MAO:852/17

Rautjärven kunta - sisäilmakorjaus

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

Diaarinumero: 2017/302
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Rautjärven kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen keskus on ilmoittanut 10.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitokeskuksen sisäilmakorjausten hankinnasta.

Rautjärven kunnan tekninen lautakunta on 22.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 25 valinnut Saaren Rakennuspalvelu Oy:n tarjouksen.

Rautjärven kunnan tekninen lautakunta on 26.4.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 36 tosiasiassa poistanut 22.3.2017 tekemänsä hankintapäätöksen, vertaillut tarjoukset uudelleen ja valinnut edelleen Saaren Rakennuspalvelu Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut enintään 200.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 3.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Parikkalan Rakennus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 17.900 euroa Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.283,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan referenssejä on arvioitu virheellisesti. Voittaneen tarjoajan erästä referenssikohdetta ei ole voitu vielä käyttää referenssinä, koska se ei ole ollut valmis. Lisäksi tarjouspyynnössä on pyydetty referenssejä erityisesti vastaavan tyyppisistä sisäilmakorjauskohteista. Kaikki voittaneen tarjoajan referenssiluettelossa ilmoitetut kohteet eivät ole olleet sisäilmakorjauskohteita.

Vertailu on ollut muutoinkin virheellistä. Voittaneen tarjoajan pisteytykseen on vaikuttanut hankintayksikön edustajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun mukaan konsultin tekemä loppuraportti hankintayksikön erään koulun osien saneerauksesta. Muita referenssipisteytykseen vaikuttavia asiakirjoja ei ole ollut tarjousvertailussa eikä tarjousten liitteinä. Tarjousvertailussa ei ole millään tavalla perusteltu referensseistä annettuja pisteitä.

Vastine

Vaatimukset

Rautjärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.115 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailu ei ole ollut virheellistä. Valittajan tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen jälkeen hankintayksikkö on muuttanut pisteytyksen vaatimustason tiukasti urakkaohjelman pisteytysvaatimuksia noudattavaksi. Tarjouspyynnössä on vaadittu tarjoajia toimittamaan selvitystä siitä, millaisia korjaustoimenpiteitä kohteissa on suoritettu ja miten korjauksia on kontrolloitu. Kumpikaan tarjoajista ei ole toimittanut sellaista selvitystä, jolla kohteiden soveltuvuutta olisi voinut arvioida. Sisäilmakorjaukset ja korjausten kontrollointi poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta rakentamisesta, eikä pelkkä maininta sisäilmakorjauksesta ole ollut riittävä. Ainoastaan Rautjärven kunnan yhtenäiskouluhanketta koskevaa selvitystä on voitu arvioida.

Valituksen täydennys ja vastaselitys

Hankintaoikaisupäätöksessä on valittajan ja voittaneen tarjoajan referenssikohteista hyväksytty vain Simpeleen koulun rakennushanke ja sen sisäilmakorjausten osaurakat. Oikaisun jälkeen voittaneelle tarjoajalle on annettu yhdestä referenssikohteesta viisi pistettä, joka on kerrottu kahdella positiivisen arvostelun johdosta. Valittajalle on annettu yhdestä referenssikohteesta viisi pistettä, jota ei ole korotettu.

Hankintayksikkö ei voi poistaa tai muuttaa vertailuperusteita kesken menettelyn. Hyväksymällä luotettavaksi referenssikohteeksi vain tietyn hankintayksikön sisäilmarakennusurakan hankintayksikkö on muuttanut ilmoitettuja tarjousten arviointiperusteita hankintasäännösten vastaisesti. Menettelyllä hankintayksikkö on syrjinyt valittajaa ja suosinut voittanutta tarjoajaa.

Valittajan antamat referenssitiedot olisivat olleet vähällä vaivalla tarkistettavia. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan pyytänyt valittajalta toimitettuihin tietoihin tarkennusta tai tarkastanut tietoja.

Valittaja on toimittanut tarjouksen liitteenä referenssikohteista luettelon, johon on merkitty 18 perusparannus- tai korjauskohdetta. Näistä seitsemän on merkitty sisäilmakorjauskohteeksi. Näistä neljään kohteeseen on merkitty sisäilmakorjauksen valvonnan ja tarkastukset tai mittaukset suorittanut yritys ja toimenpiteet suorittanut henkilö. Lisäksi valittaja on liittänyt tarjoukseensa Parikkalan kunnan arvion valittajan toiminnasta. Asiakirjan mukaan valittaja on tehnyt sisäilmakorjauksia kolmessa Parikkalan kunnan kohteesta, joista kunta on antanut valittajalle arvosanan 9-.

