MAO:859/17

Tampereen kaupunki - kokonaispalveluhankinta

hankinta-asia – tarjouspyyntö – tekninen eritelmä – tasapuolinen kohtelu – hankinnan kohteen määrittäminen - puitejärjestely

Diaarinumero: 2017/84
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.12.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden toimittamisen kokonaispalveluhankinnasta alkaen 20.2.2017 ja jatkuen toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena.

Tampereen tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtaja on 8.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 26 valinnut Anvia Securi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan ollut noin 300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Everon Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.830 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan ollut teknisten eritelmien osalta syrjivä ja ainoastaan yhden tarjoajan näkökulmasta laadittu.

Hankinnan ehdoilla ei saa suosia tai syrjiä mitään tarjoajaa. Käsillä olevan hankinnan tarjouspyynnössä asetetut tuotteen vaatimukset on laadittu yhden palveluntarjoajan, voittaneen tarjoajan, tuoteratkaisulle sopivaksi. Tämän ovat osoittaneet lukuisat hankittavalle tuotteelle asetetut vaatimukset, josta osoituksena on ollut myös hankintayksikön saama yksi hyväksytty, voittaneen tarjoajan, tarjous, vaikka markkinoilla olisi ollut useita yrityksiä, jotka olisivat pystyneet hankinnan toteuttamaan, ja jotka tyypillisesti ovat osallistuneet vastaaviin muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin.

Tarjouspyynnössä on asetettu järjestelmälle kiinteät paikannusvälit 60 sekuntia paristokäyttöisille ja 20 sekuntia akkukäyttöisille järjestelmille. Kiinteä paikannusväli on syrjivä tekninen rajoitus. Paikannusväli voi myös olla lyhyempi (eli parempi) tai dynaaminen. Tarjouspyynnössä olisi voitu edellyttää esimerkiksi maksimipaikannuksen väliaikaa.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että kaikki järjestelmään kuuluvat paristokäyttöisten laitteiden paristot on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Lisäksi kaikki järjestelmään kuuluvat akut on tullut tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Nämä vaatimukset ovat tarpeen voittaneen tarjoajan järjestelmässä. Muiden palveluntuottajien ratkaisut olisivat sallineet useiden vuosien vaihtovälit, jolloin tarjouspyynnön edellytysten täyttäminen olisi tullut huomattavan kalliiksi näiden erilaisten ratkaisujen tarjoajille, eivätkä muut tarjoajat olisi pärjänneet hintakilpailussa.

Tarjouspyynnössä on lisäksi määritelty ovenpielikojeen ominaisuudet siten, että kojeessa on tullut olla vähintään kolme in-put - ja kaksi out-put -liitäntää sekä ohjelmallisesti kolme langatonta lähetintä. Vaatimus on asettanut tarjoajat perusteettomasti eriarvoiseen asemaan, sillä markkinoilla on olemassa lukuisia erilaisia ratkaisuja, joilla olisi pystytty samoihin lopputuloksiin. Hankintayksikön vaatimuksena olisi tullut olla ilmaistuna tahtotila, mitä halutaan saavuttaa ilman määriteltyjä tekniikoita.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä, eikä hankintayksikkö ole huolehtinut hankintasäännösten mukaisista tasapuolisuusvaatimuksista esimerkiksi tarjoajien käytettävissä olevan tiedon osalta. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että hankintayksikön yksiköissä käytössä olevat kameravalvonta ja kulunvalvonta ovat tulleet olla liitettävissä hankittavaan järjestelmään. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole kerrottu tarvittavia tietoja tarjouksen antamiseksi. Järjestelmien integroimiseen ei ole ollut mitään rajapintakuvauksia. Kaikkien tarjoajien asettamiseksi samaan asemaan olisi tarjouspyynnössä tullut olla yhteinen rajapintamääritys tai ainakin tieto siitä, mistä jokainen tarjoaja olisi voinut rajapintatiedon saada. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty kytkemistä Ethernet-kaapelointiin tai mobiilidataverkkoon.

Hankinnan ennakoitua arvoa ei ole ilmoitettu. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja pidättää oikeuden hyödyntää sopimusta muissa kohteissaan soveltuvin osin. Tarjouspyynnön hankintakokonaisuus on jäänyt avoimeksi, eikä tarjoaja ole voinut tarjousta tehdessään tietää, minkälaiseksi hankintakokonaisuus voi muodostua.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.562 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnössä vaadittujen liitteiden osalta puutteellinen. Valittajan tarjouspalveluun lataamat dokumentit eivät auenneet. Valittajalle on annettu mahdollisuus täsmentää tarjoustaan toimittamalla liitteet uudelleen kohtuulliseen määräaikaan mennessä, mutta valittaja ei ole toimittanut täsmennyksiä.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen sekä kohdetta koskevien toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittelyssä. Nyt käsillä oleva hankinta on koskenut hoitajakutsujärjestelmää, joka toteutetaan kokonaispalveluna jatkuvalla ylläpidolla. Ottaen huomioon hankinnan luonteen turvajärjestelmänä, jonka käyttäjäasiakkaina voivat olla esim. muistisairaat vanhukset, hankintayksikön on ollut perusteltua määrittää hankinnan kohde myös teknisten toteutusten osalta, jotta lopputuloksena olisi hankintayksikön ja käyttäjäasiakkaiden tarpeita palveleva luotettava ratkaisu.

