MAO:667/17

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - median tuotanto- ja hallintaratkaisu

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/16
Antopäivä: 6.11.2017

ASIAN TAUSTA

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö tai HUS) HUS-Logistiikka liikelaitos on ilmoittanut 21.11.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta median tuotanto- ja hallintaratkaisun hankinnasta.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tietohallinnon kehittämispalveluiden tulosyksikön johtaja on 21.12.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 35 valinnut Flowbox Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 150.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Dream Broker Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.150 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt tarjouspyynnön mukaisesti kolmea referenssiä hankinnan kohdetta vastaavasta toimituksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hankinnan kohdetta koskevana ehdottomana vaatimuksena on muun muassa edellytetty, että hankinnan kohteena oleva ratkaisu mahdollistaa median monipuolisen editoinnin suoraan verkkopalvelussa ilman erikseen työasemalle asennettavaa sovellusta. Voittaneen tarjoajan tilinpäätöksessä todetaan, että ensimmäinen alustaratkaisu on julkaistu tuotteena vasta marraskuussa 2015. Siten voittaneen tarjoajan esittämä referenssi vuodelta 2012 ei ole voinut vastata hankinnan kohdetta vastaavaa ratkaisua. Lisäksi voittaneen tarjoajan esittämä referenssi vuodelta 2012 ei ole ollut viimeisen kolmen vuoden ajalta, kuten tarjouspyynnössä on edellytetty.

Voittaneella tarjoajalla ei ole myöskään ollut riittäviä taloudellisia edellytyksiä ja suorituskykyä tarjouspyynnön mukaisen toimituksen tarjoamiseen ottaen huomioon hankinnan arvo, HUS:n tytär- ja osakkuusyhtiöiden oikeus hankkia ratkaisu kilpailutuksen perusteella sekä voittaneen tarjoajan viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen osoittama taloudellinen tilanne ja resurssien määrä. Hankintayksikkö ei ole osoittanut voittaneen tarjoajan täyttävän tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Valittajalla on aihetta epäillä, ettei voittanut tarjoaja tulisi toimittamaan palvelua omalta palvelimeltaan vaan niin sanotusta julkisesta pilvestä. Julkisista lähteistä saatavilla olevan tiedon mukaan voittaneen tarjoajan ratkaisu ei myöskään mahdollistaisi median editointia. Hankintayksikkö ei ole osoittanut voittaneen tarjoajan tarjoaman ratkaisun täyttävän hankinnan kohteelle asetettuja pakollisia vähimmäisvaatimuksia.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on täyttänyt soveltuvuusvaatimukset. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut referenssit tarjouspyynnön mukaisesti. Vastaavien referenssien esittämistä koskevaa vaatimusta ei voida tulkita valittajan esittämällä tavalla siten, että referenssitoimitusten olisi tullut täyttää hankintamenettelyssä esitetyt pakolliset vaatimukset. Hankintayksiköllä ei ole ollut perustetta epäillä voittaneen tarjoajan referenssitietojen paikkansapitävyyttä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty referensseiltä tiettyä euromääräistä arvoa, eikä valittajan esittämillä voittaneen tarjoajan tilinpäätöstiedoilla ole siten ollut merkitystä.

Lisäksi valittajan viittaama voittaneen tarjoajan vuodelle 2012 ilmoittama referenssi on täyttänyt referenssivaatimuksen, sillä voittanut tarjoaja toimittaa palvelua kyseiselle asiakkaalle edelleen. Referenssivaatimuksen täyttymisen osalta on ollut oleellista, että ohjelmistopalveluiden toimittaminen on jatkunut viimeisen kolmen vuoden aikana, vaikka niiden aloitusajankohta on saattanut olla aikaisempi. Kaikki tarjoajat ovat merkinneet tarjouksiinsa nimenomaan ohjelmistopalvelun aloitusajankohdan.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttanut, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen ja että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa riittävät resurssit ja riittävä määrä asiantuntevaa henkilöstöä sopimuksen kohteen toteuttamiseksi. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä voittaneen tarjoajan antamia tietoja.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on vakuutettu taloudellisten edellytysten täyttyvän. Valittajan huomioilla voittaneen tarjoajan liikevaihdosta tai henkilöstön määrästä ei ole ollut merkitystä soveltuvuusvaatimusten täyttymisen suhteen. HUS:n tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskeva tarjouspyynnön maininta on esitetty siksi, että konsernin sisäisten järjestelyjen tai sosiaali- ja terveysuudistuksen vuoksi sopimusvastuiden tulee olla siirrettävissä konsernin sisäisesti. Mainintaa ei ole tarkoitettu mahdollistamaan sopimuksen laajentamista ennakoidun arvon mukaisesta. Hankintayksikkö on voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa antamaan vakuutukseen sen edellytyksistä hankinnan toteuttamiseen, eikä hankintayksiköllä ole ollut aihetta epäillä sitä.

