MAO:728/17

Espoon kaupunki - Tapionkentän jäähdytyskontin rakennusurakka

julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrittäminen

Diaarinumero: 2017/313
Antopäivä: 29.11.2017

ASIAN TAUSTA

Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Tapionkentän jäähdytyskontin rakennusurakasta.

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan johtaja on 4.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 6 valinnut Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 688.835 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.6.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Tekojää Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Voittaneen tarjoaja tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, joten se olisi pitänyt hylätä.

Ensinnäkin tarjouksessa ei ole annettu kaikkia pyydettyjä hintoja, vaikka tarjouspyynnössä on edellytetty, että kaikki "muutostyöhintaluettelon" hinnat on annettava. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut referenssit eivät ole myöskään vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Lisäksi kaikkien voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettujen aliurakoitsijoiden tilaajavastuutietoja ei ole toimitettu. Tilaajavastuupalvelusta saatujen tietojen mukaan yhdellä aliurakoitsijaksi merkityllä yrityksellä on ollut tilaajavastuutiedoissa selvitettävää.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Voittaneessa tarjouksessa on käytetty nollahinnoittelua eräiden muutostöiden kohdalla. Kyseisten muutostöiden odotettavissa oleva merkitys urakan kokonaishinnalle on kuitenkin ollut niin pieni, ettei hankintayksikkö ole katsonut tarpeelliseksi käyttää tarjouspyynnön hylkäämisperusteissa ollutta mahdollisuutta pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä. Voittanut tarjous on kokonaisuutena ollut oikeassa suhteessa todellisiin kustannuksiin, eikä hankintayksiköllä siksi ole ollut syytä hylätä tarjousta muutostyöluetteloon merkittyjen nollahintojen vuoksi.

Voittaneen tarjoajan referenssit ovat vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Sekä tarjonneella yrityksellä että sen vastaavalla työnjohtajalla on ollut tarjouspyynnön mukaiset referenssit.

Voittaneen tarjouksen liitteenä on ollut molempien ilmoitettujen aliurakoitsijoiden tilaajavastuu-raportit.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sillä varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on valittajan vastaselityksen antamiselle varatun määräajan jälkeen ilmoittanut markkinaoikeudelle, että hankintasopimus on allekirjoitettu.

Markkinaoikeus on lähettänyt valittajalle valituksen täydennyspyynnön hyvitysmaksun osalta, ja pyynnön liitteenä on ollut hankintayksikön ilmoitus hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta täydentänyt valituksessa esitettyjä vaatimuksia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty tämän lain, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;

5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;

6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;

7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyt ensisijaiset oikeusturvakeinot eivät siten enää ole käytettävissä. Ainoana seuraamuksena hankintayksikön väitetystä virheellisestä menettelystä saattaisi nyt kysymyksessä olevassa kansallisen kynnysarvon ylittävässä rakennusurakassa tulla kysymykseen hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun hyvitysmaksun määrääminen.

Valittajalle on 7.9.2017 lähetetty valituksen täydennyspyyntö hyvitysmaksun osalta ja pyynnön liitteenä hankintayksikön ilmoitus hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Valittajalta on valituksen täydennyspyynnössä tiedusteltu, vaatiiko se hyvitysmaksua. Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta esittänyt tällaista vaatimusta. Näin ollen mahdollisista hankintamenettelyn virheistä huolimatta markkinaoikeus ei voisi määrätä hankintayksikölle hankintalain 154 §:ssä säädettyä seuraamusta. Tämän vuoksi valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.12.2017  Päivitetty 20.12.2017