MAO:645/17

KuntaPro Oy - käännös- ja tulkkauspalvelut

julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 2017/44 ja 2017/80

Antopäivä: 27.10.2017

ASIAN TAUSTA

KuntaPro Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.10.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta käännös- ja tulkkauspalveluiden hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle sekä kahdelle vuoden optiokaudelle.

KuntaPro Oy:n hankintajohtaja on 5.1.2017 tekemillään hankintapäätöksillä sulkenut Kocer ry:n, joka on jättänyt tarjouksen hankinnan osakokonaisuuksista 1 ja 4–9 nimellä Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut, tarjouskilpailusta ja valinnut tulkkauspalvelujen toimittajat kyseisiin osakokonaisuuksiin (dnro 2017/44).

KuntaPro Oy:n hankintajohtaja on 30.1.2017 tekemillään hankintaoikaisupäätöksillä kumonnut 5.1.2017 tekemänsä hankintapäätökset osakokonaisuuksien 1 ja 4–9 osalta ja valinnut tulkkauspalvelujen toimittajat osakokonaisuuksiin 1 ja 4–9 sekä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta (dnro 2017/80).

Muutoksenhaun kohteena olevien hankinnan osakokonaisuuksien ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 2.175.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kocer ry on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset (dnro 2017/44) ja hankintaoikaisupäätökset (dnro 2017/80) ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 300.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.910 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja harjoittaa taloudellista toimintaa sen hallinnoiman ja 1.1.2016 toimintansa aloittaneen Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelujen kautta. Tarjoajasta ei ole ollut epäselvyyttä.

Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailusta tarjoajan soveltuvuutta koskevilla perusteilla. Hankintayksikkö on pyytänyt lisäselvitystä valittajan taloudellisesta tilanteesta sen vuoksi, että valittajan Rating Alfa -luokitus on ollut B, ja valittaja on kaiken pyydetyn selvityksen toimittanut. Selvitys on osoittanut, että valittaja kykenee hankinnan toteuttamaan. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan ottanut selvitystä huomioon tai sitä on tulkittu väärin ja valittajaa syrjivästi kohdellen.

Valittaja ei ole ilmoittanut olevansa kykenemätön toimittamaan Rating Alfa -raporttia, vaan on todennut, että Dosti tulkkaus- ja käännöspalveluilla ei ole vielä tarjousta jättäessään ollut käytössään tilinpäätöstä, jonka vuoksi Rating Alfa -raportti ei ole vastannut yhdistyksen todellista taloudellista tilannetta. Valittajan 23.11.2016 päivätystä tuloslaskelmasta on havaittavissa, että 1.1.2016 taloudellisen toimintansa aloittaneen Dosti tulkkaus- ja käännöspalveluiden liikevaihto on ollut ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana lähes 230.000 euroa ja liikevoitto on jo tuolloin ollut yli 50.000 euroa. Uuden, 30.1.2017 päivätyn Rating Alfa -raportin mukaan valittajan luokitus on ollut AA eli hyvä. Raportti vahvistaa sen, että valittajan aiemmin esittämät selvitykset pitävät paikkansa ja valittaja tosiasiassa kykenee toteuttamaan hankinnan. Valittajan on myös muissa hankinnoissa katsottu täyttävän käsillä olleen soveltuvuusvaatimuksen.

Valittaja olisi tullut valita kaikkiin sen tarjoamiin osakokonaisuuksiin. Eräiden valittujen tarjoajien tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Valittajan edellytykset hankinnan toteuttamiseen ovat olleet vähintään yhtä hyvät kuin valittujen tarjoajien.

Vastine ja lisävastine

Vaatimukset

KuntaPro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on 4.12.2016 pyytänyt valittajaa toimittamaan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportin tai vastaavan yleisesti hyväksytyn luottokelpoisuus- ja talousraportin. Valittaja on 17.12.2016 ilmoittanut, että Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut on aloittanut toimintansa 1.1.2016, joten tästä syystä sillä "ei ole vielä tilinpäätöstä annettu" Suomen Asiakastieto Oy:lle, jonka perusteella valittaja saisi luottotietoa. Valittaja on ilmoittanut, että se on tilaajavastuu.fi:n jäsen ja että sieltä saa kaikki tarvittavat tiedot.

