MAO:734/17

Liikennevirasto - rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä RAMI

julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousvertailu

Diaarinumero: 2016/412
Antopäivä: 30.11.2017

ASIAN TAUSTA

Liikennevirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.1.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmän RAMI hankinnasta ajalle 1.7.2016–31.12.2028. Liikennevirasto on kahden neuvottelukierroksen jälkeen 2.5.2016 toimittanut tarjoajille tarjouspyynnön, jota on täydennetty 12.5.2016 päivätyllä lisäkirjeellä.

Liikennevirasto on 14.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Almaviva S.p.A:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3.000.000–10.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Funkwerk Sysytems GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 21.442,07 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohteena on ollut järjestelmä, tarvittavat palvelut ja laitteistot, matkustajainformaation tuottamiseen ja hallintaan maan laajuisesti. Järjestelmän on ollut tarkoitus kattaa noin 200 asemaa, joista noin 140 on varustettu näyttö- ja kuulutuslaittein ja noin 60 pelkästään kuulutuslaittein. Asemien lisäksi järjestelmään on ollut tarkoitus kuulua noin 50 paikkaa, joissa esitetään matkustajainformaatiota. Näyttölaitteita järjestelmässä on ollut tarkoitus olla noin 1.035 kappaletta. Järjestelmän on ollut tarkoitus toimia automaattisesti normaalitilanteissa ja hyödyntää Liikenneviraston nykyisissä järjestelmissä olevia tietoja, kuten aikataulut, junakokoonpanot sekä reaaliset kulkutiedot liikenteenohjausjärjestelmistä ja GPS-laitteista.

Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, koska sen mukaan laatuvertailussa on otettu huomioon avainhenkilöiden kokemus. Kokemusta koskenut pisteytystapa on lisäksi ollut mielivaltainen. Asiallisia syitä ei ole ollut muun ohella sille, miksi 48 kuukauden kokemuksesta on saanut kaksi kertaa enemmän pisteitä kuin 47 kuukauden kokemuksesta.

Tarjouspyynnössä ei myöskään ole annettu selkeitä ja tyhjentäviä kriteerejä ratkaisukuvauksen arvioinnille siten, että tarjoajat olisivat voineet ennalta tietää, millä perusteilla tarjouksia tullaan arvioimaan. Selkeät kriteerit on ilmoitettu vain esimerkkeinä. Muun ohella ilmaisulla "arvostamme erityisesti seuraavien tavoitteiden täyttymistä" hankintayksikkö on varannut itselleen mahdollisuuden soveltaa muitakin, ennalta määrittelemättömiä kriteerejä.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä myös siltä osin kuin eri pisteluvuille ennakolta ilmoitettu ero kriteereissä on koostunut mielivaltaiset ratkaisut mahdollistavista sanapareista. Objektiivisesti ei ole voitu selvittää, mikä ero on ilmaisuilla "selkeästi ja oikein" ja "erinomaisen selkeästi ja oikein" tai ilmaisuilla "toimiva" ja "erittäin selkeä ja toimiva".

Lisäksi hankintapäätös on ollut hankintasäännösten vastainen, koska hankintayksikkö ei ole suorittanut laatuvertailua itse määrittelemiensä vertailuperusteiden mukaan. Voittanut tarjoaja on toimittanut avainhenkilöitä koskeneen liitteen virheellisesti täytettynä, koska taulukkoon täytetyt luvut eivät ole sopineet yhteen niiden tietojen kanssa, jotka ovat ilmenneet taulukkoon linkitetyistä ansioluetteloista.

Avainhenkilöliitteen kohdassa 1.1.3 voittanut tarjoaja on ilmoittanut "Project Manager" -tehtävään ehdotetun henkilön kokemukseksi 60 kuukautta neljästä projektista. Yhdessä näistä projekteista (P1) ehdotettu henkilö ei kuitenkaan ole toiminut projektipäällikkönä vaan tämä on tehnyt projektipäällikön assistentin tehtäviä "PMO Project Management Officer" nimikkeellä. Yhdessä ilmoitetuista projekteista (P6) henkilö on puolestaan toiminut "Project Manager" nimikkeellä mutta tehtävän kuvauksesta on ilmennyt, että henkilö on tehnyt vain avustavia tehtäviä. Kyseisiä projekteja ei olisi saanut ottaa huomioon ehdotetun henkilön kokemukseksi. Voittaneen tarjoajan olisi siten tullut saada ehdotetun projektipäällikön kokemuksen osalta kaksi raakapistettä hankintayksikön hyväksymän neljän pisteen sijasta.

Avainhenkilöliitteen kohdassa 1.1.4 voittanut tarjoaja on ilmoittanut "Project Manager" -tehtävään ehdotetun henkilön kokemukseksi 104 kuukautta kolmesta projektista. Yhdessä näistä projekteista (P1) ehdotettu henkilö ei ole toiminut projektipäällikkönä vaan avustavissa tehtävissä "PMO Project Management Officer" -nimikkeellä. Kahdessa muussa projektissa (P7 ja P8) ei puolestaan ole ollut kysymys hankkeista, joiden kohteena on ollut matkustajainformaatiojärjestelmä. Näitä projekteja ei olisi saanut ottaa huomioon kokemuspisteitä annettaessa, vaan voittaneen tarjoajan olisi tullut saada tältä osin nolla pistettä hankintayksikön hyväksymän kuuden raakapisteen sijasta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta rautatieliikenteen asiantuntijaa koskevat tiedot on laskettu kauttaaltaan väärin. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut ehdottamansa henkilön kokemukseksi kuukausimäärän, joka ei ole vastannut henkilön CV:stä ilmenevää kokemusta. Tämän seurauksena voittanut tarjoaja on saanut rautatieliikenteen asiantuntijan kokemuksesta 34 pistettä, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut 30. Projektipäällikön ja rautatieliikenteen asiantuntijan kokemuksesta voittanut tarjoaja on saanut kaiken kaikkiaan 10 raakapistettä liikaa kohdassa "avainhenkilöt".

