MAO:763/17

Laukaan kunta - putkiurakka

hankinta-asia – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

Diaarinumero: 2016/417
Antopäivä: 8.12.2017

ASIAN TAUSTA

Laukaan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.2.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kehitysvammaisten ohjatun asumisen uudisrakennuksen putkiurakan kilpailuttamisesta.

Laukaan kunnan tekninen lautakunta on 16.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 32 valinnut valittajan tarjouksen.

Laukaan kunnan tekninen lautakunta on 10.5.2016 tekemällään päätöksellä ja hankintapäätöksellä § 56 valinnut JKL-Hana Oy:n tarjouksen perustellen päätöstään sillä, että valittaja on ilmoittanut kieltäytyvänsä urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja esittänyt sopimuksen teolle lisävaatimuksia.

Laukaan kunnan tekninen lautakunta on 14.6.2016 tekemällään päätöksellä § 65 hylännyt valittajan vahingonkorvausvaatimuksen ja korjannut 10.5.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä § 56 liittämällä päätökseen asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 74 §:n mukaisen valitusosoituksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.000.000 euroa, josta putkiurakan osuus on ollut jonkin verran alle 300.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 23.5.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ESP Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 31.950 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.757,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on 16.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut valittajan putkiurakan urakoitsijaksi. Tämän jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa ilmoittamaan hankintayksikön käsityksen mukaan putkiurakkaan kuuluvan sprinkleriurakan arvon. Valittajan ilmoitettua, että sen käsityksen mukaan sprinkleriurakka ei ole tarjouspyynnön mukaan kuulunut putkiurakkaan, hankintayksikkö on 10.5.2016 tekemällään päätöksellä valinnut putkiurakan urakoitsijaksi tarjouskilpailussa toiseksi halvimman tarjouksen tehneen JKL-Hana Oy:n.

Hankintayksikön 10.5.2016 tekemä päätös on virheellinen, koska hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut pääteltävissä, että putkiurakkaan olisi sisältynyt erillinen sprinklerijärjestelmää koskeva toimitus. Hankintayksikön olisi tullut hyväksyä valittajan tarjous, joka ei sisältänyt sprinklerijärjestelmää. Jos hankintayksikkö olisi pitänyt tarjouspyyntöä epäselvänä, sen olisi pitänyt täsmentää tarjouspyyntöä ja sallia tarjousten täydentäminen tai toissijaisesti keskeyttää hankintamenettely.

Hankintailmoitus ei ole sisältänyt mainintaa sprinkleritoimituksesta eikä se CPV-koodin perusteella ole kuulunut hankintaan. Hankintailmoituksen mukaan hankinta on kuulunut luokkaan putkityöt, CPV-koodi 45330000-9. Sprinkleriasennukset eivät kuulu putkitöiden CPV-koodin alle, vaan ne kuuluvat omina alakoodeinaan paloturvallisuutta parantaviin asennustöihin, jotka kuuluvat CPV-koodin 45330000-2 alle. Mainitut CPV-koodit ovat erillisiä ja rinnakkaisia CPV-koodin 45300000-0, rakennusten asennustyöt, alakoodeja.

Hankintamenettelyssä julkaistu tarjouspyyntö on ollut virheellinen tai toissijaisesti ainakin epäselvä. Tarjouspyynnön liitteenä olleen asiakirjaluettelon mukaisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin ei ole sisältynyt sprinkler-piirustusluetteloa tai sprinkler-paikannuspiirustuksia. Tarjouspyynnön asiakirjoihin sisältyneessä urakkaohjelmassa on todettu, että "Urakkasuorituksiin kuuluvat ne kaikki työt ja hankinnat, mitkä on esitetty urakkatarjouspyyntökirjeen asiakirjaluettelon asiakirjoissa". Urakkaohjelman kohdan 5.1. mukaan "Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa". Urakkaohjelman kohdassa 3.3 on viitattu putkitöihin ja ohjelman kohdassa 11.2 on mainittu sprinkleriurakoitsija erikseen putkiurakoitsijasta erotettuna urakoitsijana. Myöskään LVI-työselosteen putkihankintoja ja -töitä koskevassa kohdassa G01.12 ei ole mainintaa sprinkler-urakan kuulumisesta putkiurakkaan, vaikka kyseisessä kohdassa on eroteltu urakkaan kuuluvat työt. Myöskään urakkarajaliitteessä ei ole mainintaa sprinklerijärjestelmästä.

Myöskään hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa ei ole ollut mainintaa sprinklerijärjestelmän toimituksesta. Lomakkeella on mainittu putkiurakan tarjoushinta ja todettu, että "Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan tilaajalle yllä mainitun urakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisella sisällöllä.", mikä on viitannut tarjouspyynnön asiakirjaluetteloon.

Asian arvioinnin kannalta on olennaista, että putkiurakkaan ei tavanomaisesti sisälly normaaleja paloposteja lukuun ottamatta vesisammutushankinnat eli sprinklerijärjestelmät. Kysymys on tavanomaisesta LVI-urakasta erillinen laitteisto ja hankinta. Näin ollen sprinkleriurakan kuulumisesta urakkatarjouspyyntöön olisi tullut ilmoittaa riittävällä selkeydellä. Koska tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei ole ollut mainintaa sprinklerijärjestelmän kuulumisesta urakkaan, sen ei voida katsoa olleen hankinnan kohteena.