Hankintayksikkö on 19.12.2016 pyytänyt valittajaa lähettämään taseen ja tilinpäätöksen, koska hankintayksikkö on valittajan antaman vastauksen vuoksi ollut siinä uskossa, ettei valittaja voi saada vaadittua luottoluokitusraporttia. Koska myös tase ja tuloslaskelma ovat olleet Kocer ry:n eikä Dosti tulkkaus- ja käännöspalveluiden, hankintayksikkö on pyytänyt 22.12.2016 toimittamaan tarjouksen Y-tunnuksen mukaisen yhdistyksen, Kocer ry:n, luottoluokitusraportin. Valittaja on 22.12.2016 toimittanut hankintayksikölle Rating Alfa raportin, jossa on ilmoitettu, että tiedot on luovutettu 17.12.2016, ja että yrityksen rating on 17.12.2016 ollut "B ilman tilinpäätöstietoja, heikentynyt". Hankintayksiköllä ei ole ollut 22.12.2016 jälkeen perustetta pyytää valittajalta lisäselvityksiä, kun sillä on jo ollut käytössään tilinpäätös ja tase.

Valittajan lähettämän Rating Alfa -raportin perusteella hankintayksikkö on katsonut, ettei valittajan tarjous täytä tarjoajan taloudelliselle tilanteelle asetettuja vaatimuksia. Valittaja on paikkansa pitämättömästi väittänyt, ettei se voisi saada Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa

-raporttia. Hankintayksikön on tullut sulkea valittaja tarjouskilpailusta. Kaikki valittajan viittaamat muut tarjoajat ovat täyttäneet tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset viimeistään sopimuskauden alkaessa. Soveltuvuuden arvioinnilla muissa tarjouskilpailuissa ei ole merkitystä.

Valittajan tarjouksen perusteella tarjoaja on jäänyt epäselväksi. Valittaja on 16.12.2016 toimittanut hankintayksikölle todistuksen uuden toiminimen perustamisesta. Tarjouksessa on tarjouksen lähettäjäksi ilmoitettu Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut, mutta tarjouksen Y-tunnus, Rating Alfa raportti, Tilaajavastuu.fi-raportti, työterveyssopimus sekä tuloslaskelma ja tase koskevat kuitenkin Kocer ry:tä. Epäselvää on ollut, onko Dosti tulkkaus- ja käännöspalveluja ollut edes olemassa tarjousta jätettäessä.

Kuultavien lausunnot

Global Service Finland Oy, Hero Tolk Oy, A, Oulan Tulkkauspalvelut Oy, Semantix Finland Oy, Suomen Ammattitulkit Oy, Suomen Tulkkauspalvelut Oy, Tolmas Oy ja Tultra Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö on ylittänyt harkintavaltansa. Kyseisen soveltuvuusvaatimuksen mukaan tarjoajaa ei voida sulkea tarjouskilpailusta pelkästään sillä perusteella, että luottoluokitus on B, vaan tarjoajan on tullut laiminlyödä hankintayksikön pyyntöön perustuva selvitysvelvollisuutensa. Valittaja ei ole missään vaiheessa ilmoittanut hankintayksikölle, että se ei voisi toimittaa Rating Alfa raporttia, vaan että raportti ei vastaa tarjoajan taloustilannetta. Valittaja on toiminut asianmukaisesti ja toimittanut selvitykset asetetussa määräajassa.

Valittajan luottoluokitus on noussut tammikuussa 2017, kun se on toimittanut Suomen Asiakastieto Oy:lle kaikki taloustiedot. Hankintayksikkö ei ole voinut päätyä siihen lopputulokseen, että valittajan luottoluokitus ei ole ollut riittävä, koska hankintayksikön ja Suomen Asiakastieto Oy:n käytettävissä olevat taloustiedot ovat olleet täysin yhtenevät. Luottoluokituksen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneet muutokset.

Muut kirjelmät

Valittaja on lisäkirjelmässään esittänyt muun ohella, että liiketoiminnassa ei ole poikkeuksellista käyttää yhteydenpidossa tavaramerkkiä varsinaisen yhtiön nimen asemesta. Asianosaisten tiedossa on ollut, että Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut kuuluu Kocer ry -nimiselle yhdistykselle.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat

Valittaja on 19.1.2017 valittanut markkinaoikeuteen hankintayksikön 5.1.2017 tekemistä hankintapäätöksistä (dnro 2017/44). Hankintayksikkö on 30.1.2017 tekemillään hankintaoikaisupäätöksillä kumonnut kyseiset hankintapäätökset ja sulkenut valittajan uudelleen tarjouskilpailusta ja valinnut uudelleen toimittajat osakokonaisuuksittain. Valittaja on 13.2.2017 valittanut markkinaoikeuteen myös mainituista hankintaoikaisupäätöksistä (dnro 2017/80).

