MAO:849/17

Vantaan kaupunki - toimisto- ja koulutarvikkeet

hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2016/447
Antopäivä: 27.12.2017

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 16.4.2016 ja 30.4.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle sekä mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 3.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 55 muun ohella valinnut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen hankinnan osa-alueelle 1.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 13.7.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 69 muun ohella päättänyt oikaista 3.6.2016 tehtyä hankintapäätöstä § 55 siten, että Lyreco Finland Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta hankinnan osa-alueella 1 ja Staples Finland Oy:n tarjous on valittu tarjouskilpailun voittajaksi kyseisellä osa-alueella.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 3.312.000 euroa, josta tarjouspyynnön mukaan osa-alueen 1 osuus on ollut 2.860.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lyreco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.555 eurolla sekä oikeudenkäyntimaksun viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnön positiossa 1 on pyydetty tarjoamaan muovista aakkoshakemistoa. Valittaja on tarjonnut tuotetta, jonka kuvauksessa on mainittu, että viivoitettu etulehti on kartonkia. Asiassa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate. Valittaja on tarjonnut valikoimastaan löytyvää vastaavaa muovista aakkoshakemistoa, jossa on viivoitettu kartonkinen etulehti. Tarjouspyynnön mukaan toimittajalla on oikeus tarjota kuhunkin positioon vastaavaa tuotetta siten, että tuote on samassa kokoluokassa ja vastaavilla ominaisuuksilla kuin pyydetty tuote. Kartonkiseen etulehteen liittyvä poikkeama on niin vähäinen, ettei sillä ole käytännössä merkitystä tuotteen käytön tai käyttötarkoitukseen sopivuuden kannalta.

Tarjouspyynnön positiossa 27 on pyydetty tarjoamaan huopakynää, jonka pää on viisto ja viivan leveys 2–7 millimetriä. Hankintayksikölle tehdyssä kysymyksessä on kysytty, hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä. Tähän hankintayksikkö on vastannut kieltävästi. Valittaja on tarjonnut huopakynää, jonka viivan leveys on 3–5,3 millimetriä. Hankintayksikkö on katsonut, että valittajan tarjoaman tuotteen viivan leveys ei vastaa tarjouspyynnön vaatimusta. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikön tuotteille ilmoittamat mitat ovat noin-mittoja. Hankintayksikkö ei ole antanut viivan leveyttä koskevasta toleranssista tarkempaa määritelmää, vaikka valittaja on tätä nimenomaisesti tiedustellut. Tämän johdosta valittaja on tarjonnut hankintayksikölle tarjouspyynnön mukaisesti valikoimastaan löytyvää vastaavaa huopakynää. Mikäli noin-mittoja ei voitaisi käyttää ja samalla hyväksyä pieniä mittapoikkeamia, tulisi tarjouspyyntö katsoa tällaisen määritelmän osalta epäselväksi.

Hankintamenettelyssä tulee huomioida suhteellisuusperiaate myös huopakynien osalta. Niiden vuosiarvo on vain noin 939 euroa. Sekä position arvo että väitetty poikkeama ovat erittäin vähäisiä hankinnan kokonaislaajuuteen nähden. Hankintayksikkö on hyväksynyt suhteellisuusperiaatteeseen vedoten myös Staples Finland Oy:n positioon 26 tarjoaman huopakynän, vaikka sen mitat eroavat tarjouspyynnön esimerkkituotteen mitoista.

Tarjouspyynnön positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä, joka on pakattu 10–20 kappaleen paketteihin. Valittaja on tarjonnut 100 kappaleen pakettia. Hankintayksikkö on virheellisesti katsonut, että valittajan tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että pakkauskoot ovat viitteellisiä ja tarjoajan tulee tarjota lähin mahdollinen pakkauskoko. Valittaja on toiminut tarjouspyynnön mukaisesti tarjoten valikoimastaan lähimmän mahdollisen pakkauskoon. Puhdistuspyyhkeet ovat yksittäispakattuja, eikä pakkauskoolla ole merkitystä tuotteiden käytön kannalta.

Valittajan tarjoaman puhdistuspyyhkeen kappalehinta on 0,0102 euroa ja tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankittavaksi määräksi 2.000 kappaletta. Position 144 arvo valittajan tarjouksen mukaan on yhteensä vain noin 20 euroa eli häviävän pieni suhteessa hankinnan osa-alueen 1 kokonaisarvoon. Valittajan positioon 144 tarjoama puhdistuspyyhe on katsottava tarjouspyynnön mukaiseksi.

