MAO:1/18

HUS-Kiinteistöt Oy - rakennusurakka

hankinta-asia – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksu

Diaarinumero: 2016/423
Antopäivä: 4.1.2018

ASIAN TAUSTA

HUS-Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.2.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Meilahden sairaala-alueen konesalia koskevasta rakennusurakasta. Kyseiseen urakkaan sivu-urakkana kuuluvan varavoimakoneurakan osalta tarjouspyyntöjä on lähetetty neljälle taholle ja tarjouksia on saatu kaksi kappaletta.

HUS-Kiinteistöt Oy on 30.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut varavoimakoneurakan osalta Machinery Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on 14.7.2016 antamallaan päätöksellä numero 450/16 hylännyt Voimalaite Service Oy:n vaatimuksen varavoimakoneurakkaa koskevan hankintamenettelyn täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä.

Varavoimakoneurakkaa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu 2.9.2016.

Varavoimakoneurakan osalta hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on hankintayksikön ilmoituksen perusteella ylittänyt tähän asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 15 §:ssä tarkoitetun rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan varavoimakoneurakkaa koskevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna vähintään 10 prosenttia eli 33.290 euroa hankinnan arvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.580 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toteuttanut tarjousten vertailun vastoin ilmoittamiaan ehtoja. Ilmoitettujen vertailukriteerien mukaan toteutettavan vertailun voittaja olisi ollut valittaja. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneen hankkeen järjestelmien sähköselostuksen kohdassa "Tekniset vaatimukset ja ratkaisut" on edellytetty, että laitoksen on pystyttävä syöttämään noin 1.000 kVA / 800 kW:n teho kyseisessä hankintaohjelmassa esitetyllä tavalla ja ominaisuuksin. Sähköselostuksessa on edellytetty lisäksi, että "tässä hankintaohjelmassa esitetty syöttökyky ja sähkön laatuvaatimukset täyttyvät". Generaattoriyhdistelmän sähkön tuotto- ja laatuvaatimusten täyttymiseksi on vaadittu generaattorin nimellistehoksi vähintään 1.400 kVA. Syöttökykyvaatimuksena on vaadittu seuraavaa: "Jatkuva oikosulkuvirran antokyky napaoikosulussa vähintään 3,5 x In, 5 sekunnin ajan." Toimialalla vakiintuneen käytännön mukaan nimellisvirralla In tarkoitetaan tässä generaattoriyhdistelmän nimellisvirtaa eli noin 1.445 A. Voittaneen tarjoajan tarjoama dieselgeneraattoriyhdistelmä ei ole täyttänyt vaatimuksia, koska vaadittua noin 5.057 A:n (3,5 x 1.445 A) oikosulkuvirtaa ei ole kyetty tuottamaan vaadittua viiden sekunnin jaksoa. Voittaneen tarjoajan tarjoaman generaattorin Stamford PI734B pysyvä oikosulkuvirta on 4.400 A.

Vastine

Vaatimukset

HUS-Kiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.629,05 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pitänyt voittaneen tarjoajan kanssa ennen hankintapäätöksen tekemistä urakkasopimusneuvottelun 16.6.2016 tarkoituksin varmistaa, että tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, kuten tarjouksessa on ilmoitettu. Neuvottelussa voittanut tarjoaja on edelleen ilmoittanut tarjouksensa vastaavan tarjouspyynnön vaatimuksia. Neuvottelussa on käyty läpi vain yhtä teknistä yksityiskohtaa (katkaisijan napaisuus), joka on vastannut tarjouspyyntöä. Valituksessa esille nostettuja teknisiä ominaisuuksia ei ole käyty läpi. Hankintayksiköllä on kyseisen neuvottelun jälkeen ollut tieto siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintapäätöksen saatuaan valittaja on 4.7.2016 pyytänyt nähtäväksi voittaneen tarjoajan tarjouksen ja pyytänyt hankintayksikköä esittämään selvitystä siitä, että tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on välittänyt valittajan esittämät kysymykset eteenpäin jo valitulle voittaneelle tarjoajalle ja vastannut voittaneelta tarjoajalta 5.7.2016 saamiensa tietojen perusteella valittajalle. Voittaneen tarjoajan ilmoittamat tiedot ovat siis tulleet hankintayksikön tietoon vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Valittajan väittämä tarjouspyynnön vastaisuutta koskeva seikka on esitetty voittaneen tarjoajan toimesta vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankintayksikölle on kuitenkin tässä yhteydessä esitetty erehdyksessä virheellinen generaattorin tyyppitieto, jonka voittanut tarjoaja on sittemmin oikaissut 17.8.2016 pidetyssä urakkasopimusneuvottelussa.

Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta. Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut halvempi kuin valittajan tarjoushinta. Tarjousvertailu on toteutettu ilmoitetun mukaisesti. Koska valintaperusteena on ollut halvin hinta, valittajan esittämillä voittaneen tarjoajan tarjouksen teknisiä ominaisuuksia koskevilla väitteillä ei ole merkitystä tarjousvertailun kannalta.

