MAO:659/17

Parikkalan kunta - koulukuljetukset

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2016/160
Antopäivä: 3.11.2017

ASIAN TAUSTA

Parikkalan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.12.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koulukuljetusten palveluhankinnasta kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016–2017 sekä mahdolliselle yhden vuoden mittaiselle optiokaudelle.

Parikkalan kunnan sivistyslautakunta on 24.2.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 12 valinnut eri reiteille Etelä-Savon matkat Ky:n, Linja-Karjala Oy:n ja valittajan tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu, vaan palvelut on järjestetty väliaikaisin järjestelyin.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Bussipalvelu E. Valkeapää Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.340 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu siten, että niistä ei ilmene mitä asioita vertaillaan ja miten tarjousten vertailu tullaan suorittamaan. Tarjouspyyntö ei ole ollut omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjoushintojen osalta tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, miten tarjoushinnat pisteytetään, miten niitä vertaillaan keskenään ja miten ne painotetaan. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteista "Tarjoushinta/koulupäivä max 90 p" ja lisäksi, että kaluston yhteenlasketun keski-iän perusteella on voinut saada enintään 10 pistettä. Hintavertailun osalta ei kuitenkaan ole ilmoitettu sitä, millä perusteella on voinut saada enimmäispisteet 90 pistettä, miten pisteitä on painotettu ja millä laskentakaavalla tarjoushintoja vertaillaan keskenään. Tarjoajat eivät ole olleet tietoisia hintavertailun suorittamistavasta, eivätkä siten ole voineet hinnoitella tarjouksiaan tai arvioida, kannattaako tarjouskilpailuun osallistua. Hankintayksikön menettely on lisäksi antanut sille rajoittamattoman valinnanvapauden toteuttaa tarjousten vertailu haluamallaan tavalla.

Hankintayksikkö on käyttänyt tarjousten vertailussa laskentakaavaa, jota se ei ollut ilmoittanut tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailutaulukossa on ilmoitettu "laskentakaava (=halvin hinta/koulupäivä jaettuna tarjoajan koulupäivähinnalla ja kerrottuna painokertoimella)". Hankintayksikön olisi tullut ilmoittaa tarjousten valintaperusteet tarjouspyynnössä niin yksityiskohtaisesti, että tarjoajat olisivat tienneet, millä seikoilla on tarjousten vertailussa merkitystä.

Tarjouspyynnöstä ei myöskään käy ilmi, mitä tarjousten vertailussa käytettävään tarjoushintaan on sisällytettävä ja miten tarjoushinta lasketaan. Tarjoushintaan vaikuttavat tekijät on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa 3 "Tarjouksen tekeminen" ja tarjouspyynnön liitteen kohdassa 3 "Tarjoushinta".

Tarjouspyynnön kohdassa 3 "Tarjouksen tekeminen" on todettu seuraavaa:

"Tarjousten vertailtavuuden vuoksi edellytetään, että tarjouksessa ilmoitetaan kunkin kohteen hinta hinta €/koulupäivä ja koulupäivähinnan sisältämät kilometrit. Reiteissä tapahtuvien muutosten varalta tulee ilmoittaa erikseen ajokilometrin hinta reitin muuttuessa."

Tarjouspyynnön liitteen kohdassa 3 "Tarjoushinta" on kirjattu lisäksi seuraavaa:

"Tarjoudun järjestämään kohteen liikennöinnin seuraavaan hintaan: ____ €/koulupäivä (sis. alv)
Hinnoittelun perusteena käytetyt kilometrit __________km.
Erikseen sovittavat poikkeamat tarjouksessa annetuista reittikilometreistä _______ €/km (sis. alv)."

Tarjouspyynnön kohdassa 2 on vielä todettu, että "Matkat ja reitit tarkistetaan yhdessä ostajan ja sopimuskumppanin kanssa. Poikkeamat tarjouksessa annetuista reittihinnoista on ilmoitettava €/km hintana."

Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, miten koulupäivän hinnan sisältämiä kilometrejä käytetään vertailuperusteena. Tarjouspyynnön perusteella on siten jäänyt epäselväksi, minkä perusteella reittien kilometrimäärät annetaan, eli perustuvatko ne tarjoajan omaan arvioon vai tarjouspyynnössä kohteiden osalta ilmoitettuihin arvioituihin kilometrimääriin.

