MAO:765/17

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkäripalvelut

julkinen hankinta - tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2017/130
Antopäivä: 11.12.2017

ASIAN TAUSTA

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.12.2016 julkaistulla sosiaalipalveluita ja muita erityispalveluita koskevalla ilmoituksella sekä 5.1.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta päivystyspoliklinikan yleislääkäripalvelujen ja konservatiivisten alojen sairaalapäivystyksen lääkäripalvelujen hankinnasta toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena kuuden kuukauden irtisanomisajalla 1.3.2017 alkaen.

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on 21.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 15 valinnut Med Group Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 5.000.000,00 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Attendo Terveyspalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.495 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön julkaiseman tarjouspyynnön valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka arvioinnissa on huomioitu hinta 50 prosentin ja palvelun laatu 50 prosentin painoarvolla. Hintojen osalta konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystyksen lääkäripalvelujen (Kohderyhmä 1) hinnan painokerroin on ollut 42 prosenttia ja yhteispäivystyksen yleislääkäripalvelujen (Kohderyhmä 2) hinnan painokerroin on ollut 58 prosenttia. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjousten laadulliset vertailuperusteet ovat koskeneet kuitenkin ainoastaan tarjoajan aiempaa kokemusta kohderyhmän 1 mukaisen sairaalapäivystyksen lääkäripalveluista. Kohderyhmän 2 mukaisesta palvelusta ei ole ollut mahdollista saada lainkaan laatupisteitä. Tämä on suosinut kohderyhmä 1:n nykyistä palveluntuottajaa eli voittanutta tarjoajaa.

Kohderyhmään 1 nimettyjen lääkärien kokemusta koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 1" osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että huomioon otettavat aktiivitunnit on tullut olla kerrytetty palveluntuottajan palveluksessa julkisen terveydenhuollon keskussairaalatason erikoissairaanhoidon erikoisalan päivystyksessä tai konservatiivisen alan päivystyspisteessä. Lisäksi kyseisen vertailuperusteen osalta on todettu, että päivystyspoliklinikan niin sanotun jakamattoman erikoissairaanhoidon päivystyksen tai aluesairaalatasoisen päivystyksen työtunteja ei hyväksytä. Vaaditun kokemuksen sisältö on rajattu sanamuodoltaan niin tarkkarajaisesti, että ainoastaan voittaneen tarjoajan hankintayksikölle muussa yhteydessä tuottama palvelu kerryttää laatupisteitä. Mikäli vastaavaa kriteeriä käytetäisiin yleisesti, estäisi se hyvin monissa tilanteissa lääkäreiden liikkumisen työnantajien välillä. Tämä johtuu siitä, että uuden mutta kokeneen lääkärin palkkaaminen ja tarjoaminen johtaisi tarjouskilpailussa työnantajan kannalta huonompaan tulokseen kuin tämän palveluksessa jo työskentelevän ja vähemmän kokeneen lääkärin tarjoaminen.

Kyseisen vertailuperusteen edellytysten johdosta palvelua suorittavan lääkärin kokemus ei ole myöskään tuottanut yhtään laatupistettä, jos lääkärin kokemus on kertynyt tarjoajan kilpailijalla tai julkisyhteisöjen palveluksessa, vaikka lääkäri muuten täyttäisi hankintayksikön asettamat vaatimukset. Valittajan tarjous on saanut kyseisen vertailuperusteen osalta laatupisteitä kokemuksesta, joka on kertynyt muusta kuin keskussairaalatason päivystyksestä. Sen ei olisi tullut saada laatupisteitä, jos hankintayksikkö olisi soveltanut kyseistä vertailuperustetta sen sanamuodon mukaisesti.

Kohderyhmän 1 lääkärihenkilöstön pysyvyyttä koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 2" osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että pysyvyyttä koskevassa laskennassa käytettävien lääkärien aktiivitunnit tulee olla tehty palveluntarjoajan palveluksessa ympärivuorokautisesti toimivan julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon sisätautien erikoisalan päivystyksessä tai ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon konservatiivisen alan päivystyspisteessä. Lisäksi kyseisen vertailuperusteen osalta on todettu, että päivystyspoliklinikan, yleislääkärin päivystyksen, niin sanotun jakamattoman erikoissairaanhoidon päivystyksen tai aluesairaalatason päivystyksen työtunteja ei hyväksytä. Edelleen tarjouspyyntöasiakirjoissa on tältä osin vaadittu, että pysyvyyttä koskevat tiedot on tullut ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä ja että lääkäreiden on tullut vahvistaa tietojen oikeellisuus allekirjoituksellaan.