Voittaneen tarjoajan tarjoama generaattori ja tarjous muutoinkin on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön mukaan tarjous on tullut antaa käyttämällä tarjouspyyntöasiakirjoihin kuulunutta tarjouslomaketta ja tarjoukseen on tullut liittää urakkaohjelman kohdan 16.2 mukaiset ilmoitukset ja selvitykset veroihin ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen suorittamisesta. Tarjoukseen ei ole kuulunut mitään muita liitteitä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoukseen liitettäväksi mitään teknisiä selvityksiä, joiden perusteella tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaisiin, vaan tarjoajat ovat tarjouslomakkeella vakuuttaneet, että tarjous ja tarjottu urakka ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset. Näin voittanut tarjoaja on vakuuttanut. Hankintayksikkö ei ole tämän takia tutkinut ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjouksen toimittamisen yhteydessä toimitettua muuta materiaalia, jota ei ole pyydetty tarjouspyynnössä.

Tarjoaja on vastannut tarjouksensa sisällöstä, ja hankintayksikkö on voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan siitä, että sen tarjoamat varavoimaurakan työt ovat olleet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset. Hankintayksikön tiedossa ei ole ollut mitään seikkaa, minkä johdosta voittaneen tarjoajan ilmoittama ei pitäisi paikkaansa. Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti hyväksyessään ja valitessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen.

Valittajan vaatimus hyvitysmaksusta on perusteeton ja joka tapauksessa ylimitoitettu.

Valituksen tullessa hylätyksi valittajalla ei ole oikeutta saada korvausta myöskään oikeudenkäyntikuluistaan. Oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus on joka tapauksessa perusteeton. Valittajalla ei ole asiamiestä, eikä sille ole voinut aiheutua mainittuja kuluja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on sallinut voittaneen tarjoajan tarjouksen parantamisen hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikkö on järjestänyt voittaneen tarjoajan kanssa tarjouksen parantamistilaisuuden 17.8.2016. Vasta tarjouksen parantamisen jälkeen voittaneen tarjoajan tarjous on generaattorin osalta vastannut tarjouspyyntöä.

Hankintayksikön on tullut turvata tarjoajien tasapuolinen kohtelu hankinnan kaikissa vaiheissa. Hankintayksikkö on kuvitellut, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen mielivaltainen käyttäytyminen tarjouskilpailuun osallistujia kohtaan on sallittua.

Hankintayksikkö ei ole valittajan pyynnöistä huolimatta toimittanut valittajalle kopiota voittaneesta tarjouksesta. Salailu on antanut viitteitä siitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut muitakin puutteita kuin valittajan esittämä generaattorin alimittaisuus.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle 7.4.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että hankintayksikkö ei ole sallinut voittaneen tarjoajan parantaa tarjoustaan eikä voittanut tarjoaja ole näin menetellyt. Urakkasopimusneuvottelun järjestäminen ennen hankintasopimuksen tekemistä ei ole osoittanut virheellistä tai mielivaltaista menettelyä vaan on tavanomainen käytäntö.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden lausumapyynnön johdosta markkinaoikeudelle 20.4.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että tarjoajat ovat toimittaneet tarjousten toimittamisen yhteydessä hankintayksikölle myös muuta materiaalia, jota ei ole tarjouspyynnössä pyydetty toimittamaan. Tämä materiaali ei ole ollut osa tarjouspyynnön mukaista tarjousta, eikä hankintayksikkö ole tämän takia tutkinut tai perehtynyt asiakirjoihin ennen hankintapäätöksen tekemistä. Hankintayksikkö on perehtynyt kyseisiin asiakirjoihin vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankintayksikön tiedossa ei siten edes ole ollut hankintapäätöstä tehtäessä se valittajan väittämä seikka, että voittaneen tarjoaja toimittamasta muusta aineistosta ilmenisi voittaneen tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus. Hankintayksikön käsityksen mukaan kyseinen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden lausumapyynnön johdosta markkinaoikeudelle 11.5.2017 toimittamassaan lausumassa todennut, että generaattori Stamford PI734B ei ole vaatimuksen "Jatkuva oikosulkuvirran antokyky napaoikosulussa vähintään 3,5 x In, 5 sekunnin ajan" mukainen.

Valittajan vaatimalle hyvitysmaksulle ei ole edellytyksiä, koska hankintayksikkö ei ole toiminut asiassa virheellisesti. Hyvitysmaksuvaatimus on lisäksi määrällisesti ylimitoitettu. Hyvitysmaksun määrää koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseinen määrä ei säännönmukaisesti ole ilman erityisiä perusteita ylittänyt viittä prosenttia hankinnan arvosta. Valittaja ei ole perustellut hyvitysmaksuvaatimustaan eikä osoittanut sille aiheutuneen asiassa vahinkoa.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle 30.5.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että mikäli markkinaoikeus vastoin hankintayksikön näkemystä katsoisi, että tarjousten yhteydessä pyytämättä toimitettu materiaali olisi tullut ottaa huomioon hankintapäätöstä tehtäessä, valittajan hyvitysmaksua koskeva vaatimus tulee hylätä myös sillä perusteella, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen eikä sillä ole siten ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua.