Lisäksi taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloa koskevan RT-ohjeen ST 41.10 (LVI 03-10523) mukaan LVI-järjestelmäkokonaisuuden oletuslaajuuteen ei kuulu palosammutusjärjestelmiä ilman erillistä nimenomaista mainintaa.

Hankintayksikkö on pyrkinyt perustelemaan sprinklerijärjestelmän kuulumista putkiurakkaan vetoamalla asiakirjoihin, jotka eivät ole sisältyneet tarjouspyynnön liiteasiakirjoihin tai muuhun tarjouspyyntöaineistoon. Näillä asiakirjoilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että hankintayksiköllä on mahdollisesti oma, yleisestä poikkeava käytäntö sisällyttää sprinkleriurakka LVI-urakkaan ilman erillistä mainintaa.

Hankintayksikkö on lisäksi vedonnut urakkaohjelman kohtaan "Välitavoitteet", jossa on mainittu joitakin sprinkleriurakkaan viittaavia töitä. Nämä maininnat ovat ristiriidassa tarjouspyyntöaineistossa etusijajärjestyksessä edellä olevien ehdottomina pidettävien tarjouspyynnön ehtojen kanssa. YSE 1998 -ehtojen mukaan tarjouspyyntöä tulee soveltaa ennen urakkaohjelmaa, urakkarajaliitettä tai yleisiä työselostuksia. Hankintayksikön esittämät asiakirjat numero 16 ja 17 eivät ole sisältyneet tarjouspyynnön asiakirjaluetteloon, vaan ne on esitetty täydennettäväksi urakkasopimukseen vasta tarjouskilpailun jälkeen.

Valittaja on voittanut tarjouskilpailun alkuperäisessä menettelyssä, jota on pidettävä virheettömänä. Näin ollen valittajalle tulee määrätä suoritettavaksi hyvitysmaksu. Asiassa on olemassa erityinen syy määrätä hyvitysmaksu suuremmaksi kuin kymmenen prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Vastine

Vaatimukset

Laukaan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.250,97 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohde on sprinkleritoimituksen osalta kuvattu tarjouspyynnössä ja sen laskenta-asiakirjoissa riittävän selkeästi. Kaikki muut tarjoajat, paitsi valittaja, ovat sisällyttäneet putkiurakkaa koskeneeseen tarjoukseensa sprinkleriurakan hankintayksikön tarkoittamalla tavalla. Ammattimaiset tarjoajat ovat ymmärtäneet, että putkiurakkaan kuuluu myös sprinkleriurakka.

Tarjouspyynnön perusteella on ollut selvää, että urakkatarjouksen on tullut perustua erikseen toimitettaviin laskenta-asiakirjoihin. Tarjouslomakkeessa on todettu, että urakka sitoudutaan suorittamaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisella sisällöllä. Tarjouspyynnössä on pääurakan lisäksi lueteltu sivu-urakat, muun ohella putkiurakka, mutta siinä ei ole sivu-urakkana mainittu sprinkleriurakkaa. Näin ollen tarjoajan on tullut ymmärtää, että sprinklerien osalta ei ole erillistä sivu-urakkaa, vaan ne ovat osa putkiurakkaa, kuten tarjouspyyntöasiakirjoista on käynyt ilmi. Tarjouspyyntöön liitetyssä urakkaohjelmassa on määritelty tilaajan ja rakennuttajan hankinnat, mutta näihin ei ole sisältynyt sprinkleriurakkaa. Sprinkleriurakkaa ei ole mainittu myöskään urakkarajaliitteessä. Lisäksi urakkaohjelman LVI-suunnittelua koskeneessa luettelossa on mainittu sprinklerisuunnittelija. Myös tämä on viitannut siihen, että sprinkleritoimitus liittyy putkiurakkaan.

Tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa ei ole yksilöity otsikkotasolla mitään putkiurakkaan kuuluvia yksittäisiä suunnitelmia tai piirustuksia, joita on kymmeniä. Asiakirjaluettelossa mainitaan otsikkotasolla muun muassa LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelmat. Sprinkleritoimitusta koskevat laskenta-asiakirjat ovat sisältyneet LVI-suunnittelun piirustusluetteloihin, joita on ollut kaksi kappaletta.

Sprinkleritoimitusta koskevassa piirustusluettelossa TT-15-11-113¬_000 on ollut seuraavat asiakirjat: Piirustusluettelo, TT-15-113_101 Korkeapainevesisumu, Päärakennus 1. kerros, TT-15-113_201 Korkeapainevesisumu, Päärakennus 2. kerros, TT-15-113_102 Korkeapainevesisumu, Rivitalo 1. kerros, TT-15-113_202 Korkeapainevesisumu, Rivitalo 2. kerros, TT-15-113_001 Kytkentäkaavio ja TT-15-113 Työselitys.

LVI-suunnittelun piirustusluettelot ja niissä mainitut asiakirjat on toimitettu valittajalle muistitikulla paperisen laskenta-aineiston yhteydessä. Tältä osin urakkaohjelman kohdassa 5.1 on nimenomaisesti todettu, että tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle yhtenä sarjana ja että asiakirjat toimitetaan paperisina sekä muistitikulla.

Paperinen aineisto on koskenut sivu-urakkaa eli tässä tapauksessa putkiurakkaa. Paperiseen aineistoon ei ole sisältynyt muita sivu-urakoita tai pääurakkaa koskevaa aineistoa, joka on ollut tallennettuna muistitikulle. Valittajan on täytynyt paperisen laskenta-aineiston perusteella ymmärtää, että sprinkleritoimitus sisältyy nimenomaan putkiurakkaan, koska sprinkleritoimitusta koskevat piirustukset ja työselitykset ovat olleet putkiurakkaa koskevan paperisen laskenta-aineiston joukossa.