Hankintayksikkö on ennen tarjouspyynnön julkaisua pyytänyt markkinavuoropuhelulla kommentteja tarjouspyynnön teknisistä eritelmistä kahdella eri kyselyllä usealta mahdolliselta palveluntuottajalta. Saamiensa vastausten perusteella hankintayksikkö on muokannut tarjouspyyntöä siten, että se on mahdollistanut useita erilaisia teknisiä ratkaisuja. Markkinavuoropuhelun ensimmäisellä kierroksella yritykset ovat kommentoineet vilkkaasti alustavia tarjousasiakirjoja, toinen kommenttikierros on tuottanut vähemmän kommentteja. Markkinavuoropuhelussa yritykset ovat kritisoineet erityisesti Bluetooth-tekniikkaa koskevaa vaatimusta, joka on jätetty pois lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Se, että useammat palveluntarjoajat eivät ole osallistuneet tarjouskilpailuun, ei ole suoraan indikoinut sitä, että hankintayksikkö olisi pyrkinyt perusteettomasti rajoittamaan kilpailua. On myös huomattava, että voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä ei ole voittaneen tarjoajan oma, vaan 9Solutions Oy:n järjestelmä. Samaa järjestelmää jälleenmyyvät myös neljä muuta jälleenmyyjää sekä 9Solutions Oy itse.

Markkinakartoituksen avulla hankintayksikkö on halunnut varmistua siitä, että useampi palveluntarjoaja on pystynyt osallistumaan tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö on markkinakartoituksen seurauksena muuttanut teknisiä eritelmiä lopulliseen tarjouspyyntöön ja mahdollistanut useita erilaisia teknisiä ratkaisuja.

Vaatimus 20 ja 60 sekunnin paikannusaikavälistä ei ole ollut syrjivä. Hankintayksikön selvityksen mukaan paikannusaikaväli on useilla järjestelmätoimittajilla mahdollista säätää langatonta paikannusverkkoa käytettäessä. Erään toimittajan järjestelmässä paikannusaikaväli on sädettävissä aikavälille 128 ms–3,5 tuntia. Hankintayksikkö on määritellyt paikannusaikavälin tarjouspyyntöön, jotta tarjoajat ovat pystyneet arvioimaan pariston keston kyseisellä paikannusaikavälillä.

Vaatimus paristojen ja akkujen vaihdosta ei ole ollut syrjivä. Hankintayksikön aiempien kokemusten perusteella paristojen kuluminen ja siihen liittyvät käyttökustannukset ovat aiheuttaneet hankintaorganisaatiolle merkittäviä ongelmia hoitajakutsujärjestelmien käytettävyydessä. Hankintayksikön kohteissa ovikulunvalvontaa seurataan langattomilla kutsulaitteilla, mitä kuluttaa paristoja. Hankinnan kohteen luonne turvallisuusjärjestelmänä on myös edellyttänyt, että järjestelmä tulee toimimaan luotettavasti koko sen käytön ajan. Mikäli järjestelmä käyttää paristojen sijaan akkuja, vuosittaista vaihtoa ei ole vaadittu, vaan vuosittainen vaihto ja kalibrointi tarvittaessa on riittänyt. Tekninen eritelmä ei ole perusteettomasti rajoittanut kilpailua, vaan on mahdollistanut vaihtoehtoisen virtalähteen käytön.

Myöskään vaatimus ovipielikojeen liitännöistä ei ole ollut syrjivä. Vaatimuksen tarkoituksena on ollut mahdollistaa potilashuoneisiin langalliset ja langattomat hälytinlaitteet. Lisäksi tarkoituksena on ollut laajojen integraatioiden mahdollistaminen hoitajakutsujärjestelmän ja talo-/turvatekniikan välillä. Useassa hankintayksikölle aiemmin hankitussa hoitajakutsujärjestelmässä on ollut ovenpielikojeita, joissa on ollut useampia IN- ja OUT-liityntöjä sekä myös useita langattomia ohjelmallisia lähettimiä tai vastaanottimia samassa laitteessa. Koska kyseessä on henkilöturvallisuuteen liittyvä hankinta, hankintayksikön on ollut perusteltua asettaa myös teknisiä vaatimuksia järjestelmälle tavoitetilan ilmaisun sijaan. Vaatimus ei ole suosinut tai syrjinyt tiettyä palveluntuottajaa tai perusteettomasti rajoittanut kilpailua.

Valittaja on esittänyt, että tarjouksen laskemista varten tarvittavat kameravalvonnan ja kulunvalvonnan rajapintatiedot ovat puuttuneet tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnössä on mainittu, että kameravalvontajärjestelminä ovat olleet käytössä Avigilon ja Mirasys, ja että kulunvalvonnan osalta on ollut käytössä Stanley Securityn Timecon-järjestelmä. Hankintayksikön ei ole tullut määritellä rajapintoja, sillä jokainen tarjoaja on voinut olla yhteydessä mainittuihin toimittajiin tarvitsemiensa teknisten yksityiskohtien selvittämiseksi. Tarjouspyyntö ei ole ollut tältä osin epäselvä.