Lisäksi hankintayksikkö on pisteyttänyt ratkaisukuvauksen virheellisesti. Voittanut tarjoaja on saanut vertailukriteeristä 1 kahdeksan pistettä, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut viisi. Valittaja on saanut kyseisen kriteerin osalta saman pistemäärän kuin voittanut tarjoaja, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut täydet 10 pistettä. Hankintayksikkö on virheellisesi antanut valittajalle vain kahdeksan pistettä perustellen tätä sillä, että "ehdotettu VPN ratkaisu ei kuvauksen perusteella sovellu käyttäjän tarpeisiin käytettävyytensä puolesta." Kyseinen VPN-toteamus ei kuitenkaan ole millään tavalla liittynyt tarjouspyynnössä määriteltyyn kriteeriin 1. Lisäksi valittaja on ratkaisukuvauksessaan vain suositellut VPN-yhteyttä turvallisuussyistä. Valittajan kuvauksesta on selvästi käynyt ilmi, että toiminnallisuus on voitu hyvin toteuttaa myös ilman tätä lisäturvaa.

Hankintayksikkö on pisteyttänyt virheellisesti myös ratkaisukuvauksen vertailukriteerit 2 ja 3. Voittanut tarjoaja on saanut vertailukriteerien 2 ja 3 osalta kahdeksan pistettä, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut kolme. Valittaja on saanut vertailukriteerin 3 osalta virheellisesti vain kahdeksan pistettä, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut täydet 10 pistettä. Valittajan ratkaisukuvausta koskenut kriittinen ilmaus "käyttöliittymän mukautettavuus käyttäjätasolla ei ilmene kuvauksista, eikä sinällään täydellisesti tue käyttäjätason tarpeita" on koskenut vain tarjouspyynnössä ollutta vapaaehtoista vaatimusta. Tällaista koskenut kritiikki ei olisi saanut johtaa siihen, että valittaja ei ole saanut vertailukriteerin 3 osalta täysiä pisteitä.

Lisäksi hankintayksikkö on pisteyttänyt laadunvarmistussuunnitelman virheellisesti. Valittaja on saanut tältä osin kustakin kolmesta arviointikohdasta vain kahdeksan pistettä maksimipistemäärän ollessa 10, mutta hankintapäätöksestä ei ilmene, millä perusteella valittaja ei ole saanut täysiä pisteitä. Arvioinnin kohteena olleen kohdan 1 ja 3 osalta hankintapäätöksestä ilmennyt kritiikki valittajan tarjouksessa on kohdistunut ainoastaan kuvauksen laajuuteen. Kohdan 2 arvioinnissa ei ole ollut yhtään negatiiviseksi tulkittavaa elementtiä. Hankintayksikön arviointia ei voida tulkita muutoin kuin siten, että hankintayksiköllä ei ole ollut valittajan tarjouksen sisällön osalta mitään huomautettavaa. Valittajan olisi siten tullut saada kustakin kohdasta 10 pistettä.

Muun ohella edellä todetuin perustein hankintayksikkö on virheellisesti päättänyt hankkia järjestelmän voittaneelta tarjoajalta, vaikka objektiivisesti arvioituna valittaja on antanut ylivoimaisesti parhaan tarjouksen.

Vastine

Vaatimukset

Liikennevirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen kokonaisuudessaan. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.717 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinta on koostunut ohjelmiston ja laitteiston lisäksi järjestelmän mukauttamisesta tilaajan tarpeisiin, käyttöönottoprojektista ja ylläpidosta. Käyttöönottoprojekti on aikakriittinen ja näin ollen hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa avainroolien, projektipäällikön ja rautatieliikenteen asiantuntijan, osaaminen ja kokemus on ollut oleellinen osa hankinnan laatua. Projektipäällikön ammatillinen osaaminen on keskeinen tekijä laajassa ja monimutkaisessa käyttöönottoprojektissa. Lisäksi projektin sovittaminen rautatieliikenteen operatiiviseen toimintaan vaatii vahvaa substanssiosaamista. Avainhenkilöiden kokemuksen huomioon ottaminen tarjousten laadullisessa vertailussa on ollut perusteltua. Avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen tuovat hankintayksikölle lisäarvoa.

Neuvottelumenettelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien kelpoisuuden arvioinnissa ja ehdokkaiden valinnassa on käytetty hankintailmoituksen mukaisesti ehdokasyritysten referenssejä matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamisesta. Tarjousten vertailussa on puolestaan vertailukriteerinä käytetty tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti hankkeen avainhenkilöiden osaamista vastaavista tai vastaavanlaisista projekteista. Yritysten soveltuvuuden arvioinnissa käytetyt yrityskohtaiset referenssit ja tarjousten vertailussa käytetyt nimettyjen avainhenkilöiden referenssit on erotettu selvästi toisistaan.

Avainhenkilöiden osaamisen pisteytys on ilmoitettu tarjouspyynnössä selkeästi ja yksiselitteisesti ja se on ollut hankintasäännösten ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen. Ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistuksen vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnössä niin yksityiskohtaisesti ja selvästi, että niiden perusteella alalla ammattimaisesti toimivat yritykset ovat voineet antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Vertailuperusteet eivät ole antaneet hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tai mielivaltaa tarjousvertailun toteuttamisessa. Sanaa "erityisesti" on käytetty ainoastaan korostamaan asioiden painotusta, ei esimerkinomaisuutta.

