MAO:864/17

Mestaritoiminta Oy - vuokrattavien siirtotilojen palveluhankinta

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – hankinnan keskeyttäminen

Diaarinumero: 2017/263
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Mestaritoiminta Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 11.2.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kinnarin koulun käyttöön tulevien vuokrattavien siirtotilojen palveluhankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle.

Hankintayksikkö on 27.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Cramo Finland Oy:n tarjouksen.

Hankintayksikkö on 16.3.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut kaikki tarjoajat tai tarjoukset tarjouskilpailusta sekä keskeyttänyt hankintamenettelyn tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.000.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Temporent Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa markkinaoikeuden korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 200.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntimaksun määrän yhteensä 6.448 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjous on virheellisesti suljettu tarjouskilpailusta. Tarjouskilpailusta sulkemisen ja hankintamenettelyn keskeyttämisen todellisena syynä ei ole ollut tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun takaaminen, vaan antaa tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättäneelle Cramo Finland Oy:lle mahdollisuus jättää uusi tarjous.

Hankintayksikön 27.2.2017 tekemässä varsinaisessa hankintapäätöksessä valittajan on katsottu täyttävän soveltuvuusvaatimukset, ja sen tarjousta on pidetty tarjouspyynnön mukaisena. Hankintayksikkö on 6.3.2017 pyytänyt valittajalta lisäselvityksiä. Valittaja on 7.3.2017 antanut pyydetyt lisäselvitykset.

Hankintayksikkö on 16.3.2017 tekemässään hankintaoikaisupäätöksessä katsonut, että valittajan tarjous on ollut viiteen eri seikkaan liittyen tarjouspyynnön vastainen. Näistä seikoista kolme on kuitenkin liittynyt tarjoajan soveltuvuuteen, ei tarjouspyynnön mukaisuuteen.

Soveltuvuusvaatimusten osalta hankintayksikkö on ensinnäkin katsonut valittajan täyttäneen niin sanotun ESPD-lomakkeen virheellisesti ja lomakkeen IV osan puutteellisesti. Valittaja on toimittamassaan lisäselvityksessä täydentänyt ESPD-lomaketta näiltä osin.

Lisäksi hankintayksikkö on katsonut, ettei tarjouksesta ole suoraan käynyt ilmi, mikä tarjoajayritys on ollut. Valittaja on lisäselvityksessään ilmoittanut tarjoajan olevan Temporent Oy ja lisäksi Temporent Ab:n 100 prosentin omistuksen Temporent Oy:stä.

Hankintayksikkö on edelleen katsonut, että valittaja ei ole tarjouslomakkeellaan ilmoittanut referenssihankkeidensa bruttoalaa. Tältäkin osin valittaja on lisäselvityksessään ilmoittanut kyseisen seikan.

Valittajan esittämän selvityksen perusteella mitään perustetta valittajan sulkemiselle tarjouskilpailusta ei ole ollut.

Tarjouspyynnön vastaisuuteen liittyen hankintayksikkö on katsonut valittajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen ensinnäkin eteisen pinta-alan osalta. Valittaja on lisäselvityksessään kuitenkin esittänyt, että yhdistämällä eteisen vieressä olevan pienryhmätilan eteiseen pinta-alavaatimus täyttyy.

Valittajan tarjous on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi myös WC-tilakokonaisuuden pinta-alaa koskevan vaatimuksen osalta. Tältäkin osin valittajan tarjous on lisäselvityksessä esitetyn tarkennuksen jälkeen vastannut täysin tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankintaoikaisupäätöksessä ei ole yksityiskohtaisesti perusteltu sitä, miltä osin valittajan alkuperäisen tarjouksen vähäiset puutteellisuudet ovat jääneet vielä jäljelle sen jälkeen kun valittaja on antanut lisäselvitykset hankintayksikön pyytämistä seikoista.

Vastine

Vaatimukset

Mestaritoiminta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut eteisen ja WC-tilakokonaisuuden pinta-alojen osalta tarjouspyynnön vastainen. Valittajan toimittama ESPD-lomake on lisäksi ollut olennaisesti puutteellinen ja virheellisesti täytetty. Valittajan tarjouksesta ei ole myöskään selvinnyt, kuka on tarjoaja ja mihin voimavaroihin ja millä perusteella valittaja vetoaa.

Hankintayksikön on tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, joten valittajalla ei ole oikeutta saada hyvitysmaksua. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus on myös määrältään virheellinen, sillä valittajan tarjoama hinta on ollut huomattavasti kalliimpi kuin Cramo Finland Oy:n tarjoama hinta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että mikäli sen tarjousta ei olisi suljettu tarjouskilpailusta, valittaja olisi automaattisesti tullut valituksi hankinnan toteuttajaksi.

Valittajan antamat lisäselvitykset ovat olleet vain yksittäisten kohtien sallittua korjaamista ja selventämistä. Täsmennyspyyntöön annettu vastaus ei ole merkinnyt tosiasiallisesti uuden tarjouksen antamista taikka vaarantanut tarjoajien yhdenvertaista kohtelua.

Valittajan tarjouksen mukaisten tilojen pinta-alojen osalta lisäselvityksessä on muutettu vain yksi nimike ja tarkennettu tehtäväksi yhden kevyen väliseinän poistaminen. Lisäksi WC-tilakokonaisuuden osalta tarjouspyyntö on ollut voimassa olevien säännösten vastainen, ja valittajan tarjous on ollut ennen täsmennyksiä sellainen, että se on ollut voimassa olevien määräysten mukainen.