Kunkin referenssiksi ilmoitetun kohteen urakka-arvo on ollut yli 50.000 euroa ja niissä on ollut sisäilmakorjauksilla sama painoarvo kuin hankinnan kohteessa. Näin ollen valittajan tarjoukseensa liittämä luettelo sisäilmakorjauskohteista ja tilaajan arvostelu täyttävät urakkaohjelmassa asetetut vaatimukset referenssikohteille ja niiden ilmoittamiselle ja ne olisi pitänyt ottaa huomioon tarjousvertailussa.

Hankintayksikkö on ottanut huomioon hankintapäätöksessä ja hankintaoikaisupäätöksessä konsultin loppuraportin ja voittaneelle tarjoajalle annetun positiivisen arvion. Voittanut tarjoaja ei ole toimittanut kyseistä raporttia tarjouksensa mukana, eikä hankintayksikkö olisi saanut ottaa sitä huomioon tarjousten vertailussa.

Tarjousasiakirjoissa ei ole mainittu omien kokemusten käyttämistä arviointiperusteena. Omien kokemusten käyttäminen arviointiperusteena on suosinut voittanutta tarjoajaa ja syrjinyt valittajaa.

Valittajan tarjous on ollut tarjouskilpailuun osallistuneista halvin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt lisävastineessaan, että hankintaoikaisupäätöksessä ei ole muutettu vertailuperusteita, vaan ainoastaan korjattu tarjousten arviointia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiseksi. Tarjousaikana voittaneen tarjoajan kanssa on sovittu, että hankintayksikön omien hankkeiden referenssitiedoksi riittää maininta referenssilistassa, koska hankintayksikkö tuntee omat sisäilmakorjaushankkeensa.

Valittaja on pyytänyt sähköpostitse arvostelua yhtenäiskouluhankkeen A-osan sisäilmakorjauksista hankintayksikön työntekijältä päivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa. Pyyntöä ei ennen tarjousajan päättymistä ole ollut mahdollisuus toteuttaa kysymyksessä olevalla aikataululla, mutta referenssi on otettu huomioon tarjousvertailussa. Jo aiemmin osana hankkeen loppuraporttia tehdyllä arvostelulla ei sinällään ollut pisteytykseen merkitystä, koska saadulla arvosanalla ei ole ollut korottavaa tai mitään muutakaan vaikutusta pisteytykseen.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohta

Parikkalan Rakennus Oy on 12.4.2017 valittanut markkinaoikeuteen Rautjärven kunnan teknisen lautakunnan 22.3.2017 tekemästä hankintapäätöksestä, jolla on valittu hoitokeskuksen sisäilmakorjausten urakoitsija. Rautjärven kunnan tekninen lautakunta on 26.4.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä tosiasiassa poistanut alkuperäisen hankintapäätöksen, ratkaissut asian uudelleen ja valinnut edelleen saman toimittajan. Kun hankintaa ei voida enää toteuttaa ensiksi mainitun päätöksen perusteella ja kun valittajalla on hankinnan lopputuloksesta johtuva oikeussuojan tarve, valittajan vaatimukset on tutkittava hankintaoikaisupäätökseen kohdistuvina.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 106 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelystä

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia hoitokeskuksen sisäilmakorjauksista. Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdan 1.1 mukaan urakan kohteena on ollut hoivaosasto Tuulenpesä ja palveluasuntoja sisältävä Niemelä. Valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hinnan painoarvo on ollut 60 prosenttia ja laadun 40 prosenttia.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdassa 19.2 "Tarjoukseen liitettävät todistukset" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"3. Tarjoukseen tulee liittää urakoitsijan merkittävimmät referenssitiedot vuosilta 2010...2016, erityisesti vastaavantyyppisistä sisäilmakorjauskohteista. Millaisia korjaustoimenpiteitä kohteissa on suoritettu ja miten korjauksia on kontrolloitu. Erityisesti arvostetaan tilaajan tekemää urakkasuorituksen arvostelua ko. korjauskohteista."

Urakkaohjelman kohdassa 19.7 "Tarjousten hylkääminen ja urakoitsijan valintaperusteet" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa laadullinen vertailuperuste:

"B Yrityksen referenssi vastaavista kohteista, yli 50.000 € hankkeet, positiivinen (arvosana ≥ 8) tilaajan tekemä arvostelu nostaa pisteytystä (x 2)

yli 5 kpl = 15 pistettä

3–5 kpl = 10 pistettä

1–2 kpl = 5 pistettä

0 kpl = 0 pistettä

max. 15 pistettä, arvostelulla 30".

Hankintayksikkö on saanut kolme tarjousta, joista yksi on suljettu tarjouskilpailusta. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut yhteensä 14 uudisrakennus- tai saneerauskohdetta. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan 18 referenssikohdetta.

