MAO: 641/17

Kuhmon kaupunki - varavoimakone

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/683
Antopäivä: 27.10.2017

ASIAN TAUSTA

Kuhmon kaupunki on ilmoittanut 4.10.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta varavoimakonetta koskevasta tavarahankinnasta.

Kuhmon kaupungin tekninen johtaja on 11.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 28 valinnut Genel Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 50.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna kymmenen prosenttia hankinnan arvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoajan soveltuvuusvaatimukseksi se, että sillä on riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen ja että tarjoajat toimittavat hankintayksikölle tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, tilaajavastuulaki) mukaiset dokumentit. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankintaerittelyssä on vaadittu tarjouksen liitteeksi todistus luottokelpoisuudesta ja liikevaihdosta, jonka tulee erittelyn mukaan olla kymmenen kertaa hankkeen sopimushinnan suuruinen.

Voittanut tarjoaja ei ole toimittanut tarjouksessaan todistusta luottokelpoisuudesta eikä liikevaihdosta. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterien mukaan voittanut tarjoaja ei ole luottokelpoinen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan yhtiön hallitus ei ole myöskään tehnyt osakeyhtiölain mukaista rekisteri-ilmoitusta oman pääoman menettämisestä.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta varavoimakoneen pääkeskukselle ja vanhalle pääkeskukselle lähtevien syöttöjen suojauksesta. Tarjouksesta puuttuvat katkaisijakeskuksen osalta kaapelien kytkinvarokkeet. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty useita tarjouksen osa-alueita yksikköhintoina, jotka tulevat suoritettaviksi, mikäli asiassa nousee esiin muita työsuorituksia. Hankintailmoituksen mukaan tarjouksissa ei kuitenkaan saa olla omia ehtoja, minkä johdosta tarjous on ollut tältäkin osin tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on tulkinnut tarjouksen epäselvyydet ja puutteet voittaneen tarjoajan eduksi tai sen on annettu parantaa tarjoustaan.

Vastine

Vaatimukset

Kuhmon kaupungin on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.700 eurolla.

Perusteet

Kilpailutuksen seurauksena on saatu määräaikaan mennessä kahdelta tarjoajalta tarjous. Hankintayksikkö on tarkistuttanut molemmat tarjoukset teknisiltä sisällöiltään ulkopuolisella arvioitsijalla, joka totesi ne vertailukelpoisiksi ja hyväksyttäviksi.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa mukana luottoluokitustietoraportin, jossa se oli todettu luottokelpoiseksi. Lisäksi tarjouksen mukana on ollut yrityksen tuloslaskelmaerittely ja tilaajavastuuraportti, joka on sisältänyt todistuksen yrityksen RALA-pätevyydestä. Tilaajavastuuraportista on ilmennyt yrityksen hoitaneen tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Kuultavan lausunto

Genel Oy on esittänyt, että se on toimittanut tarjouksensa mukana vaaditut liitteet luottoluokituksesta ja liikevaihdosta. Yhtiön tarjouksessa on lisäksi ollut maininta siitä, että tarjoukseen sisältyvät myös muut hankintaohjelmassa mainitut asiat, jos niitä ei ole tarjouksessa erikseen mainittu. Genel Oy:n tarjous on täyttänyt hankintaohjelman vaatimukset kaikilta osin. Se ei ole myöskään esittänyt mitään omia sopimusehtoja. Tarjouksessa on tarkennuksena mainittu lisäkuluja aiheuttavat mahdolliset vastaanoton keskeytymiset tai muiden osapuolten aiheuttamat laitteistovauriot. Näistä syntyy kuluja hyvin harvoin. Yksikään tarjoaja ei ole tarjouksessaan maininnut kaikista hankintaohjelman vaatimuksista.

Vastaselitys

Voimalaite Service Oy on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut huolimattomasti, eikä se ole selvittänyt riittävällä tavalla Genel Oy:n luottokelpoisuutta. Luottokelpoisuus olisi voitu selvittää vähin kustannuksin suoraan luottokelpoisuusselvityksiä tarjoavilta yrityksiltä. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta puuttuvat osat ovat vaikuttaneet tarjousvertailuun, sillä niiden kustannusvaikutus on merkittävä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, sillä se ei ollut täyttänyt tarjoajan taloudelliselle tilanteelle asetettuja vaatimuksia. Valittaja on esittänyt lisäksi, että voittaneen tarjoajan tarjous on tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Jotta voittaneen tarjoajan soveltuvuutta ja sen antaman tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta voidaan arvioida, on ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut tältä osin niin selkeä, että sen perusteella on voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa.

Hankintalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän periaatteen mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnön kohdassa 4. "Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Todistus siitä, että yritys on merkitty Kaupparekisteriin.

Verovelkatodistus, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Todistus siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverollisten rekisteriin.

Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty.

Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen."

Tarjouspyynnön kohdassa 5. "Hankintaa koskevat vaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Hankinnalle asetetut vaatimukset:

Varavoimakoneen tulee täyttää teknisen hankintaerittelyn 7152 (päivätty 15.5.2016) vaatimukset.

Tarjouksessa on oltava hankintaerittelyssä mainitut liitteet."

Hankintailmoituksen liitteenä on ollut 15.5.2015 päivätty asiakirja "Varavoimakoneen tekninen hankintaerittely 7152". Hankintaerittelyn kohdassa "Tarjoukseen liitettävät liitteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"- Todistus luottokelpoisuudesta

- Todistus liikevaihdosta

- Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset tai tilaajavastuu.fi raportti".

Hankintaerittelyn kohdassa "Hankinta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankinnan perusteena käytetään ylläolevien erillishintaa ja valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisin vaihtoehtoa.

Toimittajan valinnassa käytetään seuraavia valintakriteerejä:

- Varavoimakone erillishinta

- Takuuajan huollot erillishinta

- Huoltosopimus erillishinta.

Tarjousvertailussa käytettävä vertailuhinta saadaan yo. erillishintojen summasta. Alhaisimman vertailuhinnan saavuttanut toimittaja valitaan toimittajaksi.

Muut toimittajan valinnassa käytettävät valintaperusteet

- Toimittajan tulee käyttää kohdassa ’Takuu, huolto ja kunnossapito’ mainitut vaatimukset

- Kaikki kohdassa ’Tarjoukseen liitettävät liitteet’ on toimitettu

- Toimittajan teknisen esityksen on täytettävä tämän teknisen hankintaerittelyn tekniset vaatimukset

- Toimittajan on osoitettava itsensä teknisesti hankkeen toteutukseen pystyväksi

- Toimittajan on osoitettava itsensä taloudellisesti luottokelpoiseksi ja liikevaihdon on oltava vähintään 10 kertaa hankkeen sopimushintaa suurempi."

Soveltuvuusvaatimusten arviointia

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnöstä on käynyt edellä kuvatulla tavalla ilmi, mitä selvityksiä tarjoajien tulee oheistaa tarjoukseensa ja minkä soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttymistä selvityksillä arvioidaan. Tarjouspyyntö on ollut jossain määrin epätäsmällinen sen osalta, mitä taloudellisella luottokelpoisuudella on tarkoitettu. Tästä epätarkkuudesta huolimatta luottokelpoisuuden sisältöä voidaan kuitenkin pitää ammattimaisesti toimivien tarjoajien näkökulmasta melko vakiintuneena. Ottaen lisäksi huomioon, että tarjousten jättämistä koskevaan määräaikaan mennessä toimitettujen tarjousasiakirjojen perusteella molemmat tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat katsottu luottokelpoisiksi, ei tarjouspyynnön mainitun epätarkkuuden voida katsoa vaikuttaneen valittajan tai voittaneen tarjoajan asemaan.

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole toimittanut tarjouksessaan todistusta luottokelpoisuudesta tai liikevaihdosta. Valittajan on toimittanut Suomen Asiakastieto Oy:n marraskuussa 2016 päivätyn rekisterimerkinnän, jonka mukaan voittaneen tarjoajan luottokelpoisuusluokka osoittaa kohtalaista riskiä ja että yrityksen taloudellisessa tilanteessa on ollut riskejä. Lisäksi tilintarkastuskertomuksen mukaan yhtiön hallitus ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta oman pääoman menettämisestä.

Markkinaoikeus katsoo, että saapuneita tarjouksia on arvioitava sellaisina kuin ne on toimitettu tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymiseen mennessä. Markkinaoikeus katsoo, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä, ja hankintayksiköllä on vastaavasti lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että hankintayksiköllä olisi ollut hankintamenettelyn aikana syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoissa esitetyn taloudellista tilannetta koskevan tiedon paikkansapitävyyttä. Näin ollen hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle valittajan esittämillä perusteilla.

Voittaneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on ollut jossain määrin epäselvä myös sen osalta, mitkä kriteerit ovat olleet tarjoajaa koskevia vaatimuksia ja mitkä tarjousten vertailuperusteita. Tämän rakenteellisen epäselvyyden ei voida kuitenkaan katsoa vaikuttaneen valittajan tai voittaneen tarjoajan asemaan siltä osin, kuin valituksessa on esitetty voittaneen tarjoajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen. Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut valittajan esittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta varavoimakoneen pääkeskukselle ja vanhalle pääkeskukselle lähtevien syöttöjen suojauksesta. Tarjouksesta ovat valittajan mukaan puuttunut katkaisijakeskuksen kaapelien kytkinvarokkeet.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankintaerittelyssä 7152 on todettu syöttökaapelien osalta muun ohella seuraavaa:

"Vanhan pääkeskuksen syöttökaapelin suojaus kuitenkin AP120 kaapelin mukaisesti."

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoukseemme sisältyy myös muut hankintaohjelmassa mainitut asiat, jos niitä tässä tarjouksessa ei ole erikseen mainittu".

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouspyynnössä vaaditun varavoimakontissa sijaitsevan katkaisijakeskuksen keskuspääkaavion, josta on käynyt ilmi katkaisijakeskuksen komponenttien kytkentä toisiinsa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen. Tarjouspyynnössä ei ole esitetty vaatimuksia tarjouksen liitteenä toimitettavan keskuspääkaavion vähimmäissisällöstä ja esittämistavasta tai siitä, tuleeko kaaviossa ilmoittaa syöttöjen suojauksesta. Kun otetaan lisäksi huomioon voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitetty yleinen maininta tarjouksen sisällön tarjouspyynnön mukaisuudesta, ei tarjouksen liitteenä olleen keskuspääkaavion sisällöstä voida vielä päätellä, että voittaneen tarjoajan tarjousta olisi tullut pitää tältä osin tarjouspyynnön vastaisena.

Valittaja on edelleen esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, kun siinä on esitetty useita tarjouksen osa-alueita yksikköhintoina, jotka ovat saattaneet tulla suoritettaviksi tietyissä tilanteissa.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Tarjouksen hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella seuraavaa: "Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja."

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on edellä kuvatulla tavalla todettu, että tarjoukseen sisältyvät myös muut hankintaohjelmassa mainitut asiat, jos niitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu. Tarjouksen kohdassa "Toimitus, vastaanotto ja käyttökoulutus" on lisäksi todettu seuraavaa:

"Varavoimakoneen toimitus työmaalle sekä asennus paikoilleen.

Vastaanottotarkastus ja koekäyttö hankintaohjelman mukaan.

Käytönopastus henkilökunnalle ja käyttö- ja huoltokansioiden luovutus.

Edellä mainitut sisältyvät tarjoukseen".

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on jäljempänä todettu muun ohella, että "muut mahdolliset työsuoritukset" laskutetaan tarjouksessa esitettyjen verottomien tuntitaksojen mukaan ja että voittanut tarjoaja ei vastaa muiden osapuolten asennusten ja kytkentöjen aiheuttamista mahdollisista laitteistovaurioista.

Koska voittanut tarjoaja on edellä kuvatulla tavalla nimenomaisesti sitoutunut tarjouspyynnössä kuvattujen asennus-, testaus- sekä koulutustehtävien suorittamiseen, on muualla tarjouksessa ilmoitettuja tuntitaksoja pidettävä selostuksena sellaisten töiden hinnoista, jotka eivät sisälly tarjouspyynnössä kuvattuun hankinnan kohteeseen.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Kuhmon kaupunki ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena valittajan esittämillä perusteilla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Kun otetaan huomioon edellä kuvattu tarjouspyynnön rakennetta ja soveltuvuusvaatimuksia koskeva tietyn asteinen rakenteellinen epäselvyys, voidaan tämän epäselvyyden katsoa olleen omiaan vaikuttamaan ainakin osittain siihen, että valittaja on arvioinut oikeussuojansa edellyttävän asian saattamista valituksella markkinaoikeuden tutkittavaksi. Tämän johdosta on kohtuullista, että myös hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus hylkää Kuhmon kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.11.2017  Päivitetty 6.11.2017