Urakkaohjelman kohdassa 6.3 on määritelty putkiurakan välitavoitteet. Kyseisessä kohdassa on todettu putkiurakan osalta, että seuraavat välitavoitteet sovitaan urakkaneuvotteluissa kun "4. Sprinklerijärjestelmän toteutussuunnitelmat ovat valmiit." ja "5. Sprinkleritarkastaja on tarkastanut laitteiston hyväksytysti." Myös urakkahinnan maksamiseen liittyvien välitavoitteiden perusteella on siten ollut selvää, että sprinkleritoimitus sisältyy putkiurakkaan.

Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on useissa kohdissa nimenomaisesti mainittu, että sprinkleritoimitus töineen ja laitteineen sisältyy putkiurakkaan. Tarjouspyynnön LVI-työselityksessä 31.12.2015 on ilmoitettu sprinklerisuunnittelun yhteystiedot ja laskenta-asiakirjoihin on liitetty edellä todetulla tavalla sprinklerityöselitys TT-15-113, jossa sprinkleritoimitus on kuvattu yksityiskohtaisesti. Työselityksen kohdissa 1.1 ja 3.1.1 on viitattu sprinkleriurakkaan ja kohdissa 3.2.1, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.4, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.1, 4.1, 4.2 ja 4.3 on asetettu vastuu sprinkleritoimituksesta nimenomaisesti putkiurakoitsijalle.

Epäselvässä tilanteessa valittajan olisi selonottovelvollisuutensa perusteella tullut selvittää asiaa. Valittajan toiminta on ollut huolimatonta. Huolellisesti toimiva tarjoaja perehtyy kulloiseenkin tarjouspyyntöaineistoon, eikä arvioi hankinnan kohdetta sillä perusteella, mikä on tavanomaista tai tavanomaisesti kuuluu tai ei kuulu putkiurakkaan.

Asiassa on huomioitava, että valittaja on lähettänyt hankintayksikölle lisätyötarjouksen sprinkleriurakasta. Valittaja on tällä menettelyllä pyrkinyt parantamaan tarjoustaan siten, että valittajan alkuperäinen tarjous ja lisätyötarjous alitavat yhteishinnaltaan niukasti toiseksi tulleen tarjouksen, joka on sisältänyt myös sprinkleritarjouksen. Valittajan tiedossa on tuolloin ollut tarjoushinnat. Hankintayksikkö ei ole toimittanut valittajalle mitään lisäaineistoa, joten valittaja on kyennyt hyvin lyhyessä ajassa antamaan lisätyötarjouksen. Tämä osoittaa, että tarjouspyyntö- ja laskenta-aineisto on ollut ammattimaiselle tarjoajalle, kuten valittajalle, riittävän selkeä myös sprinkleriurakan osalta.

Valittaja on myös tarjousaikana 22.2.2016 tiedustellut sammutus- ja paloilmoitinlaitteiden asennusliikkeestä tarjousta sprinkleritoimituksista. Tämä osoittaa, että tarjouspyyntö- ja laskenta-aineisto on ollut selkeä sprinkleriurakan osalta ja että valittajalla on jo alun perin ollut käytössään tarjouspyyntöaineisto, jonka perusteella valittajan on tullut sisällyttää sprinkleriurakka alkuperäiseen tarjoukseen.

Hankintailmoituksessa hankinnan pääkohteeksi on ilmoitettu putkityöt, joiden CPV-koodi on 45330000-9. Hankintailmoituksesta ei ole voinut päätellä, että sprinkleritoimitus ei sisälly putkiurakkaan. Hankintailmoituksen kohdassa "Hankinnan kuvaus" on korostettu, että tarjoajan on tutustuttava rakennushankkeeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoajille on asetettu velvollisuus osallistua hankintayksikön järjestämään tutustumistilaisuuteen. Valittaja ei ole osallistunut tutustumistilaisuuteen ja se on näin ollen ottanut tietoisen riskin, josta hankintayksikkö ei ole vastuussa.

Hankintailmoituksessa on vielä viitattu urakkaohjelman kohtiin 17.1–17.9. Kohdassa 17.9 on nimenomaisesti korostettu tarjoajan velvollisuutta selvittää asiakirjojen ristiriitoja. Valittajalla on näin ollen ollut korostunut selonottovelvollisuus, eikä se voi vedota tarjouspyyntöaineiston mahdolliseen ristiriitaisuuteen. Valittaja ei myöskään ole käyttänyt hyväkseen hankintailmoituksessa mainittua mahdollisuutta kysymysten esittämiseen.

Valittajan sprinkleritöitä koskevan merkittävän lisähinnan hyväksyminen olisi merkinnyt valittajan tarjouksen parantamista, mikä on hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Tarjoajalla ei ole yksipuolista oikeutta täydentää tarjoustaan, eikä hankintayksiköllä ole velvollisuutta antaa tarjoajalle tällaista mahdollisuutta.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät täyty, koska valittaja on hankintapäätöksen jälkeen perusteettomasti kieltäytynyt urakkasopimuksen tekemisestä. Valittaja on näin ollen peruuttanut sitä sitoneen tarjouksen. Lisäksi valittajan toiminnassa on ollut puutteita. Valittaja ei ole tutustunut hankinnan kohteeseen hankinta-asiakirjoissa edellytetyllä tavalla.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että sprinkleritoimituksen piirustusluettelo ja työselitys, eli hankintayksikön vastauksen liitteet 2g ja 2h, eivät ole sisältyneet tarjouspyyntöaineiston sisältämiin laskenta-asiakirjoihin. Tarjouspyyntöön liitettyyn asiakirjaan "LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelmat" on kirjattu putkiurakkaa koskevat piirustukset, mutta siihen ei sisälly hankintayksikön viittaamia laskenta-asiakirjoiksi kutsuttuja asiakirjoja TT-15-11-113¬_000. Vastaavasti tarjouspyynnön liite "LVV-luettelo" sisältää putkiurakan työselityksen, mutta ei sprinkleriurakan työselitystä TT-15-113.