Väitetyt tarjouspyynnön vastaisuudet vain kolmen arvoltaan vähäisen position osalta ovat merkityksettömiä niin tuotteiden käytön, tarjousten vertailtavuuden kuin hankinnan kokonaisuuden kannalta. Valittajan tarjouksen hylkääminen on suhteellisuusperiaatteen vastaista ottaen huomioon, että kysymyksessä on laaja toimistotarvikehankinta, jossa hankinnan kohteena on ollut lähes 250 tuotetta.

Oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnan erityisluonteeseen, jonka vuoksi vain vähäisten tulkinnanvaraisten poikkeamien ei tulisi johtaa laajan tarjouskokonaisuuden hylkäämiseen. Käytännössä tällaisia poikkeamia hankintayksikön esittämiin esimerkkituotteisiin voi halutessaan etsiä ja löytää kaikkien alan tarjoajien valikoimista.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.870 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Muovista aakkoshakemistoa koskeva position 1 vaatimus on johtunut sen käyttötarkoituksesta ja siitä, että muovinen hakemisto on huomattavasti kestävämpi kuin kartonkinen hakemisto. Valittaja on tarjonnut tuotetta, jonka etulehti on kartonkia. Koska kartonkinen hakemisto ei sovellu hankintayksikön käyttötarkoitukseen eikä vastaa ominaisuuksiltaan vaadittua, valittajan tarjous on tältä osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Positiossa 27 on pyydetty tarjoamaan huopakynää, jonka pää on viisto ja viivan leveys on 2–7 millimetriä. Tarjoaja on kysynyt, hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä, johon hankintayksikkö on vastannut, että ei hyväksytä. Valittaja on tarjonnut huopakynää, jonka viivan leveys on 3–5,3 millimetriä.

Valittajan tuotteen viivan leveyden vaihteluväli on 2,3 millimetriä, kun tarjouspyynnössä pyydetyn tuotteen viivan leveyden vaihteluväli on 5 millimetriä. Valittajan tarjoaman tuotteen poikkeama pyydetystä tuotteesta näiden ominaisuuksien osalta on yli 50 prosenttia. Kyseisessä tuotteessa sen käytön kannalta on olennaista juuri tarjouspyynnössä vaadittu viivan vaihteluväli. Tuotteita, joiden poikkeama pyydetystä tuotteesta on yli 50 prosenttia, ei voida hyväksyä tarjouspyynnön mukaisiksi tuotteiksi. Tarjouspyyntö ei tältä osin ole ollut valittajan väittämin tavoin tulkinnanvarainen.

Positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä, joka on pakattu noin 10–20 kappaleen paketteihin. Valittajan tarjoama tuote, joka on pakattu 100 kappaleen pakettiin, on ollut pakkauskoon osalta tarjouspyynnön vastainen.

Toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnassa on kilpailutettu toimittaja, jolta tullaan hankkimaan useita satoja tuotteita. Tarjouspyynnössä on pyydetty antamaan hinta 179 tuotteelle, joita on käytetty tarjousten vertailussa. Tämän vuoksi lähes kaikkia tuotteita tullaan hankkimaan euromääräisesti pieniä määriä suhteessa hankinnan kokonaislaajuuteen.

Kuultavan lausunto

Staples Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja että sen oikeudenkäyntikulut korvataan 2.000 eurolla.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksiköltä on kysytty, hyväksytäänkö positioon 27 huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä. Hankintayksikkö on ilmoittanut, että tällaista kynää ei hyväksytä. Hankintayksikön vastauksessa on selvästi ilmoitettu, että tuotteen tulee olla tarjouspyynnön tuotteelle asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, milloin tuotteeseen sallitaan myös toleranssi. Mitat on ilmoitettu tällöin noin-tarkkuudella käyttäen merkkiä "n". Valittajalla olisi ollut myös tarjota täysin vaatimuksiin sopiva tuote.

Position 144 osalta tarjouspyynnöstä esitettyyn kysymykseen annetussa vastauksessa on määritelty pakkauskoon vaatimus. Myös tältä osin valittajalla olisi ollut tarjota vaatimuksen mukainen tuote. Pakkauskoolla on merkitystä käytön kannalta.

