MAO:699/17

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ortopedisten jalkineet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/271 ja 2017/272
Antopäivä: 13.11.2017

ASIAN TAUSTA

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.2.2017 ja 11.2.2017 julkaistuilla EU-hankintailmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavista Alueellisen Apuvälinekeskuksen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erityisjalkineiden ja yksilöllisten ortoosien sekä niihin liittyvien palveluiden hankinnoista ajalle 1.8.2017–31.8.2019 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.9.2019–31.8.2021.

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden materiaalipäällikkö on 24.3.2017 tekemillään hankintapäätöksillä nro 46 erikoissairaanhoidon osalta ja nro 45 perusterveydenhuollon osalta valinnut Haltija Group Oy:n tarjoukset.

Hankintojen ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitukset

Vaatimukset

Respecta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheelliset menettelynsä.

Perusteet

Tarjouspyynnöissä on vaadittu yksilöllisten ortopedisten jalkineiden osalta muun ohella, että jalkineet ovat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mittojen mukaan rakennettuja ja yksilöllisellä lestillä valmistettuja.

Voittanut tarjoaja Haltija Group Oy on ilmoittanut molemmissa tarjouksissaan kohdassa "Ortopediset, yksilölliset jalkineet" (sandaalit, puolikengät ja varsikengät) lisätietokentässä jalkinekaavoja. Esimerkiksi tarjouksien kohdassa "Aikuisten ortopediset jalkineet, yksil.valm. sandaalit" on lisätietokentässä ilmoitettu "Kaava 989". Kaava tarkoittaa mallia, jolla jalkine on tietyn lestin mukaisesti valmistettu. Ainoastaan valmisjalkineet valmistetaan lestiin tietyllä kaavalla.

Yksilöllisiä ortopedisia jalkineita varten joudutaan aina tekemään yksilöllisesti myös jalkineen kaava. Näin ollen lisätiedoissa kaavojen ilmoittaminen ei ole ollut tarjouspyynnön mukaista, koska vaatimuksena on ollut yksilöllinen ortopedinen jalkine. Haltija Group Oy:n tarjoukset eivät näin ollen ole vastanneet tarjouspyynnöissä edellytettyjä pakollisia vaatimuksia.

Valittaja on keskustellut Haltija Group Oy:n jalkinetoimittajan kanssa kaavoista, jotka on ilmoitettu tarjottujen yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkineiden yhteydessä. Jalkinetoimittaja on ilmoittanut, että Haltija Group Oy:n ilmoittamia kaavoja ei ole jalkinetoimittajan valikoimissa. Näin ollen on syytä olettaa, että Haltija Group Oy:n tarjouksessa ilmoittamia jalkineita ei ole saatavilla.

Tehdyissä hankintapäätöksissä eivät ole toteutuneet tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet, koska Haltija Group Oy:n ilmoittamilla tiedoilla ja asettamilla ehdoilla tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia. Haltija Group Oy:n tarjoukset eivät ole vastanneet tarjouspyyntöjä, joten tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailuista tarjouspyyntöjä vastaamattomina.

Vastineet

Vaatimukset

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 3.045 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntöjen liitteenä olleissa tarjouspohjissa on esitetty ryhmittäin, osioittain sekä nimikkeittäin erilaisia ehdottomia vaatimuksia, mukaan lukien jalkineiden lestiä koskevat vaatimukset. Ortopedisten yksilöllisten tukijalkineiden ehdottomat vaatimukset ovat olleet samanlaiset kaikissa ryhmissä (sandaalit, puolikengät, varrelliset) seuraavasti: asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mittojen mukaan rakennettu jalkine, yksilöllisellä lestillä valmistettu, jalan mittojen mukaisesti valmistetut lestit huomioiden asiakkaan toiminnallisuus, lisätilavaraus jalkateräortoosille.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty jalkineiden valmistuksessa käytettävien kaavojen osalta erillisiä ehtoja. Tarjouspohjissa on ollut "Lisätiedot" -kenttä, joka on ollut vapaasti tarjoajien täytettävissä tarjouksien jättämisen yhteydessä. Lisätiedot -kenttään ei ole vaadittu täytettäväksi tietoja.