Valittajan tarjoama generaattori CMT Stanford PI734C ei ole täyttänyt sähköselostuksen vaatimusta kaksilaakerisesta generaattorista. Valittajan tarjoaman generaattorin valmistajan tuotedatan mukaan kaksilaakerisen generaattorin tyyppi olisi ollut PI734C2.

Valittajan toimittaman teknisen erittelyn perusteella valittajan tarjoama moottori ei ole täyttänyt sähköselostuksen vaatimusta vähintään kahdesta starttimoottorista.

Valittajan tarjoama moottori ei ole myöskään täyttänyt sähköselostuksen vaatimusta moottorin nestejäähdytteisyyteen liittyen. Valittajan toimittamassa teknisessä erittelyssä on todettu yhtäältä, että "moottori on nestejäähdytteinen ja jäähdytinkennon puhaltimena toimii sähköpuhallin" ja toisaalta asiakirjassa on maininta "kennojäähytin ja dieselin pyörittämä puhallin". Kyseiset kohdat ovat olleet keskenään ristiriidassa, ja epäselväksi on jäänyt, kumpi määritys on pätenyt.

Sähköselostuksen mukaan kontin, johon varavoimalaitos rakennetaan, rakenteena on lämpöeristetty kuivalastityyppinen teräskontti. Tavoitteena on ollut kontin siirrettävyys myöhemmin uudelle paikalle. Valittajan toimittamassa teknisessä erittelyssä on kontin rakenteena esitetty "Paroc AST L". Valittajan toimittamassa aineistossa ei ole esitetty eikä siitä selviä, miten tarjottu Paroc-rakenne vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä rakennetta.

Valittaja on markkinaoikeudelle 14.6.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että sen tarjoama generaattori on täyttänyt generaattorille asetetun kaksilaakerisuuden vaatimuksen. Tämä on ilmennyt valittajan tarjouksen liitteenä olevasta teknisen erittelyn kohdasta "generaattori". Merkintä PI734C1 olisi ollut yksilaakerinen, mutta tällaista merkintää ei tarjouksessa ole ollut.

Valittajan tarjouksen liitteenä olevan teknisen erittelyn kohdasta "moottori" on ilmennyt yksiselitteisesti, että valittajan tarjoama moottori on ollut kahdennettu starttimoottori.

Kyseisen erittelyn kohdasta "dieselgeneraattorin rakenne" on ilmennyt yksiselitteisesti myös, että tarjottu moottori on ollut nestejäähdytteinen. Nestejäähdytteisessä moottorissa on jäähdytinkenno, ja sitä jäähdytetään puhaltimella. Koneen käydessä toimii dieseliin kytketty puhallin. Seisokin aikana kontin ylilämmön poistaa sähköpuhallin. Teknisessä erittelyssä ei ole ollut mitään ristiriitaa. Lukijalta edellytetään riittävää ammattitaitoa, kuten hankintayksiköllä on oltava, jotta pystyy ymmärtämään ja vertaamaan omia vaatimuksiaan.

Valittajan tarjouksen liitteenä olevan teknisen erittelyn kohdasta "kontti" on ilmennyt yksiselitteisesti, että tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön edellyttämän rakenteen ja varustelun kontin osalta. Paroc AST L -rakenne on teräs + eriste + teräs -seinärakenne, kuten rakennusmääräykseen

D3-2012 viitaten on vaadittukin. Tässäkin kohdassa luonnollisesti edellytetään, että lukija tietää, mitä vaatimukset rakennusmääräyksissä tarkoittavat.

Valittaja on kärsinyt menetyksiä saamatta jääneenä myyntitulona ja oikeudenkäynnin vaatiman suuren työmäärän johdosta. Valittajan vaatimukset hyvitysmaksusta ja oikeudenkäyntikuluista ovat vähintäänkin perusteltuja. Nyt tapahtunut voittaneen tarjoajan tarjouksen jälkikäteinen parantaminen on tuottamuksellinen ja törkeä teko, koska se on perustunut valittajan esittämään muutostarpeeseen. Sen sijaan, että hankintayksikkö olisi tehnyt hankintasäännösten mukaisen itseoikaisun, se on valinnut turhan oikeudenkäynnin.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle 26.6.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että generaattorin valmistajan tuotedokumenttien otteiden mukaan generaattoria PI734C valmistetaan sekä yksi- että kaksilaakerisena. Tyyppimerkintä P1734C ei siis kerro sitä, että generaattorissa on kaksi laakeria. Kaksilaakerisen generaattorin laitekoodissa viimeisenä on oltava numero 2, joka määrittelee laakereiden määrän.

Tarjouspyynnössä on edellytetty vähintään kahta starttimoottoria eli vähintään kahta toisistaan erillään olevaa käynnistysjärjestelmää, joilla kummallakin on omat sulakkeet ja releet. Jos toinen starttimoottori rikkoutuu, sen sulakkeet ja suojalaitteet toimivat ja katkaisevat sähköt kyseisestä moottorista. Kun kummallakin starttimoottorilla on omat suojalaitteet, vaurioitunut moottori ei enää toimi, mutta toinen starttimoottori saa edelleen sähköä ja on toimintakunnossa. Valittajan tarjoamassa kahdennetussa starttimoottorissa on vain kaksi erillistä moottoria mutta muu järjestelmä on yhteinen (sulake ja rele), eli toisen moottorin rikkoutuminen katkaisee sähköt, eikä järjestelmä enää toimi, vaikka siinä on kaksi starttimoottoria. Valittajan tarjoama kahdennettu starttimoottori ei siis vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä kahta starttimoottoria.