Tässä tilanteessa on ensin arvioitava asiaa dnro 2017/80, jonka jälkeen on tarvittaessa lausuttava vielä asiasta dnro 2017/44.

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa muun muassa pankin tai luottolaitoksen lausunnolla. Pykälän 2 momentin mukaan, jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 190/2009 vp s. 47) mukaan hankintayksikön tulee joko hankintapäätöksessä tai siihen liittyvissä muissa asiakirjoissa kertoa ratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoitteita.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti hankintayksiköllä on harkintavaltaa arvioidessaan tarjoajien soveltuvuutta koskevien selvitysten riittävyyttä, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Oikeuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittävää on, että tarjouksessa on luotettavalla todennäköisyydellä sitouduttu tarjouspyynnön mukaisen hankinnan toteuttamiseen siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on ollut käännös- ja tulkkauspalvelut osakokonaisuuksittain.

Tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vaadittavat kirjalliset selvitykset ja dokumentit pyydetään tarjouskilpailussa alustavasti parhaimman tarjouksen tehneeltä tarjoajalta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Vastatessaan "Kyllä" kelpoisuusvaatimusten kohtiin, tarjoaja takaa, että vaaditut asiat on hoidettu lain ja vaatimusten mukaan, ja että tarjoajalta löytyy tarvittavat voimassa olevat dokumentit ja selvitykset tämän todistamiseksi. Tarjous hylätään, mikäli tarjoaja ei pyydettäessä toimita vaadittuja asiakirjoja tai dokumentteja."

Tarjouspyynnön mainitun kohdan jälkeisessä taulukossa kohdassa "Taloudellinen tilanne" on esitetty seuraavaa:

"Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on tai sen katsotaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Ehdokkaat, joiden ratingluokitus on B tai riskiluokitus on vastaava kuin B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi."

Viimeksi mainittuun kohtaan on tullut vastata "Kyllä". Lisäksi kohdassa on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa Alfa Rating raportti tai vastaava yleisesti hyväksytty luottokelpoisuus- ja talousraportti ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Raportti ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien."

Hankintaoikaisupäätös

Hankintayksikkö on 30.1.2017 tekemässään hankintaoikaisupäätöksessä kumonnut "hankintapäätöksen 5.1.2016" kaikkien osakokonaisuuksien osalta ja päättänyt tehdä uuden hankintapäätöksen. Hankintayksikkö on niin ikään toisella hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta, mitä on perusteltu muun ohella seuraavasti:

"Hankintayksikkö on 4.12.2016 lähettämässään viestissä pyytänyt teitä toimittamaan Alfa Rating -raportin tai vastaavan yleisesti hyväksytyn luottokelpoisuus- ja talousraportin, mutta ette ole sitä toimittaneet.

Olette 17.12.2016 lähettämässänne vastauksessa ilmoittaneet seuraavaa:

"Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut aloitti toimintansa 1.1.2016, joten tästä syystä meillä ei ole vielä tilinpäätöstä annettu Suomen Asiakastieto Oy:lle, jonka perusteella saisimme kyseisestä yrityksestä luottotietoa. Olemme tilaajavastuu.fi jäseniä ja sieltä saa kaikki tarvitsevat tiedot."

Kuten jäljempänä käy ilmi, olette toimittaneet raportin hankintayksikölle vasta 22.12.2016. Toimitetun raportin päivämäärästä on kuitenkin nähtävissä, että olette tulostaneet raportin Suomen asiakastietojärjestelmästä jo 17.12.2016. Siitä huolimatta ette sitä ole kuitenkaan toimittaneet.

19.12.2016 hankintayksikkö on lähettämässään viestissä pyytänyt teitä lähettämään taseen ja tilinpäätöksen, sillä hankintayksikkö on ollut siinä uskossa, että tarjoaja ei voi saada vaadittua luottokelpoisuusraporttia.

20.12.2016 olette lähettäneet sähköpostitse Kocer ry:n (1918588-5) taseen ja tuloslaskelman.

Koska myös tase ja tuloslaskelma ovat olleet Kocer ry:n eikä Dosti käännös- ja tulkkauspalveluiden, on hankintayksikkö pyytänyt 22.12.2016 lähettämässään viestissä toimittamaan tarjouksen Y-tunnuksella olevan yhdistyksen (Kocer ry) luottoluokitusraportin.

Olette toimittaneet 22.12.2016 lähetetyn sähköpostiviestin liitteenä Suomen Asiakastieto Oy:n raportin (Alfarating.pdf) tarjouksenne Y-tunnuksen (Kocer ry:n) mukaisen yhdistyksen osalta.

