MAO:598/17

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus - rakennusurakka

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2016/589
Antopäivä: 6.10.2017

ASIAN TAUSTA

Kiinteistö Oy Myllypuron kampus ja Helsingin kaupunki ovat ilmoittaneet 2.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta taloteknisten töiden rakennusurakasta.

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen hallitus on 12.10.2016 tekemällään päätöksellä 9/2016 muun ohella hylännyt Are Oy:n tarjouksen tarjouskilpailun vastaisena ja hyväksynyt Quattroservices Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 30.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 16.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 671/16 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Hankintasopimus on allekirjoitettu 1.12.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Are Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 1.368.176 euroa ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 26.890 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön päätös valittajan tarjouksen hylkäämisestä on ollut hankintasäännösten vastainen. Tarjouspyynnössä on edellytetty muun ohella, että tarjouksen kohteeseen nimettävä kustannusseurannasta vastaava henkilö on suorittanut vähintään tehtävään soveltuvan teknikon tai insinöörin tutkinnon teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa. Valittaja on nimennyt kyseiseen tehtävään henkilön, joka on kauppatieteiden maisteri. Kyseinen henkilö suorittaa valittajan palveluksessa kustannusseurantaan liittyviä tehtäviä ja hänellä on näistä tehtävistä pitkä kokemus. Henkilö täyttää tarjouspyynnön vaatimukset niin koulutuksen kuin työkokemuksen osalta.

Tarjouspyynnön termiä "vähintään" on tulkittava tässä kontekstissa siten, että termi määrittää vaadittavan soveltuvan koulutuksen vähimmäistason, muttei rajoita koulutusohjelmaa, jossa vaaditun vähimmäistason voi saavuttaa. Kun alempi korkeakoulutustaso on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena, tätä korkeampi koulutus täyttää vaatimuksen.

Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella projektijohtourakoitsijan kustannusseurantavastuuseen ei liity mitään sellaisia tehtäviä, joiden hoitaminen edellyttäisi nimenomaisesti teknistä koulutusta. Parhaan koulutuksellisen pohjan kustannusseurannasta vastaavalle henkilölle antaa kaupallinen koulutus. Kattavimman kaupallisen koulutuksen saa puolestaan kauppakorkeakoulussa.

Vastine

Vaatimukset

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.677,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kyseessä on merkittävä osa Myllypuron kampuksen rakennushanketta, jonka toteutuminen laadukkaasti ja aikataulussaan on hankintayksikölle ensiarvoisen tärkeää. Hankinnan toteuttavien asiantuntijoiden ammattitaito ja osaaminen ovat korostuneessa asemassa. Tämän vuoksi kaikille tarjouksessa nimettäville asiantuntijoille on asetettu tarjouspyynnössä selkeät, tehtävän tasokkaan suorittamisen edellyttämää koulutusta ja työkokemusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tarjottujen henkilöiden osaamista ja koulutusta on käytetty myös tarjousten vertailussa.

Tarjouspyynnön perusteella on selvää, että kysymyksessä olevaan rakennusurakkaan on haettu nimenomaisesti teknisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Tarjouspyynnössä käytettyä termiä "vähintään" ei voida tulkita sen sanamuoto eikä varsinkaan asiayhteys huomioiden siten, että termillä olisi tarkoitettu laajentaa koulutusvaatimusta muiden alojen kuin teknisen alan koulutukseen. Eri koulutusalat eivät ole vertailtavissa siten, että toinen koulutusala voisi olla toista koulutusalaa alempiarvoinen. Termillä on nimenomaisesti viitattu kyseisen teknisen koulutusalan sisällä oleviin eritasoisiin tutkintoihin.

Mikään muu tarjouskilpailuun osallistuneista tarjoajista ei ole tulkinnut tarjouspyyntöä minkään nimettäväksi vaaditun asiantuntijan osalta siten, että jokin muu kuin teknisen alan koulutus olisi hyväksyttävä. Seikasta ei ole esitetty hankintayksikölle lainkaan tarkentavia kysymyksiä tarjousaikana. Tarjouspyyntö on ollut tältä osin selkeä.