Tarjouspyynnön perusteella on myös jäänyt epäselväksi, miten tarjotun reitin kilometrimäärä vaikuttaa tarjoushintaan ja verrataanko muuttuneita kilometrimääriä tarjoajan vai hankintayksikön ilmoittamaan kilometrimäärään. Lisäksi on jäänyt epäselväksi, miten poikkeamat tarjouksessa ilmoitettuun reitin kilometrimäärään vaikuttavat tarjoushintaan.

Hankintapäätöksestä on nähtävissä, että tarjoajat ovat ymmärtäneet toisistaan poikkeavilla tavoilla sen, miten tarjoushinta määritetään kilometrimäärän perusteella. Erityisesti epäselväksi on jäänyt se, mitä hankintayksikkö on tarkoittanut määritelleessään tarjouspyynnössä hankinnan kohteena olleet reitit ilmoittamalla niiden kilometrimäärän ilmaisulla "suuntaansa", ja jättämällä kilometrimäärän arvioinnin kuitenkin tarjoajille. Tämä on johtanut siihen, että tarjoajat ovat määrittäneet tarjoushinnan eri perusteilla. Hankintapäätöksessä tarjousten hintavertailu on kuitenkin perustunut ainoastaan koulupäivän hintaan, vaikka tarjouksessa on edellä todetulla tavalla tullut ilmoittaa koulupäivän hinnan lisäksi myös kilometrimäärä ja muutoskilometrien hinta.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä myös tavarakuljetuksen hinnan ja arvonlisäveron ilmoittamisen sekä erottelun osalta. Tarjouspyynnön kohdassa 3 on tältä osin todettu seuraavaa:

"Kohteen liikennöintiin sisältyy velvoite kuljettaa tavaraa ostajan lukuun (koululaisten urheiluvälineet, sukset tms.). Tarjoushinta tulee tarvittaessa eritellä niin, että siitä ilmenevät henkilöliikenteen ja tavarankuljetuksen osuudet. Tarjoushintojen tulee sisältää arvonlisävero (henkilökuljetukset 10 % ja tavarakuljetukset 24 %). Arvonlisäveron osuus tulee erotella."

Kukaan tarjoajista ei ole pyydetyllä tavalla erotellut arvonlisäveron osuutta tarjoushinnasta. Erottelu vaikuttaa kuitenkin hintaan, koska henkilökuljetusten verokanta on 10 ja tavarakuljetusten 24 prosenttia. Lisäksi ainoastaan valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut sen tarjoushinnan sisältävän myös tavarakuljetuksen.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä lisäksi laatuvertailun osalta. Tarjouspyynnön mukaan reitillä käytettävän kaluston yhteenlasketun keski-iän perusteella on saanut enintään 10 pistettä. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole ilmoitettu, miten pisteet lasketaan, miten niitä vertaillaan ja lasketaanko kaluston ikä käyttöönottovuodesta, valmistusvuodesta vai rekisteröinnistä.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä vielä inflaatiotarkistuksen osalta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että sopimuksiin tehdään vuosittain inflaatiotarkistukset elokuussa, mutta tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, mitä inflaatiotarkistus tarkoittaa. Esimerkiksi mahdollisesti käytettävää indeksiä ei ole määritelty.

Hankintapäätöksessä hankintayksikkö ei ole sanallisesti perustellut tarjouksille tarjousten vertailussa annettuja pisteitä. Hankintapäätöksessä on ainoastaan ilmoitettu pistemäärät.

Vastine

Vaatimukset

Parikkalan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.364,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut sillä tavoin epäselvä, että se olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Kaikki saadut tarjoukset ovat olleet yhteismitallisia. Myös valittaja on ymmärtänyt tarjouspyynnön ehdot samalla tavalla kuin muut tarjoajat. Vaikka tarjouspyynnön ehdot olisi laadittu vielä yksityiskohtaisemmin, olisi hankintamenettelyn lopputulos ollut sama.

Hankintasäännöksissä ei edellytetä, että hankintayksikön tulisi ennalta ilmoittaa tarjousten vertailussa käytettävä laskentakaava. Julkisissa hankinnoissa on vallitsevaksi käytännöksi muodostunut tarjoushintojen pisteyttäminen hankintayksikön käyttämällä laskukaavalla, joka on ollut halvin hinta jaettuna vertailtavalla hinnalla, mikä jakojäännös on kerrottu enimmäispistemäärällä.