Hankintayksikkö on 22.3.2017 tehnyt hankintapäätöksen, jonka mukaan se on valinnut tarjouskilpailun voittajaksi Saaren Rakennuspalvelu Oy:n tarjouksen. Päätöksen liitteenä olleen vertailuasiakirjan mukaan voittanut tarjoaja on saanut referenssiarvioinnista 30 pistettä ja valittaja 22,5 pistettä.

Hankintayksikkö on 26.4.2017 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jossa on ilmoitettu pisteytyksen perusteluista muun ohella seuraavaa:

"Tehdyssä laatupisteytyksessä on alun perin huomioitu kaikki urakoitsijoiden sisäilmakorjauskohteiksi ilmoittamat referenssit ilman, että niiden urakkaohjelman kohdassa 19.2 mainittuja tarkennuksia olisi vaadittu toimittamaan. Korjauskohteista, jotka eivät ole olleet rakennuttajan tiedossa, nuo tarkennukset ovat kuitenkin ehdottoman tärkeät urakoitsijan laadullisen suorituskyvyn arvoimiseksi, koska niillä pyrittiin selvittämään referensseiksi ilmoitettujen hankkeiden todellinen sisältö verrattuna nyt kyseessä olevan hankkeen korjaustöihin.

Tällöin molempien hyväksyttyjen tarjousten referensseiksi huomioidaan vain yksi (1) kohde, oikaisuvaatimuksessakin mainittu Simpeleen kouluhanke ja sen sisäilmakorjausten osaurakat, jonka loppuraportti sisältää myös tilaajan tekemät arvostelut. Rautjärven kunnalla on ollut myös muita aiempia sisäilmakorjaushankkeita toteutettuna kilpailuun osallistuneiden urakoitsijoiden toimesta, mutta niiden huomioiminen ei muuttaisi kilpailutuksen lopputulosta."

Hankintaoikaisupäätöksen liitteenä olleen vertailuasiakirjan mukaan voittanut tarjoaja on saanut referenssiarvioinnista 10 pistettä ja valittaja 5 pistettä. Tarjouskilpailun voittajaksi on valittu Saaren Rakennuspalvelut Oy, joka on saanut yhteensä 96,65 pistettä valittajan yhteispistemäärän ollessa 96,36.

Valittajan tarjous ja asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut virheellisesti arvioidessaan valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjouksissa esitettyjä referenssejä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksen liitteenä on ollut referenssiluettelo sen isommista kohteista vuosilta 2010–2017. Kyseisessä listauksessa on alleviivattu seitsemän referenssiä, joissa on kussakin mainittu, että työssä on ollut kyse sisäilmakorjauksesta tai vastaavasta sisäilmaan liittyvästä työstä. Kunkin referenssin yhteydessä on mainittu suuntaa-antavasti, minkälaisesta työstä on ollut kysymys. Esimerkiksi Kiipolan koulun/päiväkodin referenssin kohdalla on ilmoitettu, että työhön on kuulunut alapohjan sekä maapinnan alapuolisten ulkoseinien sisäilmakorjaukset. Eräiden referenssien kohdalla on mainittu esimerkiksi, jos kyse on ollut talojen perusparannuksesta tai aula- ja sosiaalitilojen saneerauksesta. Tämän lisäksi neljän referenssin kohdalla on mainittu, miten sisäilmakorjauksia on kontrolloitu. Muun ohella yksi niistä on ollut Kiipolan koulun/päiväkodin referenssiprojekti.

Tämän lisäksi valittajan tarjoukseen on ollut liitettynä Parikkalan kunnan rakentamispäällikön arvostelu, jossa on nimetty kaksi sisäilmakorjauskohdetta, jotka valittaja on arvostelun mukaan toteuttanut onnistuneesti. Arvosteltuna kohteena on ollut muun ohella jo aiemmin mainittu Kiipolan päiväkodin korjaus. Kokonaisarvosanaksi kyseinen arvostelija on antanut valittajalle 9-.