Kun verrataan tarjouspyynnön asiakirjaluettelon, eli urakkatarjouspyynnön liitteiden ja urakkasopimuksen liitteiden, sisältöä valittajan allekirjoitettavaksi tarjottuun urakkasopimukseen, ja sen sivulle kuusi kirjattuihin urakka-asiakirjoihin, voidaan havaita, että tarjouspyynnöstä poiketen ja siten sen vastaisesti urakkaan on lisätty sprinkleriurakka ja siihen liittyvät liitteet 16 ja 18. Mikäli mainitut liitteet olisivat sisältyneet tarjouspyynnön liitteisiin, niitä ei olisi tarvinnut enää toistamiseen liittää urakkasopimukseen.

Toisin kuin hankintayksikkö on esittänyt, RT-ohje ST 41.10 osoittaa tehtävärajaluetteloineen sen, että putkiurakkaan eivät lähtökohtaisesti kuulu suunnitteluvaiheessakaan sprinklerijärjestelmän, vaan ne edellyttävät erillistä tehtävänmäärittelyä.

Toisin kuin hankintayksikkö on esittänyt, tarjousasiakirjojen perusteella muidenkaan tarjoajien tarjoukset eivät ole sisältäneet sprinkleriurakkaa vaan putkiurakan. Tarjouspyynnön sisältämän tarjouslomakkeen mukaan tarjoaja on sitoutunut suorittamaan urakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisella sisällöllä. Lomakkeesta ei käy ilmi, että urakka sisältäisi myös sprinkleriurakan. Lomakkeella ilmoitettu asennustyön hinta ei ole sisältänyt muuta kuin putkiasentajan tuntihinnan, ei sprinkleriasentajan tuntiveloitusta.

Tarjouspyyntö on ollut putkiurakan osalta selvä ja riidaton. Valittajan tarjous on vastannut tarjouspyyntöä. Hankintayksikkö on sittemmin muuttanut tarjouspyynnön sisältöä. Kysymys on ollut kielletystä jälkitinkimisestä.

Hankintayksikkö on tulkinnut tarjouspyyntöä käänteisesti esittäessään, että sprinkleriurakka on nimenomaisesti sisältynyt putkiurakkaan, koska sitä ei ole erikseen mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa taikka koska sitä ei ole erikseen suljettu pois. Kun otetaan huomioon tarjouspyynnön keskeisten sitovien liiteasiakirjojen, eli urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen, sisältö, on kuitenkin selvää, että sprinkleriurakka ei ole sisältynyt putkiurakkaan.

Tarjouspyynnön ehtoja ei myöskään ole mahdollista sivuuttaa YSE 1998 -ehtojen perusteella sellaisella aineistolla, joka ei ole kuulunut tarjouspyynnön sisältöön. Tältä osin urakkaohjelman kohdassa 5.2 on todettu seuraavaa: "Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660" tässä urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, työturvallisuusasiakirjassa, laadunvarmistusasiakirjassa ja tarjouspyynnössä ilmenevin poikkeuksin, jotka ovat YSE:n ehtoja vahvemmat. ¬– – Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma ja muut asiakirjaluettelossa ja tarjouspyyntökirjeessä luetellut kaupalliset ja tekniset asiakirjat." Koska tarjouspyyntöön ja sen asiakirjaluetteloon eivät ole sisältyneet sprinklereitä koskevat suunnitelmat ja piirustukset, on selvää, että sprinkleriurakka ei ole sisältynyt putkiurakkaan.

Siltä osin, kun hankintayksikkö on viitannut siihen, että muistitikulla tarjoajille toimitettu laskenta-aineisto on sisältänyt kaikkia urakoita koskevan laskenta-aineiston, on todettava, että tarjoajalle ei voida asettaa velvoitetta, jonka mukaan tarjoajan on tulkittava tarjouspyyntöasiakirjoja vastoin hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sanamuotoa niin että sellainen urakkavelvoite, joka ei kuulu kenellekään muulle urakoitsijalle tai tilaajalle itselleen, kuuluu putkiurakoitsijalle.

Muut kirjelmät

Laukaan kunta on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että sprinkleritoimituksen sisältyminen putkiurakkaan ei perustu siihen, että sitä ei ole sisällytetty mihinkään muun urakkaan, vaan tarjouspyyntöön ja laskenta-asiakirjoihin. Tarjouspyyntöön sisältyneessä LVI-työselityksessä on ilmoitettu sprinklerisuunnittelun yhteystiedot. Valittajalle on paperisena toimitettu myös sprinklerityöselitys, jossa on yksityiskohtaisesti useissa kohdissa asetettu vastuu sprinkleritoimituksesta nimenomaisesti putkiurakoitsijalle. Tämän tarjouspyyntöaineiston perusteella valittajan on tullut ymmärtää, että sprinkleritoimitus sisältyy putkiurakkaan.