Kyseisen vertailuperusteen pisteytys on laadittu siten, että saadakseen enemmän kuin 25 pistettä sadasta, on 75 prosenttia työtunneista tullut olla tehtynä alle kuudella lääkärillä. Vertailuperuste on kohdellut täysin eri tavalla erikokoisia ulkoistuksia. Hyvin laajan ulkoistuksen osalta ei ole ollut työehtosopimuksen tai työaikalain näkökulmasta mahdollista toteuttaa 75 prosenttia hankinnasta alle kuudella lääkärillä. Lääkärimäärää koskeva pisteytys olisi voitu korvata esimerkiksi siten, että pisteitä kertyy sillä perusteella, kuinka moni lääkäri on tehnyt kokoaikaisesti tunteja kyseisessä palvelussa vaaditulla aikavälillä. Kyseistä vertailuperustetta koskevat vaatimukset ovat johtaneet myös siihen, että mikäli joku tarjouksessa esitetyistä lääkäreistä esimerkiksi työnantajan vaihdoksen seurauksena ei ole suostunut vahvistamaan tarjoustietojen oikeellisuutta allekirjoituksellaan, työtunteja ei ole ollut sallittua todentaa muilla tavoilla, kuten esimerkiksi toimipisteen ylilääkärin allekirjoittamalla vahvistuksella tai työvuorolistoilla.

Vastaavan lääkärin ammattitaitoa ja johtamisosaamista koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 3" kriteerit ovat olleet hyvin poikkeukselliset ja erittäin korkeat, eivätkä ne ole täyttäneet suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia. Jotta tarjoaja on voinut saada yli 25 pistettä sadasta, on yhteyshenkilöltä vaadittu yli kymmenen vuoden kokemusta lääkärin työstä, yli kahdeksan vuoden kokemusta toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana terveydenhuollon toimialalla ja lisäkoulutusta liikkeenjohdosta. Yli 25 pisteen saamiseksi on vaadittu lisäksi, että henkilöllä on ollut kokemusta konservatiivisen alan etupäivystyksestä yli 300 tuntia viimeisen neljän vuoden aikana. Valittajalla olevien tietojen perusteella neljästä mahdollisesta tarjoajasta vain voittaneella tarjoajalla on palveluksessaan henkilö, joka täyttää asetetun kriteerin 25 pisteen synnyttävällä tavalla.

Varahenkilöjärjestelmää koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 4" osalta on asetettu samat huomioitavaa kokemusta tarkkaan rajaavat vaatimukset kuin vertailukohdassa 1. Tältäkin osin valittajan tarjous on saanut kyseisen laatupisteitä kokemuksesta, johon se ei olisi ollut oikeutettu tarjouspyyntöasiakirjojen kriteerien sanamuodon perusteella.

Hankintayksikkö on asettamillaan vertailuperusteilla rajannut pois kaikkien paitsi yhden tarjoajan mahdollisuudet voittaa tarjouskilpailu. Kilpailun poissulkeminen on varmistettu asettamalla tarjouspyynnössä tarjotulle tuntihinnalle minimivaatimus, jonka alittaminen on johtanut tarjouksen hylkäämiseen. Vain kolme tarjoajaa on jättänyt tarjouksen. Yksi kolmesta tarjouksesta on lisäksi peruttu sen jättämisen jälkeen.

Vertailuperusteet ja niiden vaatimukset eivät ole olleet myöskään suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Vastine

Vaatimukset

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.176,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintasääntelyssä ei kielletä tai rajoiteta sitä, että hankintaan sisältyy erilaisia osia ja että erilaiset osiot hinnoitellaan tai muuten määritellään eri tavoin. Tarjousten vertailutavan valitseminen kuuluu hankintayksikön harkintavaltaan.

Hankintayksikkö on harkintavaltaansa käyttäen pitänyt tarkoituksenmukaisena, että laatutekijät otetaan huomioon vertailussa ainoastaan sisällöllisesti vaativamman eli kohderyhmän 1 osalta. Kohderyhmän 2 palvelu on ollut kevyempää ja vähemmän haastavaa, ja sen laatutaso on riittävästi määritelty kyseisen kohderyhmän palvelun vähimmäisvaatimuksissa. Myös valittaja itse on saanut merkittävän määrän laatupisteitä kohderyhmän 1 laatuvertailussa.

Hankintayksikkö on asettanut vertailukohdan 1 vertailuperusteet tarjouspyynnöstä ilmenevällä tavalla, koska hankintayksikölle on merkitystä sillä, että lääkärien vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus on kertynyt tarpeeksi vaativista sisätautipotilaista. Yleensä keskussairaaloissa hoidetaan vaativimmat potilaat.

Hankintayksikkö on voinut perustellusti arvostaa vertailussa samalla työnantajalla kertynyttä kokemusta. Palveluntuottajan henkilöstön pysyvyydellä on suuri merkitys julkisesti tuotetun terveydenhuollon palvelun laadun ja toimintavarmuuden varmistamiseksi. Kokemuksen kertyminen samalla työnantajalla ei ole ollut kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksena, vaan ainoastaan vertailussa lisäpisteitä tuovana tekijänä.

