MAO:857/17

Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka

hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2017/24
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Kristiinankaupungin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.7.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 16.8.2016 ja 31.8.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta Kristiinankaupungin päiväkodin KVR-urakkahankinnasta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000–2.500.000 euroa.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 14.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 175 muun ohella valinnut Astora-Rakennus Oy:n tarjouksen.

Rakennuspalvelu Esa Itälaakso Oy on 11.1.2017 tekemässään valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 13.317,92 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on muun ohella esittänyt, että tarjouspyynnössä esitetyt tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetyt kriteerit ovat olleet siinä määrin yleisiä ja epätarkkoja, että ne ovat mahdollistaneet hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden tarjousten vertailun suhteen. Valittajan mukaan tarjousten pisteytystä ja vertailua ei ole kuvattu hankintapäätöksessä.

Astora-Rakennus Oy on 6.2.2017 antanut lausunnon ja vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 550 eurolla viivästyskorkoineen.

Kristiinankaupungin kaupungin tekninen lautakunta on 8.2.2017 tekemällään päätöksellä § 15 keskeyttänyt Kristiinankaupungin päiväkodin urakkahankinnan.

Valittaja on 6.3.2017 antamassaan lausumassa esittänyt, että hankintayksikön päätös hankinnan keskeyttämisestä on perustunut olennaisilta osin samoihin perusteisiin, joihin valittaja on valituksessaan vedonnut. Hankintayksikön tulee korvata oikeudenkäyntikulut valittajalle, koska hankintayksikkö on korjannut hankintaoikaisuna virheellisen hankintamenettelynsä vasta sen jälkeen, kun asia on tullut vireille markkinaoikeudessa.

Hankintayksikkö on 8.5.2017 antamassaan lausumassa ilmoittanut hyväksyvänsä valittajan oikeudenkäyntikuluista 5.259,92 euroa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on 8.2.2017 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 14.12.2016 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa. Hankintapäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 14.12.2016 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007; hankintalaki) säädettyä seuraamusta. Hankintapäätös on näin ollen menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta, ja valittaja on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vaatinut enää hankintayksikön velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen markkinaoikeus ei anna ratkaisua pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen kysymys ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kyseessä olevassa hankintamenettelyssä hankintapäätös on poistettu ja hankintamenettely keskeytetty vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen ja kuultava on antanut siltä pyydetyn lausunnon markkinaoikeudelle. Tähän nähden olisi pääasian lopputuloksesta huolimatta kohtuutonta, jos valittaja ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on siten velvoitettava korvaamaan kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Rakennuspalvelu Esa Itälaakso Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kristiinankaupungin kaupungin korvaamaan Rakennuspalvelu Esa Itälaakso Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.259,92 eurolla ja Astora-Rakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 550 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018