MAO:858/17

Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka

hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2017/25
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Kristiinankaupungin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.7.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 16.8.2016 ja 31.8.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta Kristiinankaupungin päiväkodin KVR-urakkahankinnasta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000–2.500.000 euroa.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 14.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 175 sulkenut M-Partners Oy Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Astora-Rakennus Oy:n tarjouksen.

M-Partners Oy Ab on 11.1.2017 tekemässään valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.450 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen. Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö ei ole voinut sulkea valittajaa pois tarjouskilpailusta sen osoitettua täyttävänsä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 8.2.2017 tekemällään päätöksellä § 15 keskeyttänyt Kristiinankaupungin päiväkodin urakkahankinnan.

Astora-Rakennus Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Valittaja on 6.3.2017 antamassaan lausumassa esittänyt, että sen valitus on ollut aiheellinen ja johtanut hankintayksikön päätökseen hankinnan keskeyttämisestä, vaikka hankintayksikkö onkin yrittänyt väittää muuta. Hankintayksikön on korvattava valittajan oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on 8.5.2017 antamassaan lausumassa vaatinut valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on 8.2.2017 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 14.12.2016 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa. Hankintapäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 14.12.2016 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007; hankintalaki) säädettyä seuraamusta. Hankintapäätös on näin ollen menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta, ja valittaja on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vaatinut enää hankintayksikön velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen markkinaoikeus ei anna ratkaisua pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen kysymys ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kyseessä olevassa hankintamenettelyssä hankintapäätös on poistettu ja hankintamenettely keskeytetty vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Tähän nähden olisi pääasian lopputuloksesta huolimatta kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

M-Partners Oy Ab:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kristiinankaupungin kaupungin korvaamaan M-Partners Oy Ab:n oikeudenkäyntikulut 3.950 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018