MAO:744/17

Muhoksen kunta - maarakennusaineiden tavarahankinta

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouspyyntö – tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2017/244
Antopäivä: 4.12.2017

ASIAN TAUSTA

Muhoksen kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 21.1.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta maarakennusaineiden tavarahankinnasta neljän vuoden sopimuskaudelle vuosille 2017–2020.

Muhoksen kunnan tekninen lautakunta on 7.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 26 valinnut Kuljetuspolar Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kuljetusliike V Alasuutari Oy ja Maanrakennus Alasuutari Oy ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan, kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 50.000 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.375 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Hankintayksikön tekemä hankintapäätös perustuu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ilmoitetun vastaisesti tehtyyn hintavertailuun.

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu ne kiviainekset, joista on pyydetty tarjousta. Lista on sisältänyt muun muassa hiekoitushiekan. Hankintaa koskevassa kuvauksessa on esitetty tarjousten hintavertailun perustuvan kunkin kiviaineksen osalta tarjottuun kiviaineksen hintaan kerrottuna erikseen määritellyllä kiviaineksen toimitusmäärällä. Hiekoitushiekan osalta määräksi on ilmoitettu 8.000 tonnia ja raekooksi 0–8 millimetriä. Hankintayksikkö on tekemässään tarjousvertailussa suorittanut vertailun ilmoitetuilla hinnalla ja toimitusmäärällä kunkin kiviaineksen osalta lukuun ottamatta hiekotushiekkaa, jota ei ole lainkaan huomioitu tarjousvertailussa. Hiekoitushiekan osalta vertailumääräksi on merkitty vertailutaulukossa 0. Tarjousvertailu on näin ollen tehty vastoin hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä.

Vastine

Vaatimukset

Muhoksen kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.782 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätöksen hintavertailu on perustunut niihin hintavertailuperusteisiin, jotka on ilmoitettu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Se seikka, että hiekoitushiekan hinta ei ole ollut mukana hintavertailuperusteena ei ole suosinut mitään tarjoajaa tai syrjinyt valittajia.

Hiekoitushiekka ei ole ollut mukana hintavertailuperusteena, koska hiekoitushiekan hankintaa ei ole näköpiirissä. Hiekoitushiekalle on kuitenkin pyydetty hintatieto siltä varalta, että hankintayksikön muutoin liukkaudentorjunnassa käyttämän suolahiekan saatavuudessa tulisi jostain syystä ongelmia puitesopimuskauden aikana.

Kuultavan lausunto

Kuljetuspolar Oy on antanut lausunnon ja vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.530 eurolla viivästyskorkoineen.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet, että hankintayksikkö ei ole julkaissut hankinnastaan hankintailmoitusta, vaan pelkän ennakkoilmoituksen.

Kaikki tarjouksen jättäneet viisi tarjoajaa ovat antaneet hinnan myös hiekoitushiekalle. Yksistään tästä seikasta voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että hiekoitushiekan hinta on nimenomaan ollut yksi hintavertailuperuste. Se, että tarjoajien on edellytetty ilmoittavan hiekoitushiekan hinnan tarjouslomakkeella, osoittaa, että myös hiekoitushiekan hintaa on ollut määrä käyttää hintavertailuperusteena. Koska hankinnan kohteeseen on ilmoitettu kuuluvan hiekoitushiekka, on tämä tullut huomioida myös hintavertailussa.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut kiviainestoimituksia muun muassa keväällä 2016 ja hankinnan kohteena on tuolloin ollut muun ohella hiekoitushiekka. Hankintayksikön esittämä hiekoitushiekan hankintatarpeesta ei pidä paikkaansa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016; jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Asiassa on kyse kiviainesten hankinnasta. Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta. Tarjouspyynnössä on kuvattu hankinnan kohdetta ja tarjouksen tekemistä seuraavasti:

"Muhoksen kunnan tekniset palvelut pyytää tarjoustanne seuraavista kiviaineksista toimitettuna Muhoksen kunnan asemakaava-alueille lähinnä katujen rakentamiseen:

kiviaines raekoko (mm)

hiekka (suod.)

hiekka(hiekoitus) 0…8

hiekoitussepeli 3…6

kivituhka 0…6

salaojasora 6…16

kalliomurske 0…16

kalliomurske 0…32

kalliomurske 0…55 / 0…64

kalliomurske 0…100

Tarjousta koskevat vaatimukset

Tarjouksesta tulee ilmetä em. kiviainesten yksikköhinnat €/tn (ALV 0%) toimitettuna Muhoksen kunnan asemakaava-alueille.