Hankintayksikkö on hankinnan valmisteluvaiheessa ollut tietoinen siitä, että lääkäripalvelujen tarjoajien tapana on nimetä tarjouksissaan kokeneita asiantuntijoita niissä tilanteissa, joissa kokeneiden asiantuntijoiden nimeämisellä saadaan maksimoitua tarjouskilpailuissa saatavat laatupisteet. Usein käy kuitenkin niin, että kyseiset asiantuntijat eivät välttämättä edes itse tiedä, että heidän osaamistaan on hyödynnetty tarjouskilpailussa, eikä kyseisiä kokeneita asiantuntijoita tosiasiassa käytetä palvelun toteuttamisessa. Välttääkseen ongelmat ja turvatakseen oman sopimusoikeudellisen asemansa ja laatuvaatimustensa tosiasiallisen toteutumisen, hankintayksikkö on pyytänyt jo etukäteen varmistusta siitä, että nimetyt asiantuntijat ovat tietoisia tarjouksen sisällöstä ja kuittaavat oman kokemuksensa. Jos nimetty asiantuntija ei suostuisi vahvistamaan työnantajansa ilmoittamaa kokemusta, ei ole todennäköistä, että kyseinen lääkäri olisi motivoitunut tai käytettävissä myöskään tuottamaan tarjottua palvelua. Valittaja on toimittanut allekirjoitukset kaikkien paitsi yhden lääkärin osalta.

Nyt kyseessä olevan hankinnan kohteena olevat palvelut on syytä toteuttaa suhteellisen pienellä henkilömäärällä, jotta kaikki palvelua tuottavat lääkärit oppivat tuntemaan Savonlinnan keskussairaalan muista poikkeavan toimintaympäristön mukaan lukien hoitolinjat ja -käytännöt. Poikkeavaksi toimintaympäristön tekevät muun ohella pitkät etäisyydet lähimpään yliopistosairaalaan ja erikoissairaanhoitoon. Pitkät etäisyydet vaativat konservatiivisen alan erikoissairaanhoidon päivystävältä lääkäriltä laajaa osaamista. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntien oma palveluntuotanto on suppeaa, mikä edellyttää päivystävältä lääkäriltä myös palvelurakenteen alueellista tuntemusta. Pienellä ja sitoutuneella lääkärimäärällä toteutettava palvelu on hankintayksikön kannalta toivottava. Tämän vuoksi hankintayksikön on ollut perusteltua arvostaa myös vastaavaa aiempaa kokemusta pienellä lääkärimäärällä toteutetuista palveluista.

Myös lääkärien pysyvyydellä on merkittävä vaikutus kokonaisten hoitoketjujen kannalta. Tilanteissa, joissa lääkärien vaihtuvuus on ollut suurta eikä lääkärillä ole ollut riittävää tuntemusta hankintayksikön palvelurakenteesta ja hoitoketjuista, on ilmennyt tapauksia, joissa potilaan kotikunnassa ei ole ollut saatavilla lähetteen mukaisia palveluja. Lääkärien pysyvyydellä on merkitystä myös prosessijohtamisen sekä takapäivystäjän kanssa tehtävän yhteistyön kannalta. Aiempi näyttö lääkärien sitoutumisesta työnantajaansa tuottaa lisäarvoa, jota hankintayksiköllä on perusteltu syy arvostaa laadun vertailussa.

Vertailukohdan 3 vertailuperusteet ovat olleet perusteltuja, sillä vaativassa palveluntuotannossa aiheutuu merkittävää lisäarvoa siitä, että vastuuhenkilöllä on vankkaa aiempaa vastaavaa kokemusta muun ohella konservatiivisen alan aineellisista ja ajankohtaisista vaatimuksista. Kokemus toimimisesta budjettivastuullisena toimialajohtajana tai liiketoimintajohtajana terveydenhuollon toimialalla liittyy olennaisesti palvelutuotannon kustannustietoisuuden ja tehokkuuden varmistamiseen ja toimialan erityispiirteiden ymmärtämiseen johtajuuden näkökulmasta. Lisäkoulutus johtamisesta tuo lisälaatua prosessijohtamiseen etenkin, kun hankintayksikkö itse siirtyy täysin asiakaslähtöisen prosessijohtamisen toimintamalliin.