Vaatimus Ethernet-kaapeloinnista on mahdollistanut ja sallinut myös muiden tekniikoiden tarjoamisen (mobiilidata).

Hankinnan kohteen laajuuden osalta tarjouspyynnössä on todettu tilaajan pidättävän oikeuden hyödyntää sopimusta muissa kohteissaan soveltuvin osin. Puitejärjestelyn luonteeseen kuuluu, että hankintoja tehdään sopimuskauden kuluessa tilaajan tarpeen mukaan. Hankintayksikkönä on ollut Tampereen kaupunkikonserni, ja mahdollisten myöhemmin hankittavien hoitajakutsujärjestelmien asennuspaikka on määritelty maantieteellisesti Pirkanmaalle. Lisäksi tarjouspyynnössä on mainittu, että paikannettavien komponenttien määrän tulee olla kasvatettavissa yli 500 laitteeseen, kun Kissanmaan perhetukikeskuksessa tulee olemaan noin 30 laitetta. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään antanut riittävät tiedot mukana olevista hankintayksiköistä.

Kuultavan lausunto

Viria Securi Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen ei ole ollut mahdollista täydentää tarjoustaan hankintayksikön annettua tähän mahdollisuuden, sillä hankintayksikön tarjouspyyntö on sisältänyt useita hankinnan kohdetta koskevia syrjiviä määritelmiä. Valitusoikeutensa takaamiseksi valittaja on jättänyt hankinnassa omaan ratkaisuunsa perustuvan tarjouksen, vaikka on tiennyt, että se tultaneen hylkäämään tarjouspyynnön virheellisyyden vuoksi.

Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut laadukkaan ratkaisun tarjoamista, vaan tarjouspyyntö on räätälöity tuottamaan vanhan teknologian mukainen tietty lopputulos. Hankintayksikkö on vaatimuskohtaisesti pyrkinyt perustelemaan, että useakin toimittaja olisi voinut toimittaa vaatimuksenmukaisen järjestelmän, mutta valittajan tiedossa ei ole voittaneen tarjoajan lisäksi mitään muuta toimittajaa, joka täyttäisi tarjouspyynnön kaikki vaatimukset. Kolme hankintayksikön luettelemasta neljästä muusta voittaneen järjestelmän jälleenmyyjästä eivät enää tarjoa 9Solutions Oy:n järjestelmää, ja neljäs hankintayksikön nimeämä toimittaja on kuulunut samaan konserniin kuin voittanut tarjoaja.

Kiinteän paikannusvälin osalta hankintayksikkö on esittänyt, että paikannusväli on useilla toimittajilla säädettävissä langatonta paikannusverkkoa käytettäessä. Tällöin kyse olisi ollut dynaamisesta, eli säädettävästä paikannusvälistä. Tällainen paikannusväli on kuitenkin nimenomaisesti ollut kielletty, kun tarjouspyynnössä on vaadittu kiinteää paikannusväliä.

Hankintayksikkö on paristojen vaihtovälin osalta vedonnut aiempiin kokemuksiinsa vastaavista järjestelmistä. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ilmeisesti ole kokemusta uudemmista hoitajakutsujärjestelmistä. Esimerkiksi valittajan järjestelmä on rakennettu niin, että paristot kestävät usean vuoden, eikä niitä ole edes tarkoitettu vaihdettaviksi. Valittajan järjestelmän paristonvaihtoprosessissa vaihdetaan koko laite. Pidempi pariston kesto on valittajan järjestelmän ominaisuus, joka on tehty nimenomaan hankintayksiköiden tarpeisiin varmistaen paremman potilasturvallisuuden ja laitteen pidemmän käyttöiän. Hankintayksikön olisi tullut edellyttää tarjouspyynnössään, että paristo kestää tietyn ajan, eikä edellyttää pariston turhaa ympäristöä kuormittavaa vaihtamista ilman todellista tarvetta.

Ovenpielikojeita koskevan vaatimuksen osalta markkinoilla on olemassa lukuisia erilaisia ratkaisuja, joilla olisi päästy hankintayksikön vastineessaan ilmaisemaan lopputulokseen. Hankintayksikkö on vasta vastineessaan, ei tarjouspyynnössään, perustellut tahtotilaansa ratkaisun osalta. Hankintayksikkö on tarjouspyyntönsä vaatimuksilla rajoittanut pois erilaiset tekniset toteutukset. Nykyisiin järjestelmiin pystytään integroimaan ja liittämään muita talotekniikka- ym. järjestelmiä, mutta turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi niitä ei ole nykyään enää tehty ovenpielikojeiden kautta.

Hankintayksikön yksikön käytössä olevien järjestelmien rajapintojen osalta tarjouspyynnössä ei ole mainittu tarjoajien mahdollisuutta olla omatoimisesti yhteydessä muiden järjestelmien toimittajiin. Valittajalle on selvää, että Avigilon, Mirasys tai Stanley Security eivät ilmoita ulkopuolisille rajapintatietoja. Avigilonilla ei lisäksi ole toimipistettä Suomessa, vaan pelkkiä jälleenmyyjiä, joilla ei ole mitään syytä vastata kyselyihin järjestelmästä, jota ne itse eivät ole toimittaneet. Mirasys Oy ei taasen ole järjestelmiensä toimittaja tai asentaja, eikä ole toimittanut hankintayksikön kohteen järjestelmää. Lisäksi kyselyiden suorittamiseksi tarjoajien olisi pelkän merkin ohella tullut tietää käytössä olevien järjestelmien mallit, versiot ja vuosimallit. Hankintayksikkö ei ole määrittänyt, mistä integraatioon liittyvät tiedot olisivat olleet saatavissa.