Tarjouksia on verrattu ainoastaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja vertailuperusteita käyttäen. Hankintapäätöksen sanallisista perusteluista on ilmennyt, mihin piste-erot ovat perustuneet. Sekä vertailuperusteiden laatimisessa että tarjousten arvioinnissa hankintayksikkö on käyttänyt oman asiantuntemuksensa tukena puolueettomia rautatieliikenteen ja ohjelmistotekniikan asiantuntijoita varmistaakseen tarjoajien yhdenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun.

Voittaneen tarjoajan projektissa P1 "PMO Officer" on ollut rinnastettavissa hankejohtajan rooliin. Tällainen rooli on projektien hallinnan osaamista ja projektipäällikön roolia vaativampi. Hankintayksikkö ei ole nähnyt syytä kyseenalaistaa rinnastusta projektipäällikön rooliin. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevä kuvaus projektin P2 osalta ei ole tukenut sitä, että voittaneen tarjoajan ehdottama henkilö olisi tehnyt pelkästään avustavia tehtäviä. Kuvauksista projektien P7 ja P8 osalta on tullut selkeästi ilmi, että ehdotetun henkilön kokemus on liittynyt matkustajainformaatiojärjestelmäprojekteihin.

Rautatieliikenteen asiantuntijan pisteet on laskettu tarjouspyynnön mukaisesti oikein. Tarjouspyynnön liitteessä 6 "RAMI Competences" on ilmoitettu, että kokemuskuukaudeksi lasketaan kalenterikuukausi, jonka aikana avainhenkilö on työskennellyt projektissa vähintään viisi päivää. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteet avainhenkilöiden pätevyydestä ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Ratkaisukuvauksen vertailussa on käytetty ainoastaan tarjouspyynnössä asetettuja perusteita ja päätöksen perustelut on ilmoitettu sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle on käynyt ilmi oman tarjouksensa sijoittuminen suhteessa muihin tarjouksiin.

VPN-ratkaisu on liittynyt ratkaisukuvauksen vertailukriteerissä 1 tarkoitettuun mukautettavuuteen. Valittajan tarjouksen pistemäärään on vaikuttanut se, että kuvaus ei osoittanut toteutuksen vastaavan erinomaisesti tarjouspyynnön teknisessä liitteessä "Rami Specification" ja sen alaliitteissä kuvattuja tilaajan tarpeita ja soveltuvuutta arkkitehtuuriin. Valittajan VPN-ratkaisun todettiin olevan soveltumaton tilaajan arkkitehtuuriin. Näin ollen valittajan ratkaisukuvaus tuki tilaajan tarpeita hyvin, mutta ei erinomaisesti. Vertailukriteerin 1 osalta valittajalle annettu pistemäärä on ollut oikea.

Ratkaisukuvauksen vertailukriteerin 2 osalta voittaneelle tarjoajalle ja valittajalle on annettu pisteet oikein. Voittaneella tarjoajalla olisi ollut mahdollisuus 10 pisteeseen.

Myös ratkaisukuvauksen vertailukriteerin 3 osalta voittaneelle tarjoajalle ja valittajalle on annettu pisteet oikein. On totta, että sanallinen perustelu "käyttöliittymän mukautettavuus käyttäjätasolla ei ilmene kuvauksista, eikä sinällään täydellisesti tue käyttäjätason tarpeita" ei ole liittynyt vertailukriteeriin 3 vaan vertailukriteeriin 1. Hankintapäätöksen perusteluissa kyseinen sanallinen perustelu on päätynyt väärän kriteerin sanallisten perustelujen yhteyteen. Tämä virhe ei kuitenkaan ole vaikuttanut valittajan vertailukriteereistä 3 saamiin pisteisiin. Vertailukriteerin 3 osalta valittajan ratkaisukuvauksen arviointi on perustunut ainoastaan tarjouspyynnössä esitettyihin kriteereihin.

Laadunvarmistussuunnitelman arvioinnissa valittajan tarjousta koskenut kritiikki on koskenut nimenomaan laadunhallintasuunnitelman sisältöä tarjouspyynnössä esitetyn vertailuperusteen mukaisesti, ei suunnitelman tekstin muotoa tai laajuutta. Laadunvarmistussuunnitelman pisteytys on tehty oikein ja tarjouspyynnön mukaisesti.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Almaviva S.p.A. on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta on ollut keskeistä, että toteuttaja on ammattitaitoinen ja sillä on kokemusta vastaavien hankintojen toteuttamisesta. Tarjousten vertailuperusteet on tuotu esille aikaisessa vaiheessa neuvottelumenettelyä ja vertailuperusteet on määritelty selkeästi tarjouspyynnössä. Avainhenkilöiden kokemus tuo lisäarvoa hankkeelle ja pisteytystapa on kuvannut hyvin tätä lisäarvoa. Vertailu on laadittu ja perusteltu huolellisesti. Tarjouspyynnössä on selkeästi määritelty vaatimukset ratkaisukuvaukselle ja laadunvarmistussuunnitelmalle ja tarjoajilla on ollut hyvät lähtökohdat laatia dokumentit.