Vertailukohdan 4 tavoitteena on, että palvelutuotannon laatutaso säilyy myös poikkeustilanteissa. Hankintayksiköllä on perusteltu syy arvostaa vertailussa varahenkilöjärjestelmää, joka koostuu osaavista ja kokeneista konservatiivisten alojen lääkäreistä. Konservatiivisten alojen etupäivystäjien kokemuksella on suoraa vaikutusta palvelutuotannon ja hoitoketjun sujuvuuteen ja sitä kautta laatuun. Konservatiivisten alojen etupäivystäjä toimii myös yleislääkärilinjan konsulttina. Lisäksi konservatiivisen päivystyksen vaatimustaso on noussut huomattavasti, kun muiden erikoisalojen päivystyksiä on lainsäädännön muutosten johdosta loppunut.

Valittajan tarjous on saanut useilla vertailtavilla osa-alueilla joko samat tai paremmat pisteet kuin voittaneen tarjoajan tarjous. Valittajan tarjous olisi voittanut kilpailutuksen, jos se olisi saanut laatupisteitä myös sen nimetyn lääkärin osalta, josta valittaja ei toimittanut tarjouspyynnössä edellytettyä todennusta.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Med Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Nyt käsillä olevassa hankinnassa on hankittu palvelua, joka on tarkoitettu tuotettavan pienellä lääkärimäärällä. Pienen lääkärijoukon pysyvyys ja kapasiteetin takaaminen ovat erityisen merkityksellisiä potilasturvallisuuden takaamiseksi. Hankintayksikkö on painottanut arvioinnissaan käsillä olevaan hankintaan olennaisesti liittyviä seikkoja, kuten pientä tiivistä lääkärijoukkoa ja tähän liittyvää toimivaa varahenkilöjärjestelmää.

Med Group Oy pitää vaatimusta tarjouksissa nimettyjen lääkärien tuntien vahvistamisesta tunnit tehneen lääkärin allekirjoituksella perusteltuna. Med Group Oy on törmännyt aiemmin kilpailutuksissa siihen, että terveydenhuoltoalan kilpailutuksissa on tarjottu resursseja, jotka eivät ole tienneet olleensa mukana tarjouksissa.

Vastaselitys

Attendo Terveyspalvelut Oy on esittänyt, että henkilöstön pysyvyys on otettu huomioon omana vertailuperusteenaan vertailukohdassa 2. Tämän lisäksi kaikissa vertailukohdissa on hyväksytty vain työtunnit, jotka on kerrytetty palvelussuhteessa palveluntuottajaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditun allekirjoituksen saaminen voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta, jos osa tarjoajan työntekijöistä työskentelee tarjouksen antamishetkellä eri työnantajalla tai asuu eri maassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kyseinen lääkäri olisi tarjoajan käytettävissä palvelutuotannon alkamishetkellä.

Koska nyt kyseessä olevan hankinnan kokoisia palveluhankintoja ei ole kilpailutettu Suomessa lukuun ottamatta hankintayksikön kyseessä olevan palvelun edellistä kilpailutusta, vertailuperuste on suosinut hankintayksikön nykyistä palveluntuottajaa. Lääkäreiden pysyvyyden arvostaminen ja pisteyttäminen ovat olleet hankinnan näkökulmasta perusteltuja, mutta vertailuperusteiden kriteerit olisi tullut muotoilla niin, että ne kohtelevat tasa-arvoisesti tarjoajia, joilla on ollut kokemusta erikokoisista, mutta vertailuperusteen sisältökriteerit täyttävästä palveluntuotannosta.

Kokemusvaatimukset eivät ole olleet oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden, kun yhteyshenkilön, jolla on ollut yhdeksän vuoden kokemus lääkärin työstä, on ollut mahdollista saada enintään 25 pistettä ja yli 12 vuoden kokemuksella samasta vertailuperusteesta on voinut saada 100 pistettä.

Tarjoajien piste-erot ovat olleet merkittävät laatupisteistä syntyvien erojen johdosta. Erot ovat olleet suuret ainoastaan siitä syystä, että hyväksyttävä kokemus on rajattu koskemaan käytännössä vastaavan kokoista palveluhankintaa. Tarjouspyynnön vähimmäishintaa koskevalla vaatimuksella on puolestaan estetty se, että tarjoajat olisivat voineet kompensoida heikkoja laatupisteitään edullisella hinnalla.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että sen kokemus on osoittanut, että hyvä konservatiivinen substanssitietämys eli lääkärin oma konservatiivinen päivystyskokemus on erittäin tärkeä edellytys menestyksekkäälle ja turvalliselle työskentelylle. On tärkeää, että lääkäriyhteyshenkilö ymmärtää päivystykseen liittyvät taloudelliset seikat ja kustannuspaineet ohjatessaan palveluntuottajan työvoimaa. Lääkäriyhteyshenkilön hyvä substanssitietämys ja pitkä kliininen kokemus ovat myös edellytyksiä sille, että hankintayksikkö ja palveluntuottaja voivat yhdessä kehittää kiireellisiä hoitoketjuja.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta arvioitavana se, ovatko hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut tarjousten vertailuperusteet olleet syrjiviä tai muutoin hankintasäännösten ja niissä tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen vastaisia.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 2 §:ää koskevissa hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp, s. 47) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Siten esimerkiksi tarjoajien kelpoisuusehtojen asettamisessa on huomioitava hankinnan luonne ja arvo. Samaten tarjouspyynnön sisältöön tai tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten tulisi olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden. Suhteellisuusperiaatteen on katsottu oikeuskäytännössä merkitsevän kohtuullisuuden vaatimusten huomioimista.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen.

