MAO:727/17

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - mielenterveyskuntoutujien kuntouttavien asumispalvelut

Diaarinumero: 2016/692
Antopäivä: 29.11.2017

ASIAN TAUSTA

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavien asumispalvelujen hankinnasta neljälle vuodelle ja kahden vuoden optiokaudelle.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 16.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 276 valinnut palvelujen tuottajat palvelukokonaisuuksittain ja sulkenut Ristijärven Vanhaintukisäätiö sr:n ja kahden muun tarjoajan tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 25.11.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 23 hylännyt Ristijärven Vanhaintukisäätiö sr:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 25.1.2017 tekemällään päätöksellä § 25 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 12,4 miljoonaa euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ristijärven Vanhaintukisäätiö sr on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa sen korjaamaan virheellisen hankintamenettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun ja lyhentää hankintasopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua sekä määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.766,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta. Valittajan tarjouksen liitteessä on nimetty vastuuhenkilö ja selvitys vastuuhenkilön kelpoisuudesta. Valittaja on hankintayksikön pyynnöstä toimittanut vastuuhenkilön opintotodistuksen syventävien opintojen osalta. Hankintayksikkö on katsonut, ettei valittajan toimittamasta todistuksesta ole voitu todentaa vastuuhenkilöltä edellytettyä pätevyyttä.

Valittaja on toimittanut kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt asiakirjat ja vastannut tarjouksessaan "kyllä" vastuuhenkilön kelpoisuuden osalta. Lisäksi valittaja on hankintayksikön pyynnöstä toimittanut vastuuhenkilön Kainuun oppisopimuskeskuksen antaman opintotodistuksen mielenterveystyön syventävistä opinnoista 1998–1999. Koulutuksesta on laadittu oppisopimussuunnitelma, josta on ilmennyt opintojen suuntautuminen mielenterveystyöhön. Vastuuhenkilö on täyttänyt asetetut vaatimukset. Valittajan tarjous ja lisätietoselvitys ovat olleet hankintayksikön vaatimusten mukaisia.

Hankintayksikkö ei ole pyytänyt valittajaa toimittamaan selvitystä siitä, miltä osin koulutus on suuntautunut mielenterveystyöhön tai kuinka paljon tutkinto on sisältänyt mielenterveystyön opintoja. Koska tällaista selvitystä ei ole pyydetty, valittaja ei ole ymmärtänyt sellaista erikseen toimittaa. Oppisopimuskoulutuksen tuntimäärät on tullut yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti muuntaa ja hyväksyä opintopisteiksi. Mikäli hankintayksikkö on mielestään edellyttänyt tarjouspyynnössä jotakin, mihin valittaja ei ole vastannut, tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Hankintapäätöksestä ei ole myöskään käynyt tarkemmin ilmi, minkä tarjouspyynnössä edellytetyn kohdan vastainen valittajan tarjouksen on katsottu olevan.

Vastine

Vaatimukset

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.240 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että toiminnasta vastaavalla vastuuhenkilöllä on oltava sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai vastaava opistotason tutkinto ja työkokemusta esimiestehtävistä vähintään yksi vuosi. Lisäksi hänen koulutuksensa on tullut suuntautua mielenterveystyöhön tai hänen on pitänyt suorittaa vähintään 30 opintopistettä mielenterveystyön opintoja.

Valittaja on ilmoittanut vastuuhenkilöksi sosiaaliohjaajan, joka on suorittanut mielenterveystyön syventävät opinnot vuosina 1998–1999. Tarjouspyynnössä on kuitenkin edellytetty, että opintoja on oltava vähintään 30 opintopistettä. Koska tämä ei ole selvinnyt tarjouksesta, hankintayksikkö on pyytänyt opintotodistuksen mainituista opinnoista. Valittaja on toimittanut Kainuun oppisopimuskeskuksen 2.6.2000 antaman todistuksen. Todistuksessa ei ole mitään mainintaa mielenterveysopinnoista, opintopisteistä eikä oppilaitoksesta, jossa mielenterveysopinnot olisi suoritettu. Ilmoitettu vastuuhenkilö ei ole täyttänyt kelpoisuusehtoja.