Voittaneen tarjoajan projektipäällikkö on toiminut projektissa P1 hankejohtajana, joka on johtanut erittäin mittavaa projektia ja koordinoinut alaprojektien projektipäälliköiden työtä. Tämä työ on voitu rinnastaa vaativaan projektipäällikön työhön. Kysymys on ollut erisuuruisten hankkeiden vastuuhenkilöiden nimikkeistä. Projekteissa P7 ja P8 on ollut kysymys matkustajainformaatiojärjestelmäprojekteista. Rautatieliikenteen avainhenkilön kokemuksen laskentaperusteet on esitetty selkeästi ja yksikäsitteisesti tarjouspyynnössä ja tarjous on arvioitu oikein.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, ettei kokemusta voida käyttää vertailuperusteena muutoin kuin henkilökohtaisia palveluja koskevissa sopimuksissa. Tavara- ja järjestelmätoimituksissa toimituksen laatu määräytyy itse toimituksen laadun mukaan, ei tekijöiden. Avainhenkilöiden kokemus ei tuota hankintayksikölle lisäarvoa ja avainhenkilöiden kokemukseen liittyneet vertailukriteerit ovat olleet mielivaltaisia ja pisteiden laskentatapa on ollut absurdi. Hankintayksikön käyttämä kaava ei ole ollut missään konkreettisessa yhteydessä tavoitteeseen eli avainhenkilöiden kokemuksen ja osaamisen mittaamiseen. Hankepäällikköä ei ole voitu rinnastaa projektipäällikköön. Hankintayksikkö ei myöskään ole saanut olettaa, että asiantuntija on työskennellyt tietyssä projektissa vähintään viitenä päivänä kuukaudessa. Voittaneen tarjoajan tarjouksen CV:ssä annetut tiedot ovat olleet ristiriitaisia ja paikkansa pitämättömiä.

Ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman käyttö vertailuperusteena ja niiden osalta sovellettu asteikko on mahdollistanut mielivallan. Erot eri pisteiden välillä eivät ole voineet perustua objektiiviseen arviointiin, vaan vain subjektiiviseen arviointiin. Jos hankintapäätöksen on hankintayksikön sijasta tehnyt joku viraston ulkopuolinen asiantuntija, hankintapäätös on myös tällä perusteella hankintasäännösten vastainen. Hankintayksikkö on vastineessaan myös muuttanut tulkintojaan ja tarjousvertailussa tekemiään arviointeja päinvastaiseen. Hankintasäännösten mukaan sopimuksentekoperusteita on kuitenkin tulkittava samalla tavoin koko menettelyn ajan.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan lausunut muun ohella, että rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä liittyy keskeisesti Suomen rautatieliikenteen operatiiviseen toimintaan. Järjestelmällä ja sen onnistuneella käyttöönotolla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys liikenneyhteyksien toimivuuden kannalta. Vertailuperusteena on voitu käyttää muun ohella hankinnan toteuttamisesta vastaavan henkilön kokemusta. Rinnasteisuus tarkoittaa samanarvoisena pitämistä. Hankejohtajan rooli ei ole ollut vähempiarvoista kuin projektipäällikön rooli. Valittaja on vastaselityksessään tulkinnut mielivaltaisesti yksittäisiä, asiayhteydestään irrotettuja tarjousvertailun ja vastineen lauseita. Se, että ratkaisukuvauksen vertailukriteerin 3 sanallisiin perusteluihin on kirjattu yksi virke, joka olisi kuulunut kriteerin 1 perusteluihin, ei ole ollut merkittävä virhe. Virhe perustelussa ei ole vaikuttanut itse arviointiin, joka on tehty tarjouspyynnön mukaisesti.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen kuultavan lausunnon johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007; jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 36 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 40 ja 41 §:ssä säädetään sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjousten valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 165) on tuotu esiin, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Sallittua ei ole esimerkiksi käyttää vertailuperusteita, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikön harkintavaltaan voidaan puuttua vain silloin, jos valintaperusteen tai vertailuperusteiden asettamisessa on syyllistytty syrjintään. Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulee pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle.

Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 165 ja 166) on tuotu esiin, ettei tarjouksen vertailuperusteena tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden tai tarjoajien ominaisuuksiin, ja että ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi tulee erottaa tarjousten arvioinnista. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin periaate, että julkista hankintaa koskevan sopimuksen täyttämisen laadukkuus voi riippua ratkaisevasti sitä täyttävien henkilöiden ammatillisista ansioista, jotka muodostuvat heidän ammattikokemuksestaan ja heidän koulutuksestaan (tuomio 26.3.2015, Ambisig, C-601/13, EU:C:2015:204, 31 kohta). Viitatussa Ambisig-ratkaisussa unionin tuomioistuin on katsonut, että immateriaalisia koulutus- ja konsultointipalveluja koskevaa hankintasopimusta tehtäessä hankintaviranomainen voi vahvistaa sopimuksen tekoperusteen, jolla voidaan arvioida sellaisten työryhmien laatua, joita tarjoajat tosiasiallisesti ehdottavat tämän hankintasopimuksen täyttämiseen, ja jossa otetaan huomioon työryhmän kokoonpano sekä sen jäsenten kokemus ja ansioluettelot (35 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että henkilöiden kokemusta ja osaamista koskevia seikkoja ei siis voida yleisesti pitää yksinomaan tarjoajien soveltuvuuteen liittyvinä tekijöinä. Keskeistä on, että tarjouspyynnössä riittävän selvästi yksilöidään, miltä osin tarjoajilta edellytettyjä ominaisuuksia ja pyydettyjä selvityksiä on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa (KHO 23.5.2017 taltionumero 2421).

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Hankintaa koskevan tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut käsittää sisältöosan (kohta A) ja hintaosan (kohta B). Sisältöosan on tarjouspyynnön mukaan tullut koostua pakollisista vähimmäisvaatimuksista (A1) ja arvioitavasta laatuosasta (A2). Arvioitavaa laatuosaa (A2) on tarjouksen rakennetta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa kuvattu seuraavasti:

"A2 Arvioitava laatuosa
- Vapaaehtoiset vaatimukset (liite 4 Rami Requirements)
- Avainhenkilöt (liite 6 RAMI Competences v 0.13)
- Ratkaisukuvaus
- Laadunvarmistussuunnitelma".