Hankintayksikkö on Ethernet-kaapeloinnin osalta esittänyt mahdollistaneensa myös muiden tekniikoiden tarjoamisen. Väite ei pidä paikkansa, sillä vaikka hankintayksikkö on toimittanut tarjouspyynnön ohessa yleiskaapelointiverkon piirustukset, ei tarjouspyynnön liitteenä ole esitetty muiden tekniikoiden vaatimia kohteen sähköverkon piirustuksia, jotka olisivat olleet tarpeen muiden tekniikoiden edellyttämien kustannusten laskemiseksi. Hankintayksikkö ei siis käytännössä ole mahdollistanut muiden tekniikoiden tarjoamista.

Hankintakokonaisuuden laajuuden osalta tarjouspyynnössä on muodostettu hankintayksikölle avoin piikki, sillä tarjouspyynnössä ei ole missään täsmennetty sitä hankintakokonaisuutta, jonka hankintayksikkö tulee ostamaan. Tarjoajan näkökulmasta on täysin eri asia hinnoitella tuote, jota tulee 10, 100 tai 1000 kappaletta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintamenettelyn kulku

Asiassa on kyse hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden kokonaispalveluhankinnasta avoimella menettelyllä halvimman hinnan perusteella. Hankinnan tarkoituksena on ollut muodostaa puitejärjestely yhden toimittajan kanssa.

Hankintayksikkö on määrittänyt hankinnan toteutustavan asettamalla sopimukseen kuuluvien laitteiden ja palvelun ominaisuuksille pakollisia vaatimuksia.

Hankintayksikkö on suorittanut hankintailmoituksen julkaisemista edeltäen markkinakartoituksen. Markkinakartoitus on asiassa esitetyn selvityksen perusteella toteutettu siten, että hankintayksikkö on 30.11.2016 lähettänyt useille toimittajille tarjouspyynnön luonnoksen ja 8.12.2016 tarjouspyynnön korjatun luonnoksen. Hankintayksikkö on vastaanottanut vastaukset yhdeksältä eri toimittajalta markkinakartoituksen aikana, ja kaksi toimittajaa on kommentoinut tarjouspyyntöluonnosta yksityiskohtaisesti. Hankintayksikkö on muokannut tarjouspyyntöään kommenttien perusteella muun ohella muokkaamalla syrjiväksi väitettyä vaatimusta järjestelmän bluetooth-yhteydestä sekä poistamalla ja lisäämällä vaatimuksia. Hankintayksikkö on julkaissut tarjouspyynnön 14.12.2016.

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjouksen jättämisen määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjouksen. Molemmat tarjoajat ovat täyttäneet tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa hankintayksikkö ei ole kyennyt avaamaan valittajan tarjousjärjestelmään lataamia liiteasiakirjoja. Hankintayksikkö on antanut valittajalle mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan siten, että valittajan olisi ollut mahdollista toimittaa tarjouksensa liitteet uudelleen. Valittaja ei ole toimittanut liitteitä uudelleen hankintayksikölle. Hankintayksikkö on valinnut Anvia Securi Oy:n hankinnan toimittajaksi tämän jätettyä ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Hankinnan laajuuden ilmoittaminen

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole ilmoittanut hankinnan ennakoitua arvoa hankintalaissa edellytetyllä tavalla, kun se ei ole esittänyt hankinnan ennakoitua arvoa hankintailmoituksessaan ja kun se on varannut oikeuden soveltaa sopimusta myös muihin yksiköihin.

Hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan EU-kynnysarvo on

211.000 euroa muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa.

Hankintalain 31 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. Hankintayksikkö voi valita puitejärjestelyn toimittajat myös mainitun lain 25 §:ssä säädetyin edellytyksin neuvottelumenettelyllä tai tekemällä lain 27 §:ssä säädetyin edellytyksin suorahankinnan. Puitejärjestelyyn otettavien toimittajien valinnassa on noudatettava, mitä sanotun lain 8 luvussa säädetään. Hankintalain 31 §:n 2 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Pykälän 3 momentin mukaan puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 80 ja 81) on lain 31 §:n osalta todettu, että pykälän tarkoituksena on mahdollistaa puitesopimusten käyttäminen julkisissa hankinnoissa säätämällä nimenomaisesti niistä menettelytavoista, joita puitesopimuksen osapuolien valinnassa ja puitesopimukseen perustuvien hankintojen tekemisessä noudatetaan. Puitejärjestelyä voisivat käyttää erityisesti yhteishankintayksiköt pidempiaikaisena hankintamenettelynä. Laajoissa ja arvoltaan suurissa sopimuksissa puitesopimusten osapuolten valintavaihe muodostuu aiempaa merkittävämmäksi. Järjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista tulee antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot. Esitöissä on edelleen lausuttu, että puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Järjestelyyn ei ole siten mahdollista ottaa hankintamenettelyn aloittamisen jälkeen uusia osapuolia, vaan hankintayksikkö voi tehdä puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat vain järjestelyssä mukana olevilta toimittajilta.

