MAO:833/17

Lappeenrannan kaupunki - kaupungintalon edustatorin peruskorjausurakka

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

Diaarinumero: 2017/325
Antopäivä: 21.12.2017

ASIAN TAUSTA

Lappeenrannan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 16.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 17.2.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kaupungintalon edustatorin peruskorjausurakkahankinnasta ajalle 8.5.2017–29.12.2017.

Lappeenrannan kaupungin tekninen lautakunta on 5.1.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 135 sulkenut tarjousvertailun ulkopuolelle Ykkös Infra Oy:n ja Rakennus Arre Oy:n muodostaman ryhmittymän ja valinnut Kreate Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös-Infra Oy ja Rakennus Arre Oy ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 179.800 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajien muodostaman Ykkös Ryhmittymän tarjouskilpailusta virheellisellä perusteella.

Ryhmittymä on toimittanut tilintarkastetut tilinpäätöstiedot viimeisen viiden vuoden ajalta. Liikevaihtovaatimuksen täyttyminen on ollut selvää. Suomen Asiakastieto Oy julkaisee vain tilintarkastetut tilinpäätöstiedot, ja jos tarkastusta ei ole tehty, se mainitaan aina erikseen.

Tekniseltä osin Ykkös Ryhmittymä on esittänyt tarjouspyynnön liitteessä 5 vaaditut RALA-pätevyydet 5.1 ja 5.3 sekä pääurakoinnin RALA-sertifikaatit K2 ja R3. Hankintayksikön kysymykseen toimialapätevyydestä kohdassa 2.1 Ykkös Ryhmittymä on vastannut kyllä, koska ryhmittymällä on ollut RALA-sertifikaatti pääurakoinnin toimialalla K2. Lisäksi tarjouksesta on ilmennyt neljä vastaavanlaista referenssiä viiden vuoden ajalta.

Valittajat ovat täyttäneet tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, ja tätä vastaava näyttö on esitetty tarjouspyynnössä vaaditusti. Hankintasäännösten mukaista tai tarkoituksenmukaista ei ole vaatia tiettyä RALA-pätevyyttä käsillä olevan hankinnan kaltaisessa kokonaisuudessa. Näin tarkasti yksilöity vaatimus ei ole suhteessa projektin vaatimustasoon ja sisältää aina tietyn tarjoajan suosimisen tarkoitusperän.

Voittaneen tarjoajan, Kreate Oy:n, tarjous olisi tullut hylätä, koska tarjouksessa esitetty vastaava työnjohtaja ei ole täyttänyt asetettuja kelpoisuusvaatimuksia tarjouspyynnön urakkaohjelmassa vaaditun mukaisesti. Kyseinen henkilö on toiminut vastaavana työnjohtajana maanrakennustyössä noin 17 vuotta sitten, eikä hänellä ole ollut yhtään hankinnan kohdetta vastaavaa kohdetta, vaikka työnjohtajalla on tarjouspyynnön mukaan tullut olla kokemusta viiden vuoden ajalta ja referenssejä kolmen vuoden ajalta.

Virheettömässä menettelyssä Kreate Oy:n tarjous olisi tullut hylätä ja Ykkös Ryhmittymän tarjous hyväksyä.

Vastine

Vaatimukset

Lappeenrannan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän osapuolia ja kaikkien ryhmittymän osapuolien on täytettävä vaaditut kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset sekä toimitettava vaaditut selvitykset ja liitteet.

Valittajat eivät ole liittäneet tarjoukseensa tarjouspyynnössä vaadittuja tilintarkastettuja tilinpäätöksiä. Tarjoajan tilinpäätöstietoja ei ole vaadittu pelkästään liikevaihtovaatimuksen todentamiseksi. Ainoa valittajien taloudellisesta tilanteesta kertova liite tarjouksessa on ollut Rakennus Arre Oy:n Rating Alfa -raportti. Ykkös Infra Oy:n Rating Alfa -raporttia ei ole toimitettu.

RALA-sertifikaatti ja RALA-pätevyys ovat kaksi eri asiaa.

Tarjouspyynnössä on vaadittu yritystasoista tähän urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuvaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimintatapojen sertifiointia tai muuta vastaavaa näyttöä ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta. Ykkös Infra Oy:llä ei ole ollut kyseistä sertifikaattia. Rakennus Arre Oy:llä on ollut RALA-sertifikaatti, mutta sitä ei ole toimitettu tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä pyydetysti.