Valittaja on siten toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä edellytetyn referenssiluettelon, josta on käynyt ilmi sen suorittaneen sisäilmaan liittyviä korjauksia. Asiassa ei ole ilmennyt, että kyse olisi hankinnan kohteesta merkittävästi poikkeavista saneeraustöistä. Referenssiluettelosta ei ole käynyt suoraan ilmi se, onko kaikissa tapauksissa kyse ollut yli 50.000 euron urakoista, mutta kyse on joka tapauksessa ollut referenssiluettelon otsikoinnin perusteella valittajan isommista referensseistä, eikä referenssin toimittamista koskeneessa tarjouspyynnön kohdassa ole pyydetty suoraan ilmoittamaan referenssikohteen arvoa. Asiayhteydestä on siten voinut päätellä valittajan tarkoittaneen, että kyse on kooltaan vaaditun kokoisista urakoista. Lisäksi edellä selostetulla tavalla osasta referenssikohteita on ilmennyt, mitä korjauksia kohteissa on tehty ja osasta on ilmennyt myös se, miten korjauksia on kontrolloitu.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että muun ohella valittaja ei olisi toimittanut sellaista selvitystä, jolla sen referenssikohteiden soveltuvuutta olisi voinut arvioida. Hankintayksikkö on viitannut siihen, että sisäilmakorjaukset ja korjausten kontrollointi poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta rakentamisesta ja että pelkkä maininta sisäilmakorjauksesta ei ole riittävä. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että edellä selostetulla tavalla valittajan referenssilistauksesta on ilmennyt osasta sisäilmakorjauskohteista se, mitä kohteessa on tehty ja se, miten niitä kontrolloitu. Tarjouspyynnön sanamuodot huomioon ottaen tämä selvitys on ollut riittävää ja hankintayksikkö on siten toiminut virheellisesti, kun se ei ole ottanut huomioon tällaisia referenssikohteita tarjousten vertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 3.5.2017. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälää vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 95 §:ssä säädettyä. Tätä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 69) mukaan hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja ilman tätä virhettä hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Rautjärven kunnan menettely on edellä todetuin tavoin ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista siltä osin, kun se on arvioinut referenssien vertailussa ainoastaan sille itselle tehdyn referenssikorjauksen, eikä muita valittajan soveltuvia referenssejä.

Valittajan todellisesta mahdollisuudesta voittaa tarjouskilpailu markkinaoikeus toteaa, että hankintaoikaisupäätöksen ja sen liiteasiakirjojen mukaan hankintayksikkö on hyväksynyt vertailuun ainoastaan valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset. Vertailuasiakirjan mukaan valittaja on tarjonnut halvinta hintaa ja se on saanut siitä 60 pistettä. Voittaneen tarjoajan suhteutettu hintapistemäärä on ollut 56,65. Valittaja ja voittanut tarjoaja ovat saaneet kolmesta laatuvertailun osatekijästä samat pistemäärät. Sen sijaan referenssiarviosta voittanut tarjoaja on saanut 10 pistettä, kun taas valittaja on saanut viisi pistettä. Yhteensä voittanut tarjoaja on siten saanut 40 suhteutettua laatupistettä ja valittaja 36,36 suhteutettua laatupistettä. Voittaneen tarjoajan yhteispistemäärä on ollut 96,65 ja valittajan 96,36.

Markkinaoikeus on edellä todennut, että valittaja on toimittanut referensseistä sellaista selvitystä, joka olisi tullut ainakin osittain ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Ainakin neljästä referenssiurakasta on toimitettu selvitystä, jonka mukaan urakassa on ollut kyse sisäilmaurakasta ja ilmoitettu tehdyt toimenpiteet sekä urakan kontrollitoimet. Lisäksi yksi urakoista on ollut vielä sellainen, josta tarjouksen mukana on toimitettu arvostelu, josta valittajan voidaan katsoa saaneen arvosanaksi 9-. Tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla 3–5 referenssihankkeesta olisi tullut saada 10 suhteuttamatonta laatupistettä. Tämän lisäksi hankkeen, josta tilaaja on antanut arvosanaksi vähintään 8, olisi tullut nostaa pisteytystä tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksessaan luettelemista referensseistä ainoastaan kahdessa on ilmoitettu olevan kyse sisäilmakorjauksesta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole annettu selvitystä tehdyistä korjaustoimenpiteistä tai urakan kontrollitoimenpiteistä eikä tarjouksen mukana ole toimitettu arvostelua referenssihankkeista. Tarjouspyynnön sanamuodot huomioon ottaen voittaneen tarjoajan ei ole tullut tämän selvityksen perusteella saada sille jo annettua pistemäärää korkeampaa pistemäärää virheettömässä menettelyssä.

Näin ollen virheettömässä menettelyssä valittajan olisi tullut saada vähintään yhtä paljon laatupisteitä kuin voittanut tarjoaja. Siten valittajan kokonaispistemäärä olisi ollut voittaneen tarjoajan kokonaispistemäärää korkeampi.

Valittajalla olisi näin ollen ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset täyttyvät.

Valituksen kohteena olevan hankinnan arvo on ollut hankintayksikön ilmoituksen mukaan korkeintaan 200.000 euroa. Valittajan tarjoushinta on ollut 169.000 euroa ja voittaneen tarjoajan 179.000 euroa. Mainittuihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu sekä valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko, markkinaoikeus harkitsee kohtuulliseksi hyvitysmaksun määräksi 15.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Rautjärven kunnan maksamaan Parikkalan Rakennus Oy:lle hyvitysmaksuna 15.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Rautjärven kunnan korvaamaan Parikkalan Rakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.841,29 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Rautjärven kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018