Voittaneen tarjoajan muulle asiakkaalle toteuttama ratkaisu ei tee voittaneen tarjoajan nyt kyseessä olevassa hankintamenettelyssä antamaa tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjouspyynnössä ei lisäksi ole esitetty konesalipalvelujen toteuttamistapaan liittyviä vaatimuksia. Tarjouspyynnön maininta toimittajan palvelimista ei ole rajannut teknisen ympäristön omistusta tai operointia, vaan se on kuvannut ainoastaan toimittajan vastuuta asiassa tilaajaan nähden. Hankinnan toimittaja on siten voinut vapaasti päättää mahdollisesta yhteistyöstä tai alihankinnasta konesalipalveluita tarjoavien muiden toimittajien kanssa.

Kuultavan lausunto

Flowbox Oy on esittänyt muun ohella, että sillä on jo vuonna 2012 ollut olemassa alustaratkaisu. Kuultava on vuonna 2015 julkaissut ensimmäisen varsinaisen asiakaskohtaisuuteen perustuvan alustaratkaisunsa. Referenssi, johon valittaja viittaa, on kuultavan vanhimpia asiakkuuksia, ja tämä asiakas on käyttänyt sekä ensimmäisen että toisen sukupolven alustaratkaisua. Kyseinen asiakkuus on edelleen voimassa ja asiakkaalle on toimitettu useita alustaratkaisuja vuosien varrella. Tuotteen toimittaminen asiakkaalle on jatkunut jo neljän vuoden ajan ja jatkuu edelleen, joten kuultavalla on kokemusta pidemmältä ajalta kuin viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt voittaneen tarjoajan lausunnosta ilmenevän, että osa sen tarjoaman tuotteen ominaisuuksista on vasta hiljattain luotu. Voittaneen tarjoajan referenssitoimitukset eivät ole vastanneet hankinnan kohdetta, vaan eri tuotetta tai palvelua. Lisäksi hankintayksikön väittämä voittaneen tarjoajan vuodelta 2012 esittämän referenssin jatkuvuudesta ei ole perustunut voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettuihin tietoihin.

Hankintailmoituksen perusteella tarjouksia on pyydetty "pilvipalveluna toimitettavasta, toimittajan palvelimella toimivasta median tuotanto- ja hallintaratkaisusta". Kyse on siten ollut tarjoajan yksityisestä pilvestä toteutettavasta ratkaisusta. Markkinoilla vallitseva käsitys huomioon ottaen voidaan lisävaatimuksen "toimittajan omilta palvelimilta" katsoa tarkoittaneen sanamuotonsa mukaisesti vaatimusta toimittajan omista palvelimista. Vaatimuksella ei ole siten tarkoitettu alihankintana hankitusta julkisesta pilvestä toimitettavaa ratkaisua. Hankintayksikkö ei ole voinut tarjoajien esittämiin kysymyksiin antamillaan vastauksilla muuttaa vaatimustaan oikaisematta myös hankintailmoitusta. Vaihtoehtoisesti vaatimus toimittajan palvelimella toimivasta ratkaisusta on tehnyt tarjouspyynnöstä epäselvän, mikä on johtanut vertailukelvottomiin tarjouksiin. Pilvipalvelun yksityiseen ja julkiseen toimittamiseen liittyvä epäselvyys on ollut omiaan vaikuttamaan tarjoushintoihin ja tarjousvertailuun, koska palvelun tarjoaminen yksityisestä pilvestä on kalliimpaa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antamassaan lisävastineessa esittänyt, että se on tarkistanut voittaneen tarjoajan puheena olevan referenssitoimituksen suoraan referenssiasiakkaalta, jolta saadun tiedon mukaan tuote on ollut edelleen tuotantokäytössä. Referenssitoimitusten tarkistaminen referenssiasiakkailta on hankintayksikön normaali menettelytapa.

