MAO:610/17

Äänekosken Energia Oy - jäteveden puhdistamon saneeraus -ja laajennusurakat

julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/711
Antopäivä: 11.10.2017

ASIAN TAUSTA

Äänekosken Energia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Teräväniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakasta.

Äänekosken Energia Oy on 23.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Suomen Maastorakentajat Oy:n tarjouksen.

Rakennushankkeen arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 9.000.000 euroa, josta käsillä olevan hankinnan arvoksi on arvioitu noin 4.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 3.1.2017 antamallaan päätöksellä numero 3/17 sallinut Äänekosken Energia Oy:n 23.11.2016 tekemän Teräväniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakkaa koskevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 10.1.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Peab Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 4.588.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.542,50 eurolla ja asianosaiskulut 14.110 eurolla, eli yhteensä oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 26.652,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska sen nimetyllä työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä työkokemusta.

Hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa ja lisäkirjeissä esittämien vaatimusten mukaan tarjouksessa ilmoitetulla työpäälliköllä on katsottava tulleen olla vähintään viiden vuoden kokemus työpäällikön tehtävistä vastaavissa kohteissa, ja vastaavalla työnjohtajalla vähintään viiden vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä vastaavissa kohteissa.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa työpäälliköksi nimeämän henkilön työkokemus ei ole täyttänyt asetettuja vaatimuksia, koska kyseinen henkilö on toiminut työpäällikkönä vuodesta 2012 alkaen, jolloin hänellä ei ole ollut vaadittua vähintään viiden vuoden kokemusta työpäällikön tehtävistä tarjouksen tekohetkellä. Mainitut kohteet eivät myöskään ole olleet vastaavuudeltaan sellaisia, että ne täyttäisivät tarjouspyynnön vaatimuksen.

Voittaneen tarjoajan vastaavaksi työnjohtajaksi nimeämän henkilön työkokemus ei ole myöskään täyttänyt asetettuja vaatimuksia. Kyseisen henkilön työkokemus vastaavista kohteista on ollut huomattavasti alle viisi vuotta, sillä työkokemukseen on kuulunut useita kohteita, jotka eivät ole täyttäneet vastaavan kohteen vaatimuksia. Vastaavan työnjohtajan työkokemuksena ilmoitetut lämpökeskuksen rakennusurakat tai ekovoimalaitoksen paikallavalut eivät ole vastaavuudeltaan täyttäneet tarjouspyynnön lisäkirjeen 1 edellytyksiä.

Lisäksi voittanut tarjoaja on lisännyt tarjoukseensa organisaatiokaavion, jonka mukaan työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle on nimetty varamiehet. Nimetyt varamiehet eivät myöskään ole täyttäneet asetettuja kokemusvaatimuksia, koska heidän työkokemuksensa on poikennut olennaisesti asetetusta viiden vuoden työkokemuksesta. Tarjouspyynnössä ei ole erikseen pyydetty nimeämään varamiehiä, mutta mikäli varamiehiä on nimetty, heidän on tullut täyttää samat työkokemusvaatimukset kuin varsinaisten nimettyjen henkilöidenkin.

Mikäli hankintayksikkö olisi menetellyt hankintasäännösten mukaisesti, olisi valittaja voittanut tarjouskilpailun.

Vastine

Vaatimukset

Äänekosken Energia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 15.584,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa urakkaohjelmassa on ilmoitettu tarjoajan nimeämälle työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle asetetut vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnöstä saatujen kysymysten perusteella tarjousaikana on julkaistu viisi lisäkirjettä, joissa tarjouspyynnön sisältöä on selvennetty tarjoajille. Hankintayksikkö on selventänyt 19.9.2016 antamassaan lisäkirjeessä 1 mainittuja vaatimuksia.

