MAO:850/17

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - koulutuksen järjestäminen

hankinta-asia – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

Diaarinumero: 2017/46
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.11.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 10.11.2016 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta palveluhankinnasta Taloushallinnon tehtäviin Suomessa -koulutuksen järjestämisestä ajalle 1.3.2017–31.1.2018 ja mahdollisesta optiotilauksesta.

Hankintayksikkö on 19.1.2017 tekemällään tarjoajan tarjouskilpailusta sulkemista koskevalla päätöksellä sulkenut Euro-Rahoitus Oy Jorma Sorvarin tarjouskilpailun ulkopuolelle ja samana päivänä tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Ami-säätiö sr:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 240.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Euro-Rahoitus Oy Jorma Sorvari on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset.

Perusteet

Muutoksenhaun kohteena oleva kilpailutus tulee järjestää uudelleen. Toteutettu kilpailutus ei ole mahdollistanut yritysten tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tarjouskilpailussa hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Valittaja on aiempina vuosina toimittanut hankintayksikölle hankinnan kohdetta vastaavia koulutuspalveluita ajankohtana helmikuu–joulukuu. Tarjouspyynnössä on vaadittu tarkoituksenhakuisesti tarjoajilta referenssejä kolmesta vastaavanlaisesta koulutuksesta ajalta 10/2013–10/2016. Tällöin valittajan vuosittain järjestämistä koulutuksista vain kaksi on ajoittunut tuolle ajanjaksolle. Hankintayksikkö on estänyt valittajan mahdollisuuden osallistua tasapuolisesti kilpailutukseen.

Vastine

Vaatimukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ei ole tarkoitushakuisesti vaadittu referenssejä aikavälillä 10/2013–10/2016. Hankintayksikkö on käyttänyt aikavälin määrittelyn osalta samaa menettelyä kuin muissakin kilpailutetuissa ammatillisissa työvoimakoulutuksissa. Referenssit on pyydetty viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana tapahtuneista toteutuksista. Tarjouspyynnössä on määritelty hyväksyttäviksi referensseiksi laajasti taloushallinnon ammatilliset koulutukset. Referenssivaatimus on ollut oikeassa suhteessa hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden. Hankintayksikön on tullut sulkea valittaja pois tarjouskilpailusta, kun valittaja ei ole kyennyt täyttämään referenssivaatimusta.

Kuultavan lausunto

Ami-säätiö sr ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole esittänyt mitään perustetta sille, että toteutusaika on rajattu kalenterikuukauden tarkkuudella. Tarjouspyynnössä olisi voinut käyttää sanamuotoa "kolmen viimeisen vuoden aikana", jolloin myös valittajan referenssit olisivat riittäneet ajallisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjoajat on valittava sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus arvioitava ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Säännöksen 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista lain 52–59 §:ssä säädetään.

Asian arviointi

Asiassa on kyse ammatillisen työvoimakoulutuksen järjestämisen hankinnasta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, ja siinä on arvioitava, onko hankintayksikön tarjouspyynnössä asettama tarjoajien ammatillista soveltuvuutta koskeva vaatimus hankintalaissa edellytettyjen syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen.

Tarjouspyynnössä on määritetty tarjoajan soveltuvuuteen liittyväksi vaatimukseksi tarjoajan kokemus hankinnan kohteena olevien palveluiden tuottamisesta. Tarjouspyynnössä on kokemuksen osalta asetettu seuraavat vaatimukset:

"Tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenet voivat täyttää vaatimuksen yhdessä.

- Referenssiksi hyväksytään aiemmin toteutetut ammatilliset hankinnan kohteena olevan toimialan koulutukset.

- Referenssejä tulee olla vähintään 3 kappaletta.

- Referenssien tulee olla sellaisia, että ne on toteutettu kokonaisuudessaan aikavälillä 10/2013–10/2016 ja koulutuksen osallistujamäärä on ollut vähintään 10 henkilöä (myös ns. non-stop -koulutukset hyväksytään). Yksittäisessä koulutuksessa tulee olla ollut vähintään viisi maahanmuuttajataustaista opiskelijaa.

