MAO:863/17

Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka

hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen

Diaarinumero: 2017/253
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Kristiinankaupungin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.7.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 16.8.2016 ja 31.8.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta Kristiinankaupungin päiväkodin KVR-urakkahankinnasta.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 14.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 175 valinnut Astora-Rakennus Oy:n tarjouksen.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 8.2.2017 tekemällään päätöksellä § 15 keskeyttänyt Kristiinankaupungin päiväkodin urakkahankinnan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000–2.500.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Astora-Rakennus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja kieltää hankintayksikköä aloittamasta uutta hankintamenettelyä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 239.220 euroa arvonlisäveroineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.545 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön päätöksessään vetoama laatuvertailutekijöiden virheellisyys ei ole ollut todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettelyä.

Hankintayksikön aiemmin kilpailuttamassa koulun urakkahankinnassa on käytetty samoja laatuvertailutekijöitä kuin muutoksenhaun alaisessa hankinnassa. Tuon aiemman hankinnan kilpailuttamistapa vertailuineen on katsottu oikeaksi ja siitä on otettu mallia käsillä olevassa hankinnassa.

Alkuperäistä 14.12.2016 tehtyä hankintapäätöstä koskeneessa kokouksessa valittajan tarjousta on esitetty kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi. Huolimatta asian esittelijän esityksestä eräs päätöksen tehneen lautakunnan jäsen on esittänyt, että hankinnan urakoitsijaksi valitaan paikallinen urakoitsija. Äänestyksen jälkeen urakoitsijaksi on kuitenkin valittu valittaja. Tekninen lautakunta on todellisuudessa pyrkinyt päätöksenteossaan, muutoksenhakuosoituksissaan ja myös hankinnan keskeyttämistä koskevassa päätöksessään suosimaan paikallista yrittäjää. Hankinnan keskeyttämiselle ei näin ollen ole ollut perusteltua syytä.

Vastine

Vaatimukset

Kristiinankaupungin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.440 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on yksimielisesti päätynyt keskeyttämään hankinnan saatuaan teknisen lautakunnan hankintapäätöstä ja siinä suoritettua laatuvertailua koskeneen muutoksenhakukirjelmän sekä selvitettyään laatuvertailun hankintasäännösten mukaisuutta omassa lisävalmistelussaan. Perusteina keskeyttämiselle hankintayksikkö on kirjannut päätöspöytäkirjaan laatu- ja yhteistyökykykriteerin liiallisen avoimuuden. Hankintayksikkö on nimenomaisesti ja hankintasäännösten vaatimin tavoin keskeyttänyt hankinnan todellisesta ja perustellusta syystä.

Tarjouspyynnön mukaan 40 pistettä 100 pisteestä on voinut saada sen perusteella, että tarjoajien itsensä nimeämille suosittelijoille on esitetty kahdeksan avointa kysymystä kolmesta referenssiprojektista. Kun hyväksyttyjä tarjouksia on ollut kuusi ja näissä kaikissa on ollut kolme suosittelijaa, laatuarviointi on kokonaisuudessaan perustunut yhteensä 18 eri henkilön subjektiiviseen arviointiin. Hankintayksikkö on todennut, että laatuvertailulle asetetut perusteet eivät ole olleet omiaan tuottamaan yhteismitallista, tasapuolista ja syrjimätöntä hankintaprosessia ja tarjousvertailua, erityisesti ottaen huomioon laatuvertailun painoarvo vertailussa.

Keskeyttämistä ei ole tehty minkään tarjoajan suosimisen tai syrjimisen tarkoituksessa, eikä keskeyttämisen seurauksena ole ollut valittajan syrjiminen. Kaikki tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat voivat osallistua uuteen kilpailutukseen.

Asian arviointiin ei vaikuta se, että hankintayksikön aiemmin kilpailuttamaa koulun urakkahankintaa ei ole kyseenalaistettu tarjoajien toimesta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on 11.8.2017 esittänyt lisävastineessaan, että uudessa suunnitellussa hankintamenettelyssä on lisäksi mahdollista ottaa huomioon uudet päiväkoteja koskevat rakennusmääräykset, ohjeistukset ja suositukset. Päiväkotia koskeva asemakaavan muutos ja pohjapiirustuksen muutos olisivat joka tapauksessa edellyttäneet hankinnan keskeyttämistä ja uudelleen kilpailutusta.

Hankintayksikkö on 20.11.2017 antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankinnan kohteena on ollut päiväkodin rakennusurakka kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankintayksikkö on saanut yhdeksän tarjousta, joista kuusi on todettu soveltuvuusvaatimusten mukaisiksi. Hankintayksikkö on 14.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut hankinnan toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen valittajan. Hankintayksikkö on saanut hankintapäätöstä koskien kaksi oikaisuvaatimusta, joiden jälkeen se on päätynyt keskeyttämään hankintamenettelyn 8.2.2017 tekemällään päätöksellä.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintalain 73 a §:ää koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 182/2010 vp s. 22) mukaan säännös perustuu vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Säännöksen mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Lisäksi mainitussa hallituksen esityksessä (HE 182/2010 vp s. 22) on unionin tuomioistuimen ja kotimaiseen oikeuskäytäntöön viitaten todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä uudella säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa tuolloin vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on unionin oikeuskäytännössä katsottu se, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi. Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä keskeyttämisperusteena on pidetty esimerkiksi hankintayksikön muuttunutta rahoitustilannetta, hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana ja epäonnistunutta tarjouspyyntöä, jonka perusteella on ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp) on hankintalain 73 a §:n osalta tuotu esiin oikeuskäytännössä todetun lisäksi, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankinnan keskeyttäminen

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä ei ole ollut hankintalaissa edellytettyjä todellisia ja perusteltuja syitä hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Hankintayksikkö on 8.2.2017 tekemässään hankinnan keskeyttämistä koskevassa päätöksessään perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä sillä, että hankinta-asiakirjojen arviointikriteerit ovat laadun ja yhteistyökyvyn arvioinnin pohjana olleiden asiakirjojen osalta olleet liian avoimia, minkä seurauksena hankinta-asiakirjat eivät ole täyttäneet hankintalain nojalla asetettuja vaatimuksia. Päätöksen mukaan tekninen lautakunta on yksimielisesti päättänyt hankinnan keskeyttämisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön esittämät syyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle ovat liittyneet tarjousten vertailuperusteiden virheellisyyteen. Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että sen tarjousasiakirjoissa asetettu mekanismi ei ole ollut omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia ja turvaamaan tarjoajien tasavertaista kohtelua hankintamenettelyssä. Kuten edellä on todettu, oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi keskeyttää hankintamenettely on katsottu epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella ei ole mahdollista suorittaa vertailua. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 73 a §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole muutoinkaan todettavissa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa tai muita tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Astora-Rakennus Oy:n korvaamaan Kristiinankaupungin kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018