MAO:654/17

Saimaan Tukipalvelut Oy - rakennusurakkahankinnat

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - referenssit

Diaarinumero: 2016/196, 2016/197 ja 2016/198

Antopäivä: 31.10.2017

ASIAN TAUSTA

Saimaan Tukipalvelut Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.2.2016 julkaistuilla kansallisilla hankintailmoituksilla avoimella menettelyllä puitejärjestelyinä toteutettavista lattiapäällystetöitä (tarjouspyyntö B8/2016), rakennusteknisiä töitä (tarjouspyyntö B12/2015) ja rakennusmaalaustöitä (tarjouspyyntö B6/2016) koskevista rakennusurakkahankinnoista ajalle 1.4.2016–31.3.2018 ja mahdollisille kahdelle vuoden pituiselle optiokaudelle.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2016 tekemällään rakennusmaalaustöitä koskevalla hankintapäätöksellä (B6/2016) sulkenut muun ohella KorrasOn Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi Maalausliike E. Heiskanen Oy:n, Rakennuspinnoitus Rantanen Oy:n ja Rakennus Lahikainen Oy:n.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2016 tekemällään lattiapäällystetöitä koskevalla hankintapäätöksellä (B8/2016) sulkenut KorrasOn Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi Mattoasennus ja Saneeraus A:n, Rakennus Lahikainen Oy:n ja Maalausliike E. Heiskanen Oy:n.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2016 tekemällään rakennusteknisiä töitä koskevalla hankintapäätöksellä (B12/2015) sulkenut muun ohella KorrasOn Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi Rakennuspinnoitus Rantanen Oy:n, Rakennus Lahikainen Oy:n, Maalausliike Sami Ahtiainen Oy:n ja Maalausliike E. Heiskanen Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan rakennusmaalaustöiden (B6/2016) osalta noin 200.000 euroa, lattiapäällystetöiden (B8/2016) osalta noin 160.000 euroa ja rakennusteknisten töiden (B12/2015) osalta noin 2.500.000 euroa.

Puitesopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

KorrasOn Oy on pyytänyt käsittelyluvan myöntämistä ja vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellisiä hankintamenettelyjä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailuista referenssien puutteellisuuden perusteella. Valittaja on toimittanut referenssit www.tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta ja täydentänyt niitä ennen hankintapäätöksiä. Tarjouspyynnöissä on vaadittu kolmea erillistä referenssiä, mikä on kohtuutonta, kun valittaja on ilmoittanut kolme mittavaa referenssiä yhden tilaajan osalta. Valittajan henkilöstö on toiminut kahdeksan vuotta lähes yksinomaan Etelä-Karjalan Keskussairaalan projekteissa, mistä johtuen valittajan referenssit koskevat tätä yhtä ja sama tilaajaa. Vastaavanlaiset referenssit on hyväksytty kaikissa muissa kilpailutuksissa, joihin valittaja on osallistunut. Lisäksi hankintayksikkö ei ole tiedustellut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä (jäljempänä Eksote) referenssien oikeellisuutta.

Vastine

Vaatimukset

Saimaan Tukipalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen kaikilta osin.

Perusteet

Kussakin tarjouspyynnössä on tarjoajan kelpoisuusehtona edellytetty, että tarjouksen kohteena oleviin töihin osallistuvilla tulee olla vähintään kolme tarjoamansa työnsä mukaista referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Referensseinä on huomioitu tarjoajan omana työnään toteuttamat työt.

Tarjouspyynnöissä on ollut mukana määrämuotoinen liite, jolla tarjoajien on tullut ilmoittaa referenssitiedot. Liitteessä on pyydetty ilmoittamaan kunkin referenssikohteen nimi, lyhyt kuvaus kohteesta, sisältö, tarjoajan rooli ja oman työn osuus, urakan arvo, ajankohta ja tilaajan yhteyshenkilö yhteystietoineen. Valittaja on liittänyt tarjouksiinsa vapaamuotoisen referenssiliitteen, jossa on mainittu kolme kohdetta. Referenssit on valittajan tarjouksessa ilmoitettu otsikkotason tiedoilla ilman tarjouspyynnön liitteissä pyydettyjä tietoja, kuten kohteiden kuvauksia, tarjoajan roolia kohteessa kohteen arvoa tai tilaajan yhteystietoja. Valittajan tarjous ei siten ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankintayksikön tarkoituksena on ollut kohdella kaikkia tarjoajia tasapuolisesti. Rakennusmaalaustöitä ja rakennusteknisiä töitä koskevissa hankintamenettelyissä (tarjouspyynnöt B6/2016 ja B12/2015) useissa tarjouksissa on ollut puutteita referenssien ilmoittamisessa. Hankintayksikkö on pyytänyt puutteellisesti referenssit ilmoittaneita tarjoajia täsmentämään tarjouksiaan täyttämällä referenssejä koskevan liitteen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Myös valittajalle on näiltä osin lähetetty tarjousajan päätyttyä täsmennyspyyntö, jossa valittajaa on pyydetty täsmentämään referenssitietoja. Valittajan palauttamassa lomakkeessa on täytetty yksi kolmesta referenssikohdasta. Kohteita ei ole yksilöity liitteessä edellytetyn mukaisesti, eikä niistä ilmene referenssikohteiden sisältöä, arvoa tai tarjoajan oman työn osuutta. Tilaajien yhteystiedot on ilmoitettu puutteellisesti siten, että valittaja on ilmoittanut ainoastaan yhteyshenkilöiden nimet ilman pyydettyjä yhteystietoja.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus vaatia referenssitietoja ja määrätä, millä tavoin nämä tiedot tulee ilmoittaa. Hankintayksikkö ei ole ollut velvollinen selvittämään annettuja referenssitietoja tai niiden oikeellisuutta muualta kuin tarjoajalta itseltään. Asiassa ei edes ole ollut kyse referenssien paikkansapitävyydestä, vaan siitä, ettei valittaja ole ilmoittanut referenssitietoja tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti.