Korkein hallinto-oikeus on Turun kaupungin pesulapalveluiden puitejärjestelyä koskevassa, 13.1.2017 antamassaan päätöksessä taltionumero 65 todennut, että kun tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kaupungin kaupunkikonsernin toimijat, joiden käytössä puitejärjestely on ollut, kaupunkikonsernin toimijat, jotka ovat jääneet sopimuksen ulkopuolelle, hankinnan ennakoitu vuosiarvo sekä palveluiden sisältö yksityiskohtaisesti, ei tarjouspyyntöä ole tullut pitää määrittelyiltään niin yleisluonteisena, että se olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Korkein hallinto-oikeus on 17.11.2016 antamassaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2016:182 arvioinut hankintamenettelyä, jossa KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut terveydenhuollon hoitotarvikkeiden yhteishankinnan koko Suomen osalta. KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaina ovat olleet muun ohella suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat ja kunnalliset liikelaitokset. Tarjouspyynnöstä ei asiassa ollut ilmennyt muiden kuin neljän asiakkaan identiteetti. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tarjouskilpailusta kiinnostuneiden tarjoajien ei muun ohella ollut hankintailmoituksen ja muun tarjouspyyntöaineiston perusteella mahdollista päätellä, miten laajaksi hankinta olisi voinut muodostua, mitkä hankintayksiköt puitejärjestelyyn olisivat liittyneet ja mihin osiin Suomessa tuotteita ja palveluja olisi tullut toimittaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei siten ollut avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja puitejärjestelyssä mukana olleista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana tekemistä hankinnoista.

Hankintayksikkö on julkaissut hankinnassa EU-hankintailmoituksen, jonka perusteella on ollut pääteltävissä, että hankinnan ennakoitu arvo on ylittänyt hankintalain 16 §:n 1 momentin mukaisen kynnysarvon. Markkinaoikeudessa hankintayksikkö on ilmoittanut hankinnan ennakoidun arvon olleen 300.000 euroa.

Hankintailmoituksen kohdissa II.1.4 ja II.2.4 on todettu seuraavaa:

"Hoitajakutsu- ja päällekarkausjärjestelmä sekä sen ylläpito hankitaan Kissanmaan perhetukikeskukseen. Tilaaja pidättää oikeuden hyödyntää sopimusta muissa kohteissaan soveltuvin osin. Sopimuskausi alkaa tämän kilpailutuksen saatua lainvoiman ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen tavoitteellinen aloitusaika on helmikuussa 2017. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan hankintalain mukaisesti tietyin väliajoin."

Tarjouspyynnön sivulla 15 otsikon "Ryhmän yleiset kriteerit" alaotsikon "Laite- ja henkilöpaikannus- sekä päällekarkausjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja ohjelmistojen vähimmäisvaatimukset" alla on esitetty seuraavat vaatimukset:

"Järjestelmään kuuluvien paikannettavien komponenttien määrää voidaan myöhemmin kasvattaa yli 500 laitteeseen.

Järjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseviin toimipisteisiin (Pirkanmaan alueella)."

Tarjouspyynnössä on pyydetty henkilöstön kutsupainikkeille, sisätila- ja ulkokäyttöön tarkoitetuille paikannusjärjestelmien tukiasemille, hoitohenkilökunnan kutsupainikkeille, yleisten tilojen kiinteille painikehälyttimille, huonelaitteille, käytävänäytöille, ovipielikojeille, ovivaloille, kattoon kiinnitettäville kutsukytkimille, kuvallisille ovipuhelimille, turvapuhelimille, aktiivisuusmittauksille, liiketunnistimille, hälytysten ohitustoiminnolle, tukiasemaverkon ulkopuoliselle henkilöpaikannukselle, ovitunnistimille, poistumisvalvonnalle ja potilaspaikka- tai huonekohtaiselle valvonnalle kuukausihinnat 36 kuukauden, 24 kuukauden ja 12 kuukauden sopimuskaudelle sekä määräaikaisen sopimuskauden päättymisen jälkeiselle ajalle. Lisäksi tarjoajien on tullut antaa hinta järjestelmän perustamiskustannukselle muuhun mahdolliseen kohteeseen 1–20, 21–50, 51–100, 100–200 ja yli 200 potilaspaikan yksiköihin. Tarjouspyynnössä on kuvattu perustamiskustannuksen kattamia tuotteita ja palveluita seuraavasti:

"Muuhun mahdolliseen kohteeseen tilattavan järjestelmän perustamiskustannuksiin tulee sisällyttää eri hälytystyyppien ja kutsujen määrittelyn ja ohjauksen suunnittelu tilaajan ohjeistuksen mukaisesti sekä kaikki atk- ja sähkötyöt paikannusta varten, kaikki tarvittavat laitteistot käyttöönottoon ja 24/7 tukipalvelut. Perustamiskustannuksiin tulee myös sisällyttää laitteisto, jolla varmistetaan järjestelmän toiminta keskeisiltä osin vähintään kaksi tuntia tietoliikenne- tai palvelinongelmien aikana oletetulla normaalikutsumäärällä."

