MAO:861/17

HUS-Kiinteistöt Oy - turvapalveluiden palveluhankinta

hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2017/175
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

HUS-Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.12.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta HUS Porvoon sairaanhoitoalueen turvapalveluiden palveluhankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

HUS-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 8.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Securitas Oy:n tarjouksen sekä hylännyt Avarn Security Oy:n tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 350.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Avarn Security Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta valittajan tarjouksen hylkäämiselle.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouslomakkeeseen laitettava hinta ei voi olla nolla, vaan sen tulee perustua alan voimassa olevan työehtosopimuksen ehtoihin ja todellisiin tuotantokustannuksiin. Valittaja ei ole tarjonnut nollaa euroa, vaan se on tarjonnut position 2 hälytysvartiointipalvelun kohdehinnaksi 0,01 euroa per kuukausi ja position 3 hälytyskäynnin hinnaksi 0,01 euroa. Myös voittanut tarjoaja on tarjonnut positiossa 2 kohdehinnan 0,07 euroa per kuukausi. Tarjotut hinnat ovat olleet kokoluokaltaan samansuuntaiset, eikä vain valittajan tarjouksen hylkäämiselle ole ollut perusteita.

Hankintayksikön kyseiset vaatimukset koskien työehtosopimusten edellytysten täyttymistä sekä nollahintaisia tarjouksia koskeva kielto ovat olleet hankintasäännösten vastaisia, ja hankintayksikkö on ne asettaessaan ylittänyt harkintavaltansa. Lisäksi tarjouksen hinnoitteluun liittyvällä tarjouksen hylkäysperusteella ei ole mitään tekemistä vähimmäisvaatimusten kanssa.

Hankintasäännösten mukainen poikkeuksellisen alhaisen hinnoittelun arviointi olisi tullut perustua tarjouksen kokonaishintaan, ei osahintaan. Valittajan tarjoama palvelun kokonaiskuukausihinta on ollut korkein tarjouksista. Hankintayksikölle antamansa lisäselvityksen mukaan valittaja on hinnoitellut palvelun osa-alueet omakustannushintaan ja toimialalle yleisen käytännön mukaan osana suurempaa palvelukokonaisuutta. Valittaja on korkeimmalla tarjouksellaan kyennyt vastaamaan kaikkein parhaiten työehtosopimuksiin ja todellisiin tuotantokustannuksiin.

Valittaja on hankintayksikölle antamassaan perustellussa selvityksessä ilmoittanut, mihin sen tarjouksessa ilmoitettu hinta on perustunut ja miten se on voinut tarjota palvelua ilmoittamallaan hinnalla. Valittajalla on ollut hälytyskäyntien edellyttämät resurssit jo olemassa, eikä tarjouspyynnön mukaisten hälytyskäyntien tuottaminen aiheuttaisi valittajalle lisäkustannuksia. Kaikki valittajan vartijat saavat vähintään vartiointialan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Valittaja tuottaa tarjouspyynnössä kuvattuja palveluja asiakkaille tälläkin hetkellä, ja valittajan käyttämä hinnoittelutapa on ollut yleinen toimialalla. Valittaja ei ole saanut hankintayksiköltä perustelua sille, miten arvioinnissa, jonka tulisi perustua kokonaishintaan, valittajan tarjoama osahinta voisi olla riski toimituksen laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta.

Vastine

Vaatimukset

HUS-Kiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 560 eurolla.

Perusteet

Valittajan tuntihinta 0,01 euroa position 3 hälytyskäyntimaksun osalta on ollut poikkeuksellisen alhainen, joten tarjous on tullut hylätä todellisiin tuotantokustannuksiin perustumattomana.

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta selvitystä kyseiseen poikkeuksellisen alhaiseen hintaan. Valittajan selvitys ei ole tuonut tarkennusta hankintayksikön vaatimukseen hinnoittelun perustumisesta alan työehtosopimuksen ehtoihin ja todellisiin tuotantokustannuksiin. Hälytyskäynnin yhteydessä syntyisi ajoneuvo- ja polttoainekustannuksia ehdottomasti enemmän kuin 0,01 euroa per tunti. Lisäksi vartiointialan työehtosopimus sisältää pykäliä hälytystyön yhteydessä maksettavista korvauksista. Valittajan tarjouksessaan tarjoama tuntihinta 0,01 euroa ei ole voinut mitenkään kattaa molempia kustannuksia.