Referenssitietojen lisäksi tarjoajilta on pyydetty täsmennyksiä työnjohdon pätevyyttä ja tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden suorittamista koskeviin tietoihin niiltä tarjoajilta, joiden tarjouksissa on näiltä osin ollut puutteita.

Kuultavan lausunto

Maalausliike E. Heiskanen Oy, Maalausliike Sami Ahtiainen Oy, Mattoasennus ja Saneeraus A, Rakennus Lahikainen Oy ja Rakennuspinnoitus Rantanen Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kohtuuton ei ole ollut vaatimus kolmesta referenssikohteesta, vaan tapa, jolla referenssit on tullut esittää. Valittaja on hankintayksiköltä saamansa täsmennyspyynnön johdosta toimittanut pyydetyt tiedot. Valittaja on ilmoittanut kaikki kolme referenssiään yhdessä kohdassa, kun niiden kaikkien osalta tilaajana on ollut yksi ja sama asiakas eli Eksote.

Referenssien pyydettyjä arvoja on ollut mahdotonta ilmoittaa, koska työt on tehty projekti- tai tuntitöinä. Toisin kuin hankintayksikkö on esittänyt, hankintayksikölle on toimitettu myös referenssejä koskevat tilaajan yhteystiedot.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Käsittelylupa

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 86 §:n 3 momentin mukainen käsittelyluvan saaminen muutoksenhaun edellytyksenä koskee lain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia jo perustettuun puitejärjestelyyn perustuvia kilpailutuksia. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys hankintalain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien välillä järjestettävästä niin sanotusta kevennetystä kilpailutuksesta tai kevennetyssä kilpailutuksessa asetettujen vaatimusten lainmukaisuudesta, joista valittaminen edellyttäisi käsittelyluvan myöntämistä. Näin ollen asiassa ei tule harkittavaksi käsittelyluvan myöntäminen.

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 71 § 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52 - 59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Hankintalain 56 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvyistä toteuttaa hankinta. Pykälän 4 momentin osalta esitöissä (HE 50/2006 vp s. 101) on muun ohella tuotu esiin, että hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän antamia asiakirjoja. Säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään puutteellisia selvityksiä. Vastuu tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta on tarjoajalla. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja selvityksiä. Harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuusperiaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon. Pienten puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden. Tällaisissa tilanteissa hankintayksikön tulee pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään antamiaan selvityksiä tai asiakirjoja.

Hankintalain 59:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä seuraavin asiakirjoin: todistus ehdokkaan tai tarjoajan tai yrityksen johtohenkilöiden sekä erityisesti palvelun tai urakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä; luettelo viimeksi kuluneen enintään viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista sekä todistus merkittävimpien urakoiden asianmukaisesta toteuttamisesta; todistuksesta tulee käydä ilmi urakoiden arvo, ajankohta ja toteutuspaikka sekä se, onko työt tehty ammattialan sääntöjen mukaan ja onko ne saatettu asianmukaisesti päätökseen; tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot suoraan hankintayksikölle.

Hankintalain 59 §:n säännöksen perusteluissa (HE 50/2006 vp s. 103) on todettu, että hankintayksikkö voi edellyttää referenssiluetteloilta yksityiskohtaista jaottelua hankintojen ajankohdista, arvoista ja asianmukaisesta toteuttamisesta.

Markkinaoikeuden arviointi

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia tässä asiassa kysymyksessä olevista puitejärjestelyinä toteutettavista lattiapäällystetöistä, rakennusteknisistä töistä ja rakennusmaalaustöistä erillisillä tarjouspyynnöillä, jotka ovat olleet samansisältöiset referenssivaatimuksia ja eläkevakuutusmaksuja koskevien vaatimusten osalta.