Tarjouspyynnössä on lisäksi vaadittu, että tarjoajalla tulee olla voimassa oleva Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus (Sininen todistus) vähintään toisesta urakkaan soveltuvista toimialapätevyyksistä 17.2a "(Talonrakennuksen) pääurakointi; korjausrakentaminen ja muutostyöt" tai 18.1d "Pääurakointi; siltojen korjaukset (K2 pienet ja tavanomaiset sillankorjausurakat)". Tarjoajia on pyydetty vastaamaan "Kyllä" tai "Ei" tarjousdokumentissa sen mukaisesti, onko tarjoajalla jompaakumpaa edellä mainituista toimialapätevyyksistä. Pätevyystodistusten puuttuessa tarjoajilta on vaadittu pätevyytensä osoittamiseksi tiedot kolmesta laajuudeltaan vastaavasta pääurakoinnista viimeiseltä viideltä vuodelta. Ykkös Infra Oy:llä ei ole mitään RALA-pätevyyttä, eikä Rakennus Arre Oy:llä ole ollut kumpaakaan tässä urakassa vaadittua RALA-pätevyyttä.

Vaadittujen sertifikaatin ja pätevyyden sijaan tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa Rakennus Arre Oy:n RALA-pätevyystodistuksen toimialapätevyyksistä 5.1 "Muotti- ja muu puurakennetyöt" ja 5.3 "Betonointityöt". Myöskään Rakennus Arre Oy:n neljä referenssikohdetta eivät ole kelvanneet pätevyyttä vastaavaksi näytöksi, koska ainoastaan yksi niistä on ollut arvoltaan 190.000 euron pääurakka ja loput kolme aliurakoita.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus vaatia liitteitä. Tarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta ja on velvollinen toimittamaan pyydetyt liitteet. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjoaja on lisäksi syyllistynyt väärän tiedon antamiseen vastatessaan "Kyllä" pätevyysvaatimuksen täyttymistä koskevaan kysymykseen. Valittajat eivät ole vastanneet soveltuvuusvaatimuksia, jolloin tarjoaja on tullutkin poissulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta eikä kaikissa tilanteissa edes oikeutta pyytää tarjoajalta tarjouksen puutteellisten tietojen täydentämistä. Hankintayksikön menettely on ollut asianmukainen sen jättäessä pyytämättä lisätietoja tarjoajalta.

Voittaneen tarjoajan vastaavaksi työnjohtajaksi nimeämä henkilö täyttää tarjouspyynnössä asetetut henkilön koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset. Työnjohtaja on koulutukseltaan insinööri ja toiminut yhtäjaksoisesti viimeiset 15 vuotta työnjohtajana ja vastaavana työnjohtajana vastaavanlaisissa tehtävissä. Nämä tiedot ilmenevät voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetystä henkilöesitteestä. Hankintayksikkö on lisäksi kilpailuttanut toisen rakennusurakan ajalla 1.5.–16.9.2016, jossa kyseinen henkilö toimi vastaavana työnjohtajana. Vaikka kyseisen henkilön CV ei ollut tästä osin päivittynyt, on kilpailuttamisesta vastaavalla yksiköllä ollut tämä tiedossaan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä ei ole ryhmittymiä koskevien hankintasäännösten mukaan oikeutta kohdistaa vaatimuksia yksittäiseen jäseneen ja käyttää niitä poissulkemisperusteena. Poissulkemisperuste ei voi liittyä yksittäiseen jäseneen ja hankintayksikön voimakkain keino olisi tullut olla vaatimus jäsenen korvaamisesta. Tämäkin olisi edellyttänyt painavia perusteita.

Ykkös Infra Oy:n tilinpäätöstietoja ei ole toimitettu kahdelta vuodelta, koska yhtiöllä ei ole takana kahta tilikautta. Tarjouksesta on tullut tarkastella ryhmittymän yhteisiä voimavaroja.

Valittajat ovat vastanneet tarjouksessaan kysymyksiin ja vaatimuksiin ryhmittymänä. Ryhmittymällä on ollut vaaditut pätevyydet ja sitä vastaava näyttö. Valittajat ovat voineet vastata pätevyyttä koskevaan kysymykseen "Kyllä" ja se, että Ykkös Infra Oy:llä ei ole ollut RALA-pätevyyttä, ei ole merkitystä.

Hankintayksikkö on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen vastaavan työnjohtajan kokemuksen nojautuen tietoihin, joita voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan esittänyt. Hankintayksikön olisi tullut pyytää kaikilta tarjoajilta lisäselvitystä tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016; jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä 80–86 §:ssä säädetään.