Valittajan tarjous on ollut epäselvä moottorin nestejäähdytystä ja konttia koskevien tarjouspyynnön vaatimusten osalta. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa sähköselostuksessa on edellytetty, että dieselin jäähdytys hoidetaan myös seisonta- ja valmiustilassa, jolloin dieselmoottori ei siis ole toiminnassa. Tämä edellyttää erillisellä puhaltimella varustettua jäähdytintä, joka ei ole sidoksissa siihen, onko dieselmoottori toiminnassa. Valittajan tarjouksessa esitetystä voi päätellä, että jäähdytettävä dieselmoottori pyörittää puhallinta eli dieselmoottorin on oltava toiminnassa, jotta jäähdytys toimii.

Valittajan tarjouksessa tai sen markkinaoikeudelle 14.6.2017 toimittamassa lausumassa ei ole osoitettu, miten tarjottu kontin rakenne vastaa hankintaohjelman kuvausta kontista.

Valittaja on markkinaoikeudelle 4.7.2017 toimittamassaan lausumassa esittänyt, että hankintayksikkö on toisessa tarjouskilpailussa hyväksynyt tarjouksen, vaikka edes generaattorin teho ei ole selvinnyt voittaneen tarjoajan tarjoaman generaattorin tyyppimerkinnästä.

Nyt esillä olevassa asiassa tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjouksessa selvitettäväksi tarjottavan moottorin osalta releiden ja sulakkeiden määrää.

Sähköselostuksessa ei ole mainittu mitään dieselin jäähdytyksestä seisokin aikana. Kyseisessä sähköselostuksen kohdassa on puhuttu sähkötilasta, joka on näkynyt tarjouspyyntöaineiston piirustuksessa ARK 504. Kyseinen tila on väliseinällä erotettu konehuoneesta, jossa diesel on. Kyseisellä seisonnan ja valmiustilan jäähdytyksellä ei ole mitään tekemistä dieselin jäähdytyksen kanssa. Seisokin aikainen dieselin tilan, ei siis dieselin, jäähdytys hoidetaan kyseiseen ARK-piirustukseen merkityllä sähköpuhaltimella, jonka valittaja on maininnut tarjouksessaan.

Sähköselostuksessa on ilmoitettu kontille varattu tila ja pyydetty liittämään tarjoukseen "olennaiset tilaa koskevat vaatimukset". Valittaja on liittänyt tarjoukseensa piirustuksen tilankäytöstä. Piirustukseen on lisäksi käsin kirjoitettu maininta kuparipinnoituksesta. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu selvitettäväksi jokaista yksityiskohtaa erikseen vaan nimenomaan tilankäyttö.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintamenettelystä

Hankintakokonaisuuden kohteena on ollut Meilahden sairaala-alueen konesalia koskeva rakennusurakka, joka on koostunut pää- ja sivu-urakoista sekä erillishankintoina tehtävistä töistä. Jokaiseen urakkaan on tullut toimittaa oma osallistumishakemuksensa. Nyt kysymyksessä oleva valitus koskee sivu-urakkana ollutta varavoimakoneurakkaa, joka on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa myös varavoimaurakaksi (kummankin lyhenne VVU). Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta, eikä vaihtoehtoisia tarjouksia ole hyväksytty.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkaohjelman kohdan 16.1 "Tarjouksen muoto" mukaan urakkatarjous on tullut antaa käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja siihen on tullut liittää kohdassa 16.2 pyydetyt erittelyt ja todistukset. Tarjouspyynnön ja urakkaohjelman kohdan 16.2 mukaan urakkatarjoukseen on tullut liittää "todistus tilaajavastuu.fi järjestelmään kuulumisesta tai RALA-todistus" taikka muu vastaava selvitys muun ohella verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaisesta hoitamisesta. Tarjouslomakkeessa "Varavoiman urakkatarjous" on merkitty kokonaishinnalle kohta "Tarjoamme yllämainitun kohteen varavoimaurakan työt sivu-urakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kiinteään kokonaishintaan: ___________ EUR, alv 0 %".

Tarjouspyynnön liitteenä olevan sähköenergianjakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien sähköselostuksen kohdan S211 "Varavoimajärjestelmät" kohdassa "Generaattorin tekniset tiedot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Generaattori valitaan siten, että tässä hankintaohjelmassa esitetyt syöttökyky ja sähkön laadun vaatimukset täyttyvät.

Nimellisnäennäisteho valitaan siten, että laitokselta vaadittava jakeluverkkoon syötettävä teho on 800 kW/1000 kVA ja vaadittu sähkön laatu saavutetaan standardin SFS8528 – 5 suoritusluokan G3 – mukaan, ellei jäljempänä ole toisin mainittu G4 - luokan tarkennuksin.

