MAO:669/17

Kurikan kaupunki - liikennepalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Diaarinumero: 2017/441
Antopäivä: 6.11.2017

ASIAN TAUSTA

Kurikan kaupunki on ilmoittanut 4.4.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta liikennepalveluiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.8.2017–31.7.2019 ja mahdolliselle 1–3 vuoden optiokaudelle.

Kurikan kaupungin kasvatus- ja opetuspäällikkö on 16.5.2017 tekemällään päätöksellä § 37 valinnut linjan numero 1 (Jurvan alue) osalta Urpolan Liikenne Ky:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on 6.7.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 7.500.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen linjan numero 1 (Jurvan alue) osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.027 eurolla.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että voittanut tarjoaja on velvoitettava esittämään sen työehtosopimuksen mukainen palkanmaksu palkkanauhoilla ja auton digikortilla.

Perusteet

Hankintayksikön tiedossa on ennen hankintapäätöksen tekemistä ollut sille lähetetyn kirjelmän perusteella, että voittaneen tarjoajan toiminta ei täytä tarjouspyynnössä kalustolle ja kuljettajille asetettuja vaatimuksia.

Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut niin alhainen, ettei yhtiö kykene maksamaan kuljettajilleen työehtosopimuksen mukaisia minimipalkkoja.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä kaluston iälle on asetettu vähimmäisvaatimus, ja kalustosta on lisäksi saanut laatupisteitä iän perusteella. Myös kuljettajien toiminnalle on asetettu laatuvaatimuksia. Voittaneen tarjoajan tarjoamat autot ovat olleet asetetut kaluston laatuvaatimukset selvästi täyttäviä.

Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä siitä, ettei yhtiö kykenisi maksamaan kuljettajilleen työehtosopimuksen mukaisia minimipalkkoja. Voittaneen tarjoajan työsuojeluvaltuutetun kirjallisen todistuksen mukaan työntekijöille maksetaan linja-autoalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tarjoajien tiedossa on tarjouksia jätettäessä ollut, että kuljetustarve sopimuskauden aikana on vähäisempi kuin aiemmin. Voittanut tarjoaja on voinut hyödyntää muiden koulukuljetusreittien autoja.

Voittanut tarjoaja on hankintayksikölle tuttu liikennöitsijä jo ennestään. Hankintayksikkö on lisäksi ollut yhteydessä naapurikuntien Kauhajoen ja Teuvan koulukuljetuksista vastaaviin henkilöihin, joilla ei ole ollut mitään moitittavaa voittaneen tarjoajan toiminnasta.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että voittaneen tarjoajan palvelun ja kuljetuskaluston huonon laadun osoittavat aiempi käräjäoikeuden tuomio ja valittajan esittämä sähköpostikirjeenvaihto. Voittanut tarjoaja ei ole voinut hinnoittelussaan huomioida muita koulukuljetusreittejä, sillä alueen eri koulukuljetuksia on kilpailutettu samanaikaisesti. Voittanut tarjoaja on saattanut osallistua hankintamenettelyn valmisteluun saaden siten lisätietoa reittien yhdistelyistä.

Muut kirjelmät

Valittaja on antanut kaksi lisävastaselitystä ja hankintayksikkö yhden lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on rikkonut muun ohella työehtosopimusten velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä olisi velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen olisi kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Pyydettävät selvitykset voisivat liittyä myös 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden noudattamiseen.

Asian arviointi

Asiassa on kyse hankintayksikön ostoliikennepalveluiden hankinnasta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan kuljetuskalusto ja henkilöstö ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnön kohdissa 3.2 ja 3.3 on asetettu kalustolle ja kuljettajan toiminnalle tiettyjä vaatimuksia. Tarjouspyynnön kohdan 6 mukaan tarjous on tullut tehdä tarjousasiakirjan numero 2 mukaisilla lomakkeilla.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on tarjottu reitille 1 yhteensä seitsemää ajoneuvoja, jotka on eritelty tarjousasiakirjassa tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla. Voittanut tarjoaja on tarjouspyynnön mukaisesti erikseen tarjouksessaan kaikkia valintaperusteita koskevalla yleisellä ilmoituksellaan sekä liitteillä 2A ja 2B vahvistanut, että se täyttää kaikki hankinta-asiakirjoissa esitetyt valintaperusteet ja laatuvaatimukset.

Valittaja on esittänyt valituksensa liitteenä muun muassa Kurikan kaupungille osoitetun kirjeen ja otteen Facebook-sivuilta, jotka valittajan mukaan osoittaisivat voittaneen tarjoajan puutteet kaluston ja palvelun tasossa.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut yhtäältä luottaa valittajan tarjouksessaan antamaan vakuutukseen tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten täyttymisestä ja toisaalta valittajan esittämän kalustoluettelon perusteella arvioida, että voittanut tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjottavalle palvelulle ja kalustolle asetetut edellytykset. Valittajan viittaamalla käräjäoikeuden tuomiolla, jossa syyte on hylätty, ei ole katsottava olevan vaikutusta tämän asian ratkaisemisessa.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut poikkeuksellisen alhainen.

Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvityksen siitä, onko voittanut tarjoaja jättänyt valittajan esittämällä tavalla noudattamatta kuljettajilleen työehtosopimuksen mukaisia minimipalkkoja. Hankintayksikkö on saanut voittaneelta tarjoajalta tämän työsuojeluvaltuutetun kirjallisen todistuksen, jonka mukaan työntekijöille maksetaan linja-autoalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut asiassa saamansa selvityksen perusteella arvioida, ettei voittaneen tarjoajan tarjoushintaa ole pidettävä työoikeudellisten velvoitteiden rikkomisen vuoksi tai muullakaan kielletyllä perusteella liian alhaisena.

Asiassa ei myöskään ole esitetty selvitystä, jonka mukaan voittanut tarjoaja olisi osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön olisi valittajan esittämin perustein tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena tai tarjoajien syrjimätön kohtelu olisi hankintamenettelyssä muutoin vaarantunut.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Markkinaoikeuden ratkaisun lopputulos ja tarjouspyynnössä tarjoajilta tarjouksiin sisällytettäväksi edellytetyt tiedot huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen edellytä voittaneen tarjoajan velvoittamista esittämään sen työehtosopimuksen mukaista palkanmaksua valittajan vaatimilla asiakirjoilla eli palkkanauhoilla ja auton digikortilla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 24.9.2018 taltionumero 4346.

 
Julkaistu 21.11.2017