Tarjouspyynnön kohdassa "A2 Arvioitava laatuosa" on todettu vapaaehtoisista vaatimuksista seuraavaa (kohta 1):

"Tarjoajan tulee täyttää vapaaehtoisten vaatimusten toteutuminen ja perustelevat selvitykset liitteeseen 4 Rami Requirements. Tarjoaja valitsee vapaaehtoisen vaatimuksen kohdalle "Kyllä/Yes", jos ratkaisu/palvelu täyttää kyseisen vapaaehtoisen vaatimuksen. Tarjoajan tulee valita "Ei/No", mikäli ratkaisu/palvelu ei täytä kyseistä vapaaehtoista vaatimusta. Tarjoajan tulee esittää vaatimuksen kohdalla olevaan selitekenttään, miten kyseinen vaatimus toteutuu tarjoajan ratkaisussa/palvelussa, tai viitata täsmällisesti muuhun tarjoajan tarjousdokumentaatiossa esitettyyn kohtaan josta vaatimuksen toteutuminen käy ilmi. Selitettä vaatimuksen toteutumisesta ei tarvita, mikäli ominaisuus sisältyy olemassa olevaan tuotteeseen (in the existing product vastattu kyllä/yes).

Tarjous, jossa vapaaehtoisiin vaatimuksiin ei ole vastattu "Kyllä/Yes", tai "Ei/No", tai joista puuttuu "Kyllä/Yes" vastauksen yhteydessä selite tai viittaus vaatimuksen toteutumisesta, voidaan hylätä tarjouspyynnön muotovaatimusten vastaisena. Vastausten vapaaehtoisiin vaatimuksiin tulee noudattaa tarjoajan Ratkaisun kuvauksessa esittämää ratkaisukuvausta, eikä olla ristiriidassa sen kanssa. Vapaaehtoiset vaatimukset vertaillaan tarjouspyynnön kohdan Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys asetettujen kriteerien mukaisesti."

Tarjouspyynnön kohdassa "A2 Arvioitava laatuosa" on todettu avainhenkilöistä seuraavaa (kohta 2):

"Tarjoajan tulee ilmoittaa työhön osallistuvat avainhenkilöt sekä heitä koskeva osaaminen ja kokemus asiantuntijalomakkeella (liite 6 RAMI Competences v 0.13), joka täytetään ja palautetaan tarjouksen mukana. Avainhenkilöitä ovat tarjottava projektipäällikkö, sekä tarjottava rautatieliikenteen asiantuntija. Avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus pisteytetään liitteessä 6 (RAMI Competences v 0.13) esitetyn mukaisesti.

Kaikista tarjotuista henkilöistä toimitetaan tarjouksen mukana CV, joka palautetaan tarjouksen liitteenä. CV:tä käytetään asiantuntijalomakkeessa esitettyjen tietojen varmistamiseen. CV-lomakkeita ei pisteytetä.

CV:t voivat olla vapaamuotoisia, mutta niiden tulee täyttää seuraavat muotovaatimukset:

- Tarjottujen avainhenkilöiden (projektipäällikkö ja rautatieliikenteen asiantuntija) CV:den tulee sisältää kaikki ne projektit, joista tarjoaja on merkinnyt asiantuntijalomakkeeseen (liite 6 RAMI Competences v 0.13)

- Kaikkien tarjottujen henkilöiden CV:den tulee sisältää tarjottujen henkilöiden projektikokemuksen eriteltynä projekteittain siten, että CV:stä käy ilmi

- projektin asiakas
- toimiala
- projektin kuvaus
- tarjotun henkilön roolin kuvaus projektissa
- tarjotun henkilön työmäärä projektissa henkilötyöpäivinä
- projektin kokonaiskesto
- sekä projektin alkamis- ja päättymispäivät.

Projektiin esitettävä henkilö voi olla tarjoajan tai ilmoitetun alihankkijan palveluksessa."

Tarjouspyynnön liitteessä 6 "RAMI Comepetences v 0.13", joka on ollut täytettävä lomake, on todettu lomakkeesta ja henkilöiden pisteytyksestä muun ohella seuraavaa:

"Experience

*Indicate the experience of the candidate in full months. When one has worked for the project at least during five (5) separate calendar days during one calendar month, one can calculate the month in question as an experience month

*The scoring goes as follows: 12–47 months = 2 point, 48 – 95 months = 4 points, 96 or more gives 6 points

*One individual project can give experience to all the criteria it applies to"

Tarjouspyynnön kohdassa "A2 Arvioitava laatuosa" on edelleen kohdassa 3 "Ratkaisukuvaus (max 20 sivua)" todettu, että tarjoajan tulee laatia hankinnan kohdetta koskeva ratkaisukuvaus noudattaen tarjouspyynnössä esitettyä sisällysluetteloa ja että ratkaisukuvaus vertaillaan tarjouspyynnön kohdassa "Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys" asetettujen kriteerien mukaisesti.

Vielä tarjouspyynnön kohdassa "A2 Arvioitava laatuosa" on kohdassa 4 "Laadunvarmistussuunnitelma (max 10 sivua)" todettu, että tarjoajan tulee laatia laadunvarmistussuunnitelma, joka vertaillaan tarjouspyynnön kohdassa "Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys" asetettujen kriteerien mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjousten vertailuperusteet" on todettu, että tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadullisten tekijöiden painoarvo on 60 prosenttia ja vertailuhinnan painoarvo 40 prosenttia. Laadullisten tekijöiden on todettu jakautuvan seuraaviin vertailutekijöihin:

- Vertailutekijä 1: Vapaaehtoiset vaatimukset, 30 %
- Vertailutekijä 2: Avainhenkilöt, 15 %
- Vertailutekijä 3: Ratkaisukuvaus, 40 %
- Vertailutekijä 4: Laadunvarmistussuunnitelma, 15 %.

