttymisestä. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta, koska voittanut tarjoaja ei ollut toimittanut tarjouksensa mukana tarjouspyynnössä vaadittua selvitystä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan osa-alueiden 1 ja 3 osalta hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjoajien soveltuvuuden ja vertailee tarjoukset uudelleen sekä tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Seinäjoen seurakunta aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueet 1 ja 3 kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjoajien soveltuvuus ja vertailtava tarjoukset uudelleen sekä tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon muun ohella tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä laskun laatimisesta vaadittu kulu, sillä laskun laatimisessa ei ole kysymys sellaisesta toimenpiteestä, jota olisi kohtuullista velvoittaa vastapuolta korvaamaan. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston 30.3.2017 tekemän hankintapäätöksen § 79 siltä osin kuin se koskee osa-alueita 1 ja 3. Markkinaoikeus kieltää Seinäjoen seurakuntaa tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 15.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Seinäjoen seurakunnan korvaamaan Härmän Liikenne Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.375 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Seinäjoen seurakunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 27.1.2018