Kun valittaja oli ilmoittanut, että sen tarjous ei sisällä sprinkleritoimitusta, hankintayksikkö tiedusteli asiaa muilta tarjoajilta, ja sai ilmoitukset siitä, että putkiurakkatarjouksiin sisältyy sprinklerityöt ja että laskenta-asiakirjoissa ei ole ollut epäselvyyttä. Muut tarjoajat eivät ole sisällyttäneet sprinkleriurakkaa tarjouksiinsa vasta tarjousten avaamisen jälkeen. Kysymys ei siten ole ollut jälkitinkimisestä. Hankintayksikkö on joutunut toteuttamaan urakan toiseksi tarjouskilpailussa tulleen tarjoajan kanssa, koska valittaja on peruuttanut sitovan tarjouksensa.

Valittaja on lisäkirjelmässään esittänyt muun ohella, että vastoin hankintayksikön esittämää, valittajan allekirjoitettavaksi toimitettuun urakkasopimukseen on tarjouspyynnön selkeää sanamuodon vastaisesti lisätty sprinkleriurakka ja siihen liittyen liitteet 16 ja 18. On hankintasäännösten vastaista väittää, että tarjouspyynnön ehdot olisi mahdollista sivuuttaa YSE 1998 -ehtojen perusteella.

Se, että hankintayksikö on esittämänsä mukaan tiedustellut muilta tarjoajilta, sisältyykö niiden tarjouksiin sprinkleriurakkaa, osoittaa, että sprinkleriurakka ei ole sisältynyt tarjouspyyntöön. Tarjousasiakirjojen mukaan yhdenkään tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt sprinkleriurakkaa, vaan putkiurakan. Hankintayksikön tarjoajiin kohdistamassa tiedustelussa on ollut kysymys jälkitinkimisestä.

Putkiurakka on ollut vain osa koko rakennusurakasta. Putkiurakan tarjoajalla ei ole ollut oikeutta tulkita koko rakennusurakan laajaa tarjouspyyntömateriaalia vastoin hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sanamuotoa niin, että sellainen urakkavelvoite, joka ei ole kuulunut kenellekään muulle urakoitsijalle tai tilaajalle, olisi kuulunut putkiurakoitsijalle.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 68 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava julkisesti avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä taikka kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankinnasta, palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta ja käyttöoikeusurakasta.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista.

Julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (614/2007) 5 §:n 1 momentin mukaan kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava muun ohella vähintään hankintayksikön hankinnalle antama nimi.

Valtioneuvoston asetuksen mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä 2-numerotason tarkkuudella.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohde noudattaen soveltuvin osin, mitä teknisistä eritelmistä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään.

Pykälän 4 momentin mukaan, jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan sitä, mitä hankintailmoituksessa ilmoitetaan.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöaineisto

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, koska se on, valittajan ilmoitettua käsityksenään, ettei sprinkleriurakka kuulu putkiurakkaan, muuttanut 16.3.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä valitsemalla 10.5.2016 tekemällään päätöksellä putkiurakan urakoitsijaksi valittajan sijaan tarjouskilpailussa toiseksi halvimman tarjouksen tehneen JLK-Hana Oy:n. Asiassa on näin ollen ensin arvioitava sitä, onko sprinkleriurakka hankintailmoituksen ja tarjouspyyntömateriaalin perusteella kuulunut putkiurakkaan.

Hankintayksikkö on julkaissut kyseessä olevaa rakennusurakkaa koskevan kansallisen hankintailmoituksen HILMA-ilmoitusjärjestelmässä 1.2.2016. Hankintailmoituksessa on kohdassa Hankinnan kohde ilmoitettu hankinnan nimeksi "Putkiurakka, uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen". Kyseisessä kohdassa on edelleen asetettu tarjoajalle velvollisuus tutustua rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Edelleen hankintailmoituksessa on kyseisessä kohdassa ilmoitettu hankinnan CPV-koodiksi hankinnan pääkohteen sekä lisäkohteen tai lisäkohteiden osalta "Putkityöt 45330000-9".

Hankintayksikön 29.1.2016 päivätty tarjouspyyntö on otsikoitu "Putkiurakka" ja sen alussa on todettu, että tarjousta pyydetään uudisrakennuksen putkiurakasta. Tarjouspyynnön kohdassa "Urakan sisältö" on sisällöksi todettu putkiurakka. Tarjouspyynnön kohdassa "Urakan muoto" on todettu, että urakkamuotona on jaettu urakka, jonka pääurakoitsijana toimii rakennusteknisten töiden urakoitsija ja tälle alistettuja sivu-urakoita ovat sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja automaatiourakka. Kyseisessä kohdassa on vielä todettu, että kaikki sivu-urakat käsitellään erillisinä ja että niistä tehdään urakkakohtaiset valintapäätökset ja urakkasopimukset.

Tarjouspyyntöön on lisäksi sisältynyt tarjouslomake, jolla urakkatarjous on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisella sisällöllä tullut tehdä ja asiakirjaluettelo, jossa sen alaotsikoiden mukaan on lueteltu urakkatarjouspyynnön ja urakkasopimuksen liitteet. Asiakirjaluettelossa on mainittu urakkatarjouslomake, urakkaohjelma, urakkarajaliite, työturvallisuusasiakirja ja LVI-suunnitelmat sekä LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelma.