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Puitejärjestelyssä hankinnan laajuuteen ja muihin hankintaa koskeviin tekijöihin voi järjestelyn luonteesta johtuen sisältyä epävarmuutta, joka osaltaan voi vaikuttaa tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun. Puitejärjestelyä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa jäädä tarjouspyynnössä niin yleisluontoisiksi, että ne vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Hankintayksikkö ei ole esittänyt hankinnan ennakoitua arvoa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintayksikkö hankkii järjestelmän Kissanmaan perhetukikeskukseen, jonne tullaan hankintayksikön markkinaoikeudelle selvittämällä tavalla hankkimaan noin 30 paikannettavaa laitetta. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että hankintayksikkö voi hyödyntää järjestelmää myös muissa kohteissaan ja että paikannettavien komponenttien määrää voidaan myöhemmin kasvattaa yli 500 laitteeseen. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että järjestelmää voidaan laajentaa laajasti Pirkanmaan alueelle. Kyseessä on ollut toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat ovat sisältäneet epävarmuutta sen suhteen, kuinka laajaksi puitejärjestely muodostuu. Vaikka hankintayksikkönä on toiminut Tampereen kaupunki, on puitejärjestelyn todettu voivan laajentua myös laajalti Pirkanmaan alueelle ja paikannettavien komponenttien määrälle ei ole määritetty ylärajaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn hankinnan kohteen määrittelyn perusteella ei ole ollut selvää, olisiko Tampereen kaupungin ollut mahdollista tilata järjestelmää kaupungin yksiköiden ulkopuolisille yksiköille Pirkanmaan alueella ja mikä muiden yksiköiden hankintamäärä olisi voinut olla. Lisäksi mahdollisia muita kohteita, joissa hankintayksikkö voisi hyödyntää järjestelmää, ei ole millään tavoin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa, vaikka tarjoajien on edellytetty sisällyttävän kaikki tarvittavat laitteet ja palvelut uusien yksiköiden perustamiskustannushintaan. Kun hankinnalle ei ole ilmoitettu ennakoitua arvoa hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa, on tarjoajille annettu ainut tieto hankinnan arvosta ollut EU-kynnysarvon ylittyminen. Lisäksi tarjouspyynnössä pyydetty hinnoittelumalli, joka on perustunut eri pituisiin vuokrakausiin, on ollut omiaan vaikeuttamaan hankintakokonaisuuden hahmottamista. Markkinaoikeus katsoo edellä mainitun perusteella, että tarjouspyyntöasiakirjoissa annetut tiedot hankinnassa toistaiseksi voimassaolevan puitesopimuskauden aikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista ovat olleet siinä määrin puutteellisia, ettei tarjoajien ole ollut mahdollista laatia tarjouskilpailun perusteella tarjouksia, jotka olisivat perustuneet yhdenmukaisille käsityksille puitejärjestelyn laajuudesta. Hankintayksikön menettely on ollut tältä osin avoimuusperiaatteen vastaista.

Soveltuvuusvaatimusten asettaminen

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on asettamillaan kiinteään paikannusväliin, paristojen vaihtoväliin, kaapelointiin ja ovipielikojeen ominaisuuksiin liittyvillä vaatimuksillaan sulkenut ulkopuolelle muiden toimittajien kuin voittaneen tarjoajan ratkaisut. Tarjouspyyntö on näin ollen ollut valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamaa järjestelmää suosiva.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Sanotun 41 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Teknisissä eritelmissä on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon vammaisten käyttäjien tarpeet. Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen määrittelyssä ja hankittavan kohteen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten asettamisessa. Hankinnan kohde on kuitenkin määriteltävä siten, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Hankintayksikön on järjestettävä hankintamenettelynsä siten, että se ei myöskään anna vaikutelmaa siitä, että jotakin tarjoajaa olisi suosittu.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintalainsäädännön mukaan tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tuotevalikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa tuotetta. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tuotetarjontaansa tai ostaa tuotteita muilta toimittajilta.

Tarjouspyynnön sivulla 16 otsikon "Ryhmän yleiset kriteerit" alaotsikon "Laite- ja henkilöpaikannus- sekä päällekarkausjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja ohjelmistojen vähimmäisvaatimukset" on esitetty seuraavat vaatimukset:

"Jos järjestelmä käyttää paristoja, pariston kesto on vähintään 1 vuosi yhtäjaksoista paikannusta, käyttäen 60 sekunnin kiinteää paikannusväliä"

"Jos järjestelmä käyttää akkuja, akun kesto on yhdellä latauksella vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoista paikannusta, käyttäen 20 sekunnin kiinteää paikannusväliä"

Tarjoajien on tullut vastata kohtiin "Kyllä" tai "Ei".