Ottaen huomioon tarjouspyynnön alkuperäisen työkokemusvaatimuksen, lisäkirjeen 1 kysymyksen 23 ja siihen annetun vastauksen, on selvää, että työkokemusvaatimus on tullut ymmärtää siten, että työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla on tullut olla soveltuva vähintään opistotasoinen teknikon tai AMK-insinöörin koulutus ja että molemmilla, sekä työpäälliköllä että vastaavalla työnjohtajalla, on tullut olla viiden vuoden kokemus vastaavista kohteista työpäällikkönä tai vastaavana työnjohtajana. Vastoin valittajan esittämää, alkuperäisessä työkokemusvaatimuksessa tai lisäkirjeen 1 vastauksessa ei ole rajattu työkokemusvaatimusta siten, että työpäälliköltä olisi edellytetty työpäällikön työkokemusta ja vastaavalta työnjohtajalta olisi edellytetty vastaavan työnjohtajan työkokemusta. Vaatimuksessa on käytetty "tai" sanaa, joka tarkoittaa, että työkokemusvaatimuksen on voinut täyttää toimimalla molemmissa tehtävissä.

Tarjouspyyntöön ei myöskään ole liitetty erillistä määrämuotoista ansioluetteloa tai referenssilomaketta, joka tarjoajan olisi tullut täyttää. Hankintayksikkö on siten hyväksynyt suhteellisen suppeat vapaamuotoiset selvitykset työkokemuksen täyttymisestä. Hankintayksikkö on näin menettelemällä toiminut tasapuolisesti kaikkia tarjoajia kohtaan.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenee, että työpäälliköksi nimetty henkilö on toiminut 1.8.2012 lukien työpäällikkönä eri tehtävissä. Henkilölle on näin kertynyt pelkästään työpäällikön tehtävistä työkokemusta tarjousten jättämisen ajankohtaan 7.11.2016 mennessä noin neljä vuotta ja kolme kuukautta. Tämän lisäksi henkilöllä on työkokemusta vastaavan työnjohtajan tehtävistä vuosilta 2003–2012 yhteensä noin yhdeksän vuotta. Yhteensä työpäälliköksi nimetyllä henkilöllä on siten relevanttia työkokemusta ainakin 13 vuotta.

Tarjouspyynnön ja lisäkirjeiden mukaan vastaaviksi kohteiksi on hyväksytty likipitäen samaa suuruusluokkaa olevat tai suuremmat uudisrakennus- tai saneerauskohteet, esimerkiksi uimahallit, vesihuoltokohteet ja teollisuus, joissa on vesitiiviitä altaita ja prosessitekniikka, esimerkiksi putkistoja, koneita tai laitteita.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on ensinnäkin ilmennyt, että työpäälliköksi nimetty henkilö on toiminut esimerkiksi vuosina 2004, 2007–2009 ja 2011–2016 vesihuoltolaitosten laajennus- ja saneeraustehtävissä joko työpäällikkönä tai vastaavana työnjohtajana. Pelkästään kyseiset kohteet ovat täyttäneet vaatimuksen vastaavista kohteista, esimerkiksi vesihuoltokohteesta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on edelleen ilmennyt, että vastaavaksi työnjohtajaksi nimetty henkilö on toiminut vuodesta 2001 lukien vastaavan työnjohtajan tehtävissä. Henkilö on toiminut esimerkiksi vuosina 2006–2010, 2013 ja 2016 vesihuoltolaitosten laajennus- ja saneeraustehtävissä vastaavana työnjohtajana. Pelkästään kyseiset kohteet ovat täyttäneet selkeästi vaatimuksen vastaavista kohteista, esimerkiksi vesihuoltokohteesta.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoajan olisi tullut nimetä työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle varahenkilöitä, eikä myöskään että varahenkilöiden olisi tullut täyttää samat koulutus- ja työkokemusvaatimukset kuin nimetyn työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan. Siten voittaneen tarjoajan tarjouksen yhteydessä esittämä alustava urakan organisaatiokaavio on tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin kannalta ollut merkityksetön.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan nimenomaisesti antamaan sitoumukseen suorittaa Teräväniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen pääurakka tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja niihin kuuluvien muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan työpäälliköksi nimeämän henkilön henkilöesitteessä luetelluista työkohteista vain kaksi kohdetta ovat täyttäneet hankintayksikön lisäkirjeessä 1 asetetun vastaavan kohteen määritelmän. Siten on selvää, että kyseiselle työpäällikölle on kertynyt työkokemusta vastaavista kohteista vain kolme vuotta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa vastaavaksi työnjohtajaksi nimetyn henkilön henkilöesitteessä luetelluista työkohteista yksikään ei ole täyttänyt hankintayksikön lisäkirjeessä 1 asetetun vastaavan kohteen määritelmää.

