MAO:692/17

IS-Hankinta Oy - sähköpyörätuolit

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus

Diaarinumero: 2016/619
Antopäivä: 10.11.2017

ASIAN TAUSTA

IS-Hankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.7.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta sähköpyörätuolien tavarahankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

IS-Hankinta Oy:n toimitusjohtaja on 20.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Camp Scandinavia Oy:n tarjouksen kohderyhmään 4 "122306 Sähköpyörätuolit, sähköinen ohjaus; keskivetoiset".

IS-Hankinta Oy:n toimitusjohtaja on 5.10.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 20.9.2016 tekemänsä hankintapäätöksen kohderyhmän 4 osalta, suorittanut uuden tarjousvertailun ja valinnut Handico Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 400.000 euroa, josta kohderyhmän 4 arvo noin 100.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.11.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Camp Scandinavia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen.

Perusteet

Hankintaoikaisupäätöksellä valittu voittanut tarjoaja on esittänyt hankintayksikön katselmuksessa eri tuotteen kuin mitä se on tarjouksessaan tarjonnut. Koska voittaneen tarjoajan esittämä tuote ei ole vastannut sen antamaa tarjousta, on hankintayksikön tekemä hankintaoikaisupäätös perustunut virheellisiin tietoihin ja johtanut väärään lopputulokseen.

Hankintayksikön selvitys

Vaatimukset

IS-Hankinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintaoikaisupäätös on annettu tiedoksi kaikille kohderyhmään 4 tarjouksen jättäneille toimittajille 5.10.2016. Tiedoksianto on sisältänyt myös valitusosoituksen. Hankintaoikaisupäätös on annettu asianmukaisesti tiedoksi valittajalle. Valitusaika on näin ollen päättynyt 19.10.2016, ja valitus on tehty valitusajan päätyttyä 10.11.2016. Valittaja ei ole esittänyt mitään perustetta sille, miksi markkinaoikeuden tulisi ottaa asia käsiteltäväksi.

Muut kirjelmät

Valittaja on 8.12.2016 antamassaan lausumassa esittänyt muun ohella, että sen valitus on jätetty markkinaoikeudelle hankintasäännösten mukaisessa kuuden kuukauden määräajassa. Hankintayksikön hankintaoikaisupäätös on ollut olennaisesti puutteellinen, koska se on perustunut virheellisiin tietoihin voittaneen tarjoajan esittämän tuotteen poiketessa sen tarjoamasta tuotteesta.

Valittajan 9.2.2017 antaman lisälausuman mukaan valittaja on saanut tiedon, että voittanut tarjoaja on esittänyt katselmuksessa eri tuotteen, vasta jälkikäteen. Valittajalla ei ole ollut mahdollisuutta valittaa asiassa aiemmin.

Hankintayksikkö on 2.3.2017 antamassaan lisälausumassa esittänyt muun ohella, että hankintaoikaisupäätös on tehty ilman katselmusta eikä päätös ole perustunut katselmukseen. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on toimittanut hankintaoikaisupäätöksen valitusosoituksineen kaikille kohderyhmään 4 tarjouksen jättäneille tarjoajille sähköpostitse 5.10.2016. Valittaja ei ole esittänyt, että se ei olisi saanut hankintaoikaisupäätöstä tiedoksi tuona samana päivänä. Valittajan on katsottava saaneen hankintaoikaisupäätöksen tiedoksi 5.10.2016, joten valitusaika on lähtökohtaisesti päättynyt 19.10.2016. Valittajan 10.11.2016 toimittama valitus on siten saapunut markkinaoikeuteen vasta hankintalain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräajan päätyttyä.

Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, soveltuuko käsillä olevaan tilanteeseen hankintalain 87 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuuden kuukauden valitusaika. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön hankintaoikaisupäätös olisi ollut olennaisesti puutteellinen sen perustuessa virheelliseen tietoon.

Hankintaoikaisupäätöksen liitteenä on ollut tarjousvertailuasiakirja ja valitusosoitus markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisupäätöksestä on ilmennyt voittaneen tarjoajan nimi ja päätöksen liitteenä olleesta korjatusta tarjousvertailuasiakirjasta ovat ilmenneet kunkin tarjoajan tarjoushinta, hankintayksikön tarjousten vertailussa käyttämät vertailuperusteet, kunkin vertailuperusteen osalta kullekin tarjoajalle annetut pisteet sekä kunkin tarjoajan saama kokonaispistemäärä. Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on sille toimitetun hankintaoikaisupäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta arvioidakseen, vaatiiko yhtiön oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintayksikön hankintaoikaisupäätös ei ole ollut hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla olennaisesti puutteellinen. Valitus on näin ollen jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Camp Scandinavia Oy:n korvaamaan IS-Hankinta Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.11.2017