Valittaja on esittänyt, että kiinteään paikannusväliin perustunut määritelmä on johtanut laitteiden, joissa hyödynnetään dynaamista, eli ajaltaan vaihtelevaa paikannusväliä, tarjouspyynnön vastaisuuteen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että vaatimus tietystä paikannusvälistä on ollut tarkoitettu pariston tai akun keston arvioimiseen. Hankintayksikkö on todennut markkinoilla olevan eri järjestelmiä, joissa paikannusväli on mahdollista määrittää eri pituiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että pariston ja akun kestävyyteen liittyvällä vaatimuksella ei ole kielletty tarjoajia tarjoamasta järjestelmää tai laitetta, jonka ominaisuutena on ollut niin sanottu dynaaminen paikannusväli. Hankintayksikön esittämän selvityksen mukaan markkinoilla on tuotteita, jonka paikannusväli on säädettävissä. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt kyseisen vaatimuksen vaikuttaneen valittajan mahdollisuuteen jättää tarjouskilpailussa tarjous. Paikannusvälin määrittäminen on hankintayksikön esittämän selvityksen mukaan ollut tarpeen pariston ja akun keston laskemiseksi ja vertailukelpoisten tarjousten mahdollistamiseksi, eikä hankintayksikkö ole siten määritelmän laatiessaan asettanut eri paikannusvälejä käyttäviä tekniikoita epätasavertaiseen asemaan. Kyseinen vaatimus ei siten ole ollut virheellisesti asetettu.

Tarjouspyynnön sivulla 48 otsikon "Yleiset kriteerit/tiedot" alaotsikon "Järjestelmää koskevat ehdottomat vaatimukset" alla on esitetty seuraava vaatimus:

"Kaikkien järjestelmään kuuluvien palveluntuottajan toimittamien laitteiden kaikki paristot tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Lisäksi järjestelmään kuuluvien palveluntuottajan toimittamien laitteiden kaikki akut tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa sekä vaihtaa ja kalibroida tarvittaessa"

Tarjoajien on tullut vastata kohtaan "Kyllä" tai "Ei".

Valittaja on esittänyt, että määritelmä on syrjinyt paristokäyttöisiä järjestelmiä, joiden paristot kestävät huomattavasti kauemmin kuin yhden vuoden, ja on asettanut pidempikestoisempien paristolla toimivien järjestelmien toimittajat huonompaan asemaan aiheuttamalla näille tarpeettomia kustannuksia.

Hankintayksikkö on perustellut vaatimustaan järjestelmän käyttövarmuudella ja aiemmilla kokemuksillaan paristojen vaihdon ongelmista.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön asettamilla teknisillä eritelmillä on perustellusti pyrittävä hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen ja vaatimusten on oltava hankinnan kannalta perusteltuja.

Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle markkinakartoitukseen liittynyttä materiaalia, muiden muassa tarjouspyyntöluonnokset ja tarjoajien kommentit tarjouspyyntöluonnokseen. Hankintayksikön alkuperäisessä 30.11.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa tai toisessa, 8.12.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa ei ole ollut minkäänlaista vaatimusta akkujen kestävyydestä. Sen sijaan ensimmäinen tarjouspyyntöluonnos on sisältänyt vaatimuksen henkilökunnan mahdollisuudesta vaihtaa laitteiden paristot, mutta vaatimus on poistettu toisesta tarjouspyyntöluonnoksesta voittaneen tarjoajan esityksestä. Markkinaoikeus katsoo, ettei vaatimuksen poistaminen ole suosinut voittanutta tarjoajaa, sillä se on koskenut kaikkia tarjoajia samalla tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan kohteena on turvajärjestelmä. Ottaen huomioon hankinnan kohteen, hankintayksikkö on voinut esittämillään perusteilla asettaa vaatimuksen paristojen vaihdosta tai akkujen tarkistamisesta vuosittain. Asiassa ei ole esitetty myöskään selvitystä, jonka mukaan kyseinen vaatimus olisi ollut kilpailua rajoittava. Paristojen vaihtamisen edellyttäminen kerran vuodessa ei ole estänyt valittajaa tarjoamasta sen erilaiseen paristo- tai akkuratkaisuun perustuvaa tuotetta. Kyseistä vaatimusta ei ole asetettu siten valittajan väittämällä tavalla virheellisesti.

Tarjouspyynnön sivulla 25 otsikon "Ovivalo – Ehdottomat vaatimukset" alla on esitetty seuraava vaatimus:

"Ovipielikojeessa pitää olla vähintään kolme IN-put ja kaksi OUT-put liitäntää sekä ohjelmallisesti kolme langatonta lähetintä Esim langalliset ja langattomat wc-kutsut, vetonarut ja painikkeet sekä oven tilavalvonta esim. yöaikaan"

Tarjoajien on tullut vastata kohtaan "Kyllä" tai "Ei".

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön tavoittelemat järjestelmäominaisuudet olisivat olleet mahdollisia myös muilla teknisillä ratkaisuilla kuin määrittelemällä ovenpielilaitteen liitännät tarjouspyynnössä tehdyllä tavalla.

Hankintayksikkö on perustellut ovenpielilaitteeseen liittyviä vaatimuksiaan tarpeellaan saada asukashuoneisiin langattomia ja langallisia hälytinlaitteita sekä integraatioiden mahdollistamisella. Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinnan liittyessä henkilöturvallisuuteen on hankintayksikön ollut perusteltua asettaa myös teknisiä vaatimuksia järjestelmän tavoitetilan ilmaisun sijaan.

Hankintayksikön markkinakartoitusmateriaalissa mukana olleessa alkuperäisessä 30.11.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa tai toisessa, 8.12.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa ei ole ollut minkäänlaista vaatimusta ovenpielilaitteen liitännöistä tai lähettimistä tai näiden määristä. Hankintayksikkö ei näin ollen ole alun perin vaikuttanut pitävän asetetun kaltaista vaatimusta välttämättömänä hankinnan kohteen kannalta. Vaatimus on lisätty erään toista tarjouspyyntöluonnosta aktiivisesti kommentoineen yrityksen kommentin perusteella siten, että vaatimus on asetettu hankintayksikön tarjouspyynnössä täsmälleen, kuten kommentoinut yritys on sitä esittänyt.