Valittajan tarjoama hinta 0,01 euroa per tunti on merkinnyt liki maksuttomuutta, eikä hankintayksikkö olisi voinut kohtuudella olettaa, että tarjoaja todellisuudessa olisi valmis toimittamaan hälytyspalveluita kaikkina pyhäpäivinä käytännössä maksutta.

Valittaja on virheellisesti verrannut voittaneen tarjoajan tarjoamaa hintaa omaansa. Voittanut tarjoaja on tarjonnut hintaa positiossa 2 ja valittaja positiossa 3. Tilaajan näkökulmasta positiot 1 ja 2 ovat lähellä toisiaan, joten palveluntuottajien kustannukset on ilmeisesti sisällytetty position 2 osalta position 1 sisään. Position 2 toiminto ei vaadi jatkuvia toiminnallisia kustannuksia, vaan se on ollut hälytysten vastaanoton valmiuden ylläpitokustannus. Kyse ei ole ollut tuntiveloituksesta kuten on ollut position 3 hälytyskäyntimaksun osalta. Position 3 tuntihinnan on tullut olla vartiointialan työehtosopimuksen ja palvelun tuotantokustannusten mukainen.

Kuultavan lausunto

Securitas Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että se on hinnoitellut palvelunsa nimenomaan hankintayksikön esittämällä tavalla sisällyttämällä hinnan kokonaispalveluun. Hankintayksikkö on vastineessaan hyväksynyt position 2 kustannusten sisällyttämisen positioon 1 sillä perusteella, että toiminto ei vaadi jatkuvia toiminnallisia kustannuksia.

Valittajalla on jo ollut piirivartija Porvoon alueella ja kyseisestä piirivartioinnista aiheutuvat kulut on katettu ajovalmius-, piirivartiointi- ja hälytyskäyntimaksuilla. Kilpailutettujen kohteiden hälytyskäynnit eivät lisäisi valittajan kustannuksia, joten niiden todelliset tuotantokustannukset olisivat nolla euroa.

Valittajalle ei syntyisi hälytyskäynnin yhteydessä ajoneuvo- ja polttoainekustannuksia, sillä hälytyskäynnin aikana vartija ei käytä ajoneuvoa. Alalla vakiintuneen käsityksen mukaan hälytyskäynti alkaa siitä, kun vartija saapuu paikalle hälyttävään kohteeseen, ja päättyy siihen, kun vartija on suorittanut kohteessa tarvittavat toimenpiteet ja kuittaa raportointijärjestelmään hälytyskäynnin päättyneeksi. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty hintaa hälytystehtävälle, joka alkaisi siitä, kun hälytys saapuu palveluntuottajan hälytyskeskukseen.

Vartiointialan työehtosopimuksen hälytystyön yhteydessä maksettavat korvaukset liittyvät siihen, että vartija suorittaa ylimääräisen työvuoron lyhyellä lepoajalla tai hän ottaa vuoron vastaan lähempänä kuin 72 tuntia ennen työvuoron alkamista. Näin ollen työehtosopimuksen hälytyskorvaus ei ole liittynyt nyt kyseessä oleviin piirivartijan suorittamiin hälytyskäynteihin, jotka olisivat piirivartijan normaalia työnkuvaa, eikä niiden suorittamisesta maksettaisi ylimääräisiä suoritteita. Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita katsoa valittajan tarjousta työehtosopimuksen vastaiseksi.

Jos hankintayksikkö olisi tosiasiassa edellyttänyt, että hälytyskäynnin tuntihinnan olisi tullut kattaa vartijan palkkakulut sekä polttoainekustannukset, olisi myös voittaneen tarjoajan tarjous tullut hylätä, sillä sen tarjouksessaan tarjoama hälytyskäynnin tuntihinta 10 euroa ei ole kattanut vartijan tuntipalkkaa sivukuluineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Arvioitavana oleva hankintamenettely on aloitettu ennen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) voimaantuloa. Sen vuoksi asiassa on mainitun lain 174 §:n 6 momentin nojalla sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007; jäljempänä hankintalaki) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kysymyksessä olevan hankinnan kohteena on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteessä B lueteltujen toissijaisten palvelujen ryhmään 23 kuuluva turvallisuuspalveluita koskeva hankinta. Näin ollen hankintaan tulevat hankintalain 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyn mukaisesti sovellettaviksi hankintalain I, III ja IV osan sekä lain II osasta sanotuissa lainkohdissa mainitut säännökset.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa, joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys, vertailuperusteina voidaan käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa.