Raportin mukaan yhdistyksen luottoluokitus on B, välttävä. Raportin mukaan yhdistyksen rating on heikentynyt. Raportti on päivätty 17.12.2016 eli myöhemmin kuin toimittamanne Kocer ry:n tuloslaskelma (päivätty 23.11.2016) ja tase on päivätty kaksi päivää sen jälkeen 19.12.2016.

Raportti on päivätty samana päivänä (17.12.2016) kuin teidän lähettämänne edellä esiin tuotu vastaus koskien hankintayksikön pyyntöä toimittaa alfaraporttien ja selvitysten toimittamista. Viestissä olette ilmoittaneet, että ette pysty toimittamaan Alfa rating -raporttia.

Toimittamienne asiakirjojen ja raporttien perusteella hankintayksikkö katsoo, että olette olleet tietoisia, että yhdistyksenne ei täytä soveltuvuusvaatimuksissa (kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset) esitettyä taloudellista vaatimusta tarjoajayhteisön Alfa rating luokituksen osalta.

Lähettämänne Alfa rating -raportin, taseen ja tuloslaskelman perusteella hankintayksikkö katsoo, ettei tarjouksenne täytä tarjoajan taloudelliselle tilanteelle asetettuja vaatimuksia.

– –

Lisäksi tarjouksestanne jää epäselväksi, kuka on tarjoaja. Tarjouksessa tarjouksen lähettäjäksi on ilmoitettu Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut. Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti, tilaajavastuu.fi raportti, työterveyssopimus sekä tuloslaskelma ja tase koskevat kuitenkin Kocer ry:tä."

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus toteaa, että hankinnassa on menetelty olennaisilta osin hankintaoikaisupäätöksessä kuvatulla tavalla.

Asian dnro 2017/80 arviointi

Asiassa on kysymys tarjoajan taloudellista tilannetta koskevan soveltuvuusvaatimuksen ja tätä koskevien selvitysten arvioimisesta.

Asiassa esitetyn perusteella valittaja on aatteellinen yhdistys, joka on ilmoittanut sittemmin aloittaneensa taloudellisen toiminnan Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut -nimellä 1.1.2016. Tarjous on jätetty yhdistyksen Y-tunnuksella yksilöitynä ja hankintayksikölle esitetyt selvitykset ovat koskeneet yhdistystä. Tarjoajana on näin ollen ollut kyseinen yhdistys.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut sitoutua kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksiin ja hankintayksikkö on ilmoittanut pyytävänsä alustavasti parhaan tarjoajan selvitykset ja dokumentit ennen hankintasopimuksen tekemistä. Niin ikään tarjoajan taloudellisen tilanteen on tullut olla Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä A tai riskiluokan on katsottava olleen vastaava. Tarjouspyynnön mukaan ehdokkaat, joiden ratingluokitus on B tai riskiluokitus on vastaava kuin B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat jo tarjouspyynnön perustella voineet esittää selvitystä taloudellisesta tilanteestaan siinä tapauksessa, että Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokitus on ollut B. Niin ikään hankintalain 58 §:n 2 momentista ja korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2017:70 ilmenee, että tarjoajalla on hyväksyttävästä syystä suoraan lakiin perustuva oikeus osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät tiedot muullakin tavoin kuin tarjouspyynnössä vaaditulla luottoluokitusta koskevalla asiakirjalla. Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta ei näin ollen ole voinut perustua yksinomaan siihen, että luokitus on ollut B, vaan hankintayksikön on tullut arvioida tarjoajan taloudellista tilannetta myös muulla tavoin. Hankintayksikkö onkin pyytänyt valittajaa toimittamaan tilinpäätöksen ja taseen.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön pyytäessä sillä ei vielä ole ollut tilinpäätöstä eikä mahdollisuutta saada Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raporttia, jossa olisi otettu huomioon tilinpäätöstiedot. Valittaja on toimittanut markkinaoikeuteen 30.1.2017 päivätyn raportin, jonka mukaan luokitus on tuolloin ollut AA (ilman tilinpäätöstietoja) eli hyvä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole asetettu vaatimuksia, joilla olisi sellaisenaan rajoitettu vasta toimintansa aloittaneiden tarjoajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämin tavoin sillä on voinut olla vaikeuksia saada joulukuussa 2016 sellaista luottoluokitustietoa sisältävää asiakirjaa, mikä olisi kuvannut valittajan tosiasiallista taloudellista tilaa. Esitetyn perusteella valittajalla on ollut hankintalain 58 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste toimittaa taloudellisesta tilannetta koskevaa selvitystä muullakin tavalla kuin kyseisellä luottoluokitusta koskevalla asiakirjalla.

