MAO:602/17

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilaiden siirtokuljetukset

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2017/270
Antopäivä: 9.10.2017

ASIAN TAUSTA

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilaiden siirtokuljetusten ja niiden välityspalvelujen hankinnasta.

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin johtaja on 20.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 48 valinnut Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 195.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Hankintayksikkö on ilmoittanut toteuttavansa hankinnan väliaikaisin järjestelyin.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lin-Car Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 1.600 euroa jokaiselta arkipäivältä 3.4.2017 lähtien.

Perusteet

Lin-Car Oy on esittänyt, että voittaneen tarjoajan osalta on tarkistettava seuraavien tarjouspyynnön soveltuvuuslomakkeessa vaadittujen ehdottomien vaatimusten täyttyminen: rekisterimerkinnät, työehtosopimukset tai keskeiset työehdot, työterveyshuollon järjestäminen, verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen ja vastuuvakuutukset.

Tarjouksen mukana ei tarvinnut toimittaa selvityksiä kyseisten vaatimusten täyttymisestä, vaan ne on pitänyt tarkistaa ennen sopimuksen tekoa. Valittaja on vaatinut yllä mainitut asiat selvitettäviksi, ja jos puutteita löytyy, niin voittaneen tarjoajan tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena.

Vastine

Vaatimukset

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 620 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on esittänyt, että tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset rekisterimerkinnöistä, työehtosopimuksen tai keskeisten työehtojen noudattamisesta, työterveyshuollon järjestämisestä, veroista ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta ovat kaikki olleet seikkoja, jotka tilaajan on tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (jäljempänä tilaajavastuulaki) mukaan selvitettävä ennen kuin tekee sopimuksen.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tilaajalle tilaajavastuuraportin, jonka mukaan edellä mainitut asiat ovat kunnossa.

Lisäksi tilaaja on edellyttänyt tarjouspyynnössä, että palveluntuottajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutusmaksut on suoritettu. Voittanut tarjoaja on toimittanut tästä pyydetyn selvityksen.

Tarjouspyynnössä on edellytetty myös taksi- tai joukkoliikennelupaa palveluiden tuottamiseen. Voittanut tarjoaja on toimittanut joukkoliikenneluvastaan selvityksen. Lisäksi taksiautoilijoilla, joille välityskeskus välittää kuljetukset, on asianmukaiset taksiluvat. Tarjouspyynnössä ei ole rajoitettu alihankinnan käyttöä kuljetuspalveluiden tuottamisessa, joten Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n tarjous on myös siltä osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Voittanut tarjoaja on toimittanut edellä mainitut selvitykset tilaajalle omalta osaltaan. Lisäksi tarjouspyynnössä edellytetään, että tarjoaja sitoutuu selvittämään alihankkijoidensa osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen tekemistä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty. Voittanut tarjoaja on tähän sitoutunut.

Kuultavan lausunto

Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy on esittänyt, että se on tarjouksessaan täyttänyt kaikki tarjouspyynnön ehdottomissa soveltuvuusvaatimuksissa vaaditut ehdot. Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy on toimittanut hankintayksikölle vaaditun tilaajavastuuraportin, jonka mukaan kaikki valituksessa mainitut kohdat ovat kunnossa.

Lin-Car Oy:n valitus on keskittynyt Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy alihankkijoiden eli autoilijoiden soveltuvuusvaatimuksiin. Alihankinnasta on tarjouspyynnössä todettu, että tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan, ja että tarjoaja sitoutuu selvittämään alihankkijoiden osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen tekemistä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen

Valittaja on tarjoajille asetettuihin soveltuvuusvaatimuksiin viitaten vaatinut, että voittaneen tarjoajan tulisi toimittaa seuraavista asioista selvitykset: alihankkijoiden eli autoilijoidensa rekisterimerkinnät, tarjoajan ja alihankkijoiden noudattamat työehtosopimukset tai keskeiset työehdot, alihankkijoiden työterveyshuollon järjestäminen, alihankkijoiden verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen, sekä tarjoajan vastuuvakuutuksen kattavuus suhteessa alihankkijoihin tai jokaisen alihankkijan vastuuvakuutukset. Valittaja on todennut, että selvityksiä ei ole tarjouspyynnön mukaan tarvinnut toimittaa tarjouksen mukana, vaan ne on täytynyt toimittaa, ja hankintayksikön on tullut tarkastaa ne, ennen sopimuksen tekoa.