Hankintamenettelyn kulku

HUS-Kiinteistöt Oy on pyytänyt tarjouksia HUS-Yhtymän Porvoon sairaanhoitoalueen eri kiinteistöjen turvapalveluista vuosille 2017–2019. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet laatu 20 prosentin ja hinta 80 prosentin painoarvolla.

Tarjousten vertailuperusteista hinnan arviointi on perustunut positioiden 1–3 hintoihin sekä vartijoiden keskimääräisiin lisätilausvartioinnin tuntihintoihin. Kohteisiin tarjottavat turvallisuuspalveluiden sisällöt on kuvattu tarjouspyynnön liitteen 1 "Turvallisuuspalveluiden hankintaohjelma" kohdassa 2.2 "Kohteisiin tarjottavat turvallisuuspalvelut" seuraavasti:

"Pos 1.

Paikallisvartiointi 24/7 Porvoon sairaalassa ja Kevätkummun sairaalassa sisältäen hälytyskeskuspalvelun.

Paikallisvartiointi maanantaisin ja torstaisin klo 15.30–18.00 Porvoon psykiatrian poliklinikalla sisältäen hälytyskeskuspalvelun.

Pos 2.

Hälytysvartiointipalvelu 24/7 vasteaika max. 15 min. kuukausihinta/kohde seuraaviin kohteisiin:

Kohteet Porvoossa

[– –]

Kohteet Sipoossa:

[– –]

Kohteet Loviisassa:

[– –]

Pos 3.

Hälytyskäyntimaksu Pos. 2 kohteisiin"

Saman liitteen 1 otsikon 2.3 "Muut tarjoukseen annettavat hinnat" alla on todettu seuraavaa:

"Hinnat annetaan tarjouksen mukana toimi[te]tulla tarjouslomakkeella (liite 2).

1. Vartijoiden tuntihinnat:

1. Vartijan tuntivelvoitushinta tilattuna 3 vrk ennen tarvetta

2. Vartijan tuntiveloitushinta tilattuna alle 3 vrk ennen tarvetta".

Saman liitteen 1 otsikon 3.7 "Tarjousten arviointiperustelut ja painoarvot" alla on todettu muun ohella seuraavaa:

"2 Hinnan arviointi

Positioiden 1–3 hinta (tulee sisältää näiden aiheuttamat käyttöönottokustannukset)

Painoarvo 60 %.

Hintavertailua varten annetaan tämän asiakirjan kohdassa 2.2 olevien positioiden mukaiset kokonaishinnat €/kk, (alv 0 % Position 1 halvin hinta saa 4 pistettä ja muiden tarjousten kokonaiskuukausihinnat vertaillaan tämän halvimman suhteessa. Position 2 halvin kohdehinta/kk saa 1 pisteen ja muiden tarjousten kohdehintaan vertaillaan tämän halvimman suhteessa. Position 3 halvin keskimääräinen hälytyskäyntimaksun tuntihinta (ma–pe ja viikonloppu & juhlapyhät) saa 1 pisteen ja muiden tarjousten keskimääräisiä tarjouskohtaisia tuntihintoja vertaillaan tämän halvimman suhteessa.

Varti[j]oiden tuntiveloitushinta (lisätilausvartiointi, kaikki tarvittavat kohteet)

Varti[j]oiden keskimääräisen tuntihinnan painoarvo on 20 %.

[– –]

Tuntiveloitushintoihin tulee sisältyä kaikki tarjoajan henkilöstö-, matka- (matka-aika ja km-korvaus kullakin tarjottavalla sairaanhoitoalueella), työvaate- ym. yleiskustannukset. Tuntihinta sisältää myös ajoneuvokustannukset."

Saman liitteen 1 kohdassa 4.5 "Palveluhinnat" on edellytetty seuraavaa:

"Tarjoajan tulee ilmoittaa hinnat euroina ilman arvonlisäveroa tämän tarjouspyynnön liitteenä (liite 2) olevalla tarjouslomakkeella.

Tarjouslomakkeeseen laitettava hinta ei voi olla nolla, vaan sen tulee perustua alan voimassa olevan TESin ehtoihin ja todellisiin tuotantokustannuksiin. Hankintalain 63.1 § perusteella voidaan poikkeuksellisen halvan hinnan sisältävä tarjous hylätä."