Minkään muunkaan ajateltavissa olevan laskentakaavan soveltaminen ei olisi vaikuttanut tarjouskilpailun lopputulokseen. Hankintayksikkö on pisteyttänyt tarjoukset samalla tavalla kuin vastaavassa aiemmassa koulukuljetuspalveluiden kilpailutuksessa, joten pisteytyksen suorittamistapa on ollut jo ennestään tarjouskilpailuun osallistuvien tiedossa. Tarjouksia ei ole pisteytetty mitenkään erikoisella, ennakoimattomalla tai yhtä tarjoajaa suosivalla tavalla, eikä pisteytysmenetelmän ilmoittamatta jättäminen ole voinut vaikuttaa tarjottuihin hintoihin. Hankintayksiköllä on hankintasääntöjen mukaan harkintavaltaa tarjousvertailun suorittamisessa.

Tarjouspyyntöön liitetyssä tarjouslomakkeessa on ilmoitettu vaaditut hinta- ja kilometritiedot sekä tavara- ja henkilöliikenteen erottelu varsin yksiselitteisesti. Tarjoajille ei ole jäänyt epäselväksi, mitä tietoja niiden pitää hankintayksikölle ilmoittaa. Koulupäivän hintojen yhteismitallisuuden varmistamiseksi hankintayksikkö on vielä etukäteen määritellyt kunkin tarjouskohteena olleen reitin yhdensuuntaisen pituuden. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että hintavertailu suoritetaan ainoastaan kohdan "tarjoushinta/koulupäivä" perusteella.

Kaikki tarjoajat ovat tehneet varsin yhteneväisiä tarjouksia, mikä osoittaa, että tarjouspyyntö ei ole ollut tarjoushinnan ilmoittamisen osalta epäselvä. Saadut tarjoukset ovat olleet yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Tarjouspyynnössä hinnanmuutosperusteen osalta todettu ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Tarjoajat ovat hinnoitelleet tarjouksensa tuolloisen kustannustason perusteella ja tietäen, että olosuhteiden muuttuessa neuvottelut ovat mahdollisia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu laadun vertailuperuste, kaluston yhteenlaskettu keski-ikä, on ilmaistu riittävän yksiselitteisesti ja täsmällisesti, eikä se ole jättänyt hankintayksikölle minkäänlaista harkintavaltaa. Kaikki tarjoajat ovat ymmärtäneet ilmoittaa kaluston iän samalla eli itselleen edullisimmalla tavalla. Tarjouspyyntö ei tältä osin ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua. Laatuvertailulla ei myöskään ole ollut tosiasiallista vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen.

Hankintayksikkö on perustellut hankintapäätöksen hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla. Sovelletuista vertailuperusteista johtuen tarjousten pisteyttäminen ja vertailu on ollut täysin mekaanista. Näin ollen päätöksen perusteluksi on riittänyt vertailutaulukko ja siinä esitetyt tarjoustiedot.

Kuultavien lausunnot

Etelä-Savon matkat Ky ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Linja-Karjala Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.145 eurolla viivästyskorkoineen.

Linja-Karjala Oy on esittänyt, että avoimuus ja syrjimättömyys eivät edellytä hintavertailussa käytettävän laskentakaavan ilmoittamista. Tarjouspyynnössä tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu riittävällä tarkkuudella. Tarjouspyynnön perusteella on myös ollut selvää, mitä tarjousten vertailussa käytettävään tarjoushintaan on sisällytettävä. Myös arvonlisäveron sisältyminen tarjoushintaan ja laatuvertailussa käytettävä auton vuosimalli on tarjouspyynnössä ilmoitettu riittävän selvällä tavalla.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tarjouspyynnön väitetty epäselvyys

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tarjouspyynnössä on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Pykälän 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailuperusteiden suhteellisen painotuksen ilmaiseminen ei ole perustellusti mahdollista, vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä, koska siinä ei ole ilmoitettu, miten ja mihin perustuen tarjoushinnat pisteytetään, miten hintavertailu suoritetaan ja miten hinnat painotetaan. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä olisi tullut myös ilmoittaa hintavertailussa ja pisteytyksessä käytetty laskentakaava.

Tarjoushinnan ilmoittamisen ja suoritettavan hintavertailun osalta tarjouspyynnön kohdassa 3 "Tarjouksen tekeminen" on todettu, että tarjouksessa on ilmoitettava kunkin kohteen hinta muodossa "€/koulupäivä" ja koulupäivähinnan sisältämät kilometrit. Lisäksi on todettu, että reiteissä tapahtuvien muutosten varalta on ilmoitettava erikseen ajokilometrin hinta "reitin muuttuessa".