Tarjous tehdään tarjouslomakkeelle. Osatarjouksia ei hyväksytä."

Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu tarjousten käsittelystä ja vertailusta seuraavaa:

"Tarjousten käsittely

Tarjoukseen liitettävien selvitysten toimittamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjousten hintavertailu tehdään seuraavilla kiviaines toimitusten määrillä (tn):

kalliomurske 0-16 2500

kalliomurske 0-32 2500

kalliomurske 0-55 5000

kalliomurske 0-100 500

salaojasepeli 6-16 1500

kivituhka 0-6 500

hiekoitussepeli 3-6 500

suodatinhiekka 8000

Edellä olevat toimitusmäärät ovat tarjousten vertailua varten, eivätkä sido tilaajaa."

Tarjouspyynnön yhteydessä on ollut "Tarjouslomake"-liite, johon tarjoajan on tullut täyttää kiviainesten hinnat (euroa per tonni). Samassa liitteessä on ilmaistu kiviaineskohtaiset tonnimäärät, jotka tarjoaja on sitoutunut toimittamaan työpäivän aikana klo 7.00–16.00.

Tarjousten hintavertailu on hankintapäätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon perusteella tehty kertomalla tarjoajien tarjouslomakkeella ilmoittama kunkin kiviaineksen hinta tarjouspyynnön "Tarjousten käsittely" -otsikon alla esitetyillä kiviaineskohtaisilla toimitusmäärillä. Hiekoitushiekan kohdalla toimitusmääräksi on merkitty 0,00. Vertailun perusteella halvimmaksi tarjoukseksi on valittu Kuljetuspolar Oy:n tarjous vertailuhinnalla 140.980 euroa.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei tule harkittavaksi käsittelyluvan myöntäminen, kun hankinnassa ei ole kyse hankintalain 43 §:ssä tarkoitetusta puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta.

Valittajien hankintailmoituksen julkaisemista koskevan väitteen johdosta markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on asianmukaisesti julkaissut hankinnassa ennakkoilmoituksen 22.11.2016 ja EU-hankintailmoituksen 21.1.2017.

Valittajat ovat esittäneet, että hankintayksikkö on tarjouksia vertaillessaan toiminut tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa esitetyn vastaisesti, kun se ei ole vertaillut hiekoitushiekan hintaa siten kuin muiden kiviainesten hintoja määrittäessään halvinta hintaa.

Hankintayksikön hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on esitetty toisiaan vastaavat kaksi listaa, joista ensimmäinen on kuvannut hankinnan kohteena olevia kiviaineksia ja toinen tarjousten hintavertailun perusteita. Ensimmäisessä listassa on hankinnan kohteen kuvattu sisältävän yhdeksän eri kiviainesta tai näiden raekokoa. Toisessa listassa on tarjousten vertailun kuvattu tapahtuvan kahdeksan eri kiviaineksen tai näiden raekokojen hinnoilla ja toimitusmäärillä. Tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa esitettyjen kahden listan erona on ollut hiekotushiekan puuttuminen toisesta, tarjousten vertailua, kuvaavasta listasta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön ei ole hankintasäännösten mukaan pakollista vertailla hankinnan kaikkien osien hinnoittelua, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa asettaessaan vertailuperusteet. Hankintailmoituksesta ja tarjouspyynnöstä on ilmennyt, että hiekoitushiekan hinta ei ole ollut vertailtavien kiviaineshintojen joukossa. Hankintayksikkö on voinut pyytää hiekoitushiekan toimitushinnan esittämistä sopimuskaudelle, vaikka se ei olekaan käyttänyt hiekoitushiekan hintaa vertaillessaan tarjousten taloudellista edullisuutta. Hankintayksikkö ei ole toiminut valittajan esittämällä tavalla asettamansa vertailuperusteen vastaisesti jättäessään hiekoitushiekan hinnan huomioimatta tarjousvertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuljetusliike V Alasuutari Oy:n ja Maanrakennus Alasuutari Oy:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Muhoksen kunnan oikeudenkäyntikulut 3.782 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuljetusliike V Alasuutari Oy:n ja Maanrakennus Alasuutari Oy:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Kuljetuspolar Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.530 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 20.4.2018 taltionumero 1888.

 
Julkaistu 9.12.2017  Päivitetty 23.4.2018