MAO:777/17

Kittilän kunta - ateriakuljetuspalvelut

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/240
Antopäivä: 12.12.2017

ASIAN TAUSTA

Kittilän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kotihoidon ateriakuljetuspalveluiden hankinnasta ajalle 1.4.2017–31.3.2019.

Kittilän kunnanhallitus on 7.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 62 valinnut Levin Pikakuljetus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 180.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.111,67 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittaneen Levin Pikakuljetus Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, koska siinä ei ole ilmoitettu kaikkia tarjouspyynnössä ja sen hintaliitteessä yksilöityjä hintoja. Tarjouksesta on puuttunut yksi kokonaishinnan muodostavista päivähinnoista. Tarjous ei siten ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa. Kyseinen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Kittilän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittaneen Levin Pikakuljetus Oy:n tarjous on vastannut tarjouspyyntöä. Tarjouksen hintalomakkeen liitteen 1 mukaan ateriakuljetukset palvelutalo Pääskylään ja palvelutalo Metsolaan lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin sisältyvät kirkonkylän (sisältäen Pääskylänniemen rivitalojen asiakkaat) hintaan 140 euroa / päivä. Tarjouksesta ei siten ole puuttunut yksi kokonaishinnan muodostavista päivähinnoista, eikä sitä ole voitu sulkea tarjouskilpailusta.

Perusteettoman valituksen perusteella hankintayksikköä ei tule määrätä korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja.

Kuultavan lausunto

Levin Pikakuljetus Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on tuonut voittaneen tarjoajan hintalomakkeen tiedot ensimmäisen kerran esille vasta markkinaoikeudessa. Hankintayksikkö ei ole viitannut voittaneen tarjoajan hintalomakkeen tietoihin hankintapäätöksessä eikä lomaketta ole toimitettu tarjouskilpailuun osallistuneille hankintapäätöksen yhteydessä.

Tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia, koska voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut hintaerittely. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, mikä osuus hinnasta kohdistuu kirkonkylän ja mikä palvelutalojen kuljetuksiin. Koska hinta on muodostanut 80 prosenttia hankinnan vertailupisteistä, voittaneen tarjoajan tarjouksessa oleva puute on merkitykseltään sellainen, että hankintayksikön olisi tullut sulkea kyseinen tarjous tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, vaikka valitus hylättäisiinkin, koska hankintayksikkö on tuonut voittaneen tarjoajan hintalomakkeen tiedot esille ensimmäisen kerran vasta markkinaoikeudessa viittaamatta niihin millään tavalla hankintapäätöksessä tai sen liitteissä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain III osan kansallisia menettelyjä koskevan 104 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Asian arviointi

Asiassa on valittajan esittämän johdosta arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen ja ovatko saadut tarjoukset olleet vertailukelpoisia.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia kotihoidon ateriakuljetusten tuottamisesta ajalla 1.4.2017–31.3.2019 Kittilän kunnan alueelle. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan siten, että hinnan painoarvo on 80 prosenttia ja toimintavarmuuden 20 prosenttia. Tarjoushinta tulee ilmoittaa euroa/päivä erillisellä hintaliitteellä. Lisäksi tulee eritellä sivukylille jaettavien yli kaksi tuntia kestävien kuljetusten lisäkilometrikustannukset.

Edellä mainitussa liitteessä hinnat on pyydetty ilmoitettavaksi seuraaville neljälle kuljetukselle:

- Kirkonkylän (sis. Pääskylänniemen rivitalojen asiakkaat) ateriakuljetukset la, su, arkipyhät. Kokonaishinta, €/vuosi, alv 0 %.

- Ateriakuljetukset palvelutalo Pääskylään, palvelutalo Metsolaan / la, su, arkipyhät. Kokonaishinta, €/vuosi,

alv 0 %.

- Sivukylien ateriakuljetukset ma, ke, pe kuljetusmatka max. 2 tuntia / 60 km. Kokonaishinta, €/vuosi, alv 0 %.

- Sivukylien ateriakuljetukset ma, ke, pe kuljetusmatka yli 2 tuntia / yli 60 km. €/km, alv 0 %.

Voittanut tarjoaja on osana tarjoustaan täyttänyt edellä mainitun hintaliitteen. Sen tarjouksen mukaan kuljetukset hoidetaan kirkonkylän alueella hintaan 140 euroa / päivä. Hinta sisältää Pääskylän ja Metsolan ateriakuljetukset sekä tyhjien astioiden palautuksen keittiölle. Tarjous on siis sisältänyt yhden yhteisen hinnan hintaliitteen kahden ensimmäisen kohdan mukaisille kuljetuksille. Sivukylien ateriakuljetukset enintään kahden tunnin ja 60 kilometrin kuljetusmatkoilla hoidetaan hintaan 103 euroa / päivä sisältäen tyhjien astioiden palautuksen. Sivukylien ateriakuljetuksista, kun kuljetusmatka on yli 2 tuntia ja 60 kilometriä, laskutetaan "0,79 € / jkm".

Vaikka voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole eritelty, mikä osuus 140 euron päivähinnasta kohdistuu kirkonkylän ja mikä Pääskylän ja Metsolan palvelutalojen kuljetuksiin, markkinaoikeus katsoo, että kyseinen tarjous on ollut hinnaltaan selkeä, eikä se ole ollut myöskään tarjouspyynnön vastainen. Asiassa ei ole ilmennyt, että annetut tarjoukset olisivat olleet tarjouspyynnöstäkään johtuvasta syystä vertailukelvottomia. Kaikki tarjoajat ovat ymmärtäneet sen, että hintaliitteessä todetusta huolimatta sen kolmessa ensimmäisessä kohdassa hinta on ollut tarkoitus pyytää päivältä eikä vuodelta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen pääasian osalta hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintapäätöksessä on todettu, että tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, ja hankintapäätöksen liitteessä 3 on esitetty tarjousten vertailu tarjottuine hintoineen. Mainitusta liitteestä on selvinnyt, ettei voittaneen tarjoajan osalta erääseen kohtaan ole merkitty hintaa, olkoonkin, ettei kyseisestä liitteestä ole ilmennyt voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevää syytä erillisen hinnan ilmoittamatta jättämiselle. Vaikka hankintapäätöksen kuvaus voittaneen tarjoajan tarjouksen sisällöstä onkin ollut tietyllä tapaa vaillinainen, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintapäätöksessä ole täytynyt erityisesti perustella, millä perusteella voittaneen tarjoajan tarjous on katsottu tarjouspyynnön mukaiseksi. Lisäksi kun otetaan huomioon se, että valittaja on voinut tutusta hankinta-asiakirjoihin tarjouksineen harkitessaan valittamista hankintapäätöksestä, markkinaoikeus katsoo, ettei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan sen valituksen tullessa pääasian osalta hylätyksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.12.2017  Päivitetty 21.12.2017