Hankintayksikkö on myös markkinaoikeudessa esittänyt, että kaikki valittajan viittaamat muut tarjoajat ovat täyttäneet tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset viimeistään sopimuskauden alkaessa. Markkinaoikeus toteaa, että tästä ja asiassa esitetystä selvityksestä on pääteltävissä, että kyseisten vaatimusten ei ole edellytetty täyttyneen vielä tarjousta jätettäessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus näin ollen edellyttää, että myös valittajan soveltuvuutta arvioidaan samoin perustein.

Valittaja on toimittanut taloudellisesta tilanteestaan hankintayksikön pyytämän selvityksen. Edellä todetulla tavalla hankintayksikkö ei ole voinut perustaa ratkaisuaan yksinomaan siihen, että valittajan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luokitus on 17.12.2016 ollut B. Hankintayksikön päätöksistä tai muutoinkaan ei kuitenkaan käy ilmi, millä tavoin hankintayksikkö on arvioinut saamaansa muuta selvitystä ja sen perusteella katsonut, ettei valittaja ole esittänyt riittävää selvitystä taloudellisesta tilanteestaan. Hankintayksikkö ei ole myöskään markkinaoikeudessa esittänyt miten saatua selvitystä on arvioitu tai selvityksen huomioon ottavia perusteita tarjouskilpailusta sulkemiselle.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todettu huomioon ottaen hankintaoikaisupäätöksessä esitetyistä perusteluista ei ole käynyt täsmällisesti ilmi hankintasäännösten mukaisia perusteita sille, että valittaja ei olisi täyttänyt tarjoajan taloudellista tilannetta koskevaa soveltuvuusvaatimusta. Näin ollen hankintayksikkö on ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt virheellisesti, kun se on esittämillään perusteilla sulkenut valittajan tarjouskilpailusta sen taloudellista tilannetta koskevan puuttuvan soveltuvuuden vuoksi.

Asian dnro 2017/44 arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevista hankintapäätöksistä 19.1.2017 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 30.1.2017 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on kumonnut muutoksenhaun kohteena olevat 5.1.2017 tehdyt hankintapäätökset.

Hankintapäätösten kumoaminen on tarkoittanut, että käsillä olevassa asiassa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset ovat käytännössä menettäneet merkityksensä, sillä hankintayksikkö ei ole voinut enää tehdä niiden perusteella hankintasopimusta tai panna päätöksiä muutoinkaan täytäntöön. Markkinaoikeus ei voisi myöskään määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta.

Hankintaa ei enää tosiasiallisesti voida toteuttaa hankintapäätösten perusteella. Valittajan oikeussuojan tarve saada käsillä olevassa asiassa esittämänsä kysymykset markkinaoikeudessa tutkituiksi on myös tullut turvatuksi valittajan hankintaoikaisupäätöksistä tekemän valituksen tutkimisella ja hankintayksikön virheellisen menettelyn toteamisella.

Näin ollen valittajalla ei ole kyseisten hankintapäätösten osalta enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä siitä, oliko hankintayksikkö mainittujen hankintapäätösten osalta menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Edellä todetuilla perusteilla lausunnon antaminen valituksesta asiassa dnro 2017/44 raukeaa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa dnro 2017/80 on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä hankintaoikaisupäätöksiä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena olevat hankintaoikaisupäätökset voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota muilta kuin 5.1.2017 tehtyjen hankintapäätösten kumoamista koskevilta osin, ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjoajien soveltuvuuden uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli KuntaPro Oy aikoo edelleen toteuttaa käännös- ja tulkkauspalvelujen hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjoajien soveltuvuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 89 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä edellä mainituissa hallintolainkäyttölain säännöksissä säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Lausunnon antaminen asiassa dnro 2017/44 raukeaa.

Markkinaoikeus kumoaa KuntaPro Oy:n hankintajohtajan 30.1.2017 tekemät hankintaoikaisupäätökset paitsi siltä osin kuin niillä on kumottu 5.1.2017 tehdyt hankintapäätökset. Markkinaoikeus kieltää KuntaPro Oy:tä tekemästä hankintasopimusta hankintaoikaisupäätösten perusteella tai panemasta hankintaa muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa KuntaPro Oy:n korvaamaan Kocer ry:n oikeudenkäyntikulut 3.910 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää KuntaPro Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Jenni Ihalainen.


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.11.2017