MAO:668/17

Tampereen kaupunki - näyttelyarkkitehtuuri

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/71
Antopäivä: 6.11.2017

ASIAN TAUSTA

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 24.11.2016 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Muumimuseon näyttelyarkkitehtuurin ja museotekniikan tavarahankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja osa-alueen 2 osalta mahdolliselle toistuvana voimassa olevalle optiokaudelle.

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotantojohtaja on 20.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 61 sulkenut Heksara Oy:n ja Muuratpuu Pohjonen Oy:n yhteisen tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä valinnut hankinnan osa-alueen 1 toimittajaksi Fratelli Group OÜ:n ja osa-alueen 2 toimittajaksi Lasitalo Oy Tampereen.

Tampereen kaupungin kaupunginhallitus on 23.1.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 55 hylännyt Heksara Oy:n ja Muuratpuu Pohjonen Oy:n oikaisuvaatimuksen hankintapäätöksen lopputulosta muuttamatta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 540.000 euroa, josta osa-alueen 1 arvo on ollut noin 120.000 euroa ja osa-alueen 2 arvo noin 150.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Heksara Oy ja Muuratpuu Pohjonen Oy ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 23.1.2017 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat vaatineet myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 30.000 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta, koska Heksara Oy on liittänyt tarjoukseen ylimääräisen asiakirjan "Heksara lisätiedot", joka on sisältänyt muun ohella tarjouspyynnön vastaisia maksu- ja sopimusehtoja. Kyse on ollut ainoastaan valittajien omista ehdotuksista, jotka eivät ole olleet tai joiden ei ole edes tarkoitettu olevan hankintayksikköä sitovia.

Lisäksi tarjoukseen on liitetty Heksara Oy:n laadunvalvonta- tai omavalvontaohjeet. Kyse on Heksara Oy:n toimintatapoja koskevasta selostuksesta, joka pätee, ellei muuta ole määritetty. Valittajat eivät näin toimimalla ole asettaneet omia toimitusehtoja, jotka olisivat tarjouspyynnön vastaisia.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus jättää valittajien valituksen tutkimatta, ja toissijaisesti, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.220 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajat ovat tehneet hankintaoikaisuvaatimuksen 20.12.2016 tehdystä hankintapäätöksestä, mutta eivät ole valittaneet kyseisestä päätöksestä markkinaoikeuteen. Valittajien oikeusturva on tullut huomioiduksi tällä hankintapäätöksellä, kun valittajille on lähetetty perusteltu hankintapäätös muutoksenhakuohjeineen. Valittajilla on ollut tällöin mahdollisuus valittaa tarjouskilpailusta poissulkemisesta. Kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuksesta tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä ei ole muutettu alkuperäistä hankintapäätöstä, joten uutta valituskelpoista hankintapäätöstä ei ole syntynyt. Valittajat ovat valittaneet markkinaoikeuteen 7.2.2017. Valitus on tehty liian myöhään ja se tulee jättää tutkimatta.

Valittajien tarjoukseensa liittämä liite on sisältänyt tarjouspyynnön vastaisen maksuehdon sekä tarjouspyynnön vastaisen viivästysehtoa koskeneen varauman. Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehtoja vastaamattomana.

Vastaselitys

Valittajat eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet vastaselitystä.

Valittajat ovat toimittaneet markkinaoikeudelle lisäselvityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 86 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintalain 80 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Hankintalain 82 §:n 1 momentissa säädetään, että hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on hankintalain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan määräajat muutoksenhaulle markkinaoikeuteen ja hankintaoikaisun tekemiseksi hankintayksikölle ovat erillisiä. Näin ollen siinä tilanteessa, että oikaisuvaatimus hylätään, ehdokkaalla tai tarjoajalla ei ole uuteen hankintapäätökseen perustuvaa määräaikaa valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen, jos valitusta ei ole tehty ensi vaiheen hankintapäätöksestä. Jos päätös hankintaoikaisun seurauksena muuttuu, uuteen päätökseen liittyy mahdollisuus saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi tuossa vaiheessa. Valittajakohtaisesti tarkasteltuna ratkaiseva määräaika muutoksenhaun käytölle alkaa siitä ensimmäisestä päätöksestä, jolla on valittajan oikeusasemaan tässä laissa tarkoitettu vaikutus. Hankintaoikaisun tekemisellä tuota määräaikaa ei voida pidentää.

Käsillä olevassa asiassa valittajat ovat yksilöineet muutoksenhaun kohteeksi Tampereen kaupunginhallituksen 23.1.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 55. Tällä päätöksellä on hylätty valittajien oikaisuvaatimus Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotantojohtajan 20.12.2016 tekemästä hankintapäätöksestä § 61 eikä sillä ole millään tavalla muutettu mainittua hankintapäätöstä. Hankintaoikaisupäätös ei ole siten merkinnyt hankintalaissa tarkoitetulla tavalla muutosta valittajien oikeusasemaan. Nyt muutoksenhaun kohteeksi ilmoitetussa päätöksessä ei näin ollen ole kysymys hankintalain 86 §:n 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, josta voisi erikseen valittaa. Valitus on tällä perusteella jätettävä tutkimatta.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotantojohtajan 20.12.2016 tekemä hankintapäätös on asianmukaisesti perusteltu ja siihen on liitetty lainmukainen valitusosoitus. Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että määräaika valituksen tekemiseen kyseisestä päätöksestä on päättynyt 3.1.2017. Valittajien valitus, joka edellä todetulla tavalla on kohdistettu 23.1.2017 tehtyyn hankintaoikaisupäätökseen, on saapunut markkinaoikeuteen 7.2.2017 eli vasta edellä todetun määräajan jälkeen. Vaikka valitus tulkittaisiin kohdistuvan Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotantojohtajan 20.12.2016 tekemään hankintapäätökseen, se on joka tapauksessa saapunut markkinaoikeuteen myöhässä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Heksara Oy:n ja Muuratpuu Pohjonen Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Tampereen kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.220 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Pertti Lenkkeri ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.11.2017