Soveltuvuusvaatimuksen hyväksyttävyys ja valittajien soveltuvuus

Asiassa on kyse kaupungintalon edustatorin peruskorjausurakasta, jossa vertailuperusteena on ollut halvin hinta.

Valittajat ovat esittäneet, että niiden tarjous on suljettu perusteetta pois tarjouskilpailusta, vaikka ne ovat täyttäneet asetetut soveltuvuusvaatimukset. Lisäksi valittajat ovat esittäneet, että hankinnassa esitetty tarkasti yksilöity RALA-vaatimus ei ole ollut suhteessa projektin vaatimustasoon.

Tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä (eli kaksi tai useampi yritys jättää tarjouksen yhdessä), vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän osapuolia ja kaikkien ryhmittymän osapuolien on täytettävä vaaditut kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset sekä toimitettava vaaditut selvitykset ja liitteet."

Valittajat ovat tehneet tarjouksensa ryhmittymänä.

Tarjouspyynnön kohdan "2. Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät kelpoisuusehdot" tarjoajilta on vaadittu voimassaolevaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistusta (Sininen todistus) vähintään toisesta urakkaan soveltuvista toimialapätevyyksistä 17.2a "(Talonrakennuksen) pääurakointi; korjausrakentaminen ja muutostyöt" tai 18.1d "Pääurakointi; siltojen korjaukset (K2 pienet ja tavanomaiset sillankorjausurakat)". Vaihtoehtoisesti tarjoajan on tullut toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vaihtoehtoisiksi vastaaviksi näytöiksi ja todistuksiksi tarjoajalta on vaadittu a) referenssitiedot yhteensä kolmesta talon- ja/tai siltarakentamisen korjausrakennuskohteesta viimeiseltä viideltä vuodelta, jotka laajuudeltaan vastaavat tarjouksen kohteena olevaa urakkaa sekä b) tiedot yrityksen käsillä olevaan urakkaan käytössä olevasta työkonekalustosta ja henkilöstöstä kyseessä olevalla toimialalla.

Tarjouspyynnön kohdassa 2.1 tarjoajan on tullut vastata kysymykseen siitä, onko tarjoajalla kohdassa 2 vaadittu pätevyys. Mikäli tarjoaja on vastannut kysymykseen myönteisesti, on sen tullut ladata voimassa oleva pätevyystodistus kohtaan 2.1.1. Mikäli tarjoaja on vastannut kysymykseen kielteisesti, on sen tullut ladata referenssitiedot ja selvitys urakkaan käytössä olevista resursseista kohtiin 2.1.2 ja 2.1.3.

Valittajien ryhmittymä on vastannut tarjouspyynnön kohtaan 2.1 "Kyllä" ja ladannut kohtaan 2.1.1 Rakennus Arre Oy:n RALA-pätevyystodistuksen kattaen yrityksen RALA-pätevyydet aloilta 5.1 ja 5.3.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.3 tarjoajilta on lisäksi vaadittu, että tarjoajalla on tullut olla Rakentamisen Laatu RALA Ry:n yritystasoinen tähän urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuva toimintatapojen sertifiointi tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta. Tarjoajan on tullut vastata kohdassa "Kyllä" kysymykseen toimintatapojen sertifioinnista ja ladata liitteeksi laatusertifikaatti kohdassa 3.3.1.

Valittajien ryhmittymä on vastannut tarjouspyynnön kohtaan 3.3 "Kyllä" ja ladannut kohtaan 3.3.1 Rakennus Arre Oy:n RALA-pätevyystodistuksen.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.4 tarjoajilta on vaadittu, että tarjoajalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky. Kohdan mukaan hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittäväksi taloudelliseksi toimintakyvyksi katsotaan, että tarjoaja on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tasoa A (tyydyttävä) tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Kohdassa 3.4.1 tarjoajan on vaadittu lataavan liitteeksi Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti ratingluokituksesta tai muu vastaava selvitys.

Valittajien ryhmittymä on ladannut kohtaan 3.4.1 Rakennus Arre Oy:n Rating Alfa -raportin.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.5 tarjoajilta on vaadittu, että tarjoajan vuosittaisen kokonaisliikevaihdon kahdelta viimeiseltä vuodelta on tullut olla suuruusluokaltaan vähintään 2,0 miljoonaa euroa. Kohdan mukaan vaatimuksen on tullut täyttyä kummallakin edellisellä 12 kuukauden pituisella tilikaudella. Tarjoajan on tullut kohdassa 3.5.1 ladata liitteeksi tarjoajan tilintarkastettu tilinpäätös kahdelta edelliseltä vuodelta.