Lisäksi valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen positiossa 210. Mainitussa positiossa on vaadittu vihkoa, jonka paperin paino on vähintään 80 grammaa. Valittajan tarjoaman tuotteen paperi painaa 60 grammaa. Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessä maininnut, että muun ohella position 210 vihkojen uusi toimittaja toimittaa hankintayksikölle vihkoja, joiden paperin paino on 80 grammaa. Hankintayksikkö on siten antanut valittajalle mahdollisuuden täsmentää tarjousta hankintapäätöksen jälkeen. Kun täsmentämismahdollisuutta ei ole annettu muille tarjoajille, tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei ole toteutunut.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön nimenomaisten ja yksiselitteisten ehtojen mukaan kuhunkin positioon on voinut tarjota kunkin tarjoajan valikoimista löytyvää vastaavaa tuotetta. Vastaavuus ei tarkoita identtistä tuotetta. Samoin tuotteille ilmoitetut koot on nimenomaisesti ilmoitettu noin-mittoina. Tuotteiden pakkauskokojen on ilmoitettu olevan viitteellisiä. Tarjouspyyntö on siten sallinut toleranssia siltä osin kuin on kysymys esimerkiksi tuotteiden koosta ja pakkauskoosta. Toleranssin suuruutta ei kuitenkaan ole tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty.

Valittaja on tarjonnut positioon 1 PP-muovista valmistettua A4-kokoista aakkoshakemistoa, jossa on viivoitettu etulehti. Valittajan tarjoama tuote on ollut tarjouspyynnön mukainen. Se, että aakkoshakemiston kansilehti on kartonkia, ei tee muutoin muovista valmistettua tuotetta kartonkiseksi eikä tarjouspyynnön vastaiseksi. Kartonkinen etulehti ei myöskään vaikuta muutoin muovisen hakemiston käytettävyyteen tai kestävyyteen millään tavoin. Yleinen käytäntö on, että muovisissa hakemistoissa etulehdet ovat kartonkia siitä syystä, että etulehteen voidaan haluttaessa tehdä merkintöjä.

Tarjouspyynnössä ei ole missään kohtaa esitetty, että huopakynän viivan leveyden vaihteluvälin pitäisi olla 5 millimetriä. Vaatimuksissa ei ylipäätään puhuta vaihteluvälistä tai esitetä sitä koskevia arvioita. Hankintayksikön väite vaihteluvälistä ei perustu tarjouspyyntöön, ja väite on muutoinkin virheellinen.

Käytännössä huopakynän viivan leveys vaihtelee sen mukaan, miten kynää pidetään kädessä, kun sillä kirjoitetaan. Valittajan tarjoamalla kynällä ohuin leveys on 3 millimetriä ja vastaavasti levein viiva on 5,3 millimetriä. Valittajan tarjoaman kynän viivan leveyden ohuimmillaan tai leveimmillään ei voida katsoa vaikuttavan kynän käytettävyyteen verrattuna tarjouspyynnössä ilmoitettuun. Valittajan tarjoama tuote on ainoa valittajan valikoimassa oleva tuote, joka täyttää vaatimuksen märkiin ja öljyisiin pintoihin soveltumisesta. Kuultavan mainitsema huopakynä ei ole tarkoitettu märkiin ja öljyisiin pintoihin.

Valittajan tarjous ei ole ollut kuultavan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen positiossa 210. Valittaja on toimittanut hankintayksikön pyynnöstä selvitystä, että tähän positioon toimitetaan tarjouspyynnön mukaista 80 gramman vihkoa. Valittajan tarjous on tältäkin osin tarjouspyynnön mukainen.

Hankinnassa tulee huomioida suhteellisuusperiaate. Hankintayksikkö on hyväksynyt suhteellisuusperiaatteeseen vedoten myös kuultavan positioon 26 tarjoaman huopakynän, vaikka sen mitat eroavat tarjouspyynnön esimerkkituotteen mitoista. Tämä osoittaa, että hankintayksikkö on muiden tarjousten arvioinnissa noudattanut tarjouspyynnön ehtoa siitä, että ilmoitetut mitat ovat noin-mittoja ja että jokainen tarjoaja tarjoaa valikoimastaan löytyvää vastaavaa tuotetta. Kun vaatimuksista poikkeava kuultavan huopakynä on hyväksytty mukaan tarjousvertailuun, tulee tasapuolisuuden vuoksi hyväksyä myös valittajan huopakynä.