- Yksi ehdot täyttävä koulutus lasketaan yhdeksi referenssiksi.

- Referenssit voi olla tuotettu samalle organisaatiolle."

Tarjoajan on tullut vastata "Kyllä" tai "Ei" referenssien esittämistä koskevaan vaatimukseen ja tullut liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön liitteenä ollut referenssilomake täytettynä.

Hankintayksikkö on saanut avoimella menettelyllä toteuttamassaan hankinnassa tarjoukset viideltä tarjoajalta, joista kahden kokemus on arvioitu soveltuvuusvaatimusten kannalta riittämättömäksi. Hankintayksikkö on valittajan poissulkemista koskevassa päätöksessään todennut, että valittajan esittämistä viidestä referenssistä kolme ovat olleet referenssivaatimuksen vastaisia ajankohdaltaan. Valittajan ensimmäinen referenssi on ollut ajalta 2/2016–12/2016, neljäs referenssi ajalta 2/2013–12/2013 ja viides referenssi ajalta 2/2012–12/2012.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Hankintayksikön asettama referenssejä koskeva soveltuvuusvaatimus on sinänsä liittynyt tarjoajan aiempaan kokemukseen, ja referenssikoulutusten ajallisen ulottuvuuden rajaaminen hankintayksikön toimesta on ollut tarkoituksenmukaista. Hankintayksikkö on yhtäältä edellyttänyt referenssivaatimuksen kohdistuvan viimeisen kolmen vuoden ajalle. Toisaalta hankintayksikkö on kuitenkin rajoittanut referenssien sijoittumisen lokakuun 2013 ja lokakuun 2016 väliselle ajalle ja edelleen rajoittanut referensseiksi kelpaavan vain tuona aikana kokonaan toteutetut koulutukset. Nämä rajoitukset ovat johtaneet siihen, että valittajan hankintayksikölle aiemmin toteuttamat helmikuusta joulukuulle sijoittuneet, hankinnan kohdetta vastaavat referenssikoulutukset eivät ole soveltuneet valittajan kokemuksen osoittamiseen tarjouspyynnön mukaisesti.

Valittaja on toteuttanut hankintayksikölle hankinnan kohdetta vastaavia koulutuksia, jotka ovat sijoittuneet viimeisen kolmen vuoden ajalle, eli vuosille 2013–2016. Vaikka koulutukset eivät ole ajoittuneet kokonaan hankintayksikön määrittelemälle aikavälille, ei koulutusten ajoittuminen soveltuvuusvaatimuksessa yksilöidyn aikavälin ulkopuolelle ole vaikuttanut valittajan kelpoisuuteen koulutuspalveluiden tarjoajana.

Lisäksi hankintayksikön asettama vaatimus koulutuksen toteuttamisesta kokonaan määrittelemänään ajankohtana on vaikuttanut vain valittajan asemaan. Valittajan toteuttamat koulutukset ovat olleet kestoltaan 11 kuukautta, kun muilta tarjoajilta on hyväksytty myös vain muutaman kuukauden kestäneitä koulutuksia. Kuitenkin koulutusten pitkä kesto on vaikuttanut siihen, että valittajan vuonna 2013 ja 2016 toteuttamat koulutukset eivät ole olleet kokonaan toteutettu hankintayksikön määrittelemällä aikavälillä. Edelleen esimerkiksi hankintayksikön erikseen hyväksymien non-stop -koulutusten osalta hankintayksikkö on hyväksynyt yhdeltä tarjoajalta vain aloituspäivämäärät ja tiedon, että koulutusten pituus on vaihdellut.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön asettamat rajoitukset kelpoisuusvaatimukset täyttävien referenssikoulutusten ajallisesta sijoittumisesta ovat johtaneet valittajaa syrjivään ja suhteellisuusperiaatteen vastaiseen lopputulokseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa käsillä olevan koulutushankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 19.1.2017 tekemät päätöksen tarjoajan sulkemisesta tarjouskilpailusta ja hankintapäätöksen (dnro UUDELY/13724/2016). Markkinaoikeus kieltää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanotun hankintapäätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 3.1.2018