Molempien henkilöiden osalta referenssikohteina lueteltujen urakoiden suorituslaajuus, sisältö ja koko eivät ole vastanneet lainkaan hankinnan kohteena olevaa kokonaisurakkaa. Referensseinä mainitut urakat eivät ole sisältäneet lainkaan rakennus- tai koneistoteknisiä töitä. Referenssikohteet eivät myöskään ole vastanneet ominaisuuksiltaan vastaavan kohteen vaatimuksia, eli että kohteiden tulee olla samaa suuruusluokkaa tai suurempia uudisrakennuksia tai saneerauskohteita, joissa on vesitiiviitä altaita tai prosessitekniikkaa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että referenssivaatimusta ei ole hankinnan pääurakan ja hankintaan liittyvien sivu-urakoiden luonne ja laajuus huomioiden voinut ymmärtää siten, että siihen on tullut sisältyä urakoitsijan toimesta sekä vesitiiviit altaat että prosessitekniikka. Referenssivaatimuksen osan on voinut toteuttaa myös kolmas osapuoli. Referenssivaatimuksen yhteydessä ei ole myöskään määritelty tarkemmin, mitä suuruusluokalla, vesihuoltokohteella, vesitiiviillä altaalla tai prosessitekniikalla on tarkoitettu. Kyseisiä seikkoja on tullut arvioida sen mukaan, miten toimialalla ammattimaisesti toimiva tarjoaja on ymmärtänyt vaatimuksen. Nimettyjen henkilöiden työkokemusvaatimuksen täyttymistä arvioitaessa on tullut kiinnittää huomiota nimetyn henkilön työkokemukseen kokonaisuutena.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007; jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Edellä mainittua pykälää koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 157) on todettu, että tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteet edellyttävät tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomien tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettelyn kulku

Äänekosken Energia Oy on 22.6.2016 julkaistulla EU hankintailmoituksella pyytänyt tarjouksia jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakasta rajoitetulla menettelyllä. Hankintayksikkö on saanut määräaikaan mennessä kuusi osallistumishakemusta. Hankintayksikkö on 23.8.2016 lähettänyt tarjouspyynnön viidelle ehdokkaalle, joiden se on katsonut täyttäneen hankintailmoituksen soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousaikana tarjoajilta tarjouspyynnöstä saatujen kysymysten perusteella hankintayksikkö on julkaissut viisi lisäkirjettä 19.9.2016−1.11.2016. Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 7.11.2016 mennessä hankintayksikkö on saanut kolme urakkatarjousta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleeseen täytettävään tarjouskaavakkeeseen "Urakkatarjouskaavake" on tullut täyttää muun ohella kokonaishinta, ilmoittaa aliurakoitsijat ja nimetä projektipäällikkö, vastuullinen työnjohtaja ja sähkötöiden johtaja. Kaavake on tullut päivätä ja allekirjoittaa.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkaohjelman kohdan 16 "Tarjous" alakohdassa 16.3 "Urakoitsijan täytettävät ehdottomat vaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakoitsijan tulee täyttää seuraavat kriteerit ja esittää tarjouksessaan niihin liittyvät yksityiskohtaiset selvitykset ollakseen mukana tarjouskilpailussa:

- Työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla tulee olla soveltuva vähintään opistotasoinen teknikon tai AMK insinöörin koulutus sekä kokemusta vastaavista kohteista työpäällikkönä tai vastaavana työnjohtajana vähintään 10 vuotta."