Edellä mainitun lainkohdan esitöiden (HE 50/2006 vp, s. 107) mukaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa, joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys, vertailuperusteina voidaan käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa.

Edellä mainittua lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 50/2006 vp, s. 116) mukaan vähimmäisvaatimukset ylittävän kelpoisuuden huomioon ottaminen soveltuu käytännössä esimerkiksi tiettyä ammatillista pätevyyttä edellyttäviin suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja koulutushankintoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankintoihin.

Hankintalain 72 §:n 2 momentin mukaan vertailuperusteiden asettamisessa voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä 62 §:ssä säädetään.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp, s. 105) on 62 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikön harkintavaltaan voidaan puuttua vain silloin, jos valintaperusteen tai vertailuperusteiden asettamisessa on syyllistytty syrjintään.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön kohdasta "HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET" käy ilmi, että hankinnan kohde on jaettu kahteen kohderyhmään seuraavasti:

"KOHDERYHMÄ 1: KONSERVATIIVISTEN ALOJEN SAIRAALAETUPÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT

(– –)

KOHDERYHMÄ 2: PÄIVYSTYSPOLIKLINIKAN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUT ns. Fast Track-vastaanotolle"

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa huomioidaan hinta 50 % ja palvelun laatu 50 %.

(– –)

LAATU 50 %

Laatuarviointi suoritetaan täsmennetyn liitteen 2 ’laatuvertailuperusteet’ mukaisesti. Tarjoajan kustakin kohdasta saadut pisteet lasketaan yhteen laatuvertailupisteiksi."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan hinta kummassakaan kohderyhmässä ei voi olla alle 89€/tunti alv 0%. Muussa tapauksessa tarjous hylätään."

Tarjouspyynnön liitteessä 2 "laatuvertailuperusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Vertailukohta 1:

KOHDERYHMÄN 1 (KONSERVATIIVISET ALAT) PALVELUA TUOTTAMAAN NIMETTYJEN LÄÄKÄREIDEN KOKEMUS VÄHIMMÄISVAATIMUKSEN YLITTÄVILTÄ OSIN (max. 100 pistettä)

Palvelua tuottamaan nimettyjen lääkärien valmistumisen jälkeen suoritettu työkokemus aktiivityötunteina julkisen terveydenhuollon keskussairaalatasoisen erikoissairaanhoidon sisätautien erikoisalan päivystyksessä tai konservatiivisten alojen päivystyspisteettä vähimmäisvaatimusten (500 aktiivityötuntia) ylittäviltä osin.

HUOM!!! Vähimmäisvaatimuksena edellytettyjä aktiivityötunteja ei saa sisällyttää vertailussa huomioitaviin työtunteihin!

(– –)

(…)Aktiivityötunnit tulee olla kerrytetty palveluntuottajan palveluksessa julkisen terveydenhuollon keskussairaalatasoisen erikoissairaanhoidon erikoisalan päivystyksessä tai konservatiivisen alan päivystyspisteessä. Palvelun tilaajana on ollut julkinen hankintaviranomainen. Päivystyspoliklinikan, yleislääkärin päivystyksen, ns. jakamattoman erikoissairaanhoidon päivystyksen tai aluesairaalatasoisen päivystyksen työtunteja ei hyväksytä.

(– –)

TÄSMENNETTY Vertailukohta 2:

PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KONSERVATIIVISEN ALOJEN ETUPÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖN PYSYVYYS (max. 100 pistettä)

Tilaaja arvostaa palveluntarjoajan osoitettua kykyä tuottaa palvelua siten, että lääkärihenkilöstön vaihtuvuus on mahdollisimman vähäistä. Tarjousvertailussa huomioidaan palveluntarjoajaan työ- tai palvelusuhteessa olevien lääkäreiden pysyvyys aikavälillä 1.7.2015 – 30.6.2016 yhdessä (1) palveluntarjoajan sopimuskohteessa, jossa palveluntarjoaja on tuottanut yli 50 % päivystyspisteen vuosittaisista virka-ajan ulkopuolisista päivystystunneista.