Tarjouspyyntö on sisältänyt lukuisia velvoitteita, jotka on nimellisesti kuvattu toimittajan velvoitteiksi mutta joiden toteutustavan toimittaja on sopimuksen mukaan voinut itse päättää. Omana tuotantona järjestettävien konesalipalveluiden edellyttäminen tarjoajilta olisi rajoittanut tarpeettomasti kilpailua. Viimeistään tarjouspyynnön johdosta esitettyjen kysymysten ja niihin annettujen vastausten perusteella on ollut selvää, että hankintayksikkö on hyväksynyt myös niin sanotun julkisen pilven käyttämisen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kyse kansallisesta median tuotanto- ja hallintaratkaisun hankinnasta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella (vertailuhinta 80 prosentin painoarvolla ja laatu 20 prosentin painoarvolla).

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjoajat on valittava sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus arvioitava ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Säännöksen 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista lain 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 71 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp s. 115) mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa ja niihin liittyvien selvitysten pyytämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa mitä EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on säädetty. Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta ja soveltuvuuden arviointi on kuitenkin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa joustavampaa kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä muun ohella luettelolla viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana toteutetuista tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen.

Tarjoajan soveltuvuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneella tarjoajalla ei ole sen tilinpäätöstietojen perusteella ollut riittäviä voimavaroja hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan referensseistä yksi on ollut tarjouspyynnön vastaisesti tarjouspyynnössä edellytettyä vanhempi ja että voittaneen tarjoajan esittämät referenssit eivät ole sen tilinpäätöstietojen perusteella vastanneet hankinnan kohdetta.

Tarjouspyynnön "Tarjouspyyntö"-nimisen liitteen kohdassa 4.1 "Tarjoajan soveltuvuus" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan on täytettävä tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) mainitut soveltuvuusvaatimukset. Vaatimuksiin vastataan täyttämällä tarjouslomake.

Tarjoajat, jotka eivät täytä vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. HUSilla on kuitenkin oikeus (mutta ei velvollisuutta) hyväksyä tarjoaja, jos vaatimuksen täyttymättä jäämiseen on hyväksyttävä syy, ja tarjoaja esittää siitä riittävän selvityksen."

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Tarjouslomake" kohdassa 3 "Tarjoajan soveltuvuus" tarjoajan on tullut vastaamalla joko "kyllä" tai "ei" ilmoittaa, täyttääkö se asetetut soveltuvuusvaatimukset. Kyseinen lomakkeen kohta on sisältänyt muun ohella seuraavat alakohdat:

"8 Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen

9 Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa riittävät resurssit ja riittävä määrä asiantuntevaa henkilöstöä sopimuksen kohteen toteuttamiseksi

[– –]

14 Tarjoajalla on kokemusta vähintään kolmesta hankinnan kohdetta vastaavasta toimituksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta (tarkempi selvitys esitetään kohdassa Referenssit)".

Tarjouslomakkeen kohdassa 4 "Referenssit" tarjoajan on tullut luetella kolme referenssikohdetta. Kohtaan on tullut täyttää referenssitoimituksen kohde ja sisältö, tilaajan nimi, toimituksen ajankohta ja tilaajan yhteyshenkilö, jolta hankintayksikkö on kohdan mukaan voinut tarkistaa annetut tiedot, yhteystietoineen.

Tarjouspyynnössä on edellä tarjouslomakkeen kohdan 3 alakohdissa 8 ja 9 esitetyllä tavalla edellytetty riittäviä voimavaroja hankinnan toteuttamiseksi sekä alakohdassa 14 vähintään kolmea hankinnan kohdetta vastaavaa toimitusta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjoajien on tullut tarjouslomakkeella lisäksi esittää selvitys referenssikohteista.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut edellä esitettyihin tarjouslomakkeen kohdan 3 alakohtiin 8, 9 ja 14 "kyllä" sekä esittänyt selvityksen referensseistä täyttämällä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut tiedot. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut referensseinä kaksi toimitusta vuodelta 2015 ja yhden referenssitoimituksen, jonka toimitusajankohdaksi on merkitty 2012.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa sekä niiden soveltamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin kohdeltava tarjouskilpailuun osallistuvia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, ettei tarjouspyynnössä ole tarkemmin määritelty sitä, mitä mainituilla tarjouslomakkeen kohdan 3 alakohtien 8 ja 9 voimavaroihin liittyvillä soveltuvuusvaatimuksilla tarkoitetaan. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoajilta tiettyä vähimmäisliikevaihtoa. Niin ikään tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tilinpäätöstietojen toimittamista tai muuta selvitystä mainittujen tarjouslomakkeen alakohtien täyttymisestä, eikä niitä ole toimitettu voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä. Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, ettei sillä ole ollut perustetta epäillä tietojen todenperäisyyttä. Markkinaoikeus katsoo tältä osin, että hankintayksikkö on voinut perustellusti luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettuihin vakuutuksiin ja katsoa sen täyttävän mainitut voimavaroja koskevat soveltuvuusvaatimukset.

