MAO:615/17

Pirkanmaan Jätehuolto Oy - sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräys ja kuljetus

julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

Diaarinumero: 2016/347
Antopäivä: 12.10.2017

ASIAN TAUSTA

Pirkanmaan Jätehuolto Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.8.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta koskevasta palveluhankinnasta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus on 30.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 2 valinnut Lassila-Tikanoja Oy:n sekä kolmen muun tarjoajan tarjoukset eri alueille.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 3.762.300 euroa.

Markkinaoikeus on 23.12.2016 antamallaan päätöksellä numero 772/16 hylännyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus ja sen täydennykset

Vaatimukset

A on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi hän on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n maksamaan hänelle hyvitysmaksuna 25.000 euroa jokaiselta alkavalta puolelta vuodelta, kunnes asia saa lainvoiman.

Toissijaisesti A on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n maksamaan hänelle korvausta 100.000 euroa.

Perusteet

Asiassa on selvitettävä, ovatko hyväksyttyjen tarjousten hinnat sellaisia, että valitut urakoitsijat kykenevät mainituilla hinnoilla toteuttamaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukaiset velvoitteensa. Yksi valituista urakoitsijoista on yrityssaneerauksessa, jossa ei voi antaa tappiollista tarjousta mistään osa-alueesta. Asiassa on lisäksi selvitettävä, onko jätelain mukaista se, että yhden kilometrin matkalla suoritettu tyhjennys maksaa yhtä paljon kuin 40 kilometrin matkalla suoritettu tyhjennys. Jätehuoltoviranomainen on myös toiminut asenteellisesti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hyväksi.

Vastine

Vaatimukset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on esittänyt, että valitut urakoitsijat pystyvät antamillaan tarjoushinnoilla hoitamaan tarjoamansa urakat vähintään sopimuskauden ajan. Lakisääteisten velvoitteiden toteutumiseksi tilaaja on vaatinut, että kaikki urakoitsijat ovat mukana tilaajavastuu-palvelussa.

Taksapäätöksen tekee alueen jätehuoltoviranomainen. Kysymys ei liity muutoksenhaun kohteena olevaan hankintaan.

Kuultavan lausunto

Lassila & Tikanoja Oyj ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnön vaatimukset ovat olleet liian raskaita yrittäjälle, jolla on vain yksi auto.

Muut kirjelmät

Valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyssä on suosittu suuria toimittajia. Tarjouspyynnössä on edellytetty tyhjennysvälineeksi traktoria. Kun myöhemmin on selvinnyt, että valituilla urakoitsijoilla ei ole traktorikalustoa, on kunnallisesta jätetaksasta jätetty pois traktorilla tapahtuva tyhjennysmahdollisuus. Taksassa vaaditaan kiinteistön omistajalta kuorma-autolla ajettavaa tietä tyhjennyspaikalle. Valittaja on voinut osallistua tarjouskilpailuun vain lähialueidensa osalta, koska tarjouspyynnössä on edellytetty traktoria.

Valittaja on myös esittänyt, että hankintayksikkö markkinoi palvelujaan sopimattomalla tavalla. Jätehuoltoviranomainen on antanut salassa pidettävästä kuljetusrekisteristä hankintamenettelyyn vaikuttaneita tietoja aiempien sopimusten sopimuskumppaneista hankintayksikölle.

Hankintayksikkö on esittänyt, että koska sillä ei ole omaa lietteenkuljetuskalustoa, se kilpailuttaa alueen kuljetusyrittäjiä julkisella hankinnalla. Kuljetuskalustona voidaan käyttää kuorma-autoa tai traktoria. Traktorilla suoritettava tyhjennys on edelleen mahdollinen. Urakoitsijoilta on edellytetty traktorin käyttöä urakkaohjelman mukaisesti, mikäli kiinteistön olosuhteet sitä edellyttävät ja mikäli tyhjennystä ei voida vaihtoehtoisilla tavoilla suorittaa. Hankinnassa ei ole kuitenkaan edellytetty, että tarjoajan tulee itse omistaa traktori. Traktoria edellyttävät tyhjennykset voidaan suorittaa käyttämällä alihankkijoita.

Kyseisessä hankinnassa pienillä yrittäjillä on samanlaiset mahdollisuudet tarjota keräystä kuin isommillakin. Hankintayksikkö ei voi toisaalta sopia vastaavaa hankintaa paikallisten yrittäjien kanssa suoraan.