Hankintayksikkö on 19.9.2016 julkaissut ensimmäisen tarjouspyynnön lisäkirjeen "Lisäkirje 1 Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin". Lisäkirjeen kohdassa 23 on todettu kysymyksenä ja vastuksena seuraavaa:

"Urakkaohjelman mukaan työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla tulee olla soveltuva vähintään opintotasoinen teknikon tai AMK insinöörin koulutus sekä kokemusta vastaavista kohteista työpäällikkönä tai vastaavana työnjohtajana vähintään 10 vuotta. Tarkoittaako Tilaaja tällä sitä, että molemmilla sekä työpäälliköllä, että vastaavalla työnjohtajalla tulee olla 10 vuoden kokemus vastaavista kohteista vai että on yhteensä 10 vuoden työkokemus? Mitä kohteita katsotaan vastaaviksi kohteiksi? Hyväksytäänkö pelkästään vesihuoltokohteet vastaaviksi kohteiksi?

Molemmilla sekä työpäälliköllä että vastaavalla työnjohtajalla tulee olla 5 vuoden kokemus vastaavista kohteista. Vastaavia kohteita ovat likipitäen samaa suuruusluokkaa olevat tai suuremmat uudisrakennus tai saneerauskohteet (uimahallit, vesihuoltokohteet ja teollisuus), joissa on vesitiiviitä altaita ja prosessitekniikka (putkistoja, koneita/laitteita)."

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle täytetyn urakkatarjouskaavakkeen ja sen liitteinä muun ohella organisaatiokaavion ja henkilöesitteet työpäälliköksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi nimettyjen henkilöiden osalta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta työpäällikön henkilöesitteestä on ilmennyt, että kyseinen henkilö on toiminut voittaneella tarjoajalla 24.6.2004−1.8.2012 vastaavana työnjohtajana ja 1.8.2012 lukien työpäällikkönä. Henkilöesitteessä on kohdassa "Tärkeimmät referenssikohteet" listattu 17 referenssikohdetta, joissa mainittu henkilö on toiminut työpäällikkönä. Henkilöesitteessä on lisäksi listattu 13 työkohdetta, joissa henkilö on toiminut vastaavana työnjohtajana.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta vastaavan työnjohtajan henkilöesitteestä on puolestaan ilmennyt, että kyseinen henkilö on toiminut voittaneella tarjoajalla vuodesta 2002 lukien ja sitä ennen toisessa yrityksessä vuosina 2000−2002 vastaavana työnjohtajana. Mainitun henkilön koulutukseksi on ilmoitettu yhdyskuntatekniikan insinööri. Henkilöesitteessä on kohdassa "Tärkeimmät referenssikohteet" listattu 24 työkohdetta, joissa henkilö on toiminut vastaavana työnjohtajana.

Hankintayksikön 23.11.2016 päivätyn hankintapäätöksen kohdassa 5 "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi" on todettu seuraavaa:

"Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sitä täydentävissä lisäkirjeissä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjoustensa liitteeksi."