Tarjouspyynnön kohdan "Laadullisten vertailuperusteiden pisteytys" mukaan vertailutekijä 1 (vapaaehtoiset vaatimukset) arvioidaan liitteen 4 RAMI Requirements mukaisesti. Pisteytyksen osalta kohdassa on lisäksi todettu seuraavaa:

"Vapaaehtoisten vaatimusten osalta lasketaan yhteen kaikki vaatimusluokkien 1 ja 2 kyllä/yes vastaukset liitteen RAMI Requirements -lomakkeesta.

Eniten kyllä/yes vastauksia sisältänyt tarjous saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

(tarjouksen kyllä vastausten määrä / suurin kyllä vastausten määrä) * 10."

Vertailutekijän 2 (avainhenkilöt) osalta tarjouspyynnön samassa kohdassa on todettu, että avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus arvioidaan liitteen 6 RAMI Competences v 0.13 mukaisesti ja että eniten yhteispisteitä saanut tarjoaja saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

"(tarjouksen asiantuntijapisteet / suurin asiantuntijapisteiden määrä) * 10."

Vertailutekijän 3 (ratkaisukuvaus) osalta kohdassa on todettu seuraavaa:

"Ratkaisukuvaus arvioidaan tarjoajan toimittaman ratkaisukuvausdokumentin perusteella. Arvostamme erityisesti seuraavien tavoitteiden täyttymistä:

1. Arkkitehtuuri osoittaa järjestelmän olevan mukautettavissa tilaajan tarpeisiin ja ympäristöön koko elinkaaren ajan. Järjestelmässä on otettu huomioon konfiguroitavuus käyttäjien toimesta, sekä järjestelmän muunneltavuus tulevaisuudessa.
2. Kuvattu ratkaisu tukee matkustajainformaation tuottamista ja julkaisemista junaliikenteen häiriötilanteissa ja miten aikataulutiedottaminen ja häiriötiedotteiden luonti, sekä käsittely on toteutettu ja integroitu.
3. Kuvattu ratkaisu tukee käyttäjien työnkulkua, käyttöliittymä on intuitiivinen ja järjestelmässä on huomioitu käytön sujuvuus myös liikenteen poikkeaminen tiedottamisessa. Järjestelmän käyttöliittymät on integroitu kokonaisuudeksi mukaan lukien kuinka kuulutukset, text-to-speech ja näyttölaitteiden hallinta."

Samassa kohdassa on lisäksi todettu, että kukin edellä todetuista kolmesta kohdasta arvioidaan erikseen tarjouspyynnössä olevan taulukon mukaisesti. Tarjouspyynnöstä ilmenevän taulukon mukaan kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja tarjoaja saa 10 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Tarjoaja on ymmärtänyt erinomaisen selkeästi ja oikein kokonaisuuden. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava erittäin selkeä ja toimiva arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät hyvin ja tarjoaja saa 8 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Tarjoaja on ymmärtänyt hyvin selkeästi ja oikein kokonaisuuden. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava toimiva arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet".

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät tyydyttävästi ja tarjoaja saa 5 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Tarjouksessa on esitetty vain tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät välttävästi ja tarjoaja saa 3 pistettä seuravilla kriteereillä ja perusteilla:

"Kuvauksen kattavuudessa tai selkeydessä on puutteita. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet huonosti tai puutteellisesti."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät huonosti ja tarjoaja saa nolla pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Tarjouksen kuvauksen selkeydessä, kattavuudessa ja konkreettisuudessa on merkittäviä puutteita. Tarjoaja ei ole vastannut tarjouspyynnössä esitettyyn kohtaan, vastaus ei kohdistu esitettyihin kysymyksiin, kohta puuttuu tai kohdasta ei pysty suorittamaan arviointia."

Vielä kohdassa on todettu, että paras kuvaus eli eniten pisteitä saanut saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

"(tarjouksen ratkaisukuvauksen pistemäärä / parhaan kuvauksen pistemäärä) * 10."

Vertailutekijän 4 (laadunvarmistussuunnitelma) osalta tarjouspyynnön kohdassa "Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Arvostamme erityisesti seuraavia laadunvarmistussuunnitelmasta ilmeneviä asioita:

1. Laadunvarmistus on tehty Tilaajan hankkeen tarpeisiin.
2. Laadunvarmistuksen tavoitteet on tunnistettu.
3. Laadunvarmistuksen prosessit tukevat tavoitteita."

Kohdassa on lisäksi todettu, että kukin edellä mainittu asia arvioidaan tarjouspyynnössä olevan taulukon mukaisesti. Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja tarjoaja saa 10 pistettä seuraavilla kriteereillä ja

perusteilla:

"Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinta projektissa on erityisen hyvällä tasolla ja projektin laatua varmistetaan kattavasti myös hankinnan kohteen erityispiirteet ja riskit huomioon ottaen. Käytetyt laadunhallintamenetelmät ovat koeteltuja ja yleisesti käytössä olevia."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät hyvin ja tarjoaja saa 8 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinta projektissa on riittävää ja projektin laadun varmistuksessa otetaan huomioon myös hankinnan kohteen erityispiirteet ja riskit. Käytetyt laadunhallintamenetelmät on kuvattu hyvin."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät tyydyttävästi ja tarjoaja saa 5 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla.

"Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinnassa on jonkin verran puutteita tai laadunhallinta on yleisemmällä tasolla eikä ulotu konkreettiseen projektin työn laadunhallintaan, ja/tai kuvauksesta ei luotettavasti selviä millaisia laadunhallintamenetelmiä hankinnan kohteen yhteydessä tullaan käyttämään."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät välttävästi ja tarjoaja saa 3 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Suunnitelman perusteella laadunhallinnassa on kuvauksen perusteella vakavia puutteita."