Valittajien ryhmittymä on ladannut kohtaan 3.5.1 Rakennus Arre Oy:n Rating Alfa -raportin.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksellään 5.4.2017 sulkenut valittajan pois tarjouskilpailusta. Poissulkemisen perusteet ovat ilmenneet tarjousten avauspöytäkirjasta, joka on liitetty hankintapäätökseen. Avauspöytäkirjassa on todettu seuraavaa:

"Tarjousdokumentissa kysymykseen, onko tarjoajalla jompaakumpaa tähän urakkaan vaadittua RALA-pätevyyttä, tämä on vastannut "kyllä". Tarjoajalla ei kuitenkaan ole kumpaakaan tähän urakkaan vaadituista toimialapätevyyksistä. Tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa Arre Oy:n RALA-pätevyystodistuksen toimialapätevyyksistä 5.1 "Muotti- ja puurakennetyöt" ja 5.3 "Betonointityöt", joita ei hyväksytä tässä urakassa. Myöskään Arre Oy:n referenssikohteet näiden pätevyyksien saamiseksi eivät kelpaa tässä urakassa vastaaviksi näytöiksi. Tarjoaja ei ole ilmoittanut tarjouksessaan muita referenssikohteita. Koska vaadittua pätevyyttä ei ole, suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Lisäksi vastatessaan myöntävästi tarjouspyynnössä esitettyyn kysymykseen koskien tässä urakassa vaadittuja toimialapätevyyksiä, on tarjoaja syyllistynyt väärän tiedon antamiseen tarjouksessaan, mikä on mainittu tarjouspyynnössä tarjouksen hylkäämisperusteeksi.

Tarjoaja ei ole toimittanut kaikkia pyydettyjä liitteitä. Esim. tarjoajan tilintarkastettu tilinpäätös kahdelta (2) viimeiseltä vuodelta puuttuu."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Hankinnan kohteena on ollut Lappeenrannan ydinkeskustassa, kaupungintalon välittömään läheisyyteen sijoittuvan Edustatorin peruskorjaaminen tarjoajan toimiessa päätoteuttajan roolissa. Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdan 3.1 perusteella urakka on sisältänyt muun ohella torin pintarakenteiden ja kolmen porrashuoneen purkamisen, pintarakenteiden ja porrashuoneiden uudelleen rakentamisen, paikalle valettavien betonirakenteiden toteuttamisen sekä kaupungintalon kaiteiden ja portaiden uusimisen edustatorilla, joka on sijoittunut silta- tai kansirakenteelle.

Ottaen huomioon hankinnan kohteen, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut edellyttää tarjoajilta soveltuvuusvaatimuksena peruskorjauksen pääurakoinnin pätevyyttä tai pääurakointiin liittyviä referenssejä. Lisäksi, kun otetaan huomioon, että hankinta on sisältänyt muun ohella porrashuoneiden purkamisen ja rakentamisen sekä se, että edustatori sijoittuu kansirakenteelle, hankintayksikön soveltuvuusvaatimuksena edellyttämät talonrakennuksen tai siltojen korjauksen pätevyys tai referenssit ovat liittyneet siinä määrin hankinnan kohteeseen, ettei hankintayksikön voida katsoa ylittäneen harkintavaltaansa soveltuvuusvaatimuksia asettaessaan.

Valittajien ryhmittymä on oheistanut tarjoukseensa asiakirjan, joka on osoittanut RALA-pätevyyden siltojen ja liikennöitävien tasojen rakentamiseen liittyen (RALA-pätevyysnimikkeistön otsikko 5). Markkinaoikeus toteaa, että RALA-pätevyysvaatimus liittyy yleisesti tarjoajien aiempien referenssikohteiden esittämiseen, sillä RALA-pätevyyden saamisen edellytyksenä on referenssikohteiden esittäminen. Valittajien esittämät RALA-pätevyydet eivät ole liittyneet pääurakoitsijan vastuuseen peruskorjausrakentamisessa. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida valittajien esittämät RALA-pätevyydet riittämättömiksi osoituksiksi vaaditusta soveltuvuudesta.

Valittajat ovat esittäneet Rakennus Arre Oy:n sertifikaatin täyttäneen tarjouspyynnön vaatimuksen toimialapätevyydestä K2.

