MAO:691/17

Tuomi Logistiikka Oy - näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täsmentäminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Diaarinumero: 2016/554
Antopäivä: 10.11.2017

ASIAN TAUSTA

Tuomi Logistiikka Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Keski-Suomen alueellisten näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetusten palveluhankinnasta ajalle 1.1.2017–31.3.2019 ja mahdolliselle kahdelle yksivuotiselle optiokaudelle.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 20.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kuljetusapu Kimmo Taipale Oy ja A, Kuljetuspalvelu A -nimisen toiminimen haltijana ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Valittajat ovat myös vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kummankin valittajan osalta 1.380 eurolla, eli yhteensä 2.760 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittanut tarjoaja ei ole varsinaisen tarjouksen jättämisen yhteydessä toimittanut tarjouspyynnössä pyydettyä kuvausta kaluston lämpötilaseurantajärjestelmästä (laitteiston nimi, toimintaperiaate, tavaratilojen eristysratkaisut ja lämpötilan etäseuranta). Voittanut tarjoaja on toimittanut vaaditun asiakirjan jälkikäteen.

Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut poikkeuksellisen alhainen suhteessa muihin tarjoajiin, eikä hinta kata edes palvelusta aiheutuvia muuttuvia kustannuksia (henkilöstökulut ja polttoaineet). Tarjouspyynnössä on määritelty hyvin tarkkaan laskentaperusteet, kuljetusten aikataulutukset ja kilometrimäärät. Tarjouspyynnössä on lisäksi ollut vaatimus, ettei kuljetusreitillä kuljeteta muita kuin toimeksiantoon liittyviä kuljetuksia.

Vastine

Vaatimukset

Tuomi Logistiikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.434 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on ladannut tarjouksensa yhteyteen lämpötilaseurantajärjestelmän kuvauksen. Asiakirja on nimetty toimintasuunnitelmaksi kuljetusten toimittamisesta. Ladatusta asiakirjasta on käynyt ilmi laitteiston nimi, toimintaperiaate ja autojen tavaratilojen eristysratkaisut. Lisäksi asiakirjassa on ollut tieto autojen lämpötilan etäseurannasta. Koska tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia lämpötilanseurantajärjestelmän kuvauksen seikkaperäisyydelle, hankintayksikön on tullut hyväksyä tarjouspyynnön mukaisina kaikki kuvaukset, joista vaaditut tiedot ovat käyneet ilmi.

Hankintayksikölle on herännyt voittaneen tarjoajan selvityksen perusteella epäilys, että selvityksessä viitatulla Seemoto-järjestelmällä tarkoitettaisiin hankintayksikön omaa lämpötilanseurantajärjestelmää. Tästä syystä hankintayksikkö on pyytänyt voittanutta tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan lämpötilanseurantajärjestelmää koskevilta osin. Voittanut tarjoaja on täsmennyspyynnön jälkeen lähettänyt tarkemman kuvauksen käyttämästään Seemoto-järjestelmästä. Voittanut tarjoaja ei ole lisäselvityksellä parantanut tarjoustaan, eikä lisäselvitys ole vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta. Voittaneen tarjoajan selvityksessä on luotettavalla tavalla selvitetty tarjottujen hintojen alhaisen tason perusteet. Selvityksen perusteella voittanut tarjoaja ei yhdistele näytekuljetuksia muihin toimeksiantoihin. Hankintayksikkö on selvityksen perusteella vakuuttunut siitä, että voittanut tarjoaja pystyy suoriutumaan palvelun tuottamisesta tarjoamillaan hinnoilla tarjouspyynnön mukaisesti. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on lisäksi liitetty tilaajavastuu.fi-yritysraportti, jonka mukaan voittanut tarjoaja on huolehtinut yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan. Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella.

Lisäkirjelmät

Valittajat ovat lisäkirjelmässään esittäneet muun ohella, että voittanut tarjoaja on voittanut myös samanaikaisesti kilpailutetun toisen kuljetuspalvelukilpailutuksen, jossa voittanut tarjoaja on aikatauluttanut pääosan tavarakuljetuksista toteutettavaksi samanaikaisesti hankintayksikön kilpailuttamien kuljetusten kanssa. Vertailun perusteella vaikuttaisi siltä, että molemmat kuljetukset toteutetaan samalla ajoneuvolla. Tämä olisi tarjouspyynnön vastaista. Samalla se selittäisi voittaneen tarjoajan poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan.

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö ei ole voinut hankintapäätöksessään ottaa huomioon toisen hankintayksikön myöhemmin tekemää päätöstä. Mikäli sopimuskaudella käy ilmi, että voittanut tarjoaja yhdistelee kuljetuksia, arvioidaan asiaa sopimusrikkomuksena.

Kuultavan lausunto

Jyväskylän Tavaralähetit Oy on esittänyt, että se on ladannut tarjouksensa yhteyteen lämpötilaseurantajärjestelmän kuvauksen, joka on sisältänyt tarjouspyynnössä vaaditut tiedot.