Urakkaohjelman kohdassa 1.6 on mainittu hankkeen suunnittelijat, joiden osalta kohdassa LVI-suunnittelija on mainittu LVI-alan insinööritoimisto, RAU-suunnittelija ja sprinklerisuunnittelija. Urakan laajuuden osalta urakkaohjelmassa on määritelty sivu-urakat, joita ohjelman kohdan 3.3 mukaan ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Putkiurakan osalta urakkaohjelmassa on täsmennetty, että siihen kuuluvat "¬¬– – asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt täysin valmiiksi saatettuna sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyö sekä käyttöopastus."

Urakkaohjelman kohdassa 6.3 on ilmoitettu pääurakkana olevan rakennusurakan ja edellä mainittujen sivu-urakoiden osalta niiden välitavoitteet, joiden osalta suoritetaan valmiusastetarkastuksia ja jotka on sidottu maksueriin. Putkiurakan osalta välitavoitteet on määritelty siten, että niitä on yhteensä kuusi. Viimeinen eli kuudes välitavoite on ollut "Putkiurakkaan kuuluvat työt tehty urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa." Välitavoitteissa neljä ja viisi on mainittu sprinklerijärjestelmä seuraavalla tavalla: "4. Sprinklerijärjestelmän toteutussuunnitelmat ovat valmiit." ja "5. Sprinkleritarkastaja on tarkastanut laitteiston hyväksytysti."

Urakkaohjelmassa on vielä määritelty työmaan hallintoa ja kohdassa 11.2 tähän liittyen urakoitsijan organisaatiota ja valtuuksia. Tältä osin on muun ohella määritelty ne työnjohtajat, jotka urakoitsijoiden on hyväksytettävä viranomaisilla. Tällaisina työnjohtajina on putkiurakoitsijan osalta mainittu kvv-työnjohtaja urakkaan kuuluville putkitöille ja tämän lisäksi on erikseen mainittu, että sprinkleriurakoitsijan tulee hyväksyttää vastuullinen työnjohtaja urakkaan kuuluville sprinkleriasennustöille.

Sprinklerityöt on mainittu vielä urakkaohjelman kohdassa 15.1 "Toimintakokeet", jossa on toimintakokeiden suorittamisen oasalta todettu, että ne on suoritettava LVI-, sähkö-, turva-, sprinkleri- ja automaatiotöiden osalta.

Urakkarajaliitteessä on määritelty kohdassa 1.4 keskeisimmät urakat samoin kuin urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 6.3. Urakkarajaliitteen kohdassa 3 on tämän jälkeen määritelty urakoitsijan velvollisuudet ja täsmennetty urakoiden väliset rajat edellä mainittujen pääurakan ja neljän sivu-urakan osalta. Kyseisessä kohdassa ei ole viitattu sprinklerijärjestelmään. Myöskään vastaanottotarkastusten tai eri urakoiden toimintakokeiden osalta ei kohdissa 5.2 ja 5.3 ole mainittu sprinklereitä. Koekäytön osalta on kuitenkin koekäytettävien järjestelmien osalta mainittu muun ohella palo- ja pelastusjärjestelmät. Erillisinä on mainittu myös vesi- ja viemärijärjestelmät.

Tarjouspyyntömateriaaliin sisältyneessä LVI-työselityksessä on kohdassa "Suunnittelijat, asiantuntijat" mainittu yhteystietoina LVIA-suunnittelun osalta LVI-insinööritoimisto ja sen vastuusuunnittelija sekä suunnittelutiimin jäsenet. Tämän lisäksi on erikseen mainittu yhteystiedot sprinklerisuunnittelun osalta.

Siltä osin, kun tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa on jo edellä todetulla tavalla mainittu LVI-suunnitelmat sekä LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelmat, asianosaiset ovat esittäneet eriävät käsitykset niiden tarjoajille toimitetusta sisällöstä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa mainitun laskenta-aineiston LVI-piirustusluettelon mukaisten selostusten ja suunnitelmien paperisena versiona tarjoajille toimitettu osa on sisältänyt sprinkleritoimitusta koskevat piirustukset ja työselitykset. Hankintayksikön mukaan Sprinklerityöselitys TT-15-113 on sisältänyt sprinkleriurakan yksityiskohtaisen kuvauksen ja siinä on useissa kohdissa asetettu vastuu sprinkleritoimituksesta nimenomaisesti putkiurakoitsijalle.

Valittaja on puolestaan esittänyt, että sprinkleritoimituksen piirustusluettelo ja työselitys eivät ole sisältyneet tarjouspyyntöaineistoon. Tarjouspyyntöön liitettyyn asiakirjaan "LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelmat" on kirjattu putkiurakkaa koskevat piirustukset, mutta siihen ei ole sisältynyt sprinkleritoimituksen laskenta-asiakirjoja. Vastaavasti tarjouspyynnön liite "LVV-luettelo" on sisältänyt putkiurakan työselityksen, mutta ei sprinkleriurakan työselitystä TT-15-113.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa hankintailmoituksen ja tarjoajien vastaanottamaan tarjouspyyntöaineistoon asianosaisten mukaan sisältyneen tarjouspyynnön, urakkaohjelman, urakkarajaliitteen ja LVI-työselityksen osalta seuraavan.

