MAO:643/17

Nurmijärven kunta - av-urakka

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/368
Antopäivä: 27.10.2017

ASIAN TAUSTA

Nurmijärven kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Nurmijärven monitoimitalon av-urakan hankinnasta.

Nurmijärven kunnan sivistystoimenjohtaja on 24.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 8 valinnut Studiotec Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 249.306 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 30.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Electro Waves Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 25.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.700 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan ja erään toisen tarjoajan tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouspyynnön mukaan monitoriäänipöydän tulokanavissa on tullut olla säädettävät yli- ja alipäästösuotimet. Hankintamenettelyn aikana esitettyihin kysymyksiin annetussa vastauksessa on lisäksi vaadittu erityisesti alipäästösuodin ominaisuutta. Voittanut tarjoaja on tarjonnut monitoriäänipöydäksi Soundcraft Si Performer -mallia, jossa ei ole säädettävää alipäästösuodinta tulokanavissa.

Lisäksi toisen tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta 3-saksisesta projektorihissistä, sillä se on tarjonnut rakenteeltaan 2-saksista AudiPac PCL-1070-8 projektorihissiä.

Vastine

Vaatimukset

Nurmijärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan muun ohella sitoutunut suorittamaan kysymyksessä olevan urakan tarjouspyynnön mukaisesti. Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan millään tavalla ilmoittanut, etteikö sen tarjoama monitoriäänipöytä olisi tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Vastaavasti toinen tarjoaja on sitoutunut suorittamaan urakan tarjouspyynnön mukaisesti, eikä se ole tarjouksessaan ilmoittanut, etteikö sen projektorihissi olisi tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen.

AV-laitteita on mahdollista myös säätää perustyypistä, jolloin pelkkä listattu tyyppi ei kerro laitteiden kaikkia ominaisuuksia. Näin ollen hankintayksikön on luotettava siihen, että urakoitsijoiden tarjoamat laitteet täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hankintayksiköllä on oikeus vaatia, että voittanut tarjoaja toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt laitteet antamaansa urakkahintaan sisältyvinä. Tarjouksissa esitetyissä tiedoissa mikään ei viittaa siihen, etteivätkö tarjoukset täyttäisi tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikkö on oikaisuvaatimuksen saatuaan varmistanut voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden. Hankintayksiköllä ei ole siten ollut oikeutta eikä velvollisuutta sulkea kysymyksessä olevien tarjoajien tarjouksia tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt, että vaatimus kysymyksessä olevien kahden tarjoajan tarjousten sulkemisesta tarjouskilpailusta ei perustu tarjouksissa esitettyjen tietojen virheellisyyteen. Tarjouspyynnössä on pyydetty esittämään tarjottujen laitteiden valmistaja, merkki ja tyyppi. Voittaneen tarjoajan tarjoaman monitoriäänipöydän tarjouspyynnön vastaisuus on todettavissa valmistajan ilmoittamista teknisistä ominaisuuksista. Laitteesta ei ole myöskään olemassa perustyypistä poikkeavia rinnakkaismalleja, joista vaadittu ominaisuus löytyisi, joten laitetta ei voi tulkita mahdolliseksi vaatimuksen täyttäväksi rinnakkaismalliksi.

Toisen tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättäneen tarjoajan projektorihissilaitteen valmistaja ei edes tuota vaadittua 3-saksista mallia. Lisäksi 3-saksinen projektorihissi on teknisesti vaativampi ja hinnaltaan kalliimpi.

Kysymyksessä olevien tarjoajien tarjouspyynnön vastaiset tuotteet ovat hinnaltaan halvempia ja näiden tarjousten hyväksyminen ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti. Tarjouspyynnössä määritellyt ominaisuudet perustuvat selkeästi kalliimpiin tuotteisiin kuin hankintayksikön hyväksymissä tarjouksissa. Tämä asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan tarjousvertailussa ja vertailtavat tarjoukset eivät siten ole sisällöltään yhteneväisiä. Näin ollen tarjoajien tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi hankintayksikön olisi tullut sulkea kysymyksessä olevien tarjoajien tarjoukset tarjouskilpailusta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan 2 momentin periaate jatkaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että se on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen.

Tarjouspyyntö, tarjoukset ja asian arviointi

Hankintailmoituksen mukaan hankinnassa on ollut kyse Nurmijärven kunnan monitoimitalon esitysjärjestelmätekniikan kokonaisurakasta sisältäen esitysteknisiä ääni-, valo- ja kuvausjärjestelmiä, niiden käyttöliittymiä ja ohjauslogiikoita. Hankintailmoituksen mukaan urakkaan on sisältynyt järjestelmän laitteet ja asennukset käyttökuntoon saatettuna.

Tarjouspyynnön liitteen "Esitystekniikan hankintasuunnitelma" kohdassa 1.2.1 "Yleistä" on muun ohella ilmoitettu, että tarjottujen laitteiden valmistaja, merkki ja tyyppi on ilmoitettava täydellisesti, yksiselitteisesti ja oikein.

Mainitun liitteen kohdassa 4.1.7 "Monitoriäänipöytä" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"tulokanavissa tulee olla vähintään seuraavanlainen prosessointi:
"– –"
• säädettävät yli- ja alipäästösuotimet"

Tarjouspyyntöön 19.4.2017 julkaistun lisäkirjeen mukaan urakkaan on tullut lisäksi sisältyä yksi 3-saksinen projektorihissi.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjoamansa monitoriäänipöydän nimikkeen olevan Soundcraft Si Performer 3. Toinen hankintamenettelyyn osallistunut tarjoaja on taas ilmoittanut tarjoavansa projektorihissinä Audipack-merkkistä projektorihissiä, jonka malli on ollut PCL-1070-8.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut vaadittu tarkempaa selvitystä tarjottujen tuotteiden ominaisuuksista. Siten lähtökohtaisesti riittävää on ollut, että tarjoajat ovat tarjouksellaan sitoutuneet toimittamaan osana urakointia tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän laitteiston. Tarjoajat eivät ole myöskään liittäneet tarjoukseen sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi suoraan pääteltävissä, että valittajan mainitsemien kahden tarjoajan tuotteet eivät olisi tosiasiassa vaatimuksen mukaisia. Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tai laatimaansa tarjouspyyntöön nähden virheellisesti, kun se ei ole sulkenut kysymyksessä olevien tarjoajien tarjouksia tarjouskilpailusta valittajan esittämien seikkojen johdosta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Electro Waves Oy:n korvaamaan Nurmijärven kunnan oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.11.2017  Päivitetty 6.11.2017