Referenssivaatimuksen täyttymisen osalta hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että referenssitoimitusten ajankohdan osalta merkitystä on vain sillä, että palvelua on toimitettu vielä tarjouspyynnön edellyttämällä ajanjaksolla. Hankintayksikkö on toimintatapansa mukaisesti tarkastanut voittaneen tarjoajan ilmoittaman, vuonna 2012 aloitetun referenssitoimituksen toimittamisen ilmoitetulta referenssiasiakkaalta ja saanut selville, että voittanut tarjoaja toimittaa kyseistä toimitusta kyseiselle asiakkaalle edelleen.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymys on kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, joten tarjoajien soveltuvuuden arviointi on joustavampaa kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Asian arvioinnissa on lisäksi huomattava, että myös valittajan tarjouksessa referenssien toimitusajankohdat on muotoiltu siten, että pelkästään lomakkeella annettujen tietojen perusteella ei ole voitu todeta niiden toimituksen jatkuneen edelleen tarjouspyynnössä vaaditulla ajanjaksolla. Tästä huolimatta myös valittajan on katsottu täyttäneen soveltuvuusvaatimukset.

Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut yhtäältä luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamaan vakuutukseen tämän esittämien referenssien vaatimuksenmukaisuudesta ja toisaalta myös harkintavaltansa puitteissa katsoa voittaneen tarjoajan vuonna 2012 alkaneen ja hankintamenettelyn aikana edelleen jatkuneen referenssitoimituksen täyttäneen ajallisesti sen asettaman edellytyksen.

Referenssitoimitusten vastaavuuden osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole tarkemmin kuvannut, minkälaiset toimitukset se katsoo hankinnan kohdetta vastaaviksi toimituksiksi. Hankintayksikkö ei ole myöskään pyytänyt referenssitoimitusten laajuudesta tai vaativuudesta tietoa tarjouspyynnön tarjouslomake-liitteessä pyydettyjen referenssitoimituksen kohde- ja sisältötietojen lisäksi. Tarjouspyynnön referenssivaatimuksessa ei ole millään tavoin viitattu nyt kysymyksessä olevaa hankintaa koskeviin ehdottomiin vaatimuksiin. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida voittaneen tarjoajan referenssitoimitukset referenssivaatimuksensa mukaisiksi voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevien tietojen perusteella.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole ylittänyt harkintavaltaansa valittajan esittämällä tavalla, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on väittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska voittanut tarjoaja ei tulisi toimittamaan palvelua omalta palvelimeltaan vaan niin sanotusta julkisesta pilvestä. Valittaja on tältä osin viitannut hankintailmoituksessa olleeseen hankinnan kuvaukseen.

Hankintayksikkö on kuvannut hankinnan kohteen hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnön "Tarjouspyyntö"-nimisen liitteen kohdassa 2.1, joissa on todettu seuraavaa:

"HUS pyytää tarjoustanne pilvipalveluna toimitettavasta, toimittajan palvelimella toimivasta median tuotanto- ja hallintaratkaisusta (sis. videot ja äänitteet). Ratkaisu tukee ja helpottaa erilaisia mediatuotanto- ja jakeluprosesseja. Tuotanto- ja jakeluprosesseissa tulee huomioida median hallinta kokonaisuutena aina suunnittelusta toteutukseen ja lopulta hyväksymismenettelyjen kautta julkaisuun."

