MAO:868/17

Utajärven kunta - koulukuljetukset

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tutkimatta jättäminen – myöhästynyt valitus

Diaarinumero: 2017/438
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Utajärven kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.1.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koulukuljetusten palveluhankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Utajärven kunnanhallitus on 25.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 133 muun ohella valinnut reittien 1–7 toimittajaksi Repo-Lines Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 2.200.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

X Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen reittien 1–7 osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.480 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön hankintapäätös on ollut olennaisesti puutteellinen. Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksessään perustellut halvimman hinnan käyttöä vertailuperusteena. Valittajalla on näin ollen ollut oikeus tehdä valitus kuuden kuukauden kuluessa.

Vastine

Vaatimukset

Utajärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintapäätös ja sen liitteenä ollut valitusosoitus ovat olleet asianmukaiset. Hankintapäätös ei ole ollut valittajan viittaamalla tavalla olennaisesti puutteellinen. Peruste kuuden kuukauden valitusajalle ei ole siten täyttynyt.

Kuultavan lausunto

Repo-Lines Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.850 eurolla viivästyskorkoineen.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Repo-Lines Oy on antanut lisälausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Säännöksen 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 126 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on toimittanut hankintapäätöksen valitusosoituksineen sähköisesti kaikille tarjoajille 3.5.2017. Valittaja ei ole esittänyt, että se ei olisi saanut hankintapäätöstä tiedoksi edellä mainittuna päivänä. Valittajan on siten katsottava saaneen hankintapäätöksen tiedoksi 3.5.2017, joten valitusaika on lähtökohtaisesti päättynyt 17.5.2017. Valittajan 29.5.2017 toimittama valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta hankintalain 147 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräajan päätyttyä.

Asiassa on näin ollen arvioitava, soveltuuko käsillä olevaan tilanteeseen hankintalain 147 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuuden kuukauden valitusaika. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön hankintapäätös olisi ollut olennaisesti puutteellinen, kun päätöksessä ei ole perusteltu hankintalain 93 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla halvimman hinnan käyttöä vertailuperusteena.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan, jos hankintayksikkö käyttää muissa kuin tavarahankinnoissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Hankintapäätöksen liitteenä on ollut tarjousten vertailutaulukko ja valitusosoitus markkinaoikeuteen. Hankintapäätöksestä on reittien 1–7 osalta ilmennyt voittaneen tarjoajan nimi. Päätöksen liitteenä olleesta korjatusta tarjousten vertailutaulukosta on ilmennyt kunkin tarjoajan reittikohtainen tarjoushinta sekä reittien 1–7 muodostaman kohderyhmän yhteenlaskettu tarjoajakohtainen hinta. Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on sille toimitetun hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta arvioidakseen, vaatiiko yhtiön oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintayksikön 25.4.2017 tekemä hankintapäätös § 133 ei ole ollut hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla olennaisesti puutteellinen. Valitus on näin ollen jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa X Ky:n korvaamaan Repo-Lines Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.850 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Olli Wikberg ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018