Laskennassa käytettävien lääkärien aktiivityötunnit tulee olla tehty Palveluntarjoajan palveluksessa ympärivuorokautisesti (24/7) toimivan julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon sisätautien erikoisalan päivystyksessä tai ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon konservatiivisen alan päivystyspisteessä. Palvelun tilajaajana on ollut julkinen hankintaviranomainen. Päivystyspoliklinikan, yleislääkärin päivystyksen, ns. jakamattoman erikoissairaanhoidon päivystyksen tai aluesairaalatasoisen päivystyksen työtunteja ei hyväksytä.

Tiedot tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3. Muilla tavoin ilmoitettuja tietoja ei huomioida. Liitteelle 3 on ilmoitettava kaikki palveluntuottajan kyseisessä sopimuskohteessa kyseisellä aikavälillä työskennelleet lääkärit. Lääkärien tulee vahvistaa tietojen oikeellisuus allekirjoituksellaan.

PISTEET:

Palveluntuottajan vastuulla olevista työtunneista yli 75 % on kyseisellä ajanjaksolla tuottanut 1-3 erillistä lääkäriä = 100 pistettä

Palveluntuottajan vastuulla olevista työtunneista yli 75 % on kyseisellä ajanjaksolla tuottanut 4-5 erillistä lääkäriä = 50 pistettä

Palveluntuottajan vastuulla olevista työtunneista yli 75 % on kyseisellä ajanjaksolla tuottanut 6-7 erillistä lääkäriä = 25 pistettä

Palveluntuottajan vastuulla olevista työtunneista yli 75 % on kyseisellä ajanjaksolla tuottanut 8-10 erillistä lääkäriä = 12 pistettä

Palveluntuottajan vastuulla olevista työtunneista yli 75 % on kyseisellä ajanjaksolla tuottanut yli 10 erillistä lääkäriä = 0 pistettä.

(– –)

Vertailukohta 3:

PALVELUNTARJOAJAN HANKINNAN KOHTEENA OLEVASTA PALVELUTUOTANNOSTA VASTAAVAN LÄÄKÄRIYHTEYSHENKILÖN AMMATTITAITO JA JOHTAMISOSAAMISEN KATTAVUUS (max. 100 pistettä)

Tilaaja arvostaa palvelun yhteistoiminnassa nimetyn lääkäriyhteyshenkilön lääketieteen alan ammatillista osaamista, liikkeenjohdollista osaamista sekä johtamisosaamista terveydenhuollon palveluiden toimialalla. Tarjousvertailussa huomioidaan työkokemus lääkärin työstä valmistumisen jälkeen, kokemus toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana/liiketoimintajohtajana (sisältäen myös esimiestehtävät) terveydenhuollon toimialalla ja kokemus oppilaitoksen toteuttamasta lisäkoulutuksesta liikkeenjohdosta/johtamisesta ja kokemus konservatiivisen alan etupäivystyksestä.

(– –)

PISTEET

Yli 12 vuoden ajalta kokemusta lääkärin työstä valmistumisen jälkeen JA

yli 8 vuotta kokemusta toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana/liiketoimintajohtajana (sisältäen myös esimiestehtävät) terveydenhuollon toimialalla JA kokemus oppilaitoksen toteuttamasta lisäkoulutuksesta liikkeenjohdosta/johtamisesta (vähintään 300 tuntia lähiopetusta) JA kokemus konservatiivisen alan etupäivystyksestä yli 500 tuntia viimeisen 4 vuoden aikana = 100 pistettä

Yli 10 vuoden ajalta kokemusta lääkärin työstä valmistumisen jälkeen JA

yli 8 vuotta kokemusta toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana/liiketoimintajohtajana (sisältäen myös esimiestehtävät) terveydenhuollon toimialalla JA kokemus oppilaitoksen toteuttamasta lisäkoulutuksesta liikkeenjohdosta/johtamisesta (vähintään 300 tuntia lähiopetusta) JA kokemus konservatiivisen alan etupäivystyksestä yli 300 tuntia viimeisen 4 vuoden aikana = 50 pistettä

Yli 8 vuoden ajalta kokemusta lääkärin työstä valmistumisen jälkeen JA

yli 6 vuotta kokemusta toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana/liiketoimintajohtajana (sisältäen myös esimiestehtävät) terveydenhuollon toimialalla JA kokemus oppilaitoksen toteuttamasta lisäkoulutuksesta liikkeenjohdosta/johtamisesta (vähintään 300 tuntia lähiopetusta) = 25 pistettä.

Alle 8 vuoden ajalta kokemusta lääkärin työstä valmistumisen jälkeen JA

yli 4 vuotta kokemusta toimimisesta tarjoajan palveluksessa budjettivastuullisena toimialajohtajana/liiketoimintajohtajana (sisältäen myös esimiestehtävät) terveydenhuollon toimialalla = 12 pistettä.

Muussa tapauksessa = 0 pistettä.