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät huonosti ja tarjoaja saa nolla pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

"Suunnitelma on olennaisella tavalla puutteellinen siten, ettei laadunhallintaa pystytä sen perusteella arvioimaan."

Kohdassa on edelleen todettu, että paras kuvaus eli eniten pisteitä saanut saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

"(tarjouksen laadunvarmistussuunnitelman pistemäärä / parhaan kuvauksen pistemäärä) * 10."

Vielä kohdassa on todettu, että lopuksi vertailutekijöiden 1–4 pisteet lasketaan yhteen painotettuina ja että eniten laatupisteitä saanut tarjous on laadullisesti paras.

Hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen mukaan tarjouskilpailun on voittanut Almaviva S.p.A, jonka yhteispistemäärä on ollut 9,7. Hintapisteitä voittaneen tarjoajan tarjous on saanut 10 ja laatupisteitä 9,58. Valittajan tarjouksen yhteispistemäärä on hankintapäätöksen mukaan ollut 9,5. Laatupisteitä valittaja on saanut 9,79 ja hintapisteitä 9,01.

Hankintapäätöksen mukaan sekä voittanut tarjoaja että valittaja ovat saaneet laatupisteiden kohdasta 1 (vapaaehtoiset vaatimukset) täydet kymmenen pistettä. Valittaja on saanut kohdasta 2 (avainhenkilöt) 10 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjouksen pistemäärä on sanotusta kohdasta ollut 9,23.

Ratkaisukuvausta koskevasta kohdasta 3 valittajan tarjous on saanut täydet 10 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjouksen pistemäärä on ollut 9,23. Ratkaisukuvauksen arvioinnin kohteena olleiden alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta seuraavat:

"Almaviva

Kohta 1: Arkkitehtuuri on kuvattu kokonaisuutena hyvin, kuvauksessa on pieniä epäselvyyksiä, kuten miten layeroidulla rakenteella saadaan aikaan yhtenäinen käyttöliittymä. Käyttäjän näkökulma on huomioitu hyvin. Arkkitehtuuri vastaa hyvin tilaajan vaatimuksia, järjestelmä pystytään hyvin mukauttamaan tilaajan ympäristöön, mutta kuvauksen perusteella ratkaisu todennäköisesti rajoittaa muunneltavuutta. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Kuvaus on suppea mutta sisältää tilaajan näkökulmasta oleellisimmat asiat. Häiriötilanteiden käsittely täyttää tilaajan vaatimukset. Esitetyssä häiriötilanteen kaaviossa toiminta perustuu pitkälti ennalta määriteltyihin skenaarioihin ja toiminta ilman skenaariota on kuvattu epäselvästi, eikä sitä osaa pystytä arvioimaan. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Integroituminen kokonaisuudeksi on kuvattu kohtalaisesti. Kuvauksesta ei täysin käy selville, kuinka kokonaisuus integroituu käyttäjän näkökulmasta. Kokonaisuus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksia, käyttöliittymä on toteutettu moderneilla teknologioilla ja mahdollistaa mukauttamisen työnkulkuihin. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena kuvaus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 24 pistettä."

Valittajan tarjousta koskeneet ratkaisukuvauksen alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet puolestaan seuraavat:

"Funkwerk

Kohta 1: Arkkitehtuuri tukee tilaajan tarpeita hyvin koko elinkaaren ajan. Kuvaus on selkeä ja kattava, vaaditut asiat käydään läpi riittävällä tarkkuudella ja kuvauksesta käy ilmi kaikki vaaditut kohdat. Ehdotettu VPN ratkaisu ei kuvauksen perusteella sovellu käyttäjän tarpeisiin käytettävyytensä puolesta. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Häiriötilannetta tuetaan erinomaisesti. Kokonaisuudessaan kuvaus on tehty erinomaisesti ja kuvaa syvällistä tuntemusta tilaajan toiminnasta, prosesseista ja kyvykkyydestä häiriötilanteiden toiminnassa. Kokonaisuus tukee matkustajainformaation tuottamista häiriötilanteissa erinomaisesti. Kohdan pistemäärä: 10.

Kohta 3: Järjestelmä tukee työnkulkua hyvin. Käyttöliittymä ja työnkulku on erityisen selkeästi kuvattu ja tukee toimintaa. Käyttöliittymän mukautettavuus käyttäjätasolla ei ilmene kuvauksista, eikä sinällään täydellisesti tue käyttäjätason tarpeita. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena kuvaus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 26 pistettä."

Laadunvarmistussuunnitemaa koskevasta kohdasta 4 valittajan tarjous on saanut 8,57 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjous on saanut täydet 10 pistettä. Suunnitelman osalta arvioinnin kohteena olleiden alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta seuraavat:

"Almaviva

Kohta 1: Laadunvarmistus on selkeästi kuvattu ja kuvauksen perusteella sovitettu erinomaisesti tilaajan tarpeisiin. Erityispiirteet kuten monitoimittajaympäristö on huomioitu erinomaisesti. Kohdan pistemäärä: 10.

Kohta 2: Tavoitteet on tunnistettu hyvin. Kohdassa viitataan yleiseen käytössä olevaan malliin ja sitä on hyödynnetty tavoitteiden tunnistamisessa. Riskejä ja niiden hallintaa olisi pitänyt käsitellä tarkemmin. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Organisaation laadunhallintaa tukeva roolitus ja selkeästi kuvatut laadunhallinnan prosessit tukevat tavoitteita erinomaisesti. Kuvauksesta pystyy toteamaan erinomaisesti toteutetut laadunhallintamenetelmät. Kohdan pistemäärä: 10.

Kokonaisuutena suunnitelma vastaa erinomaisesti tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 28 pistettä."