Tarjouspyynnön liitteessä "Yleiset vaatimukset & ominaisuudet" on ilmoitettu sekä toiminnalliset että tekniset ominaisuudet, joista osa on ollut ehdottomia ja osa oleellisia, pisteytettäviä vaatimuksia. Ehdottomiin vaatimuksiin ei ole tullut erikseen vastata, koska jättämällä tarjouksen tarjoaja on sitoutunut täyttämään ne kaikki.

Teknisten ominaisuuksien kohdassa 2.1 on todettu seuraavaa:

"Median tuotanto- ja hallintaratkaisu [– –] toimitetaan pilvipalveluna, eikä näin ollen vaadi työasemalle asennettavia erillissovelluksia tai raskaita (ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia) selainlaajennuksia. Mobiilikäytössä sovellusasennus sallitaan."

Tarjouspyynnöstä on hankintamenettelyn aikana esitetty muun ohella seuraava kysymys, johon on annettu seuraava vastaus:

"Kysymys: Tarjouspyyntö, kohta 4.2 ["Alihankkijoiden soveltuvuus"]: Jos kyse on julkisesta pilvestä, niin katsotaanko julkisen pilven tarjoaja Toimittajan alihankkijaksi, vai tarkoitetaanko alihankkijalla JIT2010 - YSE:n mukaisesti vain palvelun liittyvää alihankintaa (esim. konsultointi)? Entä, jos SaaS-palvelun toimittamiseen käytetyt laitteistot ovat Toimittajan omistuksessa, katsotaanko Toimittajan käyttämä ns. konesalipalvelun tarjoaja Toimittajan alihankkijaksi?

Vastaus: Julkisen pilven tai konesalipalveluiden toimittajia ei lähtökohtaisesti pidetä alihankkijoina, jos niillä ei ole muuta roolia sopimuksen kohteen toteuttamisessa."

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa kiistänyt, että tarjouspyynnössä olisi rajoitettu tarjoajien mahdollisuuksia päättää konesalipalveluiden toteutustavasta viittaamalla tarjouspyynnön alihankintaa koskevaan kohtaan sekä tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön maininta toimittajan palvelimista ei ole rajannut teknisen ympäristön omistusta tai operointia, vaan se on kuvannut ainoastaan toimittajan vastuuta tilaajaan nähden.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tarjouspyynnössä ei voida katsoa vaaditun, että palvelimen tulisi olla nimenomaan toimittajan omistuksessa. Hankintailmoituksen hankinnan kohdetta koskevan kuvauksen voidaan katsoa hankintayksikönkin markkinaoikeudelle esittämällä tavalla viittaavan siihen, ettei palvelu toimi hankintayksikön palvelimella ja että sen toimittaminen on siten toimittajan vastuulla. Markkinaoikeus katsoo, että alalla ammattimaisesti toimivan toimittajan on jo tarjouspyynnön perusteella tullut ymmärtää, että palvelua voidaan tarjota käyttäen joko niin sanottua julkista pilveä tai yksityistä pilveä. Hankintayksikön vastauksessa tarjouspyynnöstä esitettyyn kysymykseen on lisäksi vahvistettu palvelun toimittamisen olevan mahdollista julkisen pilven kautta. Tarjouspyynnön ei siten voida edellä esitetyllä tavalla katsoa sisältäneen vaatimusta siitä, että kilpailutettu palvelu tulisi toteuttaa niin sanottua yksityistä pilveä käyttäen.

Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että hankintamenettelyn aikana esitetty kysymys ja siihen annettu vastaus eivät ole olleet valittajan esittämällä tavalla ristiriidassa hankintailmoituksessa esitetyn kanssa.

Valittaja on edelleen esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole julkisista lähteistä saatavilla olevien tietojen mukaan mahdollistanut median editointia.

Markkinaoikeus toteaa arvioinnin lähtökohtana olevan, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Siten valittajan esittämiä "julkisista lähteistä saatavilla olevia tietoja" ei ole ollut perusteltua huomioida arvioitaessa hankintayksikön menettelyä. Tarjouspyynnön liitteen "Yleiset vaatimukset & ominaisuudet" mukaisesti voittanut tarjoaja on tarjouksen jättämällä sitoutunut kaikkiin sen ehdottomiin vaatimuksiin. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut erillinen liite, jossa on mainittu videoeditori. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole ollut aihetta epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettuja tietoja.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole valittajan väittämällä tavalla ollut tarjouspyynnön vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Dream Broker Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.11.2017