Kuultava on sitoutunut kilpailutuksessa esitettyyn kieltoon muiden tuotteiden kuljetuksesta. Palvelun toteuttamisessa käytettävät neljä reittiautoa ajavat yöllä muiden asiakkaiden tuotteita, mutta aamulla kuljettajat vaihtuvat ja autot siirtyvät nyt kysymyksessä olevan hankinnan käyttöön. Näin autoille on saatu erittäin hyvä käyttöaste. Kuultava on tietoisesti tarjonnut palvelua tarjouksessaan mainitulla hinnalla. Loppuvuodesta 2016 kuultavan yritykseen tehdyssä työsuojelutarkastuksessa ei ole ilmennyt huomautettavaa. Kuultava on huolehtinut yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan.

Valittajat ovat viitanneet valituksessaan kahteen eri kilpailutukseen, jotka eivät liity toisiinsa.

Vastaselitys

Valittajat ovat antaneet vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Kuultava on antanut lisälausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittajat ovat esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut kaluston lämpötilanseurantajärjestelmää koskeva liite, joka on tarjouspyynnön mukaan tullut liittää tarjoukseen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on otsikon "Kalustoa koskevat ehdottomat vaatimukset" alla asetettu edellytyksiä muun muassa autojen tavaratilalle, termolaitteistolle ja termolaitteiston puhaltimien suuntaamiselle. Otsikon "Palvelukuvauksen sisältöä koskevat ehdottomat vaatimukset" alla on lisäksi edellytetty lämpötilanseurantajärjestelmän kuvauksen lataamista järjestelmään seuraavasti:

"Palveluntarjoajan kaluston lämpötilanseurantajärjestelmän kuvaus. Kuvauksesta tulee selvitä laitteiston nimi, toimintaperiaate sekä autojen tavaratilojen eristysratkaisut. Kuvauksesta tulee ilmetä miten autojen lämpötilaa seurataan etänä palveluntarjoajan työnjohdosta."

Voittanut tarjoaja on ladannut tarjouspalveluun liitteen "Jyväskylän Tavaralähetit toimintasuunnitelma kuljetusten toteuttamisesta". Liitteestä on ilmennyt käytetyn järjestelmän nimi, järjestelmän toimintaperiaate sekä autojen tavaratilojen eristysratkaisut. Lisäksi liitteessä on kuvattu lämpötilan seuraaminen ajojärjestelyn puolesta. Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjoukseensa liittämä liite on sisältänyt tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot.

Hankintayksikkö on tarjousten saamisen jälkeen pyytänyt voittaneelta tarjoajalta täsmennystä Seemoto-järjestelmän olosuhdeseurannan toteutuksesta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön on siten suljettava tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamattomat tarjoukset. Tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikön pyynnöstä vastauksensa selvityspyyntöön, Seemoto-järjestelmän kuvauksen ja tuloslaskelman. Voittaneen tarjoajan lisäselvityksen ei ole katsottava johtaneen sen tarjouksen muuttamiseen tai parantamiseen, vaan kysymys on ollut lämpötilanseurantajärjestelmän toimintakuvauksen täsmentämisestä koskien tarjouksessa jo nimettyä Seemoto-järjestelmää. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta, vaan se on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa täsmentämään tarjouksessa nimetyn järjestelmän toimintaa ilman, että hankintayksikkö on näin toimimalla vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun.

Valittajat ovat myös esittäneet, että voittanut tarjoaja kuljettaa tarjouspyynnön vastaisesti kuljetusreiteillä myös muita kuin hankintayksikön toimeksiantoon kuuluvia kuljetuksia.

Tarjouspyynnön otsikon "Tarjottavaa palvelua koskevat ehdottomat vaatimukset" alla on esitetty seuraava vaatimus:

"Kuljetusreiteillä kuljetetaan vain tähän toimeksiantoon kuuluvia kuljetuksia."

Markkinaoikeus toteaa, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksesta ole ilmennyt, että se kuljettaisi tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisesti myös muita kuin kysymyksessä olevaan toimeksiantoon liittyviä kuljetuksia. Hankintayksikön ei siten voida katsoa toimineen virheellisesti, kun se ei ole tältä osin sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Valittajat ovat esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut poikkeuksellisen alhainen.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 107 ja 108) on 63 §:n 1 momentin kohdalla todettu, että poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä tarjoukset 12 tarjoajalta. Tarjousten vertailuperusteena on ollut halvin hinta. Halvin hinta on arvioitu reiteille LAB13–16 tarjottujen kuukausihintojen ja kuukausihinnoista lasketun vertailuhinnan perusteella. Tarjousten vertailuhinnat ovat vaihdelleet 12.991,00 euron ja 31.346,18 euron välillä.

Hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytänyt 12.991,00 euron vertailuhintaa tarjonneelta voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista, suunnitelluista resursseista ja palvelun toteuttamisesta tarjotuilla hinnoilta. Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on hyväksynyt tarjouksen saamansa lisäselvityksen perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, ettei hankintasäännöksissä ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettujen tietojen ja hankintayksikön tarjouksen saamisen jälkeen pyytämän selvityksen perusteella ollut perusteltua syytä epäillä, ettei voittanut tarjoaja voisi tarjoamillaan tarjoushinnoilla suoriutua kuljetuspalvelujen toteuttamisesta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen virheellisesti tai valittajia kohtaan syrjivästi, kun hankintayksikkö ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena muita tarjoajia alhaisemman hinnoittelun perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuljetusapu Kimmo Taipale Oy:n ja A:n, Kuljetuspalvelu A -nimisen toiminimen haltijana korvaamaan Tuomi Logistiikka Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.434 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.11.2017