Asiassa on valituksen perusteella arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti soveltuvuutta koskevien selvitysten pyytämisessä ja, kun se on katsonut selvitysten perusteella voittaneen tarjoajan täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 (Soveltuvuuslomake) on yksilöity tarjoajien soveltuvuusvaatimukset, jotka koskevat muun ohella tarjoajan rekisterimerkintöjä, tarjoajan noudattamaa työehtosopimusta, työterveyshuollon järjestämistä, verojen ja eläkevakuutusmaksujen suorittamista, voimassa olevaa vastuuvakuutusta, lupaa palveluiden tuottamiseen ja tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Näistä soveltuvuusvaatimuksista ainoastaan koskien lupaa palveluiden tuottamiseen on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa kopion voimassa olevasta taksi- ja/tai joukkoliikenneluvasta, jos sellainen on ollut voimassa jo tarjouksen jättöhetkellä. Muiden tässä mainittujen soveltuvuusvaatimusten osalta selvityksiä ei ole tarvinnut liittää tarjoukseen, vaan tarjoajan "Kyllä" vastaukset ovat riittäneet. Selvitykset on vaadittu toimitettaviksi ennen sopimuksen solmimista tai joidenkin kohtien osalta lisäksi pyydettäessä.

Lisäksi soveltuvuuslomakkeen kohdassa 16 on ollut alihankintaa koskeva vaatimus, jonka mukaan tarjoajan on tullut sitoutua vastaamaan käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tarjoajan on myös tullut sitoutua selvittämään alihankkijoidensa osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen tekemistä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoajia toimittamaan tarjouksensa mukana selvityksiä edellä mainituista soveltuvuusvaatimuksista. Selvityksiä on edellytetty tarjoajan osalta toimitettaviksi vasta ennen hankintasopimuksen tekoa. Alihankkijoiden osalta mainittuja selvityksiä ei ole tarjouspyynnössä vaadittu toimitettavaksi lainkaan. Alihankkijoiden osalta vaatimuksena on ollut ainoastaan, että tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan, ja että tarjoaja sitoutuu selvittämään alihankkijoidensa osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen tekemistä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Hankintayksiköllä on oikeus puolestaan luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ja selvityksissään ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittanut tarjoaja on toimittanut sille tilaajavastuuraportin, joka on päivätty 28.2.2017. Tilaajavastuuraportin mukaan tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa vaaditut asiat koskien rekisterimerkintöjä, työehtosopimusta, työterveyshuollon järjestämistä sekä veroja ja eläkevakuutusmaksuja ovat kunnossa. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan voittanut tarjoaja on myös toimittanut selvityksen vastuuvakuutuksestaan, jonka vakuutusmaksut on suoritettu. Lisäksi tarjouspyynnössä vaaditun mukaisesti voittanut tarjoaja on sitoutunut selvittämään alihankkijoidensa osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen tekemistä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön ei olisi hankintapäätöstä tehdessään tullut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin ja myöhemmin toimittamiin selvityksiin. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu, joten hankintayksiköllä on edelleen myös mahdollisuus tarkastaa voittaneen tarjoajan antamien tietojen paikkansapitävyys.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on vaatinut selvityksiä soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ennen sopimuksen tekemistä, eikä myöskään, kun se on katsonut voittaneen tarjoajan täyttäneen sen toimittamien selvityksien perusteella tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lin-Car Oy:n korvaamaan Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 471,20 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.10.2017