Valittajan tarjousta koskeneet laadunvarmistussuunnitelman alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet puolestaan seuraavat:

"Funkwerk

Kohta 1: Tilaajan tarpeet ja erityispiirteet huomioitu hyvin. Tarpeet kuvattu suppeasti, mutta ymmärtäen tilaajan erityispiirteet. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Tavoitteet tunnistettu kokonaisuudessaan hyvin. Vaiheittainen mittarointi hyvä ratkaisu, tavoitteet tunnistettu perustasolla. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Prosessit tukevat tavoitteita hyvin. Kuvaus on osittain rajoittunut, mutta siitä käy selvästi ilmi laadunhallinnan toteuttaminen. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena suunnitelma vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 24 pistettä."

Asian arviointi

Asiassa on arvioitavana ensinnäkin se, onko tarjouspyyntö ollut hankintasäännösten vastainen sen vuoksi, että laadun vertailuperusteena on käytetty myös avainhenkilöiden kokemusta. Lisäksi arvioitavana on, onko tarjouspyyntö muutoin ollut hankintasäännösten vastainen.

Markkinaoikeus toteaa näiltä osin, että hankinnan kohteena on ollut varsin mittava tietojärjestelmäprojekti. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (tuomio 26.3.2015, C-601/13, Ambisig, EU:C:2015:204) ilmenevä periaate, jonka mukaan hankkeeseen ehdotettujen henkilöiden ammattitaito ja kokemus voivat liittyä hankinnan kohteeseen ja olla laadullisena tarjouksen vertailuperusteena, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti soveltaessaan vertailuperusteena myös projektipäällikön ja rautatieliikenteen asiantuntijan kokemusta vastaavista projekteista. Käsillä olevassa hankinnassa näitä kriteerejä ei ole sovellettu tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa.

Tarjouspyynnön osalta markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankintayksiköllä on edellä oikeusohjeita kuvaavassa osioissa esitetyn mukaisesti harkintavaltaa vertailuperusteiden asettamisessa. Vertailuperusteet eivät saa olla syrjiviä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Tässä tapauksessa tarjouspyynnöstä on ollut yksiselitteisesti nähtävissä, miten hankkeeseen ehdotettujen avainhenkilöiden kokemus pisteytetään. Pisteytystapa ei ole ollut tarjoajia syrjivä, eikä se ole jättänyt hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailua tehtäessä. Hankintayksikön soveltamaa tapaa pisteyttää avainhenkilöiden kokemus ei siten voida pitää hankintasäännösten vastaisena.

Markkinaoikeus toteaa, että perusteiden asettaminen erilaisten kuvausten ja suunnitelmien sekä ratkaisuvaihtoehtojen vertailemiseksi on aina jossain määrin haastavaa siitä johtuen, ettei laatu monestikaan ole yksiselitteisesti mitattavissa. Tässä tapauksessa hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, mitä ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman on tullut sisältää. Lisäksi tarjouspyynnöstä on ilmennyt, mitä asioita hankintayksikkö sanotun kuvauksen ja suunnitelman osalta arvostaa ja mitä niiden arvioimisessa otetaan huomioon. Tarjouspyynnössä on edellä todetun lisäksi ollut vielä taulukot, joissa on kuvattu, miten ratkaisukuvaus ja laadunvarmistussuunnitelma pisteytetään. Ottaen huomioon mitä tarjouspyynnössä on hankinnan kohteen kuvauksen sekä ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman sisällön osalta todettu, sekä se, mitä pisteytysperusteista on ilmoitettu, markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat ovat tarjouspyynnön perusteella tulleet tietoiseksi siitä, mihin seikkoihin tarjousten vertailu tulee perustumaan. Tarjouspyyntö on näin ollen ollut riittävän selkeä tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia myös ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman osalta. Kun otetaan huomioon kuvauksen ja suunnitelman pisteyttämiselle tarjouspyynnössä esitetyt taulukot, tarjouspyyntö ei ole myöskään antanut hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä esitettyjä vertailuperusteita ei voida pitää myöskään tarjoajia syrjivänä. Edellä todetun perusteella tarjouspyyntöä ja siinä esitettyjä vertailuperusteita ei voida pitää hankintasäännösten vastaisina.

Vertailuperusteiden soveltamisen osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen perusteluissa on tuotu esille se, millä perusteella kullekin tarjoajalle on annettu pisteet ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman eri kohtien osalta. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta, jonka perusteella pisteytystä voitaisiin pitää virheellisesti suoritettuna. Sitä, että hankintayksikkö on kirjannut valittajan ratkaisukuvauksen kohtaan 3 virheellisesti kohtaan 1 liittyneen perustelun, ei voida pitää asiassa siten merkityksellisenä, että tarjousten vertailun voitaisiin katsoa tapahtuneen hankintasäännösten vastaisesti. Sanottua kohtaa koskevista perusteluista ei voida tehdä päätelmää, että valittajan olisi tullut saada kohdasta täydet 10 pistettä.

Lisäksi markkinaoikeus katsoo voittaneen tarjoajan tarjouksessa projektipäälliköksi ehdotetun henkilön ansioluettelosta ilmenevät kuvaukset huomioon ottaen, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on rinnastanut PMO Project Management Officer -nimikkeellä tehdyn työn projektipäällikön tehtäviin ja katsonut henkilön toimineen projektipäällikkönä projektissa P6 sekä katsonut projektien P7 ja P8 olleen sellaisia, jotka on voitu lukea tarjouspyynnössä tarkoitetuksi kokemukseksi. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt aihetta epäillä, että hankintayksikkö olisi pisteyttänyt rautatieliikenteen asiantuntijan kokemuksen virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Funkwerk Systems GmbH:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut 2.717 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Funkwerk Systems GmbH:n korvaamaan Almaviva S.p.A:n oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Pertti Lenkkeri.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 8.12.2017