Markkinaoikeus toteaa, että RALA-pätevyys on osoitus tietynlaisista referensseistä, kun taas RALA-sertifikaatti on osoitus laadunvarmistustoimenpiteistä. Vaikka Rakennus Arre Oy:n RALA-sertifikaatti on liittynyt sillanrakentamisen pääurakointiin ja toimiala K2:n mukaisiin pieniin ja tavanomaisiin sillankorjausurakoihin, ei sertifikaattimerkinnän esittäminen ole osoittanut edellytettyä RALA-pätevyyttä toimialalla K2. Valittajien tarjouksen RALA-sertifikaatti toimialalla K2 on liittynyt Rakennus Arre Oy:n laadunhallintajärjestelmään tällä toimialalla.

Hankintayksikkö on lisäksi hankintapäätöksessään katsonut, että Rakennus Arre Oy:n referenssikohteet eivät ole kelvanneet vastaaviksi näytöiksi tarjoajan pätevyydestä. Valittajat ovat todenneet tarjouksensa sisältäneen neljä vastaavanlaista referenssiä viiden vuoden ajalta.

Valittajien tarjoukseensa liittämässä RALA-pätevyysraportissa on listattu neljä referenssiä, joista yksi on ollut kokonaisurakkareferenssi ja kolme aliurakkareferenssejä. Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohteen ollessa pääurakointia on hankintayksikkö voinut arvioida tarjoajien referensseistä esittämän, RALA-pätevyyttä vastaavan näytön riittämättömäksi tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset huomioiden.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut mainitut vaatimukset ja vaadittavat selvitykset riittävän selvästi siten, että alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut tarjouksia laatiessaan ymmärtää, minkä konkreettisten seikkojen perusteella tarjoajien soveltuvuusarviointi tullaan tekemään. Mainitut soveltuvuusvaatimukset eivät myöskään ole kohdelleet ehdokkaita epätasapuolisesti tai syrjivästi, ja ne ovat olleet hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen perusteltuja. Hankintayksikkö ei ole soveltuvuusvaatimuksia asettaessaan tai sulkiessaan valittajat tarjouskilpailusta menetellyt valittajien väittämällä tavalla hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan soveltuvuus

Valittajat ovat esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjouksessaan nimeämällä työnjohtajalla ei ole ollut soveltuvuusvaatimuksissa edellytettyä käsillä olevaa urakkaa vastaavaa työkokemusta.

Tarjouspyynnön otsikon "2. Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät kelpoisuusehdot" alla on vaatimuksena 2.2.3 esitetty seuraavaa:

"Vastaavaksi työnjohtajaksi esitettävällä henkilöllä on vähintään viiden (5) vuoden työjohtokokemus tämän urakan töitä vastaavista rakennustöistä.

Työnjohtoharjoittelua ei lasketa työnjohtokokemukseksi."

Voittanut tarjoaja on vastannut kohtaan "Kyllä". Tarjouspyynnön kohdassa, joka tarjoajien on tullut tältä osin täydentää, ei ole vaadittu henkilön työjohtokokemuksesta muuta lisäselvitystä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdan 12.1 mukaan urakkaan vastaavaksi työnjohtajaksi esitettävän referenssikohteet kolmelta viime vuodelta on tullut ilmoittaa tarjouksessa.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen ladatusta työnjohtajaa koskevasta liitteestä ilmenee, että henkilön työhistoria on alkanut vuonna 1991 ja että henkilö on toiminut työnjohtajana useissa erilaisissa urakoissa työhistoriansa aikana. Liitteestä on ilmennyt myös muun ohella referenssit viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kysymyksessä olevassa tarjouspyynnön kohdassa ei ole tarkemmin yksilöity, mitä vastaavilla rakennustöillä on tarkoitettu. Kun otetaan huomioon voittaneen tarjoajan ilmoitus siitä, että vastaavalla työnjohtajalla on vaadittu kokemus, sekä voittaneen tarjoajan vastaavan työnjohtajan kokemuksesta tarjouksen mukana toimitettu selvitys, josta ilmenee henkilöllä olevan yli viiden vuoden kokemus työnjohtokokemus erilaisista urakoista, on hankintayksikkö voinut harkintavaltansa perusteella katsoa, että voittanut tarjoaja on täyttänyt soveltuvuutta koskevan vaatimuksen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n ja Rakennus Arre Oy:n korvaamaan Lappeenrannan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.5.2018 taltionumero 2104.

 
Julkaistu 22.12.2017