Vertailukohta 4:

PALVELUNTARJOAJAN HANKINNAN KOHTEENA OLEVAN PALVELUTUOTANNON VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄ (maks. 100 pistettä)

Tilaaja arvostaa sitä, että palveluntuottajalla varahenkilöjärjestelmän henkilöillä on kokemusta julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon konservatiivisten alojen etupäivystäjänä toimimisesta ympärivuorokautisessa päivystyspisteessä.

(– –)

Laskennassa käytettävien lääkäreiden aktiivityötunnit tulee olla kerrytetty Palveluntarjoajan palveluksessa ympärivuorokautisesti (24/7) toimivan julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon sisätautien erikoisalan päivystyksessä tai ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon konservatiivisen alan päivystyspisteessä viimeisen neljän (4) vuoden aikana laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Muualla suoritettuja työtunteja ei lasketa mukaan kokemukseen. Palvelun tilaajana on ollut julkinen hankintaviranomainen. Päivystyspoliklinikan, yleislääkärin päivystyksen, ns. jakamattoman erikoissairaanhoidon päivystyksen tai aluesairaalatasoisen päivystyksen työkokemusta ei hyväksytä."

Vähimmäishintaa koskeva vaatimus

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön vähimmäishintaa koskeva vaatimus on edesauttanut vertailuperusteiden syrjivyyttä. Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 63 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut asettaa hankinnasta aiheutuvien riskien välttämiseksi vaatimuksen tarjouksen vähimmäishinnasta. Vaikka vähimmäishintaa koskeva vaatimus on ollut omiaan kaventamaan jossain määrin tarjoajien mahdollisuuksia kompensoida laatua koskevista vertailuperusteista saatuja pisteitä, ei jäljempänä vertailuperusteiden syrjimättömyydestä todettu huomioon ottaen vaatimuksen asettamisella voida katsoa toimitun hankintasäännösten vastaisella tavalla syrjivästi.

Vertailuperusteiden soveltaminen eri kohderyhmiin

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön pisteytystapa, jossa laadulliset vertailuperusteet ovat koskeneet tarjoajan aiempaa kokemusta ainoastaan toisen hankinnan kohteena olleen kohderyhmän eli konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystyksen lääkäripalveluista, on suosinut voittanutta tarjoajaa.

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla todettu, että laatuarviointi suoritetaan täsmennetyn liitteen 2 ’laatuvertailuperusteet’ mukaisesti ja että tarjoajan kustakin kohdasta saadut pisteet lasketaan yhteen laatuvertailupisteiksi. Kyseisestä liitteestä käy ilmi, että vertailuperusteissa on otettu huomioon kohderyhmään 1 eli konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystyksen lääkäripalveluihin liittyviä tekijöitä, muttei nimenomaisesti kohderyhmän 2 mukaisiin palveluihin liittyviä tekijöitä. Kyseinen vertailutapa on tosiasiallisesti tarkoittanut sitä, että tarjouksia on kohderyhmän 2 osalta vertailtu ainoastaan halvimman hinnan perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sovellettavien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjousten vertailemiseksi vaaditut tiedot on pyydetty yksinomaan kohderyhmään 1 liittyvistä tekijöistä. Tarjouspyynnöstä on myös käynyt ilmi, miten tarjouksia on tältä osin vertailtu. Asiassa saadun selvityksen perusteella tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattu vertailutapa tai tarjouspyynnön muut vaatimukset eivät ole myöskään johtaneet siihen, että tarjouksissa olisi kuvattu vertailuun vaikuttavina tekijöinä kohderyhmään 2 kuuluvia seikkoja. Koska pisteitä ei näin ollen ole annettu tarjouksista ilmenemättömistä tai hankinnan kohteeseen liittymättömistä, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa ottaa huomioon tarjousten vertailuperusteissa ainoastaan kohderyhmään 1 liittyviä tekijöitä.

Vertailuperusteiden asettaminen

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vertailuperusteet ovat olleet syrjiviä ja suhteellisuusperiaatteen vastaisia siltä osin, kuin niissä on otettu huomioon henkilöstön kokemus ainoastaan keskussairaalatason päivystyksestä ja kun lääkäreiden on tullut vahvistaa esitettyjen tietojen oikeellisuus allekirjoituksellaan. Valittaja on lisäksi esittänyt, että vertailukohdan 2 osalta esitetty pisteytysmekanismi on suosinut pienellä lääkärimäärällä toteutettuun palveluun perustuvaa henkilöstön kokemusta. Valittaja on vielä esittänyt, että vastaavan lääkärin ammattitaitoa ja johtamisosaamista koskevan vertailuperusteen yhteydessä esitetty pisteytysmenetelmä on ollut korkeiden pisteiden saamisen osalta suhteettoman tiukka.