Valittaja on esittänyt sopimuksen oppisopimuskoulutuksesta eli määräaikaisesta työsopimuksesta. Oppimissuunnitelmasta ei ilmene, että henkilö olisi suorittanut mielenterveysopintoja 30 opintopistettä. Valittajan ilmoittamalla työajalla ei ole mitään tekemistä opintopisteiden kanssa. Valittaja on ainoastaan muuttanut työajan opintopisteiksi.

Tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti edellytetty 30 opintopisteen opintoja mielenterveystyöstä sekä selvitystä tämän edellytyksen täyttymisestä. Tämä kelpoisuusvaatimus ei ole täyttynyt tarjousvaiheessa eikä sen jälkeenkään. Tarjouspyyntö on ollut kelpoisuusvaatimusten osalta selkeä ja yksiselitteinen.

Kuultavien lausunnot

Esperi Care Oy ja Mehiläinen Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeuteen 25.1.2017 tekemänsä päätöksen § 25 hankinnan keskeyttämisestä.

Valittaja on ilmoittanut, että mikäli asian käsittely pääasian osalta keskeytetään, valittaja lähettää oikeudenkäyntikuluja osoittavan laskelman. Valittaja on myös ilmoittanut, että valitusta ei ole peruutettu ja vaatinut oikeudenkäyntikuluinaan korvattavaksi myös 500 euron oikeudenkäyntimaksun.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintayksikkö on 25.1.2017 tekemällään päätöksellä § 25 keskeyttänyt hankintamenettelyn. Päätöksen perusteluissa on esitetty, että ottaen huomioon toisaalta saatujen tarjousten määrä ja toisaalta tarjouspyynnön vastaisina hylätyt tarjoukset palvelukokonaisuudessa 1 on kolme palveluntuottajaa, palvelukokonaisuudessa 2 vain yksi palveluntuottaja ja palvelukokonaisuudessa 3 kaksi palveluntuottajaa, mikäli hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi. Päätöksen perustelujen mukaan tällöin ei erityisesti kuntouttavaa eikä kuntouttavaa tehostettua palveluasumista olisi tarjolla koko Kainuun alueella. Perusteluissa on vielä todettu, että mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalveluiden hankintaprosessi aloitetaan alusta.

Valittaja ei ole esittänyt, että päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä olisi ollut virheellinen, eikä asiassa esitetyn perusteella ole muutoinkaan käynyt ilmi, että päätös olisi ollut hankintasäännösten vastainen. Valittajan on lisäksi katsottava keskeyttämistä koskevasta päätöksestä lausuessaan ja 500 euron oikeudenkäyntimaksun korvaamista vaatiessaan lähteneen siitä, ettei valitusta tulla pääasian osalta ratkaisemaan.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 81 §:n 2 momentissa säädetty huomioon ottaen hankintamenettelyn keskeyttäminen ei tässä tapauksessa voi tulla arvioitavaksi hankintaoikaisuna ja hankintalain 82 §:n 3 momentin perusteella tulla poistettavaksi käsittelystä pääasiasta ratkaisua antamatta. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2017:110 ilmenevällä tavalla, kun valittajalla on valittaessaan ollut oikeussuojan tarve, valitusta ei olisi tullut asiaintilan muutoksen johdosta myöskään jättää tutkimatta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on edellä mainitulla keskeyttämispäätöksellä tosiasiassa poistanut 16.11.2016 tehdyn hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut, että hankintaa ei enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten enää oikeudellista intressiä saada markkinaoikeuden ratkaisua siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt 16.11.2016 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voisi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta. Edellä todettu huomioon ottaen lausunnon antaminen pääasian osalta raukeaa.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan ja hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeuteen ennen kuin hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn. Asiaintila on kuitenkin oikeuskäsittelyn aikana muuttunut ja lausunnon antaminen pääasian osalta on tämän vuoksi rauennut. Valittaja on perustanut vaatimuksensa eri seikkoihin kuin mihin hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa ei ole kohtuutonta, että sekä valittaja että hankintayksikkö saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Lausunnon antaminen pääasian osalta raukeaa.

Markkinaoikeus hylkää Ristijärven Vanhaintukisäätiö sr:n ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 7.12.2017