Hankintayksikkö on pyytänyt Haltija Group Oy:ltä lausuntoa koskien Respecta Oy:n valituksia. Haltija Group Oy:n toimittaman lausunnon mukaan kaikki kaavat valmistetaan yksilöllisesti, tarjouspyyntöjen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi lausunnon mukaan Haltija Group Oy:n tarjouksissa ilmoitetut jalkinekaavojen tuotenumerot ovat olleet tarjoajan omia tuotenumeroita, eivätkä jalkinetoimittajan tuotenumeroita.

Tarjouspohjissa ollutta lisätiedot -kenttää ei ole käytetty vertailussa eli lisätietona ilmoitetuilla kaavatiedoilla ei ole ollut vaikutusta hankintapäätöksiin. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella kaavojen ilmoittaminen voittaneen tarjoajan tarjouksissa olisi aiheuttanut sen, etteivät tarjoukset olisi olleet vertailukelpoisia tai että tarjoajien syrjimätön kohtelu olisi muutoin vaarantunut. Asiassa ei ole myöskään ollut syytä epäillä, että Haltija Group Oy:n tarjoukset olisi tehty tarjouspyyntöjen ehtojen vastaisesti. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajan tarjouksien sisältöön.

Hankintayksikkö on tarjousvertailuvaiheessa pyytänyt Haltija Group Oy:ltä selvityksen myös tämän tarjouksissa annettujen hintatietojen alhaisesta kustannustasosta. Haltija Group Oy on toimittanut selvityksen ja hankintayksikkö on todennut sen tyydyttäväksi.

Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti, eikä hankintamenettelyissä ole tapahtunut virhettä. Tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Kuultavan lausunto

Haltija Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 3.715 eurolla viivästyskorkoineen.

Haltija Group Oy:n tarjoukset ovat olleet täysin tarjouspyyntöjen mukaisia. Tarjouksissa käytetty ilmaisu "Kaava 989" ei ole tehnyt tarjouksista tarjouspyyntöjen vastaisia. "Kaava 989" on yhtiön oman järjestelmän tuotenumero, joka viittaa jalkinetoimittajan yksilöllisiin kaavoihin.

Kaava 989 on tarjonnut tarjouspyyntöjen nimenomaisen vaatimuksen mukaisesti ulkonäkömallin jalkineista, jotka kuitenkin tarjouspyynnöissä edellytetysti kaavoitetaan yksilöllisten lestien mukaisesti. Jokainen jalkine valmistetaan nimikeryhmien vaatimusten mukaisesti yksilöllisesti kaikissa tuoteryhmissä. Hankintayksikkö on tarjouksien perusteella tiennyt mistä on kysymys. Haltija Group Oy on menetellyt täsmälleen tarjouspyyntöjen mukaisesti, koska se on tarjonnut yksilöllisesti valmistettavia jalkineita sekä esittänyt jalkineen ulkonäkömallin.

Valittajan tarjoukset ovat olleet tarjouspyyntöjen vastaisia. Ensinnäkin erikoissairaanhoidon erityisjalkineita ja yksilöllisiä ortooseja koskevassa tarjouksessa valittajan esittämä ensimmäinen varahenkilö (4. rivi) ei ole työkokemukseltaan täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Lisäksi valittaja ei ole esittänyt tarjouksissaan tarjouspyynnöissä vaaditun mukaisesti ulkonäöllisesti eri vaihtoehtoja jalkineista eri sukupuolta oleville ja eri-ikäisille asiakkaille. Valittaja ei ole myöskään tarjonnut tarjouspyyntöjen kohdan "06330A Aikuisten valmiina saatavat, varrelliset tukisandaalit" mukaisesti kysymyksessä olevia tukisandaaleja kolmessa eri lestileveydessä.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että valittajaa ei tule velvoittaa korvaamaan kuultavan eikä hankintayksikön oikeudenkäyntikuluja. Kaikki osapuolet on velvoitettava korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa.