Tarjouspyyntöjen kohdassa 8 on lueteltu tarjoajia koskevat vaatimukset. Alakohdassa 2.2 "Referenssit" on edellytetty, että tarjouksen kohteena oleviin töihin osallistuvilla tulee olla vähintään kolme tarjoamansa työn mukaista referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Referensseinä huomioidaan kyseisen kohdan mukaan tarjoajan omana työnään toteuttamat työt, jotka ovat esimerkiksi toimitilakiinteistöjä, päiväkoteja, oppilaitoksia, terveydenhuoltotiloja tai vastaavia. Tarjoukseen on tullut liittää referenssejä koskeva tarjouspyynnön liitelomake täydennettynä.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olevassa referenssilomakkeessa on edellytetty ilmoitettavan tarjouksen mukaisten töiden merkittävimpiä asiakkuuksia viimeisen kolmen vuoden ajalta. Liitteessä on ollut kolme referenssejä koskevaa kohtaa, joihin on tullut täyttää kustakin ilmoitettavasta referenssistä seuraavat tiedot: "Ajankohta", "Lyhyt kuvaus kohteesta; sisältö, tarjoajan rooli ja oman työn osuus, urakan arvo" ja "Referenssikohteen tilaajan yhteyshenkilö ja yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)".

Valittaja ei ole toimittanut tarjouksiensa liitteenä täytettyä referenssilomaketta. Sen sijaan valittaja on toimittanut vapaamuotoisen liitteen, jossa se on ilmoittanut referenssinsä seuraavasti:

"1. Eksotella työskentelevä henkilöstömme seitsemättä vuotta Etelä-Karjalan keskussairaalan toimialuella mitä moninaisempia rakennustehtäviä ,käytännössä kaikkea rakentamisen saralta aina maalauksesta vaativiin timanttisahauksiin ja porauksiin omalla kalustolla.

2. Eksoten/Vammaispalvelun työsuorituksia mm.Simpele,Lemi jne.

3. Rakennusurakointia Varsinais-Suomen alueella EK-Tammi Oy :n lukuisia kohteita."

Tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen hankintayksikkö on rakennusmaalaustöitä (asia 2016/197) ja rakennusteknisiä töitä (asia 2016/198) koskevien hankintojen osalta pyytänyt valittajalta lisäselvitystä muun ohella referensseistä. Hankintayksikkö on lisäselvityspyynnöissä kehottanut tarjoajaa toimittamaan tarjouspyyntöjen liitteenä olevan referenssilomakkeen.

Valittaja on vastauksina lisäselvityspyyntöihin toimittanut tarjouspyyntöjen liitteenä olleen referenssilomakkeen täytettynä yhden referenssikohdan osalta. Kyseisellä lomakkeella valittaja on ilmoittanut referenssinään, että sen tarjouspyynnössä tarkoitettu henkilöstö on tehnyt vuodesta 2008 alkaen Etelä-Karjalan keskussairaalan ja muiden Eksoten alueen kohteiden töitä vuosisopimusurakoitsijana. Kyseisiä muita kohteita ei ole yksilöity. Työt ovat ilmoituksen mukaan sisältäneet maalausta, kirvesmiestöitä, timanttisahausta tai -porausta ja lisäksi lukuisia muita eri alojen, joita ei ole täsmennetty, työsuorituksia. Lomakkeella tarjoaja on myös ilmoittanut nimeltä kaksi referenssikohteen tilaajan yhteyshenkilöä. Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevilla päätöksillä katsonut, että valittajan ilmoittamat referenssit ovat olleet puutteelliset ja sulkenut valittajan tarjouskilpailuista.

Valittaja on edellä todetuin tavoin alun perin ilmoittanut tarjouksissaan sinänsä useamman kuin yhden referenssikohteen, mutta kohteita ei ole yksilöity. Tarjouksista ei myöskään ole käynyt ilmi ajankohtia, joiden perusteella olisi ollut tarkistettavissa, että ilmoitetut kohteet ovat olleet viimeisen kolmen vuoden ajalta. Lisäksi referenssikohteissa suoritetut työt on kuvattu puutteellisesti suhteessa tarjouspyynnössä edellytettyyn. Valittajan myöhemmässä vastauksessa hankintayksikön rakennusmaalaustöitä ja rakennusteknisiä töitä koskeviin lisäselvityspyyntöihin on edelleen ilmoitettu referenssikohteet puutteellisesti siten, ettei valittajan toimittaman vastuksen perusteella ole todettavissa, mistä urakoista on ollut kysymys.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei näin ollen ole tarjouksissaan eikä lisätietopyyntöihin antamissaan vastauksissa ilmoittanut kaikkia tarjouspyyntöasiakirjoissa referenssien arvioimiseksi pyydettyjä tietoja. Valittajan eri vaiheissa antamat tiedot eivät edes yhdessä kokonaisuutena arvioiden ole olleet tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vaatimuksien mukaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen arvioimiseksi hankintayksiköllä on oikeus edellyttää tarjoajia toimittamaan selvityksiä siinä muodossa, että selvitysten avulla voidaan arvioida ja varmistaa asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole tarjouspyynnössä vaadittuja tarjoajien soveltuvuuden arviointiin liittyviä selvityksiä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on puutteellisten referenssitietojen johdosta voinut sulkea valittajan kaikista kysymyksessä olevista tarjouskilpailuista. Hankintayksikön menettely soveltuvuutta koskevien selvitysten hankkimisessa ei kuitenkaan saa olla tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista. Asiassa on siten vielä arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt referenssien arvioinnissa joiltakin osin epätasapuolisesti tai syrjivästi valittajaa kohtaan.