Markkinaoikeus katsoo, että vaikka tarjouspyynnössä asetettu vaatimus ovenpielikojeen liitäntöjen ja lähettimien määrästä on perustunut markkinakartoituksessa saatuun kommenttiin, ei hankintayksikkö ole suosinut vaatimuksen asettaessaan voittanutta tarjoajaa. Valittaja ei ole markkinaoikeudessa esittänyt, millainen valittajan ratkaisu olisi tältä osin ollut, eikä edes että sen ei olisi ollut mahdollista tarjota vaadittua ovenpielikojetta. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikön asettama vaatimus olisi estänyt valittajaa tarjoamasta hankinnassa tai että valittajaa olisi muilla perustein syrjitty. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut valittajan väittämällä tavalla virheellisesti, kun se on esittämillään hankinnan kohteeseen liittyvillä perusteilla asettanut kyseessä olevan teknisen vaatimuksen.

Tarjouspyynnön sivuilla 14–15 otsikoiden "Sisätilakäyttöön tarkoitettu esim. bluetooth-teknologialla toimiva paikannusjärjestelmän tukiasema – Muut tiedot" ja "Ulkokäyttöön tarkoitettu esim. bluetooth-teknologialla toimiva paikannusjärjestelmän tukiasema – Muut tiedot" on esitetty seuraavat vaatimus:

"Laite voidaan kytkeä Ethernet kaapelointiin tai mobiilidataverkkoon. Erillisiä ethernet splittereitä ei sallita"

Tarjoajien on tullut vastata kohtiin "Kyllä" tai "Ei".

Valittajan mukaan tarjoajien ei ole ollut mahdollista arvioida muiden tekniikoiden kuin Ethernet-kaapeloinnin kustannuksia, kun tarjouspyynnön ainoat piirustukset ovat koskeneet yleiskaapelointiverkkoa.

Hankintayksikkö on todennut sallineensa vaatimuksellaan eri tekniikoiden tarjoamisen.

Hankintayksikön markkinakartoitusmateriaalissa mukana olleessa alkuperäisessä 30.11.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa tai toisessa, 8.12.2016 lähetetyssä tarjouspyyntöluonnoksessa ei ole ollut vaatimusta tukiasemien kytkemisestä Ethernet-kaapelointiin tai mobiilidataverkkoon. Sen sijaan tarjouspyyntöluonnoksissa on esitetty seuraava vaatimus:

"Laite ei vaadi ethernet-kaapelointia"

Hankintayksikkö ei näin ollen ole alun perin vaikuttanut pitävän asetetun kaltaista vaatimusta välttämättömänä hankinnan kohteen kannalta. Vaatimus on lisätty erään toista tarjouspyyntöluonnosta aktiivisesti kommentoineen yrityksen kommentin perusteella siten, että vaatimus on asetettu hankintayksikön tarjouspyynnössä täsmälleen, kuten kommentoinut yritys on sitä esittänyt. Muuttuneen vaatimuksensa seurauksena hankintayksikkö ei kuitenkaan ole liittänyt tarjouspyyntöönsä muita piirustuksia kuin tarjouspyyntöluonnoksissakin mukana olleet kaapelointipiirustukset.

Markkinaoikeus katsoo, että vaikka edellä kuvattu muuttunut kaapelointivaatimus on perustunut markkinakartoituksessa saatuun kommenttiin, ei hankintayksikkö ole suosinut vaatimuksen asettaessaan voittanutta tarjoajaa. Piirustusten puuttuminen ei ole estänyt valittajaa tai voittanutta tarjoajaa tarjoamasta tarjouskilpailussa, ja valittajan välttämättömiksi esittämät piirustukset ovat puuttuneet yhtä lailla kaikilta tarjoajilta. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole osoitettu syrjityn valittajaa mainitun vaatimuksen vuoksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus kartoittaa markkinoilla olevia eri vaihtoehtoja ja käydä teknistä vuoropuhelua esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien kanssa ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella usea teknisen vuoropuhelun perusteella asetettu ja voittanutta tarjoajaa suosivaksi väitetty vaatimus on tosiasiassa lisätty tarjouspyyntöön kolmannen tarjoajan kommenttien vuoksi. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tulee markkinakartoituskommentteja hyödyntäessään arvioida esitettyjen vaatimusten tarpeellisuus hankintayksikön tarpeiden kannalta sekä asettaa vaatimukset hankinnan kannalta perustellusti. Markkinaoikeudelle esitetyn selvityksen perusteella ei käsillä olevassa asiassa kuitenkaan ole ilmennyt, että tarjouspyyntö olisi laadittu voittanutta tarjoajaa suosivasti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Tampereen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden toimittamisen kokonaispalveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tampereen tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtajan 8.2.2017 tekemän hankintapäätöksen § 26. Markkinaoikeus kieltää Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tampereen kaupungin korvaamaan Oy Everon Ab:n oikeudenkäyntikulut 6.830 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tampereen kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018