Saman liitteen 1 kohdassa 3.5 "Tarjouksen vähimmäiskelpoisuusehdot" on vaadittu muun ohella, että tarjoajan on tullut kelpoisuutensa osoittamiseksi esittää selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Tarjouslomake" otsikon "Muihin kelpoisuuskriteereihin liittyvät liitteet" alla on toistettu liitteessä 1 esitetty vaatimus seuraavasti:

"Tarjouslomakkeeseen laitettava hinta ei voi olla nolla, vaan sen tulee perustua alan voimassa olevan TESin ehtoihin ja todellisiin tuotantokustannuksiin. Hankintalain 63.1 § perusteella voidaan poikkeuksellisen halvan hinnan sisältävä tarjous hylätä."

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaan mennessä hankintayksikkö on vastaanottanut neljä tarjousta.

Valittaja on tarjonnut positioon 1 kokonaiskuukausihintaa 25.175 euroa, positioon 2 kohdekuukausihintaa 0,01 euroa ja positioon 3 hälytyskäynnin tuntihintaa 0,01 euroa sekä arkipäivien että viikonloppujen, sunnuntaiden ja pyhäpäivien osalta.

Securitas Oy on tarjonnut positioon 1 kokonaiskuukausihintaa 18.990 euroa, positioon 2 kohdekuukausihintaa 0,07 euroa ja positioon 3 hälytyskäynnin tuntihintaa 10 euroa arkipäivien osalta ja tuntihintaa 20 euroa viikonloppujen, sunnuntaiden ja pyhäpäivien osalta.

Hankintayksikkö on tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen yhteydessä pyytänyt valittajalta selvitystä position 3 poikkeuksellisen alhaiseen tuntihintaan. Valittaja on vastannut hankintayksikön selvityspyyntöön muun ohella seuraavaa:

"Kaikki AVARN Securityn vartijat, mukaan lukien hälytyskäynteihin vastaavat piirivartijamme saavat vähintään vartiointialan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Olemassa olevat piirivartiointiresurssimme tulevat suorittamaan myös Porvoon sairaanhoitoalueen hälytyskäynnit, eli Porvoon sairaanhoitoalueelta tulevien hälytyskäyntien vuoksi meidän ei tarvitse lisätä piirivartiointiresurssejamme, eli myöskään kustannuksemme eivät tule kasvamaan Porvoon sairaanhoitoalueen hälytyskäyntien vuoksi. Koska hälytyskäynnit eivät aiheuta meille lisää suoria kustannuksia, pystyimme hinnoittelemaan hälytyskäynnit antamallamme 0,01 € hinnalla.

[– –]

Hankittava palvelukokonaisuus on laaja, ja hälytyskäynnit ovat vain pieni osa kokonaisuutta. Hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden tarjoushinta ei ole poikkeuksellisen alhainen, vaikka olemmekin hinnoitelleet palvelun osa-alueen omakustannushinnalla. Vartiointialalla ei ole poikkeuksellista, että osana suurempaa kokonaisuutta, annetaan hälytyskäynnit ilmaiseksi muun palvelukokonaisuuden päälle. Lisäksi julkisten hankintojen kilpailutuksissa on nähty tarjottavan hälytyskäyntejä hintaan nolla euroa, eikä sitä ole niissäkään tapauksissa tulkittu hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisiksi tarjouksiksi."

Hankintapäätöksen mukaan valittajan lisäselvitys ei ole tuonut valittajan hinnoittelun kattamiin seikkoihin hyväksyttävää selvennystä, ja hankintayksikkö on hylännyt valittajan tarjouksen sen position 3 hälytyskäyntimaksun poikkeuksellisen alhaisen tuntihinnan takia. Hankintapäätöksen mukaan valittajan hälytyskäyntimaksun tuntihinta 0,01 euroa ei kattaisi alan työehtosopimuksen mukaisia palkkakustannuksia ja palvelun tuotantokustannuksia. Hankintayksikkö on valinnut toimittajaksi Securitas Oy:n sen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