- Nimellisteho vähintään 1400 kVA

- Nimellispyörimisnopeus 1500 r/min

- Nimellinen tehokerroin 0,8 ylimagnetoituna

- Nimellisjännite 400/231 V.

- Tyyppi: harjatonta rakennetta oleva kolmivaiheinen kaksilaakerinen sisänapageneraattori

- Nimellistaajuus 50 Hz, taajuustarkkuus standardin SFS8528 – 5 suoritusluokan G3 – mukaan G4 luokan tarkennuksin

(…)

- Jatkuva oikosulkuvirran antokyky napaoikosulussa vähintään 3,5 x In, 5 sekunnin ajan."

Kysymyksessä olevan varavoimakoneurakan osalta tarjouspyyntöjä on lähetetty neljälle taholle ja tarjouksia on saatu kaksi kappaletta. Sekä voittanut tarjoaja että valittaja ovat tarjoustensa liitteinä toimittaneet tarjouspyynnössä vaadittujen asiakirjojen lisäksi muun ohella tekniset erittelyt tarjoamistaan varavoimajärjestelmistä.

Hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan kesken on 16.6.2016 pidetty urakkasopimusneuvottelu. Kyseisestä neuvottelusta laaditun pöytäkirjan kohdan 4 "Urakan sisältö ja urakkarajat" mukaan voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on 30.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut voittaneen tarjoajan tarjouksen.

Valittaja on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen esittänyt hankintayksikölle voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Vastauksena valittajan hankintayksikölle esittämään tiedusteluun voittanut tarjoaja on muun ohella ilmoittanut sähköpostitse 5.7.2016 generaattorinsa malliksi Stamford PI734B.

Hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan kesken on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen 17.8.2016 pidetty toinen urakkasopimusneuvottelu. Kyseisestä neuvottelusta laaditussa pöytäkirjassa on todettu muun ohella seuraavaa: "Urakoitsija on 5.7.2016 toimittamassaan sähköpostiviestissä ilmoittanut virheellisesti generaattorin tyypin. Toimitettava generaattori on tyyppiä Stamford PI734C2 ja se täyttää tarjouspyynnön vaatimukset."

Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat allekirjoittaneet varavoimakoneurakkaa koskevan hankintasopimuksen 2.9.2016.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen tarjotun generaattorin osalta, koska generaattori ei ole täyttänyt seuraavaa tarjouspyynnön vaatimusta: "Jatkuva oikosulkuvirran antokyky napaoikosulussa vähintään 3,5 x In, 5 sekunnin ajan." Valittaja on esittänyt myös, että voittanut tarjoaja on parantanut tarjoustaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ilmoittamalla vaatimukset täyttävän generaattorimallin.

Hankintayksikkö ei ole sinänsä kiistänyt sitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleessa teknisessä erittelyssä todettu generaattori on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on sen sijaan esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on tästä huolimatta ollut tarjouspyynnön mukainen, koska generaattoria koskevat tekniset tiedot ovat sisältyneet aineistoon, jota ei ole tarjouspyynnössä pyydetty toimittamaan. Aineisto ei hankintayksikön mukaan ole ollut osa tarjouspyynnön mukaista tarjousta eikä hankintayksikkö ole perehtynyt siihen ennen hankintapäätöksen tekemistä. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ja vielä erikseen ennen hankintapäätöksen tekemistä ilmoittanut, että sen tarjoamat varavoimaurakan työt ovat olleet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset. Hankintayksikön tiedossa ei ole hankintapäätöstä tehdessä ollut mitään seikkaa, minkä johdosta voittaneen tarjoajan ilmoittama ei olisi pitänyt paikkaansa. Vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen voittanut tarjoaja on ilmoittanut hankintayksikölle erehdyksessä virheellisen generaattorin tyyppitiedon, jonka voittanut tarjoaja on sittemmin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista kuitenkin oikaissut.

Asiassa on edellä todetun perusteella kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut katsoa voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaiseksi tarjouksen liitteinä olleiden asiakirjojen perusteella ja sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän oikeusperiaatteen mukaisesti tarjoajan on tarjouksessaan osoitettava tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Koska tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä, annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei yhdellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on edellä todetuin tavoin antanut tarjouksensa käyttäen hankintayksikön laatimaa tarjouslomaketta, jossa on todettu, että tarjoaja tarjoaa varavoimaurakan työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kiinteään kokonaishintaan. Lisäksi voittanut tarjoaja on ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikön kanssa pidetyssä urakkasopimusneuvottelussa todennut, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty tarjoajan liittävän tarjoukseensa teknisiä tietoja tai muuta vastaavaa aineistoa tarjotusta generaattorista. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sekä valittaja että voittanut tarjoaja ovat kuitenkin liittäneet tarjoukseensa muun ohella tarjoamiaan generaattoreita koskevia teknisiä asiakirjoja. Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksen saatekirjeestä on suoraan ilmennyt muun ohella tarjotun generaattorin merkki ja malli. Tarjottu generaattori on ilmoitettu yksiselitteisesti, eikä voittanut tarjoaja ole tässä kohdin esittänyt mitään varaumia tarjottavan generaattorin malliin liittyen. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukana on toimitettu myös generaattorin tekninen erittely, jossa on ollut muun ohella kuvaaja "STAMFORD PI734B – Three-phase Short Circuit Decrement Curve. No-load Excitation at Rated Speed Base on star (wye) connection" arvoille 50 Hz ja 60 Hz.

