MAO:743/17

Paimion kaupunki - asfalttipäällystystöitä koskeva rakennusurakka

hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - soveltuvuusehdot

Diaarinumero: 2017/134
Antopäivä: 4.12.2017

ASIAN TAUSTA

Paimion kaupunki on ilmoittanut 2.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta asfalttipäällystystöitä koskevasta rakennusurakasta.

Paimion kaupungin tekninen lautakunta on 23.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 17 valinnut Finaco Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvon on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 520.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

NCC Industry Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on todettu, että tilaaja on velvollinen hylkäämään annettu tarjous, mikäli sen mukana ei toimiteta pyydettyjä asiakirjoja tai asiakirjat osoittavat, ettei urakoitsija joltain osin täytä annettuja vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tiedot käytettävästä jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta ja Uraremix-kalustostaan.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu, että jyrsintäkalusto, sekoitusjyrsintäkalusto ja Uraremix-kalusto toteutetaan alihankintana NCC Industry Oy:ltä tai Lemminkäinen Infra Oy:ltä, joilla molemmilla on tarvittava määrä urakkaan vaadittua kalustoa. Voittanut tarjoaja ei ole siten väittänyt, että sillä itsellään olisi riittävää tai sopivaa kalustoa asfalttitöiden suorittamiseen tai että sillä olisi edes mitään alihankinta- tai vastaavaa sitoumusta kyseisen kaluston käytöstä kahdelta mainitulta yritykseltä.

Voittaneen tarjoajan ja NCC Industry Oy:n välillä ei ole mitään sitoumusta kyseisen kaluston käytöstä, eikä NCC Industry Oy ole myöskään antanut mitään sitoumusta tai tarjousta sen käytettävyydestä. Voittanut tarjoaja on siten antanut hankintayksikölle paikkaansa pitämätöntä tietoa kalustoonsa liittyen. Hankintayksikön olisi tullut tarkastaa voittaneen tarjoajan antamien tietojen paikkansapitävyys ennen hankintapäätöksen tekemistä ja tullut sulkea se tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymistä on arvioitava tarjouksen antamishetken perusteella.

Vastine

Vaatimukset

Paimion kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.351,35 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjoajalla ei tarvitse olla käytössään hankintasopimuksen edellyttämiä resursseja tarjoushetkellä, vaan vasta silloin, kun sopimuksen mukainen toiminta käynnistyy. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta eikä myöskään oikeutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut myöskään muodollisesti tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu kaluston osalta minkäänlaisia konkreettisia vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on esitetty kaluston osalta ainoastaan vaatimus siitä, että urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tiedot käytettävästä jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta ja Uraremix-kalustostaan. Tarjouspyynnön kalustoa koskeva asiakirjavaatimus on hyvin väljä, eikä siinä millään tavalla yksilöidä, mitä tietoja selvityksestä tulisi käydä ilmi. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että se tulee hankkimaan kyseisen kaluston alihankkijoilta. Näin ollen sen tarjous on täyttänyt muodollisesti myös tämän tarjouspyynnön vaatimuksen.

Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen sisältöä. Tarjous sitoo antajaansa, ja voittanut tarjoaja on viime kädessä vahingonkorvausvastuun uhalla velvollinen pitäytymään tarjouksessaan.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Finaco Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.736 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Finaco Oy:n tarjous on tehty tarjouskaavakkeella ja se on ollut tarjouspyynnön mukainen. Yhtiö on liittänyt tarjoukseensa pyydetyt todistukset ja selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt lisäselvityksiä yhtiön tarjouksesta. Hankintayksikkö on menetellyt tarjousten käsittelyssä asianmukaisesti, eikä perustetta Finaco Oy:n tarjouksen sulkemiseksi tarjouskilpailun ulkopuolelle ole ollut olemassa.

Sitova sopimus NCC Industry Oy:n ja Finaco Oy:n välille on syntynyt, kun NCC Industry Oy:n asfalttimassoja koskevaan kirjalliseen tarjoukseen ja asfalttityömailla tarvittavaa kalustoa koskevaan suulliseen tarjoukseen on annettu Finaco Oy:n hyväksyvä vastaus. Mikäli NCC Industry Oy vetäytyy osapuolten välisestä sopimuksesta, Finaco Oy käyttää asfalttipäällystystöissä omia ja muiden aliurakoitsijoiden kalustoa, jotka se oli alustavasti varannut muita työkohteitaan varten päällystyskaudeksi 2017.

Vastaselitys

NCC Industry Oy on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole antanut kalustostaan minkäänlaisia tietoja. Vaikka tarjouspyynnön kalustoa koskevien tietojen toimittamista koskeva vaatimus on ollut hyvin väljä, sitä ei voida perustellusti tulkita siten, että urakoitsijan ei ole tarvinnut esittää mitään tietoja kalustosta.