Muut kirjelmät

Markkinaoikeus on pyytänyt Staples Finland Oy:ltä selvitystä yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta. Yhtiö ei ole toimittanut pyydettyä selvitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankintayksikön 26.4.2017 päivätyssä korjatussa tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoamaan osa-alueelle 1 toimisto- ja koulutarvikkeita. Osa-alueen 1 osalta on tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetty positioittain tarjottavia tuotteita koskevat vaatimukset muutoksenhaun kohteena olevilta osin seuraavasti:

"Pos. 1 / Aakkoshakemisto, välilehti A4 / Muovia, viivoitettu etulehti. Myyntierä 1-max. 50 kpl."

"Pos. 27 / Huopakynä musta viisto permanent / Huopakynä pysyvällä musteella, sopii myös märkiin ja öljyisiin pintoihin, viivan leveys 2–7 mm. Myyntierä max. 12 kpl."

"Pos. 144 / Puhdistuspyyhe kaikille näytöille / Puhdistuspyyhe näytölle. Myyntiyksikön koko 1–5 pkt"

"Pos. 210 / Vihko, A4 (20 leht.) / Musiikkivihko, valkoinen paperi, vähintään 80 g, toinen sivu nuottiviivastoa ja toinen sivu ruudutettua."

Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi ilmoitettu yhteisenä kriteerinä seuraavaa:

"Tarjotkaa kuhunkin positioon valikoimistanne vastaava tuote. Vastaavuus tarkoittaa että tuote on samassa kokoluokassa ja vastaavilla ominaisuuksilla kuin pyydetty tuote. Hankintayksikön tuotteille ilmoittamat mitat ovat noin-mittoja."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot" on ilmoitettu muun ohella, että tarjouspyynnössä "ilmoitetut pakkauskoot ovat viitteellisiä ja tarjoajan tulee tarjota lähin mahdollinen pakkauskoko".

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty positioon 27 liittyen muun ohella seuraava kysymys:

"Hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 mm?"

Hankintayksikkö on antanut kysymykseen seuraavan vastauksen:

"Ei Hyväksytä."

Lisäksi hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty positioon 144 liittyen seuraava kysymys ja annettu seuraava vastaus:

"Kysymys: Myyntiyksikön koko, montako kpl/pkt

Vastaus: Noin 10–20 kpl/pkt. Hinta pyydetään ilmoittamaan €/kpl."

Lyreco Finland Oy on tarjouksessaan tarjonnut positioon 1 tuotetta, nimeltä "LYRECO HAKEMISTO A-Ö A4 PP VALKOINEN". Positioon 27 Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta "SHARPIE PROF HUOPAKYNÄ V 3–5,3 PERM MU". Positioon 144 Lyreco Oy on tarjonnut tuotetta "PK100 LYRECO YLEISPUHDISTYSPYYHE KOSTEA", jonka myyntiyksikön kooksi on ilmoitettu "PKT=100 KPL". Vielä positioon 210 Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta "MUSIIKKIVIHKO 408 A4/20 NUOTTIVIIV/RUUD".

Hankintayksikkö on 3.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen hankinnan osa-alueelle 1. Hankintayksikkö on tämän jälkeen tehnyt Staples Finland Oy:n ja Lekolar-Printel Oy:n hankintaoikaisuvaatimusten johdosta hankintaoikaisupäätöksen, jossa se on muun ohella sulkenut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena osa-alueella 1.

Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan tarjouspyynnön positiossa 1 on pyydetty tarjoamaan muovista aakkoshakemistoa. Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta, jonka kuvauksessa on etulehden ilmoitettu olevan viivoitettua kartonkia. Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan Lyreco Finland Oy:n tarjous on tämän johdosta positiossa 1 tarjouspyynnön vastainen.

Lisäksi hankintaoikaisupäätöksen perusteluissa on todettu, että tarjouspyynnön positiossa 27 on pyydetty tarjoamaan huopakynää, jonka pää on viisto ja viivan leveys on 2–7 millimetriä. Perustelujen mukaan tarjouspyyntöön tulleessa kysymyksessä on kysytty, hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä. Tähän on perustelujen mukaan vastattu, että tällaista tuotetta ei hyväksytä. Perustelujen mukaan Lyreco Finland Oy on tarjonnut huopakynää, jonka viivan leveys on 3–5,3 millimetriä. Tällä perusteella hankintaoikaisupäätöksessä on todettu, että Lyreco Finland Oy:n positioon 27 tarjoaman tuotteen viivan leveys ei vastaa tarjouspyynnön vaatimusta ja on siten tarjouspyynnön vastainen.