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet" on todettu, että "Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin ja täyttää tarjouskilpailun ehdoissa mainitut kaluston ja palvelun laatuvaatimukset. Hankinnan perusteet ja painotukset ovat seuraavat:

Tarjoushinta/koulupäivä max 90 p

Reitillä käytettävän kaluston yhteenlasketun keski-iän perusteella max 10 p

∙ 0-4 v 10 p
∙ yli 4-6 v 7 p
∙ yli 6-8 v 3 p
∙ yli 8 v. 0 p

Vertailupisteet 100 p".

Tarjouspyynnön kohdassa 2, jossa kuvattu hankinnan kohteena olevat reitit, on vielä todettu, että "Matkat ja reitit tarkistetaan yhdessä ostajan ja sopimuskumppanin kanssa. Poikkeamat tarjouksessa annetuista reittihinnoista on ilmoitettava €/km hintana." Kaikkien kolmen kilpailutuksen kohteena olevan reitin osalta tarjouspyynnössä on ilmoitettu arvioitu reitin pituus suuntaansa kilometreinä sekä ilmoitettu ne paikat, joiden kautta reitti on kulkenut. Vielä on ilmoitettu, minkä luokka-asteen oppilaita kuljetus koskee, arvio oppilaiden määrästä sekä se, mihin aikaan aamulla koululla tulee olla ja mihin aikaan iltapäivällä paluukuljetus alkaa. Kaikkien kolmen reitin osalta on lisäksi ilmoitettu, että niihin sisältyy esiopetusoppilaiden kuljetuksia ja kahden reitin osalta on todettu, että niihin sisältyy mahdollisesti liityntäkuljetuksia.

Tarjouspyynnön kuudentena sivuna on ollut liite, jolla tarjoukset on voinut antaa. Hinnan ilmoittamisen osalta liitteessä on todettu seuraavaa:

"Tarjoudun järjestämään kohteen liikennöinnin seuraavaan hintaan: ____ €/koulupäivä (sis. alv)
Hinnoittelun perusteena käytetyt kilometrit __________km.
Erikseen sovittavat poikkeamat tarjouksessa annetuista reittikilometreistä _______ €/km (sis. alv)."

Hankintapäätökseen liittyvien 3.2.2016 päivättyjen tarjousten vertailutaulukoiden mukaan hankintayksikkö on suorittanut tarjousten hintavertailun tarjoajien ilmoittaman koulupäivän euromääräisen hinnan perusteella, joka on ilmoitettu tarjouksissa tarjouslomakkeen kohdassa "Tarjoudun järjestämään kohteen liikennöinnin seuraavaan hintaan: ____ €/koulupäivä (sis. alv)".

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä ja soveltamisessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee kuitenkin käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja asetettava siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousvertailun toteuttamisessa. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä.

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden ja painoarvojen perusteella sekä tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä on riittävällä tarkkuudella kuvattu kilpailutuksen kohteena olleiden kolmen reitin osalta reittien kulku ja niiden arvioitu yhdensuuntainen pituus sekä muutkin reitin liikennöintiin liittyvät keskeiset tiedot. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu, että tarjoushinnan painoarvo on 90 pistettä sadasta pisteestä ja että vertailussa käytetään koulupäivän hintaa. Tarjouspyynnön sivulla 6 olevassa lomakepohjassa on vielä tarkennettu, että koulupäivän liikennöinnin hinta on tullut ilmoittaa euromääräisenä ja arvonlisäveron sisältävänä. Hankintayksikkö on myös käyttänyt tarjousvertailussa tarjoajien ilmoittamia koulupäivän liikennöinnin hintoja.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun perusteella tarjoajat ovat tulleet tietoiseksi siitä, että tarjoushinnan painoarvo on muodostunut tarjoushinnan maksimipisteiden osuudesta kokonaispisteistä ja minkä kiinteän hinnan perusteella tarjousten vertailu tullaan suorittamaan. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajat ovat myös tienneet, että koulupäivän hinnan osalta edullisimmalla tarjoushinnalla on ollut mahdollista saada tarjousten vertailussa 90 pistettä. Tarjoajilla on myös ollut riittävä tieto tarjouksen tekemiseksi kilpailutuksen kohteena olevista reiteistä ja niiden liikennöinnistä.