Hankintailmoituksessa hankinnan kohteena on ilmoitettu ainoastaan putkityöt, joiden osalta on CPV-koodiksi merkitty 45330000-9. Hankintailmoituksessa on ollut mahdollisuus ilmoittaa pääkohteen lisäksi lisäkohde tai -kohteet ja näitä koskevat CPV-koodit. Markkinaoikeus katsoo, että tilanteessa, jossa hankinta kattaa useita kokonaisuuksia, hankintayksikön tulisi sisällyttää hankintailmoitukseen kutakin hankinnan osaa koskevat CPV-koodit. Sprinkleriurakkaan liittyviä CPV-koodeja ovat Komission asetuksen numero 213/2008, yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkistuksesta mukaan 45343200-5 Palontorjuntalaitteiden asennustyöt, 45343210-8 CO2-sammuttimien asennustyöt, 45343220-1 Sammutuslaitteiden asennustyöt ja erityisesti 45343230-4 Sprinklerilaitteiston asennustyöt.

Edelleen tarjouspyynnössä hankinnan kohteena on mainittu ainoastaan putkiurakka ja mainittu sivu-urakoina sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja automaatiourakka. Urakkaohjelmassa sivu-urakat on määritelty samalla tavalla. Toisin kuin tarjouspyynnössä urakkaohjelmassa on kuitenkin mainittu sprinkleriurakkaan liittyviä tietoja. Se, että sprinklerisuunnittelijan yhteystiedot on mainittu väliotsikon LVI-suunnittelija alla, sekä se, että putkiurakan osalta on mainittu kaksi sprinklerijärjestelmään liittyvää välitavoitetta, viittaavat erityisesti viimeksi mainitun merkinnän osalta siihen, että sprinkleriurakka ja putkiurakka liittyisivät jollain tavalla toisiinsa. Toisaalta urakkaohjelmassa on määritelty ne työnjohtajat, jotka urakoitsijoiden on hyväksytettävä viranomaisilla. Tältä osin on putkiurakoitsijan osalta mainittu kvv-työnjohtaja liittyen urakkaan kuuluviin putkitöihin. Tämän lisäksi on erikseen ja eri kohdassa mainittu, että sprinkleriurakoitsijan tulee hyväksyttää vastuullinen työnjohtaja urakkaan kuuluville sprinkleriasennustöille. Samoin sprinklerityöt on erotettu omaksi ryhmäkseen urakkaohjelman kohdassa 15.1, jonka mukaan toimintakokeet on suoritettava LVI-, sähkö-, turva-, sprinkleri- ja automaatiotöiden osalta.

Toisin kun urakkaohjelmassa, LVI-työselityksessä on mainittu suunnittelijoiden yhteystiedot LVIA-suunnittelun osalta ja sprinklerisuunnittelun osalta toisistaan erillään. Urakkarajaliitteessä on vielä koekäytettävien järjestelmien osalta mainittu muun ohella palo- ja pelastusjärjestelmät ja tämän lisäksi on erillisinä järjestelminä mainittu vesi- ja viemärijärjestelmät.

Sprinklerityöselityksen TT-15-113 kohdassa 1.1 on todettu, että urakkaan kuuluu korkeapainevesisumu-sammutuslaitteiston tarvikkeet ja asentaminen käyttökuntoon sekä tarkastuslaitoksen suorittama käyttöönottotarkastus. Kyseisessä kohdassa on edelleen todettu, että asennusvalvonta, käyttöönotto ja vastuuliikepalvelut on hankittava Tukesin valtuuttamalta sprinkleriliikkeeltä. Tähän liittyen on vielä todettu, että mikäli putkiurakoitsija on itse Tukesin valtuuttama sprinkleriliike, se voi toimia itse vastuuliikkeenä. Samoin Sprinklerityöselityksen kohdissa 3.1.1 on viitattu sprinkleriurakkaan ja kohdissa 3.2.1, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.4, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.1, 4.1, 4.2 ja 4.3 on asetettu vastuu sprinkleritoimituksesta nimenomaisesti putkiurakoitsijalle. Erityisesti kohdassa 3.1.1 on todettu, että putkiurakoitsijalla tarkoitetaan rakennuttajan sopijapuolta, joka toteuttaa sprinklerisuunnitelmien mukaiset asennustyöt. Markkinaoikeus katsoo, että Sprinklerityöselitystä TT-15-113 tarkastelun perusteella on ollut selvää, että sprinklerijärjestelmän hankkiminen ja asennus käyttökuntoon on kuulunut putkiurakoitsijan velvollisuuksiin, joka omana työnä tai erilliseltä vastuuliikkeeltä hankittuna.

Johtopäätöksenään tarjouspyyntöaineiston sisällöstä ja siitä, onko sprinkleriurakka sen perusteella kuulunut putkiurakkaan sen osana, markkinaoikeus toteaa seuraavan.

Urakkaohjelmassa on tosin mainittu sprinkleritoimitus kahdesti tavalla, joka viittaa sen liityntään putkiurakkaan. Kokonaisuutena arvioiden tarjouspyynnön, urakkaohjelman, urakkarajaliitteen ja LVI-työselityksen, joissa on edellä todetulla tavalla ollut myös useita sprinkleriurakan erillisyyteen viittaavia kirjauksia, perusteella ei ole kuitenkaan ollut pääteltävissä, että sprinkleriurakka olisi osa putkiurakkaa. On otettava lisäksi huomioon, että urakkaohjelma on koskenut koko urakkakokonaisuutta eikä ainoastaan putkiurakkaa.

Sprinklerityöselityksen TT-15-113 osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että hankintayksikön saamien kirjallisten tarjousten perusteella ei ole pääteltävissä, sisältyykö muihin kuin valittajan tarjoukseen sprinkleritoimitus. Näin ollen kirjallisten tarjousten perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, onko sprinklerityöselitys TT-15-113, ja muut hankintayksikön viittaamat sprinkleritoimituksen asiakirjat sisältyneet siihen tarjouspyyntöaineistoon, joka tarjoajille on paperisena toimitettu.

