MAO:856/17

Pyhäjärven kaupunki - perusparannusurakka

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrääminen

Diaarinumero: 2017/440
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Pyhäjärven kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen lautakunta on ilmoittanut 8.5.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Salmen keskuskoulun piha-alueen perusparannusurakasta.

Pyhäjärven kaupungin tekninen johtaja on 24.5.2017 tekemällään päätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 878.200 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille tarjouksen laskentakulut 3.500 eurolla. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.325 eurolla.

Perusteet

Päätös valittajan sulkemisesta tarjouskilpailusta on ollut virheellinen. Päätöstä on perusteltu sillä, että kyse olisi ollut ryhmittymän tarjouksesta. Päätöksessä on viitattu tarjouspyynnön kohtaan, jossa on ilmoitettu, että työyhteenliittymiä ei sallita. Työyhteenliittymä ja ryhmittymä ovat kuitenkin eri asia. Hankintayksiköllä ei ole myöskään hankintasäännösten perusteella oikeutta kieltää ryhmittymiä tai työyhteenliittymiä. Hankintayksikköä tulee vähintäänkin huomauttaa toimimaan hankintasäännösten mukaisesti hankinnoissaan.

Vastine

Vaatimukset

Pyhäjärven kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Päätös ei ole ollut virheellinen. Hankintayksikkö on voinut urakan laatu ja aikataulu huomioon ottaen linjata, että urakkasopimus laaditaan yhden yrityksen kanssa. Hankintasäännökset eivät kansallisissa hankinnoissa estä ryhmittymien kieltämistä.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella ilmoittanut, että se luopuu aiemmin esittämästään hyvitysmaksuvaatimuksesta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille tarjouksen laskentakulut 3.500 eurolla.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus.

Valittajan esittämässä tarjouksen laskentakulujen korvaamista tarkoittavassa vaatimuksessa on katsottavan olevan kyse luonteeltaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Tämän vuoksi valittajan kyseinen vaatimus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty mainitun lain tai muiden julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;

5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;

6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;

7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos mainitun lain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintaa koskevan hankintasopimuksen Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy:n kanssa. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset seuraamukset eivät enää voi tulla kysymykseen. Koska hankinnassa on kysymys EU-kynnysarvon alittavasta rakennusurakasta, myöskään hankintalain 154 §:n 1 momentin 5–7 kohdan mukaiset seuraamukset eivät ole käytettävissä. Näin ollen hankintalain 154 §:n 3 momentista ja 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön väitetystä virheellisestä menettelystä voisi tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Valittaja on nimenomaisesti ilmoittanut, että se luopuu hyvitysmaksua koskevasta vaatimuksesta. Näin ollen mahdollisista hankintamenettelyn virheellisyyksistä huolimatta markkinaoikeus ei voisi määrätä hankintayksikölle hankintalain 154 §:ssä tarkoitettua seuraamusta.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:46 todetulla tavalla markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevillä perustelulausumilla hankintayksikön virheellisestä menettelystä ei ole oikeusvoimavaikutusta. Siten valittajalla ei ole oikeudellista intressiä saada myöskään markkinaoikeuden kannanottoa siitä, onko hankintayksikön menettely mahdollisesti ollut virheellistä.

Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valittajan valituksessa esitetyillä perusteilla valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Ykkös Infra Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Olli Wikberg ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.5.2018 taltionumero 2103.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 8.5.2018