Asian arviointi

Valittajan väitteiden johdosta markkinaoikeuden on ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut hinnan ilmoittamisen osalta riittävän selvä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään asettanut tarjouksen vertailuperusteeksi kokonaistaloudellisen edullisuuden siten, että hinnan painoarvo on ollut 80 prosenttia. Hankintayksikkö on rajoittanut tarjoajien eri positioiden hinnoittelua edellyttämällä, että tarjouslomakkeeseen laitettava hinta ei ole voinut olla nolla, vaan hinnan on tullut perustua alan voimassa olevan työehtosopimuksen ehtoihin ja todellisiin tuotantokustannuksiin.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sovellettavien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Hankintayksikkö ei ole selvittänyt tarjouspyyntömateriaalissaan, miten se tulee arvioimaan, sisältyvätkö sen määrittämän hinnoittelua koskevan vaatimuksen mukaiset kaikki kulut tarjoajien tarjouslomakkeella tarjoamiin hintoihin. Hankintayksikkö ei ole määrittänyt tarjouspyyntömateriaalissaan myöskään mitään vähimmäishintaa, jota se vähintään olisi pitänyt hinnoittelua koskevan vaatimuksensa mukaisena.

Valittaja on tarjonnut position 3 hälytyskäyntimaksun tuntihinnaksi 0,01 euroa ja position 2 hälytysvartiointipalvelun 24/7 kohdekohtaiseksi kuukausihinnaksi 0,01 euroa per kuukausi. Voittanut tarjoaja on tarjonnut position 3 hälytyskäyntimaksun tuntihinnaksi 10,00 euroa arkipäivien osalta ja position 2 hälytysvartiointipalvelun 24/7 kohdekohtaiseksi kuukausihinnaksi 0,07 euroa per kuukausi. Hankintayksikkö on katsonut vain valittajan positioon 3 tarjoaman hinnan olleen tarjouspyynnössä asetetun palvelun kustannuksiin liittyvän vaatimuksen vastainen.

Arvioidessaan tarjousten hinnoittelua hankintayksikkö on tarkastellut tarjoajien tarjoamien hintojen mukaisuutta sen määrittämään hinnoittelua koskevaan vaatimukseen. Hankintayksikkö ei ole pitänyt voittaneen tarjoajan kuukausihintaa 0,07 euroa per kuukausi poikkeuksellisen alhaisena tai tarjouspyynnön vastaisena, sillä hankintayksikön markkinaoikeudelle esittämän mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksen position 2 hinta on voinut sisältyä position 1 hintaan. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt arvioinnissa olevan eroa sen osalta, onko kyse ollut kuukausihinnasta, kuten positiossa 2 on ollut, vai tuntihinnasta, kuten positiossa 3 on ollut.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä esitetty hinnoittelua koskeva vaatimus, jonka mukaan tarjoushinnan on tullut kattaa paitsi voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset henkilöstökulut myös todelliset tuotantokustannukset sisältäen matkakustannukset, vaatekulut ja ajoneuvokulut, on ollut epäselvä siltä osin kuin hankintayksikkö ei ole etukäteen selvittänyt, miten se tulee kustannussisällön osalta arvioimaan tarjottuja hintoja. Hankintayksikkö ei ole laatimallaan tarjouslomakkeella pyytänyt tarjoajilta hintojen rakenteesta mitään lisäselvitystä, jonka avulla sen olisi ollut mahdollista tarkastaa tarjottujen hintojen sisältävän sen asettaman hinnoittelua koskevan vaatimuksen mukaiset kulut. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ilmoitettu, että kyseessä oleva vaatimus työehtosopimuksen ehtojen ja todellisten tuotantokustannusten mukaisesta hinnoittelusta koskisi yksinomaan positiota 3, vaan edellytys on koskenut tarjouslomakkeen hintoja yleisesti. Näin ollen tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut selvää, että position 2 hinta on voinut sisältyä position 1 hintaan, ja että position 2 hinnan ei tällöin ole ollut tarpeen täyttää kyseistä hinnoittelua koskevaa vaatimusta. Markkinaoikeus katsoo edellä mainituista syistä, että tarjoajat eivät ole voineet tarjouksia laatiessaan tietää, miten hankintayksikkö tulee soveltamaan hinnoittelua koskevaa vaatimustaan tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä asetettu vaatimus on käytännössä mahdollistanut hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan ja on siten ollut hankintasäännösten vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteella hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli HUS-Kiinteistöt Oy aikoo edelleen toteuttaa HUS Porvoon sairaanhoitoalueen turvapalveluiden palveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon muun ohella tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa HUS-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan 8.3.2017 tekemän hankintapäätöksen.

Markkinaoikeus kieltää HUS-Kiinteistöt Oy:tä tekemästä hankintasopimusta mainitun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n korvaamaan Avarn Security Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää HUS-Kiinteistöt Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018