Hankintayksikkö on hankintamenettelyssä pyytänyt selvityksen Haltija Group Oy:n poikkeuksellisen alhaisesta hinnoittelusta. Haltija Group Oy:n tarjoamat yksilöllisten ortopedisten jalkineiden hinnat ovat olleet 30–35 prosenttia alhaisemmat kuin valittajan tarjoamat hinnat, jotka ovat olleet Suomen markkinahintatasossa. Haltija Group Oy:n yksilöllisten ortopedisten jalkineiden hinnat ovat olleet tarjouksissa poikkeuksellisen alhaiset verrattuna markkinahintatasoon Suomessa.

Valittaja on tarjouksissaan tahattomasti ilmoittanut virheellistä tietoa yhden henkilön työkokemuksesta. Tarjouspyynnöissä on pyydetty ilmoittamaan palvelun tuottamista varten ensisijainen vastuuhenkilö ja kaksi varahenkilöä. Valittaja on ilmoittanut tarjouksissaan kolmen varahenkilön nimet, joista kolmannen työkokemus ei ole vastannut tarjouspyyntöjen vaatimuksia. Valittaja on kuitenkin täyttänyt tarjouspyyntöjen vaatimukset ensisijaisen vastuuhenkilön ja kahden varahenkilön osalta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arviointi

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erityisjalkineiden ja yksilöllisten ortoosien sekä niihin liittyvien palveluiden hankinnoista.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailuista tarjouspyyntöjä vastaamattomina, koska niissä on ilmoitettu ortopedisten yksilöllisesti valmistettavien jalkineiden osalta lisätieto -kentässä kaavanumerot, jotka valittajan mukaan ovat viitanneet valmisjalkineiden kaavoihin, eikä tarjouspyynnössä vaadittuihin yksilöllisellä lestillä valmistettaviin jalkineisiin.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyynnöissä on edellytetty ehdottomana vaatimuksena ortopedisten, yksilöllisten tukijalkineiden (sandaalit, puolikengät ja varrelliset) osalta, että ne ovat muun ohella asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mittojen mukaan rakennettuja, ja yksilöllisellä lestillä valmistettuja. Tarjouspyynnöissä ei ole edellytetty tarjoajien osoittavan nimenomaisella maininnalla, että tarjotut ortopediset yksilölliset tukijalkineet täyttävät vaaditut ominaisuudet.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan tarjouksissaan lisätiedot -kentässä ilmoitettujen kaavanumeroiden perusteella kyse ei olisi ollut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mittojen mukaan rakennetuista, yksilöllisellä lestillä valmistetuista tukijalkineista, vaan valmisjalkineista. Asiassa esitetyn perusteella kaavanumerot ovat olleet tarjoajan omia tuotenumeroita, jotka ovat viitanneet kyseisten jalkineiden ulkonäkömalliin.

Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikön olisi tullut hankintapäätöksiä tehdessään epäillä, että voittaneen tarjoajan tarjouksissa ei olisi tarjottu tarjouspyyntöjen ehdottomien vaatimusten mukaisia yksilöllisesti valmistettuja ortopedisiä jalkineita. Hankintayksiköllä ei näin ollen ole ollut lisätietokentässä ilmoitettujen kaavanumeroiden perusteella velvollisuutta sulkea Haltija Group Oy:n tarjouksia tarjouspyyntöjen vastaisina tarjouskilpailuista.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että Haltija Group Oy:n tarjoamat yksilöllisten ortopedisten jalkineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna markkinahintatasoon Suomessa.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvityksen tarjouksiensa tiettyjen tuotenimikkeiden alhaisista hintatiedoista. Haltija Group Oy on toimittanut selvitykset, jotka hankintayksikkö on todennut tyydyttäviksi.

Ottaen huomioon edellä mainitun hankintalain 96 §:n 2 momentin, hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se arvioi tarjoajan antaman selvityksen tyydyttävästi selittävän tarjottujen hintojen alhaista tasoa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on katsonut voittaneelta tarjoajalta saamansa selvityksen riittäväksi tarjouksissa annettujen hintatietojen alhaisesta kustannustasosta, eikä ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouksia tarjouskilpailuista hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnoissaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asioissa annetut ratkaisut huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valitukset.

Markkinaoikeus velvoittaa Respecta Oy:n korvaamaan Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 3.045 eurolla ja Haltija Group Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.11.2017