NCC Industry Oy:n Finaco Oy:lle antamaan tarjoukseen eräistä asfalttimassalaaduista ei ole sisältynyt mitään kalustoa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämien väitteiden perusteella kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena siitä syystä, että tarjouksessa ei olisi esitetty tarjouspyynnössä vaadittuja tietoja urakassa käytettävästä kalustosta. Asiassa on lisäksi kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut hylätä voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana sen vuoksi, että voittaneella tarjoajalla ei ole tosiasiallisesti ollut tarjouksensa jättämisen hetkellä oikeutta hyödyntää tarjouksessa nimettyjen alihankkijoiden voimavaroja.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pykälän mukaan kuitenkin pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouspyyntö ja voittaneen tarjoajan tarjous

Tarjouspyynnössä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tilaaja on velvollinen hylkäämään annettu tarjous, mikäli sen mukana ei toimiteta pyydettyjä asiakirjoja tai asiakirjat osoittavat, ettei urakoitsija joiltain osin täytä annettuja vaatimuksia. Rakennuttajalla on myös oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsijan alihankkija, joka ei ole toimittanut pyydettyjä selvityksiä."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen työselosteen ja urakkaohjelman "Vuosien 2017-2018 päällystystyöt" kohdassa "Tiedot koneasemasta ja käytettävästä kalustosta" on todettu seuraavaa:

"Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tiedot koneasemastaan(…)Lisäksi urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tiedot käytettävästä jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta ja Uraremix-kalustostaan."

Työselosteen ja urakkaohjelman kohdassa "Tarjouksen sisältö" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ilman pyydettyjä ja hyväksyttäviä selvityksiä ja todistuksia toimitettua tarjousta ei voida ottaa huomioon."

Tarjouspyynnön liitteessä olleessa turvallisuusasiakirjassa "Päällysteurakka 2017-2018" on todettu kohdassa 4.4. "Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet" muun ohella seuraavaa:

"Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa."

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleessa asfaltin levityksen laatusuunnitelmassa on todettu kohdassa "Tiedot koneasemasta ja käytettävästä kalustosta" muun ohella seuraavaa:

"Jyrsintäkalusto, sekoitusjyrsintäkalusto ja Uraremix-kalusto alihankintana NCC Industry Oy / Lemminkäinen Infra Oy, joilla molemmilla tarvittava määrä urakkaan vaadittua kalustoa."

Asian arviointi

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että urakoitsija liittää tarjoukseensa tiedot urakassa käytettävästä jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta ja Uraremix-kalustostaan. Voittanut tarjoaja on vedonnut tarjouksissaan kahteen alihankkijaansa, joilla se on esittänyt olevan tarvittava määrä urakkaan vaadittua kalustoa.

Asiassa on hankintalain 104 §:n 2 momentti ja 105 §:n 1 momentti huomioon ottaen arvioitava, voidaanko voittaneen tarjoajan tarjouksessa ollutta viittausta alihankkijoihin ja mainintaa siitä, että näillä alihankkijoilla on tarvittava määrä vaadittua kalustoa, pitää siten tarjouspyynnön vastaisena, että hankintayksikön voidaan katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole esitetty, minkä soveltuvuutta koskevan vaatimuksen täyttymisen arvioimiseksi tiedot jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta ja Uraremix-kalustosta vaaditaan. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei myöskään käy ilmi, millaisia tietoja kalustosta on vaadittu ja minkälaisia selvityksistä ilmeneviä kaluston laajuutta tai ominaisuuksia koskevia tietoja on ylipäänsä pidetty hankintamenettelyssä merkityksellisinä. Vaikka tarjouspyynnön liitteenä olleessa turvallisuusasiakirjassa on sinänsä edellytetty, että työvälineiden ja koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset, on työturvallisuusasiakirjassa lisäksi todettu, että se on laadittu rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten ja että sen tarkoituksena on ollut antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Mainittuja turvallisuusasiakirjan vaatimuksia ei voida näin ollen pitää sellaisina, että tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadituilla kalustotiedoilla olisi ollut tarkoitus selvittää kyseisten, vasta sopimuskauteen ajoittuvien vaatimusten täyttyminen.

Kun tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole muutoinkaan asetettu vaatimuksia, joiden täyttymisen arvioimisessa selvitykset jyrsintäkalustosta, sekoitusjyrsintäkalustosta tai Uraremix-kalustosta olisivat ilmenneet olleen merkityksellisiä, tarjouspyynnön jyrsijäkaluston tietojen antamista koskevan vaatimuksen ei voida katsoa edellyttäneen niiden yksilöityä kuvaamista tarjouksessa. Kun otetaan lisäksi huomioon, että markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalla lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, ei voittaneen tarjoajan tarjousta, jossa on sitouduttu urakan toteuttamiseen siinä tarvittavilla jyrsijäresursseilla, voida pitää valittajan esittämin tavoin siten tarjouspyynnön vastaisena, että hankintayksiköllä olisi ollut velvollisuus hylätä se.

Markkinaoikeus toteaa alihankkijoiden voimavarojen tosiasiallista hyödyntämisoikeutta koskien vielä seuraavan.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatulla tavalla tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittää, että tarjouksessa on sitouduttu tarjouspyynnössä edellytettyjen palvelujen tuottamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä, ja hankintayksiköllä on vastaavasti lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikön olisi tullut hankintapäätöstä tehdessään epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämien tietojen oikeellisuutta. Hankintayksiköllä ei näin ollen ole ollut tälläkään perusteella velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Nyt kyseessä oleva oikeudenkäynti koskee Paimion kaupungin asfalttipäällystystöitä koskevaa julkista hankintaa, jonka ei ole katsottava liittyvän kaupungin liiketoiminnan harjoittamiseen. Näin ollen Paimion kaupungilla ei arvonlisäverolain 102 §:ssä säädetty huomioon ottaen ole oikeutta vähentää tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattaviksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Finaco Oy on liiketoiminnastaan arvonlisäverollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattaviksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa NCC Industry Oy:n korvaamaan Paimion kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.351,35 eurolla ja Finaco Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.400 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.12.2017  Päivitetty 20.12.2017