Unionin tuomioistuin on katsonut (tuomio 14.7.2016, TNS Dimarso, EU:C:2016:555, kohdat 27–33), että hankintaviranomaisella ei ole velvollisuutta saattaa mahdollisten tarjoajien tietoon kyseistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa taikka tarjouspyyntöasiakirjoissa hankintaviranomaisen tarjousten konkreettiseksi arvioimiseksi ja luokittelemiseksi soveltamaa arviointimenetelmää, mutta mainitun menetelmän vaikutuksena ei saa olla sopimuksentekoperusteiden ja niiden suhteellisen painotuksen muuttuminen.

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten hintavertailun tarjouspyynnössä ilmoitetusti yksinomaan tarjoajien ilmoittaman koulupäivän euromääräisen hinnan perusteella. Edullisimman tarjoushinnan antanut tarjoaja on saanut tarjouspyynnöstä ilmenevällä tavalla hintavertailun osalta 90 pistettä. Siltä osin, kun hankintayksikkö on suorittanut muiden tarjousten pisteyttämisen tarjoushinnan osalta, se on käyttänyt tarjousten vertailutaulukkoon kirjatun mukaan laskentakaavaa, jossa halvin tarjoushinta on jaettu vertailtavalla tarjoushinnalla ja tämä jakojäännös on kerrottu 90:llä. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisen laskentakaavan käyttäminen on antanut kullekin tarjoukselle pistemäärän, joka on suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon tarjous on ollut kalliimpi kuin reitistä saatu halvin tarjoushinta. Näin ollen käytetty laskentakaava on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Laskentakaava ei ole myöskään johtanut tarjouspyynnössä esitetyn tarjoushintaa koskevan vertailuperusteen tai sen suhteellisen painotuksen muuttumiseen. Ottaen huomioon tarjouspyynnössä hintavertailun perusteista annetut tiedot, markkinaoikeus katsoo, että laskukaavan etukäteen ilmoittaminen ei olisi myöskään antanut tarjoajille sellaista tietoa, joka niiden olisi tullut tai jonka ne olisivat voineet ottaa huomioon tarjouksia laatiessaan.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti määrittäessään tarjouspyynnössä tarjousten hintavertailuun vaikuttavat seikat ja suorittaessaan hintavertailun.

Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut epäselvä myös tavarakuljetuksen hinnan ja arvonlisäveron ilmoittamisen sekä erottelun osalta.

Tavara- ja henkilökuljetuksen sekä arvonlisäveron osalta tarjouspyynnön kohdassa 3 "Tarjouksen tekeminen" on todettu, että "Kohteen liikennöintiin sisältyy velvoite kuljettaa tavaraa ostajan lukuun (koululaisten urheiluvälineet, sukset tms.). Tarjoushinta tulee tarvittaessa eritellä niin, että siitä ilmenevät henkilöliikenteen ja tavarankuljetuksen osuudet. Tarjoushintojen tulee sisältää arvonlisävero (henkilökuljetukset 10 % ja tavarakuljetukset 24 %). Arvonlisäveron osuus tulee erotella."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat eivät ole tarjouksissaan eritelleet tarjoushintojaan tavara- ja henkilökuljetuksen hintoihin eikä niissä ole myöskään eritelty arvonlisäveron osuutta. Markkinaoikeus katsoo, että siltä osin, kun tarjouksissa ei ole eritelty tarjoushintojaan tavara- ja henkilökuljetuksen hintoihin, kysymys ei ole ollut tarjousten tarjouspyynnön vastaisuudesta, koska tämä erittely ei ole tarjouspyynnössä ollut ehdottomana vaatimuksena. Erittelyn puuttumisella ei myöskään ole ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

Arvonlisäveron osuuden erittelyn osalta markkinaoikeus katsoo, että hintavertailu on edellä todetulla tavalla perustunut yksinomaan koulupäivän euromääräiseen hintaan, jonka on tullut sisältää arvonlisävero. Tarjoajien tiedossa on lisäksi ollut se, että liikennöintiin sisältyy myös velvoite kuljettaa tavaraa ostajan lukuun. Tarjouspyynnön sivulla 6 olevassa lomakepohjassa on tullut tämän vertailuhinnan osalta ilmoittaa ainoastaan yksi verollinen hinta. Myöskään arvonlisäveron osuuden erittelyn puuttumisella ei siten ole ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön menettely ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua, vaikka tarjouspyynnössä on mahdollistettu hintojen erittely tavara- ja henkilökuljetuksen hintoihin ja edellytetty eritelty arvonlisäveron osuuden erittelyä.

Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut lisäksi epäselvä laadun vertailuperusteena olevan kaluston iän osalta, koska tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, miten pisteet lasketaan, miten niitä vertaillaan ja lasketaanko kaluston ikä käyttöönottovuodesta, valmistusvuodesta vai rekisteröinnistä.

Tarjouspyynnön sivulla 6 olevassa lomakepohjassa on kohdassa 4 "Reitillä käytettävä auto" todettu seuraavaa. "Liikennöintiin käytettävä kalusto (vuosimalli, paikkaluku, alkolukko, auton merkki sekä mahdolliset älykortin lukijalaitteet)." Kyseisessä kohdassa on lisäksi ollut tila kolmen auton tietojen antamiselle.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat tarjouksissaan ilmoittaneet autojensa tiedot tarjouspyynnön sivulla 6 olevan lomakepohjan kohdassa 4. Osa tarjoajista on liittänyt vuosiluvun perään lyhenteen vm, jonka on katsottava tarkoittava vuosimallia.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut kaluston iän ilmoittamisen ja tähän liittyvän tarjousten vertailun osalta yksiselitteinen. Tarjoajat ovat tarjouspyynnön perusteella ymmärtäneet, että laatuvertailu perustuu ajoneuvojen vuosimalleihin. Näin ollen hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntöä laatiessaan tältäkään osin menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut vielä epäselvä siinä ilmoitetun inflaatiotarkistuksen osalta.

Tarjouspyynnössä on sen kohdassa 2 "Sopimuskausi" ilmoitettu, että sopimuksiin tehdään inflaatiotarkistukset vuosittain elokuussa ennen koulukuljetusten aloittamista. Markkinaoikeus katsoo, että käsitteenä inflaatiotarkistus on ollut alan ammattimaisina elinkeinonharjoittajina toimiville tarjoajille riittävän selkeä ilmaisemaan sen, että tarjoushintoja voidaan muuttaa kuluttajahintaindeksin muutoksia vastaavasti. Tarjouspyyntö ei ole tältä osin kohdellut tarjoajia epätasapuolisesti, eikä se ole ollut epäselvä tavalla, joka olisi vaarantanut hankinnoissa noudatettavan avoimuusperiaatteen toteutumisen. Näin ollen tarjouspyyntö ei tältäkään osin ole ollut hankintasäännösten vastainen.

Hankintapäätöksen perusteleminen

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Pykälän esitöissä (HE 190/2009 vp s. 47) on todettu muun ohella, että hankintayksikön tulee joko hankintapäätöksessä tai siihen liittyvissä muissa asiakirjoissa kertoa ratkaisuun vaikuttavat seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoitteita. Edelleen on todettu muun ohella, että tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta.

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätöksessä ei ole sanallisesti perustellut tarjouksille tarjousten vertailussa annettuja pisteitä, koska päätöksessä on ilmoitettu ainoastaan pistemäärät.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailutaulukoissa, jotka ovat olleet hankintapäätöksen liitteenä, on hintavertailun osalta ilmoituttu tarjoushinnat ja kirjoitettu auki se laskukaava, jolla kunkin tarjoajan saamat hintapisteet on laskettu. Kaluston iän osalta vertailutaulukoissa on ilmoitettu autojen iät ja laskentakaava, jolla autojen keski-ikä on laskettu. Tämän lisäksi on ilmoitettu jo tarjouspyynnössä ilmoitetut pisteytysperusteet, joiden mukaan iän osalta voi saada 0, 3, 7 tai 10 pistettä.

Markkinaoikeus toteaa, että hintavertailun osalta vertailutaulukoista on nähtävissä, mihin tarjoushintoihin vertailu on perustunut ja miten hintapisteet on laskettu. Autojen iän osalta vertailutaulukoista on nähtävissä mihin tarjouksista ilmeneviin autojen ikätietoihin vertailu on perustunut ja miten autojen keski-ikä on laskettu sekä se, miten näiden keski-ikien perusteella tarjoajille on annettu pisteitä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että vertailutaulukoista on käynyt ilmi kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten mukaisesti perustellessaan hankintapäätöksensä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Bussipalvelu E. Valkeapää Oy:n korvaamaan Parikkalan kunnan oikeudenkäyntikulut 4.364,80 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Bussipalvelu E. Valkeapää Oy:n korvaamaan Linja-Karjala Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.145 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.11.2017