Vielä hankintaoikaisupäätöksen perusteluissa on todettu, että tarjouspyynnön positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä, joka on pakattu noin 10–20 kappaleen paketteihin. Hankintaoikaisupäätöksessä on todettu, että Lyreco Finland Oy on tarjonnut 100 kappaleen pakettia, joten sen tarjous on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi pakkauskoon osalta.

Asian arviointi

Markkinaoikeudessa on Lyreco Finland Oy:n valituksen johdosta ensisijaisesti kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut sulkea sen tarjouksen tarjouskilpailusta 13.7.2017 tehdyssä hankintaoikaisupäätöksessä esitetyillä perusteilla.

Edellä todettuun kysymykseen nähden sekä hankintamenettelyn vaiheittaisuuden johdosta asiassa on kuitenkin ensimmäiseksi ratkaistava, onko tarjouspyyntö laadittu tuotteiden kokoa ja pakkauskokoa koskevien vaatimusten osalta riittävän selvästi.

Tarjouskilpailun osapuolista Lyreco Finland Oy on tulkinnut tarjouspyyntöä siten, että tietyistä mitoista ja pakkauskokoa koskevista vaatimuksista on voinut poiketa. Hankintayksikkö on puolestaan ensin hyväksynyt Lyreco Finland Oy:n tarjouksen, mutta hankintaoikaisupäätöksessään katsonut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen olevan edellä selostetuilta osin tarjouspyynnön vastainen muun ohella tiettyjä mittoja ja pakkauskokoja koskevien seikkojen johdosta. Markkinaoikeudessa hankintayksikkö on muun ohella esittänyt, että yli 50 prosentin poikkeama pyydetystä tuotteesta ei ole ollut hyväksyttävää. Staples Finland Oy on puolestaan esittänyt, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu, milloin esimerkiksi mitoista on voinut poiketa. Tällöin mitat on Staples Finland Oy:n mukaan ilmoitettu käyttäen merkkiä "n".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on positiossa 27 esitetty vaatimus siitä, että viivan leveyden tulee olla 2–7 millimetriä. Mainitun vaatimuksen kohdalla ei ole ilmoitettu, että viivan leveydestä olisi mahdollista poiketa. Positiota koskevaan kysymykseen annetun vastauksen mukaan esimerkiksi viiden millimetrin viivan leveys ei ole ollut hyväksyttävä. Samoin position 144 osalta on tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetussa vastauksessa ilmoitettu, että tuotteen tulee olla pakattuna noin 10–20 kappaleen pakkaukseen. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tiettyjen tuotteiden kohdalla on tarjouspyynnössä ollut lisätty merkintä "n." pakkauskokojen tai mittojen kohdalla. Näin on ollut esimerkiksi positioissa 147 ja 206.

Kuitenkin edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnössä on myös yleisesti kaikkia positioita koskevina seikkoina ilmoitettu, että tuotteille ilmoitetut mitat ovat noin-mittoja ja että pakkauskoot ovat viitteellisiä. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että mitoista tai pakkauskoista voisi poiketa vain niissä tuotteissa, joissa on ollut voittaneen tarjoajan mainitsema "n."-merkintä.

Edellä todetun johdosta markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöä on sinänsä lähtökohtaisesti voinut tulkita Lyreco Finland Oy:n esittämällä tavalla siten, että esimerkiksi myös positiossa 27 ilmoitettu viivan leveyden mitta on pikemminkin suuntaa-antava, kuin ehdoton vaatimus. Position 144 osalta tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa on puolestaan viitattu myyntiyksikön koon osalta noin 10–20 kappaleen paketteihin. Tämä position osalta Lyreco Finland Oy on voinut perustellusti lähteä siitä, että tämä pakkauskokoa koskeva vaatimus ei ole ollut ehdoton, sillä tarjouspyynnössä on nimenomaisesti ilmoitettu, että pakkauskoot ovat viitteellisiä ja että tarjoajan tulee tarjota lähin mahdollinen pakkauskoko.