Urakka-alueen koon määrittelyssä on käytetty urakoitsijoiden omaan käsitykseen perustuvia tyhjennysmääriä. Vastaavia määriä käytetään resurssien laskennassa ja ne pitäisi pystyä tyhjentämään yhdellä ajoneuvolla urakka-aluetta kohden.

Valittajan esittämät vaatimukset perustuvat suurelta osin alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätäntävallassa oleviin asioihin eivätkä koske itse hankintaa. Myöskään valittajan väitteet rekisteritietojen siirrosta tai jätehuoltopalvelujen sopimattomasta markkinoinnista eivät koske hankintaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeuden toimivalta

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on markkinoinut palvelujaan sopimattomalla tavalla ja että jätehuoltoviranomainen on antanut salassa pidettävää tietoa hankintayksikölle. Valittaja on edelleen katsonut, että asiassa tulee selvittää, ovatko jätehuoltoviranomaisen määräämät taksat olleet jätelain mukaisia.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 94 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti.

Markkinaoikeus on siten toimivaltainen valituksesta tutkimaan, onko tietyssä yksilöidyssä julkista hankintaa koskevassa menettelyssä toimittu julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Sen sijaan markkinaoikeus ei ole julkista hankintaa koskevan valituksen käsittelyn yhteydessä toimivaltainen tutkimaan hankintayksikön toiminnan menettelytapojen laillisuutta yleisesti. Siten valittajan väitteet hankintayksikön toiminnan lainvastaisuudesta muun kuin hankintalain osalta eivät sellaisenaan kuulu julkista hankintaa koskevassa asiassa markkinaoikeuden toimivaltaan ja valitus on näiltä osin jätettävä tutkimatta.

Hankintamenettely

Hankintayksikkö on ilmoittanut 19.8.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta sako- ja umpikaivotyhjennysten hankinnasta. Yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) pääkohteeksi on ilmoitettu jätteiden kuljetuspalvelut (90512000-9). Kyseiset palvelut kuuluvat hankintalain liitteen A ensisijaisiin palveluihin ryhmässä 16 "Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut; puhtaanapito ja vastaavat palvelut".

Hankintalain 21 §:n 1 momentin mukaan lain 16 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittäviin hankintalain liitteen A palveluhankintoihin sovelletaan, mitä hankintalaissa säädetään, lukuun ottamatta kansallisia hankintoja koskevan 9 luvun säännöksiä.

Hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin mukaan EU-kynnysarvo on nyt kyseessä olevan hankintamenettelyn alkamisajankohtana ollut 207.000 euroa muiden kuin valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 3.762.300 euroa, mikä on siten ylittänyt hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon.

Hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi muun ohella hankintailmoitus. Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista, joita hankintadirektiivissä, oikeussuojadirektiivissä ja kansallisesti edellytetään.

Julkisista hankinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (614/2007, hankinta-asetus) säädetään muun ohella ilmoitusmenettelystä EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa. Hankinta-asetuksen ilmoitusmenettelyä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa koskevan 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus muun ohella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävästä hankintalain liitteen A palveluhankinnasta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö ei ole kuitenkaan julkaissut EU-hankintailmoitusta, vaan ainoastaan hankinta-asetuksen 2 luvun mukaisen kansallisen hankintailmoituksen. Edellä todetun perusteella hankintayksikön olisi tullut toimittaa hankinnasta julkaistavaksi EU-hankintailmoitus, jonka julkaisematta jättäminen on ollut omiaan estämään potentiaalisia tarjoajia osallistumasta tarjouskilpailuun.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintalain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovellettavan 29 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä erityisen monimutkaisessa hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi ja jossa tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 19.8.2015 julkaiseman hankintailmoituksen mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Näin ollen Pirkanmaan Jätehuolto Oy on jo tällä perusteella menetellyt hankintalain 29 §:n 1 momentin vastaisesti hankintamenettelyn valitessaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua valituksessa esitetyistä hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä tai toissijaisista vaatimuksista.

Seuraamusten määrääminen

Markkinaoikeus on 23.12.2016 antamallaan päätöksellä numero 772/16 hylännyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vaatimuksen muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Pirkanmaan Jätehuolto Oy aikoo edelleen toteuttaa sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä hankinnasta uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 30.5.2016 tekemän hankintapäätöksen § 2. Markkinaoikeus kieltää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoinkaan täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.12.2017 taltionumero 6829.


 
Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 29.12.2017