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Voittaneen tarjoajan hinta on ollut 4.588.366 euroa, toiseksi tulleen valittajan hinta 5.064.000 euroa ja kolmanneksi tulleen tarjoajan hinta 5.785.575 euroa. Hankintayksikkö on valinnut hinnaltaan halvimman voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittaja on tältä osin ensinnäkin esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa työpäälliköksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi nimettyjen henkilöiden työkokemus ei ole täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua viiden vuoden työkokemusvaatimusta. Sanottuun liittyen valittaja on muun ohella esittänyt, että voittaneen tarjoajan työpäälliköksi nimeämän henkilön kokemusta arvioitaessa ei olisi tullut ottaa huomioon tämän työpäällikkökokemusta edeltänyttä kokemusta vastaavana työnjohtajana sekä että voittaneen tarjoajan tarjouksessa vastaavaksi työnjohtajaksi nimetyn henkilön yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto ei olisi täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta kyseiseen tehtävään soveltuvasta tutkinnosta. Lisäksi valittaja on esittänyt, että myöskään voittaneen tarjoajan tarjouksessa nimetyt varahenkilöt eivät ole täyttäneet tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua työkokemusvaatimusta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on tarjouspyynnön jälkeen tarjousaikana julkaissut lisäkirjeitä, joilla tarjouspyyntöä on tarjoajilta saatujen kysymysten perusteella täsmennetty. Tarjouspyynnön urakkaohjelman ehdottomia vaatimuksia on siten täydentänyt muun ohella 19.9.2016 julkaistun lisäkirjeen 1 kohta 23.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että sekä työpäälliköllä että vastaavalla työnjohtajalla on tullut olla viiden vuoden kokemus vastaavista tehtävistä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei sen sijaan ole nimenomaisesti edellytetty, että työpäällikön kokemuksen on tullut olla juuri vastaavista kohteista työpäällikkönä ja että vastaavasti vastaavan työnjohtajan kokemuksen on tullut olla juuri vastaavista kohteista vastaavana työnjohtajana. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa hankintayksikkö on voinut ottaa huomioon työpäälliköksi nimetyn henkilön työkokemuksen vastaavana työnjohtajana.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta työpäällikön henkilöesitteestä on ilmennyt, että kyseisellä henkilöllä on muun ohella kokemusta joko työpäällikkönä tai vastaavana työnjohtajana vuodesta 2004 alkaen muun muassa erilaisten vesihuoltolaitosten rakennus-, laajennus- ja saneeraustehtävissä. Vastaavasti voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta vastaavan työnjohtajan henkilöesitteestä on ilmennyt, että kyseisellä henkilöllä on muun ohella kokemusta vastaavana työnjohtajana vuodesta 2006 alkaen muun muassa erilaisten vesihuoltolaitosten rakennus-, laajennus- ja saneeraustehtävissä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajien on tullut toimittaa henkilöiden kokemusvaatimuksen täyttämisestä yksityiskohtainen selvitys. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei kuitenkaan ole erikseen määritetty, mitä seikkoja kyseisen selvityksen on tullut sisältää ja missä muodossa selvitys on tullut esittää. Hankintayksikkö on lähtenyt siitä, että edellä mainittujen voittaneen tarjoajan tarjouksessa nimettyjen henkilöiden henkilöesitteissä mainituista referenssikohteista on löytynyt viiden vuoden ajalta sellaisia kohteita, joiden suorituslaajuus, sisältö ja koko ovat vastanneet hankinnan kohteena olevaa urakkaa, ja että tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty vaatimus viiden vuoden työkokemuksesta vastaavista kohteista on täyttynyt kyseisten henkilöiden osalta. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen valossa ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön olisi katsottava ylittäneen harkintavaltansa henkilöiden työkokemusta arvioidessaan.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi vaadittu, että työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla tulee olla soveltuva vähintään opistotasoinen teknikon tai AMK insinöörin koulutus. Markkinaoikeus toteaa, että koulutukselle tai koulutuksen erikoistumisalalle ei kuitenkaan ole asetettu tarjouspyyntöasiakirjoissa edellä selostettua tarkempia vaatimuksia. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut lähteä siitä, että yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto on täyttänyt vaatimuksen vähintään opistotasoisesta soveltuvasta tutkinnosta.

Edellä selostetulla tavalla valittaja on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska voittaneen tarjoajan tarjouksessa nimetyt varahenkilöt eivät ole täyttäneet tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua työkokemusvaatimusta.

Markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty, että tarjoaja nimeää työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle varahenkilöitä. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on sinänsä liittänyt tarjoukseensa ehdotuksensa alustavasta urakan organisaatiokaaviosta, johon on ollut merkittyinä myös voittaneen tarjoajan suunnitelma työpäällikön ja toisaalta vastaavan työnjohtajan varahenkilöiksi. Voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan nimennyt kyseisiä varahenkilöitä täyttämässään urakkatarjouskaavakkeessa samassa yhteydessä, jossa voittanut tarjoaja on nimennyt työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan henkilöt. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että voittanut tarjoaja ei ole pelkästään liittämällä alustavan organisaatiokaavion tarjouksensa oheen nimennyt tarjouksessaan työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan varahenkilöitä vastaavalla tavalla kuin voittanut tarjoaja on tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytellä tavalla nimennyt työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan henkilöt. Hankintayksikön ei ole näin ollut ollut tarpeen ottaa huomioon organisaatiokaavion sisältöä puheena olevalta osin tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta arvioidessaan.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön olisi valittajan esittämin tavoin tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Peab Infra Oy:n korvaamaan Äänekosken Energia Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.10.2017  Päivitetty 18.10.2017