Toisaalta markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat esittäneet hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle lukuisia kysymyksiä koskien erilaisia tuotteita ja niiden sallittuja mittoja. Hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla vastauksessaan esimerkiksi position 27 osalta ilmoittanut, että viiden millimetrin tuotetta ei ole mahdollista positioon tarjota. Vastauksessa ei ole kuitenkaan täsmennetty, miksei tämä ole mahdollista ottaen huomioon, että viisi millimetriä sijoittuu tarjouspyynnössä ilmoitetulle vaihteluvälille ja tarjouspyynnön mukaan mitat ovat olleet vain noin-mittoja. Myös pakkauskokoon osalta hankintayksikölle on esitetty lukuisia kysymyksiä ja muun ohella positiota 144 koskevaan kysymykseen on annettu vastaus, jonka mukaan pakkauskoon tulisi olla noin 10–20 kappaletta paketissa. Asiassa ei ole kuitenkaan täsmennetty, miten tämä vastaus on suhteutunut tarjouspyynnön ilmoitukseen siitä, että pakkauskoot ovat viitteellisiä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan kohteena ovat sinänsä olleet koulutarvikkeet, joiden osalta on vaikeaa määrittää mitat ja pakkauskoot yksiselitteisesti ja siten, että menettely on tasapuolinen kaikille tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille ottaen huomioon tuotteissa olevat valmistajakohtaiset erot. Hankintayksikön tarjouspyynnössä antamat mittojen ja pakkauskojen määrittelyt ovat kuitenkin olleet huomattavan väljät, ja hankintayksikkö on vasta markkinaoikeudessa esittänyt, että esimerkiksi 50 prosentin poikkeama pyydetystä tuotteesta on ollut sellainen, jota ei ole voitu hyväksyä. Hankintamenettelyn aikana esitetyt lukuisat kysymykset sekä osapuolten esittämät näkemykset osoittavat, että menettelyyn osallistujille ei ole ollut täysin selvää, kuinka paljon ja missä tapauksissa mitoista tai pakkauskoosta on ollut mahdollista poiketa. Lisäksi edellä selostetulla tavalla hankintayksikkö on esitettyihin kysymyksiin antamisissaan vastauksissa ilmoittanut mittoja ja pakkauskokoja koskevia tarkempia vaatimuksia täsmentämättä, mikä näiden vastausten suhde on tarjouspyynnössä ilmoitettuihin mittoja ja pakkauskokoja koskeviin yleislausekkeisiin, joiden mukaan vaatimukset ovat olleet pikemminkin suuntaa-antavia. Edelleen hankintaoikaisupäätöksessä hankintayksikkö on tulkinnut tarjouspyynnön vaatimuksia tiukasti antamatta painoa tarjouspyynnön maininnoille mittojen ja pakkauskokojen suuntaa-antavuudesta.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että tarjouspyyntö on laadittu tuotteilta vaadittujen mittojen ja pakkauskokojen osalta kokonaisuutena arvioiden siinä määrin tulkinnanvaraisesti, ettei tarjoajien ole ollut tarjouksia laatiessaan mahdollista tietää kyseisten vaatimuksien täsmällistä sisältöä. Mainitulta osin on ollut kyse tarjoajien ja tarjouksen laatimisen kannalta merkityksellisestä seikasta. Tarjouspyyntö ei siten ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa.

Edellä todetulla tarjouspyynnön epäselvyydellä on voinut olla vaikutusta valittajan tarjouksen laatimiseen osa-alueilla 27 ja 144. Lisäksi valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska sen positiossa 1 tarjoama aakkoshakemisto ei ole ollut muovinen. Hankintayksikkö on perustellut vaatimusta sillä, että muovinen hakemisto on huomattavasti kestävämpi kuin kartonkinen hakemisto.

Markkinaoikeus toteaa, että asiakirjojen perusteella Lyreco Finland Oy:n tarjoamassa aakkoshakemistossa ainoastaan etulehti on ollut kartonkia, muutoin se on ollut muovinen. Tarjouspyynnön vaatimus on edellä selostetulla tavalla muotoiltu "välilehti / muovia". Hankintayksikkö on ensin katsonut Lyreco Finland Oy:n tarjonneen vaatimukset täyttävää tuotetta. Ottaen huomioon vaatimuksen muotoilun tarjouspyynnössä, hankinnan laadun ja tarjouspyynnön maininnan siitä, että tarjoajan on tarjottava tuotetta vastaavilla ominaisuuksilla kuin pyydetty tuote, on hankintayksikkö toiminut virheellisesti, kun se on sulkenut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta, vaikka ainoastaan sen aakkoshakemiston etulehti ei ole ollut muovinen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Vantaan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon muun ohella tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Lyreco Finland Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntimaksun. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja Staples Finland Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Vantaan kaupungin hankintajohtajan 13.7.2016 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 69 ja kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella nyt asetetun 150.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Vantaan kaupungin korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 12.555 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Vantaan kaupungin ja Staples Finland Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2017  Päivitetty 1.2.2018