Edellä mainitun 50 Hz:n osalta kuvaajan tekstistä ilmenee se valittajan esittämä seikka, että kyseisen generaattorin pysyvä oikosulkuvirta on 4.400 A ("Sustained Short Circuit = 4,400 Amps"). Itse kuvaajasta selviää, että oikosukuvirta on suurin piirtein tällä tasolla myös viiden sekunnin kohdalla. Valittaja on esittänyt tarjouspyynnön vaatimuksen "Jatkuva oikosulkuvirran antokyky napaoikosulussa vähintään 3,5 x In, 5 sekunnin ajan" merkitsevän, että vaatimuksen mukainen pysyvä oikosulkuvirta on 5.057 A. Tämä perustuu valittajan mukaan siihen, että toimialalla vakiintuneen käytännön mukaan nimellisvirralla In tarkoitetaan tässä generaattoriyhdistelmän nimellisvirtaa eli noin 1.445 A. Hankintayksikkö ei ole kiistänyt tätä vaan on nimenomaan todennut, että kysymyksessä oleva generaattori ei ole tarjouspyynnön mukainen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo asiassa selvitetyksi, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta teknisestä erittelystä on ilmennyt, ettei tarjouksen saatekirjeessä mainittu generaattori täytä tarjouspyynnössä esitettyä edellä todettua vaatimusta.

Siihen nähden, että voittaneen tarjoajan tarjoaman generaattorin tarjouspyynnön vastaisuus on täytynyt selkeästi ilmetä ammattimaiselle hankintayksikölle voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoista, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole esillä olevassa asiassa voinut luottaa voittaneen tarjoajan ilmoitukseen siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tässä arvioinnissa ei ole merkitystä sillä seikalla, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjousasiakirjojen sisältävän generaattoria koskevia teknisiä tietoja. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Koska tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä, annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Näin olen asiassa ei ole merkitystä myöskään sillä seikalla, että voittanut tarjoaja on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen vaihtanut ilmoittamansa generaattorin mallin. Edellä todetun perusteella hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Käsillä olevassa hankinnassa on kysymys hankintalain 15 §:n mukaisesta kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Hankintasopimus on allekirjoitettu 2.9.2016. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä. Hankintayksikkö on saanut tarjouspyynnön perusteella kaksi tarjousta ja hyväksynyt molemmat mukaan tarjouskilpailuun. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hinta on ollut 332.900 euroa ja toiseksi sijoittuneen valittajan tarjouksen hinta 361.718 euroa. Voittanut tarjous olisi tullut edellä todetun mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Asiassa jää näin ollen hyvitysmaksun edellytysten osalta arvioitavaksi, onko myös valittajan tarjous ollut hankintayksikön vasta markkinaoikeudessa esittämin tavoin tarjouspyynnön vastainen.

Ensinnäkin, asiassa on arvioitava, onko valittajan tarjoama generaattori täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen generaattorin laakereiden lukumäärästä.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjoama generaattori PI734C ei ole täyttänyt vaatimusta kaksilaakerisesta generaattorista. Generaattorin valmistajan tuotetiedoista ilmenee, että generaattoria PI734C valmistetaan sekä yksi- että kaksilaakerisena. Kaksilaakerisen generaattorin tyyppi olisi ollut PI734C2. Valittajan mukaan sen tarjoama generaattori on täyttänyt generaattorille asetetun kaksilaakerisuuden vaatimuksen. Merkintä PI734C1 olisi ollut yksilaakerinen, mutta tällaista merkintää ei ole valittajan tarjouksessa ollut.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä olevan sähköselostuksen kohdassa "Generaattorin tekniset tiedot" on todettu, että generaattorin tyypin tulee olla kaksilaakerinen. Valittajan tarjouksen liitteenä olleen 1.6.2016 päivätyn teknisen erittelyn kohdan "Generaattori" mukaan tarjottava generaattori on ollut mallia PI734C. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kyseistä generaattorimallia on ollut olemassa sekä yksi- että kaksilaakerisena.

Valittajan tarjoukseen liitetystä teknisestä erittelystä ei suoraan ilmene, kumpaa mallia valittajan tarjoama generaattori on ollut. Teknisessä erittelyssä on kuitenkin nimenomaisesti viitattu hankkeen erityisvaatimuksena generaattorin kaksilaakerisuuteen, ja lisäksi teknisen erittelyn alussa on todettu seuraavaa: "Tämä erittely on yleiskuvaus. Laitteisto suunnitellaan ja valmistetaan hankekohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaan." Teknisen erittelyn kohdassa "Dieselgeneraattorin rakenne" on lisäksi esitetty kohta "muu vaadittu varustelu ja rakenne". Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen generaattorin laakereiden lukumäärän osalta.