Asian 2016/196 osalta markkinaoikeus toteaa, että lattiapäällystetöitä koskevassa tarjouskilpailussa on ollut neljä tarjoajaa, joista yksikään ei ollut aluksi toimittanut tarjouksensa liitteenä referenssilomaketta, vaan ilmoittanut referenssit vapaamuotoisesti. Hankintayksikkö on lähettänyt kolmelle muulle tarjoajalle kuin valittajalle referenssejä koskevan lisäselvityspyynnön, jossa tarjoajaa on kehotettu toimittamaan referenssilomake. Sen sijaan valittajalle ei ole lähetetty lisäselvityspyyntöä. Ennen lisäselvityspyynnön lähettämistä yhden muista tarjoajista ilmoittamista referensseistä ovat puuttuneet tiedot referenssien ajankohdista ja toisen muista tarjoajista referensseistä ei ole ilmennyt, minkä tyyppisiä töitä referenssit ovat koskeneet. Viimeksi mainitut kaksi muuta tarjoajaa ovat lisäselvityspyynnön johdosta toimittaneet referenssilomakkeet ja tulleet valituiksi puitejärjestelyyn. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön edellä kuvattu menettely asiassa 2016/196 on ollut valittajaa kohtaan syrjivää ja epätasapuolista.

Asioissa 2016/197 ja 2016/198 hankintayksikkö on edellä todetuin tavoin lähettänyt valittajalle lisäselvityspyynnöt, joissa hankintayksikkö on kehottanut tarjoajaa toimittamaan tarjouspyyntöjen liitteenä olevat referenssilomakkeet. Näissä asioissa hankintayksikkö on lähettänyt tältä osin vastaavan sisältöisen lisäselvityspyynnön myös kaikille muille tarjoajille, jotka eivät olleet toimittaneet referenssilomaketta. Valittajan lisäselvityspyyntöjen johdosta toimittamat referenssitiedot ovat edellä todetuin tavoin edelleen olleet puutteelliset muun ohella siten, että referenssikohteita ei ole yksilöity. Asioissa 2016/197 ja 20126/198 kaikki muut tarjoajat ovat yhtä valittajan ohella tarjouskilpailusta asiassa 2016/197 suljettua tarjoajaa lukuun ottamatta ilmoittaneet kolme referenssikohdetta viimeistään lisäselvityspyynnön jälkeen ja hankintayksikkö on myös muutoin voinut harkintavaltansa puitteissa katsoa, että puitejärjestelyyn valituiksi tulleet tarjoajat ovat täyttäneet referenssejä koskevan soveltuvuusvaatimuksen. Hankintayksikön menettely ei näin ollen ole ollut asioissa 2016/197 ja 2016/198 valittajan esittämin tavoin valittajaa kohtaan epätasapuolista tai syrjivää.

Johtopäätös

Asiassa 2016/196 hankintayksikkö on edellä mainituilla perusteilla menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen tältä osin harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Asioissa 2016/197 ja 2016/198 hankintayksikkö ei edellä mainituilla perusteilla ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Näiltä osin valitus on näin ollen hylättävä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen asiassa 2016/196 muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Saimaan Tukipalvelut Oy aikoo edelleen toteuttaa lattiapäällystetöitä koskevan puitejärjestelyn kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on selvitettävä tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa 2016/196 annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Näin ollen ja ottaen huomioon, että asioissa 2016/196–198 on kysymys oikeudellisesti yhdestä kokonaisuudesta, hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Asiassa 2016/196 markkinaoikeus kumoaa Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan 16.3.2016 tekemän hankintapäätöksen B8/2016. Markkinaoikeus kieltää Saimaan Tukipalvelut Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa 2016/196 Saimaan Tukipalvelut Oy:n korvaamaan KorrasOn Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää valitukset asioissa 2016/197 ja 2016/198.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.11.2017