Hyvitysmaksuvaatimuksen määrä on 10 prosenttia hankintayksikön ilmoittamasta hankinnan arvosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden mukaan (HE 182/2010 vp s. 22) keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää ole hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Esitöissä on todettu edelleen, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä uudella säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Esitöiden mukaan oikeuskäytännössä on pidetty hyväksyttävinä keskeytysperusteina muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous.

Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp) on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:n osalta tuotu esiin oikeuskäytännössä lisäksi todetun, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankintayksikkö on ilmoittanut 7.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 11.2.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kinnarin koulun käyttöön tulevien vuokrattavien siirtotilojen palveluhankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle; hankintamenettelyyn on sisältynyt optio vastaavan tilakokonaisuuden vuokraamisesta Järvenpään alueella.

Hankintayksikkö on saanut kolme tarjousta. Hankintayksikkö on 27.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä ensinnäkin sulkenut yhden tarjoajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella. Hankintayksikkö on ottanut vertailuun valittajan ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset. Hankintayksikkö on pitänyt kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella parhaana Cramo Finland Oy:n tarjousta ja valinnut sen tarjouksen.

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikkö on lisätietopyynnöllä pyytänyt valittajalta ja Cramo Finland Oy:ltä selvitystä niiden tarjouksissa olleista seikoista. Valittaja ja Cramo Finland Oy ovat antaneet pyydetyt selvitykset.

Valittaja on 13.3.2017 tehnyt hankintayksikölle oikaisupyynnön koskien Cramo Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Hankintayksikkö on 16.3.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut kaikki tarjoajat tai saadut tarjoukset tarjouskilpailusta sekä keskeyttänyt hankintamenettelyn tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksen perusteluissa lisäksi lausunut, että Cramo Finland Oy:n taikka valittajan lisäselvitykset eivät ole muuttaneet hankintayksikön arvioita tarjouksen hyväksyttävyydestä tarjouksen virheiden ja puutteiden vuoksi.

Tältä osin markkinaoikeus toteaa vielä, että 16.3.2017 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen lopputuloksen mukaan hankintayksikkö "hylkää kaikki saadut tarjoukset ja keskeyttää hankintamenettelyn". Kuitenkin pyytäessään valittajalta lisätietopyynnöllä vastauksia valittajan tarjoukseen liittyen hankintayksikkö on osaltaan tiedustellut myös tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä. Hankintaoikaisupäätöksen perustelumuistiossa on lisäksi todettu, että "tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta". Tosiasiallisesti hankintayksikön onkin katsottava sulkeneen valittaja tarjouskilpailusta siltä osin kuin hankintayksikkö ei ole valittajan toimittamasta lisäselvityksestä huolimatta saanut riittävää selvitystä kaikkien soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.

Hankintayksikkö on aloittanut uuden hankintamenettelyn 4.4.2017.

Arviointi

Valituksen johdosta kysymys on siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti keskeyttäessään hankinnan 16.3.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä.

Edellä todetusti hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintayksikkö on katsonut hankintaoikaisupäätöksessään, että Cramo Finland Oy:n eli alun perin voittaneen tarjoajan tarjous ei olekaan täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia ja että valittaja ei ole täyttänyt kaikkia soveltuvuusvaatimuksia eikä tämän tarjous kaikkia tarjouspyynnön vaatimuksia. Koska hankintayksikkö ei ole saanut yhtään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta, se on tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi sulkenut kaikki tarjoajat tai tarjoukset tarjouskilpailusta ja keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Menettelyn keskeyttämisen yhtenä perusteena on siten ollut se, että valittaja ei olisi täyttänyt soveltuvuutta koskevia vaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjoukseensa liittämä ESPD-lomake on ollut puutteellisesti täytetty, sillä siitä ovat puuttuneet III osan ja IV osan edellyttämät tiedot kokonaan. Valittaja on täydentänyt ESPD-lomakkeen näiltä osin vasta tarjouksen jättämiselle varatun ajankohdan jälkeen. Valittajan alkuperäisestä tarjouksesta ei ole siten ilmennyt hankintasäännösten edellyttämällä tavalla se, täyttääkö valittaja soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Hankintayksikön keskeyttämisen perusteena viittaama valittajan puuttuva soveltuvuus on siten ollut todellinen seikka.

Lisäksi edellä selostetulla tavalla jo hankintayksikön 27.2.2017 tekemässä hankintapäätöksessä on suljettu eräs tarjoaja soveltuvuutta koskevien puutteiden vuoksi tarjouskilpailusta varaamatta tälle tarjoajalle mahdollisuutta toimittaa uutta selvitystä. Kun valittajan tarjouksesta ei ole ilmennyt, täyttääkö valittaja soveltuvuutta ja kun eräs tarjoaja on jo suljettu aiemmin tarjouskilpailusta soveltuvuutta koskevien seikkojen vuoksi, ei hankintayksikkö ole toiminut virheellisesti, kun se ei ole tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi hyväksynyt myöskään valittajan tarjousten jättöajan jälkeen toimittamaa selvitystä. Kun lisäksi hankintaoikaisupäätöksessä myös voittaneen tarjoajan tarjous on todettu tarjouspyynnön vastaiseksi, on hankintamenettelyn keskeyttäminen perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole myöskään todettavissa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt tarjoajia kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti. Näin ollen hankintayksikkö ei ole hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Temporent Oy:n korvaamaan Mestaritoiminta Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018