MAO:851/17

Vaasan kaupunki - pienoislinja-auton hankinta

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/254
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Vaasan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kahden pienoislinja-auton hankinnasta.

Vaasan kaupungin tekninen lautakunta on 15.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 61 valinnut Avestark OÜ:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 150.000−180.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Veikko Mäki Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

Perusteet

Hankintapäätös on tarjouspyynnön, hankintasäännösten sekä oikeuskäytännön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjojen mukaan sen tarjoama ajoneuvo ei ole ollut EU-tyyppihyväksytty. Voittaneen tarjoajan tarjous olisi siten tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjoamassa ajoneuvossa olleessa moottorityypissä ei saa käyttää biopolttoainetta, mikäli ajoneuvon alustan takuut halutaan pitää normaalisti voimassa. Hankintayksikkö on pisteyttänyt tarjoukset virheellisesti, kun se on antanut voittaneelle tarjoajalle lisäpisteitä käyttövoiman osalta.

Vastine

Vaatimukset

Vaasan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan väittämin tavoin virheellisesti. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin. Hankintayksiköllä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että tarjotut ajoneuvot eivät olisi EU-tyyppihyväksyttyjä tai että takuut eivät olisi voimassa tarjouksessa ilmoitetun mukaisesti. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan nimenomaisesti vastannut EU-tyyppihyväksyntää koskevan vaatimuksen täyttymiseen "kyllä". Lisäksi voittanut tarjoaja on erikseen ilmoittanut takuun pituudeksi 4 vuotta eli 48 kuukautta.

Vaikka voittaneen tarjoajan tarjoama moottorityyppi olisi tulkittu normaaliksi dieselmoottoriksi, tällä ei olisi ollut vaikutusta tarjousvertailun lopputulokseen ottaen huomioon valittajan ja voittaneen tarjoajan välinen piste-ero tarjousvertailussa.

Kuultavan lausunto

Avestark OÜ on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Kuultava on tarjouksessaan ilmoittanut tarjottavien ajoneuvojen olevan EU-tyyppihyväksyttyjä, vaikka tarjouksen liitteenä olleessa teknisessä erittelyssä onkin ollut harhaanjohtavaksi osoittautunutta tietoa. Avestark OÜ:n tarjous on kuitenkin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Käyttövoimaan liittyen tarjouksen mukaisessa moottorityypissä voidaan käyttää Mercedes-Benzin Viron maahantuojan mukaan polttoaineseosta, joka sisältää enintään 7 prosenttia biodieseliä, mikäli tällainen polttoaine vastaa standardia EN 590. Tämä seikka ilmenee myös ajoneuvon käyttöohjekirjasta. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty sitä, missä suhteessa niin sanottua normaalia polttoainetta ja biopolttoainetta tulee pystyä käyttämään.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että Avestark OÜ:n tarjoaman ajoneuvon tyyppihyväksyntä on ollut vanhentunut ja että sen vuoksi Avestark OÜ:n tarjous on tullut sulkea tarjousvertailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Muut kirjelmät

Avestark OÜ on lisäkirjelmässään 6.10.2017 esittänyt, että muutos ajoneuvoalustan EU-tyyppihyväksynnässä aiheuttaa muutostarpeen koskien koko ajoneuvoalustan EU-tyyppihyväksyntää, vaikka esimerkiksi pienoislinja-auton korityön osuudessa ei olisi muutostarpeita. EU-tyyppihyväksynnän laajennusta ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä ennen kuin sille on realisoitunut kaupallinen tarve. Hankintayksikölle toimitettavat ajoneuvot tullaan rekisteröimään EU-tyyppihyväksyttynä.

Avestark OÜ on lisäkirjelmässään 23.10.2017 ilmoittanut, että se on päivittänyt kysymyksessä olevan EU-tyyppihyväksynnän 16.10.2017 alkaen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan 2 momentin periaate jatkaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että tarjous on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen.

Hankintalain 106 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia kahdesta 1+16 -paikkaisesta invahissillä varustetusta pienoislinja-autosta. Tarjouspyynnössä on kohdassa "Tarjottavalle ajoneuvolle asetetut vähimmäisvaatimukset" esitetty seuraava vaatimus: "Ajoneuvo on EU-tyyppihyväksytty".

Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan vaatimuksen täyttyessä "Kyllä".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut vaatimukseen ajoneuvon EU-tyyppihyväksymisen osalta "Kyllä". Hankintayksikkö on ottanut voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjousvertailuun.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Edellä lausuttuun nähden on lähtökohtaisesti ollut riittävää, että voittanut tarjoaja on tarjouksellaan sitoutunut toimittamaan tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät ajoneuvot. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole myöskään ilmennyt perusteita, joiden vuoksi hankintayksikön olisi tullut epäillä voittaneen tarjoajan antamaa vakuutusta tältä osin. Siten markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tai laatimaansa tarjouspyyntöön nähden virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta valittajan esittämien seikkojen johdosta.

Tarjousvertailu

Tarjouspyynnössä tarjousten vertailuperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden mukainen hinta-laatusuhde hinnan painoarvon ollessa 60 prosenttia ja laadun painoarvon ollessa 40 prosenttia.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on muun ohella ilmoitettu käyttövoimaan liittyvän laadun vertailuperusteen osalta seuraavaa:

"Käyttövoima

[– –]

diesel / bensiini 0p

diesel / bensiini + biopolttoaine 5p

sähkö 5p

diesel / bensiini + sähkö 5p".

Samassa kohdassa on takuuajan osalta ilmoitettu seuraavaa:

"Takuuaika (oltava vähintään 24kk)

[– –]

48 kk tai enemmän 10p

36 kk 5p

24 kk 0p".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut ajoneuvon käyttövoiman osalta "diesel / bensiini + biopolttoaine" ja takuuajan osalta "48 kk tai enemmän".

Hankintayksikkö on antanut voittaneelle tarjoajalle tarjousvertailussa käyttövoiman osalta 5 laatupistettä ja takuuajan osalta 10 laatupistettä.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamaan moottorityyppiin ei saa käyttää polttoainetta, mikäli alustan takuuajan haluaa säilyttää voittaneen tarjoajan tarjoaman mukaisena. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan saamat laatupisteet eivät siten ole olleet oikeat.

Markkinaoikeus toteaa hankintayksiköllä olleen tältäkin osin oikeus lähtökohtaisesti luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti myöskään siinä, että se on antanut voittaneelle tarjoajalle laadun osalta pisteitä edellä kuvatuin tavoin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Veikko Mäki Oy:n korvaamaan Vaasan kaupungin oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018