Markkinaoikeus katsoo, että tietyltä rajatulta alalta saavutettu työkokemus voi liittyä olennaisesti tarjouksen laatuarviointiin. Työterveyden ammattihenkilöiden kokemuksen osalta on siten mahdollista, että keskussairaalatason päivystyksestä hankittuun työkokemukseen sisältyy sellaisia erityispiirteitä, jotka hankintayksikkö voi perustellusti ottaa huomioon tarjousten laatuvertailussa. Vaikka hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, hankintayksikkö voi myös asettaa tarjouspyyntöasiakirjoissa todentamisvaatimuksia, joilla se voi varmistaa tarjouksessa ilmoitetun tiedon paikkansapitävyyden.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on selostanut laajasti asettamiensa vertailuperusteiden ja pisteytysmenetelmien tavoitteita ja perusteita. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on hankinnan kohde ja tavoitteet huomioon ottaen voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa vertailuperusteet siten, että niissä on otettu huomioon henkilöstön kokemusta ainoastaan keskussairaalatason päivystyksestä ja että lääkärien on tullut vahvistaa esitettyjen tietojen oikeellisuus allekirjoituksellaan. Tiiviin lääkärijoukon kokemuksen arvostamisen sekä tarjouksessa nimetyn vastuuhenkilön laaja-alaisen kokemuksen arvostamisen on katsottava olleen hankintayksikölle merkityksellisiä seikkoja arvioitaessa tarjottavan palvelun laatua ja sen perusteella hankintayksikkö on voinut osaltaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Asetettujen vertailuperusteiden tai vertailumenetelmien ei näin ollen voida katsoa olleen tältä osin valittajan esittämin tavoin syrjiviä tai suhteellisuusperiaatteen vastaisia.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että kohderyhmään 1 palvelua tuottamaan nimettyjen lääkärien kokemusta koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 1" ja palveluntuotannon varahenkilöjärjestelmää koskevan vertailuperusteen "Vertailukohta 4" osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty edellytys siitä, että huomioon otettavat nimetyn lääkärin tunnit on tullut olla kerrytetty tarjoajan palveluksessa, on ollut syrjivä ja suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on voinut arvostaa tarjousvertailussa samalla työnantajalla kertynyttä kokemusta, sillä palveluntuottajan henkilöstön pysyvyydellä on suuri merkitys terveydenhuollon laadun ja toimintavarmuuden varmistamiseksi.

Kuten edellä on todettu, hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettavat vertailuperusteet. Vertailuperusteet eivät saa kuitenkaan niiden tarkoitukseen ja tavoitteisiin nähden perusteettomasti ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti syrjiä tai suosia tiettyjä tarjoajia.

Markkinaoikeus katsoo, että vertailukohdissa 1 ja 4 esitetty rajaus henkilöstön kokemuksen huomioon ottamisesta ainoastaan tarjoajan palveluksessa on ollut siten merkittävä tarjouskilpailussa menestymiselle, että nimetyn henkilöstön aktiivitunneiltaan laajastakaan ja hankinnan kohteen kannalta relevantista kokemuksesta ei ole saatu tarjousvertailussa pisteitä, jos kokemus on kerrytetty muiden työnantajien palveluksessa.

Vaikka henkilöstön pysyvyyttä koskevilla näkökohdilla voidaan hankintayksikön asiassa esittämän perusteella katsoa olevan merkitystä arvioitaessa tarjottavan palvelun laatua, ei asiassa ole käynyt ilmi, että nimettyjen lääkärien tuntien kerryttämistä tarjoajan palveluksessa koskeva vertailuperusteen rajaus olisi ollut välttämätön keino saavuttaa henkilöstön pysyvyyttä koskevat tavoitteet etenkin, kun vertailuperusteessa "Vertailukohta 2" on erikseen arvioitu palveluntarjoajan tuottaman ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon konservatiivisten alojen etupäivystyksen lääkärihenkilöstön pysyvyyttä. Vertailukohdan 4 osalta nimettyjen lääkärien aktiivitunnit on lisäksi otettu huomioon jopa neljän vuoden ajalta, mikä on ollut omiaan laajentamaan palvelussuhdetta koskevan rajauksen merkitystä huomattavasti. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että nimettyjen lääkärien kokemusta koskeva vertailuperuste on ollut mainitun rajauksen osalta hankinnan kohteeseen ja tarkoitukseen nähden perusteettomasti syrjivä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa päivystyspoliklinikan yleislääkäripalvelujen ja konservatiivisten alojen sairaalapäivystyksen lääkäripalvelujen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen 21.2.2017 tekemän hankintapäätöksen § 15. Markkinaoikeus kieltää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 300.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.495 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Itä-Savon Sairaanhoitopiirin sekä Med Group Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.12.2017