MAO:651/17

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiesääasemat

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2016/676 ja 2016/677

Antopäivä: 30.10.2017

ASIAN TAUSTA

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.9.2016 julkaistuilla EU-hankintailmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavista Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen tiesääasemien huolto- ja korjauspalveluiden hankinnoista 2016-2018.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yksikön päällikkö ja hankinta-asiantuntija ovat 14.11.2016 tekemillään hankintapäätöksillä (KASELY/1471/2016 ja KASELY/1473/2016) valinneet Suomen Kelitieto Oy:n tarjoukset.

Hankintojen ennakoidut arvonlisäverottomat kokonaisarvot ovat hankintailmoitusten mukaan olleet noin 1.500.000 euroa ja 20.000.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Eltel Networks Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheelliset menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua.

Perusteet

Eltel Networks Oy on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoukset eivät ole täyttäneet hankintailmoituksissa hankintaan osallistuvilta yrityksiltä edellytettyä teknistä suorituskykyä.

Tarjouspyyntöjen liitteessä 2 "Urakkaohjelma" kohdassa 5.1. on vaadittu, että palveluntuottajan on nimettävä toimeksiantoon vähintään yksi päätoiminen vastuunalainen työnjohtaja, jolla tulee olla Tieturva2 -pätevyys. Tämän lisäksi toimeksiannon sähkötöistä vastaavaksi työnjohtajaksi on tullut nimetä henkilö, jolla on vähintään KTMp 516/1996 mukainen S2-pätevyys. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut vaadittu vastuullinen työnjohtaja ja sähkötöistä vastuullinen työnjohtaja. Voittaneessa tarjouksessa nimetyllä projektipäälliköllä/alueellisella vastuuhenkilöllä ja varahenkilöllä ei ole ollut vaadittua S2-pätevyyttä, joten he eivät ole täyttäneet vaadittua sähkötöistä vastaavan työnjohtajan tehtävää. Vastuullisen työnjohtajan ja erityisesti sähkötöistä vastaavan työnjohtajan, jolla olisi vaadittu S2-pätevyys, puuttuminen on ollut vakava puute, ja näin ollen selkeä peruste voittaneen tarjouksen sulkemiseksi tarjouskilpailuista.

Vastine

Vaatimukset

Liikennevirasto on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valitukset tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valitukset. Liikennevirasto on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen, mikäli markkinaoikeus ottaa valitukset tutkittaviksi.

Perusteet

Eltel Networks Oy:n valitukset ovat saapuneet markkinaoikeudelle myöhässä ja ne tulee jättää tutkimatta.

Hankintapäätökset on lähetetty tarjoajille sähköpostitse 14.11.2016. Päätöksien liitteenä on ollut oikaisuohje ja valitusosoitus. Eltel Networks Oy on lähettänyt vastaanottokuittauksen 14.11.2016. Valitusaika on näin ollen päättynyt 28.11.2016. Markkinaoikeuteen 29.11.2016 saapuneet valitukset ovat näin ollen tulleet myöhässä.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksien tutkiminen

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun muassa valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä (oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintayksikön 14.11.2016 tekemistä hankintapäätöksistä ilmenee hyväksyttyjen tarjousten vertailu, ja että hankintayksikkö on valinnut tarjouskilpailujen voittajaksi Suomen Kelitieto Oy:n. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintapäätökset liitteineen ja asianmukaisine valitusosoituksineen on lähetetty tiedoksi valittajalle sähköpostitse 14.11.2016. Lisäksi asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on samana päivänä kuitannut hankintayksikölle lähettämällään sähköpostilla vastaanottaneensa kyseiset hankintapäätökset. Valittaja ei ole kiistänyt näitä seikkoja.

Hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty päätöksen tiedoksiannosta laskettava 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on siten päättynyt 28.11.2016 virka-ajan päättyessä klo 16.15.

Valittajan sähköpostitse lähettämät valitukset on asiassa esitetyn selvityksen mukaan lähetetty 28.11.2016 kello 22:50:44 (dnro 2016/676) ja 22:53:46 (dnro 2016/677). Näin ollen valitukset ovat olleet markkinaoikeuden käytettävissä vasta seuraavana arkipäivänä 29.11.2016 kello 8.00.

Koska valitukset eivät ole saapuneet markkinaoikeuteen 28.11.2016 ennen virka-ajan päättymistä, ne on jätettävä myöhässä saapuneina tutkimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valitukset tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.11.2017