Kuten edellä on todettu, tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa, jonka alaotsikkona on ollut "Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet", ei ole mainittu sprinkleritoimitusta, vaan ainoastaan urakkatarjouslomake, urakkaohjelma, urakkarajaliite, työturvallisuusasiakirja ja LVI-suunnitelmat sekä LVI-piirustusluettelon mukaiset selostukset ja suunnitelmat. Sen sijaan urakkasopimuksen urakka-asiakirjaluettelossa on teknisiä asiakirjoina mainittu LVI-työselityksen, LVI-suunnitelman ja kaupallisina asiakirjoina mainittujen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen lisäksi piirustusluettelon mukaiset sprinklerisuunnitelmat ja sprinklerityöselitys. Se seikka, että sprinkleriurakkaan liittyvät työselitys ja suunnitelma on mainittu urakkasopimuksen asiakirjaluettelossa tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen viittaa lisäksi siihen, että kyseiset asiakirjat eivät ole olleet tarjouspyynnön paperisessa liitemateriaalissa, mistä syystä ne on vielä erikseen haluttu mainita urakkasopimuksen liiteasiakirjoina.

Kyseessä olevan rakennushankkeen urakat on kilpailutettu julkisena hankintana. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta asettaessaan julkisen hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia ja määritellessään hankinnan kohteen. Hankintayksikön tulee kuitenkin ottaa huomioon hankintalain 2 §:n 1 momentissa ilmaistut vaatimukset olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyväksikäyttämisestä ja tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta samoin kuin hankintalain 44 §:n 1 momentissa ilmaistu vaatimus siitä, että teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun.

Hankintayksikön valitsemasta tarjouspyyntöasiakirjojen toimitustavasta johtuen asiassa ei voida varmuudella todeta, ovatko valittajalle toimitetut tarjouspyyntöasiakirjat sisältäneet sprinkleritoimituksen piirustusluettelon ja työselityksen, jotka ovat keskeisessä asemassa määriteltäessä sitä, onko sprinkleriurakka sisältynyt hankinnan kohteeseen. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon tapauksen erityispiirteet. Ensinnäkin toimittajien kannalta ensisijaisena käynnistyvien hankintojen tietolähteenä toimivassa hankintailmoituksessa ei ole lainkaan mainittu erillistä sprinkleriurakkaa. Toiseksi valittajan riidattomasti haltuunsa saamat tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole sisältäneet sellaista mainintojen tai viittausten kokonaisuutta, joiden voitaisiin katsoa osoittavan sprinkleriurakan sisältyneen putkiurakkaan tai sitä, että tarjouspyyntöasiakirjoista olisi ylipäänsä puuttunut sprinkleriurakoita koskeneita tietoja. Kun edelleen asiassa on esitetty, että sprinkleriurakat eivät muodosta rakennusalan elinkeinotoiminnassa vakiintuneesti osaa putkiurakasta, markkinaoikeus katsoo, että hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole olleet sprinkleriurakan osalta siten yksiselitteisiä ja selkeitä, että ne olisivat varmistaneet tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä erityisesti olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyväksikäyttämisen. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti siltä osin kun sen tarkoituksena on ollut osana putkiurakkaa kilpailuttaa sprinkleriurakka. Ottaen huomioon hankintayksikön virheellinen menettely hankintailmoituksen julkaisemisessa ja hankinnan kohteen kuvaamisessa tarjouspyyntömateriaalissa putkiurakan ja siihen liittyneen sprinkleriurakan osalta, markkinaoikeus katsoo vielä lopuksi, että sillä seikalla, ettei valittaja on hankintailmoituksessa edellytetyllä tavalla osallistunut rakennuspaikkaan tutustumiseen, ole merkitystä arvioitaessa hankintayksikön menettelyn hankintasäännösten vastaisuutta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 23.5.2016. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 95 §:n esitöiden (HE 190/2009 vp s. 69) mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä lähtökohtaisesti silloin, kun markkinaoikeuden ensisijaisten seuraamusten eli reaalikeinojen käyttö on mahdotonta, koska hankintasopimus on jo tehty. Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Virheettömässä hankintamenettelyssä hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liiteaineistoineen olisivat olleet hankinnan kohteen kuvaamisen osalta siten yksiselitteisiä, että kaikki tarjoajat olisivat antaneet tarjouksensa saman sisältöisestä urakkakokonaisuudesta.

Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on ollut yksin hinta. Valittajan tarjoushinta ei kuitenkaan ole sisältänyt sprinkleriurakkaa. Hankintamenettelyn virheen luonteen vuoksi virheettömän menettelyn lopputuloksen arvioimiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten millä tavoin hankinnan kohteena hankintayksikön mukaan myös ollut sprinkleriurakka olisi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä määritelty sekä minkälaisia tarjouksia ja keneltä tällöin olisi erityisesti hinnoittelun osalta saatu. Edellä todetun vuoksi asiassa ei ole mahdollista hankintayksikön saamien tarjousten sisällön tai muutoin asiassa esitetyn selvityksen perusteella riittävällä varmuudella todeta, että valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Vaatimus hyvitysmaksun määräämisestä on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Laukaan kunnan korvaamaan ESP Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.757,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Laukaan kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.12.2017  Päivitetty 25.1.2018