Toiseksi, asiassa on arvioitava, onko valittajan tarjoama starttimoottori ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjoama kahdennettu starttimoottori ei täytä vaatimusta kahdesta starttimoottorista. Vaatimuksena on ollut vähintään kaksi starttimoottoria eli vähintään kaksi toisistaan erillään olevaa käynnistysjärjestelmää, joilla kummallakin on omat sulakkeet ja releet. Valittajan tarjoamassa kahdennetussa starttimoottorissa on vain kaksi erillistä moottoria, mutta muu järjestelmä on yhteinen. Valittajan mukaan sen tarjouksesta on ilmennyt yksiselitteisesti, että tarjottu moottori on ollut kahdennettu starttimoottori. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjouksessa selvitettäväksi tarjottavan moottorin osalta releiden ja sulakkeiden määrää.

Markkinaoikeus toteaa, että sähköselostuksen kohdassa "Dieselin tekniset tiedot" on esitetty "Käynnistys: varustetaan vähintään kahdella starttimoottorilla". Myös sähkötyöselostuksen kohdassa "Yleiset vaatimukset" on todettu, että kone varustetaan vähintään kahdella starttimoottorilla.

Valittajan tarjouksen liitteenä olleen teknisen erittelyn kohdassa "Moottori" kohteen erityisvarusteluina on esitetty muun ohella kahdennettu starttimoottori. Teknisen erittelyn alussa on lisäksi edellä todetuin tavoin esitetty, että laitteisto suunnitellaan ja valmistetaan hankekohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaan, ja teknisen erittelyn kohdassa "Dieselgeneraattorin rakenne" on lisäksi edellä todetuin tavoin esitetty kohta "muu vaadittu varustelu ja rakenne". Myös hankintayksikkö on todennut, että valittajan tarjoamassa kahdennetussa starttimoottorissa on sinällään kaksi moottoria. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole esitetty vaatimuksia releiden tai sulakkeiden ominaisuuksiin tai määrään liittyen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen starttimoottorien vaaditun lukumäärän osalta.

Kolmanneksi, asiassa on arvioitava, onko valittajan tarjoama moottori täyttänyt nestejäähdytystä koskevan vaatimuksen.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjoama dieselmoottori ei ole täyttänyt vaatimusta siitä, että se on nestejäähdytteinen. Sähköselostuksessa on edellytetty, että dieselin jäähdytys hoidetaan myös seisonta- tai valmiustilassa, jolloin dieselmoottori ei ole toiminnassa. Valittajan toimittamassa teknisessä erittelyssä on todettu yhtäältä, että "moottori on nestejäähdytteinen ja jäähdytinkennon puhaltimena toimii sähköpuhallin" ja toisaalta asiakirjassa on maininta "kennojäähytin ja dieselin pyörittämä puhallin". Kyseiset kohdat ovat olleet keskenään ristiriidassa, ja epäselväksi on jäänyt, kumpi määritys on pätenyt. Valittajan mukaan sen tarjouksesta on ilmennyt yksiselitteisesti, että tarjottu moottori on ollut nestejäähdytteinen. Teknisessä erittelyssä ei ole ollut ristiriitaa. Nestejäähdytteisessä moottorissa on jäähdytinkenno, ja sitä jäähdytetään puhaltimella. Koneen käydessä toimii dieseliin kytketty puhallin. Seisokin aikana kontin ylilämmön poistaa sähköpuhallin.

Markkinaoikeus toteaa, että sähköselostuksen kohdassa "Dieselin tekniset tiedot" on todettu, että jäähdytyksen tulee olla nestejäähdytteinen. Sähköselostuksen kohdassa "Sähkötilat" on todettu lisäksi, että sähkötilat ilmastoidaan käyttötarkoituksen mukaan laitehankintaan kuuluvana myös seisonta- tai valmiustilassa. Sähköselostuksen kohdassa "Dieselgeneraattorin rakenne" on todettu, että dieselgeneraattorilaitoksen tulee sisältää yhtenäiselle teräspalkkialustalle konttiin rakennettuna "dieselin jäähdytinpuhaltimineen".

Valittajan tarjouksen liitteenä olleen teknisen erittelyn kohdassa "Dieselgeneraattorin rakenne" on todettu, että "moottori on nestejäähdytteinen ja jäähdytinkennon puhaltimena toimii sähköpuhallin". Samassa kohdassa on vielä todettu muun ohella, että dieselgeneraattoriin sisältyvät "muu vaadittu varustelu ja rakenne". Teknisen erittelyn kohdan "Muu toimitussisältö käyttökuntoon asennettuna" alakohdassa 4 "Jäähdytysjärjestelmä (työselityksen mukaan)" on esitetty muun ohella seuraavat kohdat: "kennojäähytin ja dieselin pyörittämä puhallin" sekä "muu vaadittu". Kyseisen alakohdan otsikossa mainitun työselityksen on teknisen erittelyn alussa määritelty tarkoittavan tarjouspyyntöä liitteineen ja lisäkirjeineen. Teknisen erittelyn alussa on lisäksi edellä todetuin tavoin esitetty, että erittely on yleiskuvaus ja että laitteisto suunnitellaan ja valmistetaan hankekohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaan.

Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu tarjotun moottorin olevan nestejäähdytteinen. Lisäksi tarjouksessa on nimenomaan dieselgeneraattoria koskevassa kohdassa ilmoitettu, että kennojäähdyttimen puhaltimena toimii sähköpuhallin. Ottaen lisäksi huomioon, että teknisessä erittelyssä on useassa kohdin viitattu tarjouspyynnön mukaisten vaatimusten mukaisuuteen, siitä, että teknisen erittelyn kohdassa "muu toimitussisältö käyttökuntoon asennettuna" on mainittu myös dieselin pyörittämä puhallin, ei voida päätellä, että valittajan tarjoaman moottorin jäähdytysjärjestelmä ei toimisi myös moottorin seisonta- tai valmiustilassa. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen moottorin jäähdytyksen osalta.

Neljänneksi, asiassa on arvioitava, onko valittajan tarjoama kontti täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Hankintayksikön mukaan kontin rakenteena on tullut olla lämpöeristetty kuivalastityyppinen teräskontti. Valittajan toimittamasta aineistosta ei ole selvinnyt, miten tarjottu Paroc-rakenne vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä rakennetta. Valittajan mukaan sen tarjouksesta on ilmennyt yksiselitteisesti, että tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön edellyttämän rakenteen ja varustelun kontin osalta. Valittaja on lisäksi vedonnut siihen, ettei tarjouspyynnössä ole vaadittu selitettäväksi jokaista yksityiskohtaa erikseen vaan vain kontille varatun tilan käyttö.

Markkinaoikeus toteaa, että sähköselostuksen kohdassa "Kontin rakenne" on todettu, että varavoimalaitos rakennetaan lämpöeristettyyn kuivalastityyppiseen teräskonttiin. Valittajan tarjouksen liitteenä olleen teknisen erittelyn kohdassa "Kontti" on esitetty muun ohella seuraavat kohdat: "Paroc AST L" ja "muu tarjouspyynnön edellyttämä rakenne ja varustelu".

Hankintayksikkö ei ole esittänyt, miltä osin valittajan tarjoama kontti ei olisi täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Hankintayksikkö on esittänyt ainoastaan, ettei valittajan tarjouksesta ole ilmennyt, vastaako tarjottu kontti vaatimuksia. Koska tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tällaista selvitystä ja koska tarjotun kontin esittelemistä koskevassa kohdassa on lisäksi nimenomaisesti viitattu muuhun tarjouspyynnön edellyttämään rakenteeseen ja varusteluun, markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjousta ei voida asiassa esitetyn selvityksen perusteella pitää tarjouspyynnön vastaisena tarjotun kontin ominaisuuksien osalta.

Edellä todetuin perustein ja ottaen erityisesti huomioon, että valittajan tarjouksen liitteenä olleessa teknisessä erittelyssä on nimenomaisesti todettu erittelyn olevan yleiskuvaus ja laitteisto suunniteltavan ja valmistettavan hankekohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaan ja että kyseisessä erittelyssä on lisäksi useassa muussakin kohdin viitattu tarjotun kokonaisuuden ominaisuuksien osalta tarjouspyynnön mukaisten vaatimusten mukaisuuteen, valittajan tarjouksen ei ole katsottava olleen hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämin tavoin tarjouspyynnön vastainen. Kun lisäksi otetaan huomioon voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudesta edellä todettu ja kun hankintayksikkö on saanut vain kaksi tarjousta, markkinaoikeus katsoo, että valittajalla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu ja että hankintayksikkö on näin ollen määrättävä maksamaan valittajalle hyvitysmaksu.

Hankintalain 95 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Hankintalain esitöiden (HE 190/2009 vp s. 70) mukaan hakijalla on velvollisuus näyttää toteen virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrä.

Hankintasopimuksen arvo on 332.900 euroa. Valittaja ei ole esittänyt selvitystä sille aiheutuneista kustannuksista ja vahingosta. Markkinaoikeus harkitsee hankintalain 95 §:n tarkoitetun hyvitysmaksun määräksi tässä asiassa 20.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 89 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä mainituissa hallintolainkäyttölain säännöksissä säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajalla ei ole ollut asiamiestä eikä sille ole voinut aiheutua vaadittuja kuluja. Hankintayksikön mukaan valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Markkinaoikeus toteaa, että korvattavaksi oikeudenkäyntikuluksi voidaan katsoa asianosaisen itsensä suorittama sellainen hankintavalitusta koskeva työ, joka asiamiehen tekemänä olisi laskutettavaa työtä. Vaikka valittaja ei ole eritellyt oikeudenkäyntikuluvaatimustaan, oikeudenkäynnin on katsottava aiheuttaneen valittajalle sanotun kaltaista työtä ja siitä aiheutuvia kuluja.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Ottaen huomioon asian laatu ja laajuus hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään sinänsä kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on esittäminsä tavoin oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää HUS-Kiinteistöt Oy:n maksamaan Voimalaite Service Oy:lle hyvitysmaksuna 20.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n korvaamaan Voimalaite Service Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää HUS-Kiinteistöt Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2018  Päivitetty 1.2.2018