Valituksen johdosta hankintayksikkö on tilannut Kotimaisten kielten keskukselta (jäljempänä kielitoimisto) asiantuntijalausunnon siitä, kuinka tarjouspyynnön kyseistä koulutusvaatimusta koskevaa kirjausta tulisi tulkita ja voidaanko sen katsoa kattavan myös kauppatieteellisen koulutuksen. Kielitoimiston lausunnon mukaan tarjouspyynnössä olleen koulutusvaatimuksen perusteella henkilöltä on edellytetty teknisen alan tutkintoa, jonka pitää lisäksi olla tehtävään soveltuva. Kielitoimiston lausunnon mukaan kyseeseen ei tule muun alan tutkinto, vaikka se olisi ylempi kuin oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto. Kielitoimisto on perustellut kantaansa niin virkkeen kieliopillisella rakenteella kuin asiakontekstilla, jossa vaatimus on esitetty.

Nyt kyseessä olevassa hankkeessa kustannusseurannasta vastaavan henkilön tehtävänä on toimia aktiivisena kustannusten seurannan ja ennustamisen sekä kustannusohjauksen ammattilaisena siten, että hänen tuottamiaan tietoja voidaan käyttää suunnittelun ohjauksessa, hankintatoimessa ja muissa Myllypuron kampushankkeen urakkasuorituksissa. Henkilö joutuu muun ohella kustannus- ja kassavirtaennusteita laatiessaan arvioimaan töiden nykyistä valmiusastetta ja valmiusasteen kehittymistä töiden edetessä. Ilman urakkaan kuuluvien järjestelmien teknistä ymmärrystä tämä ei ole mahdollista. Pelkkä toteutuneiden kustannusten seurantaan liittyvä osaaminen ei riitä hankinnan kohteena olevassa tehtävässä. Kustannusseurannasta vastaavan henkilön ei ole myöskään mahdollista suoriutua hankintapaketteihin perustuvan tavoitebudjetin määrittämisestä ilman laajaa ja syvällistä teknistä ymmärrystä urakan eri kokonaisuuksista, niiden riippuvuuksista sekä vaikutuksista toisiinsa ja urakan kokonaiskustannuksiin. Kaupallinen koulutus ei anna riittäviä valmiuksia tehtävän toteuttamiseen hankintayksikön tarpeet täyttävällä tavalla.

Valittaja ei ole hyödyntänyt tarjouspyynnössä varattua mahdollisuutta pyytää lisätietoja ja selvittää etukäteen sitä, voidaanko tarjouspyynnön selvästä sanamuodosta poiketen hyväksyä myös henkilö, jolla on kaupallisen alan koulutus.

Kuultavan lausunto

Quattroservices Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Are Oy on esittänyt, että kielitoimisto on lausunnossaan esittänyt yhden tulkinnan tarjouspyynnön vaatimuksen sisällöstä, joka tukeutuu hankintayksikön kielitoimistolle esittämiin tausta-argumentteihin. Kielitoimiston lausunto ei sulje pois mahdollisuutta tulkita vaatimusta alalla ammattimaisesti toimivan valittajan esittämin tavoin.

Projektinjohtourakoinnissa kustannusseurannasta vastaavan henkilön tehtävänä on nimenomaan kustannusseurannasta vastaaminen, eikä kyseinen henkilö osallistu itse rakentamistoimintaan. On virheellistä väittää, ettei tehtävästä suoriutuisi ja ettei tehtävään olisi pätevä rakennusalalla monta vuotta toiminut kauppatieteiden maisteri, jolla on kokemuksensa pohjalta syvällinen kokemus rakennusalasta, talotekniikasta ja siihen liittyvistä eri vaiheiden kustannuksista ja hankinnoista. Hänellä on toisaalta koulutuksellisesti paras asiantuntemus kustannuslaskennasta. Nimetyn henkilön ilmoitettujen aiempien tehtävien sisältönä on ollut nimenomaan nyt kyseessä olevien kaltaisten tehtävien hoitaminen.

On otettava lisäksi huomioon, että kustannusseurannasta vastaava henkilö työskentelee osana projektityöryhmää, jonka kaikilla muilla jäsenillä on rakennusalan tekninen koulutus. Monilla yrityksillä ei ole myöskään tarjota kyseiseen tehtävään henkilöä, jolla olisi valittajan nimeämään henkilöön nähden yhtä korkeatasoinen ja kaupallinen koulutus.

Voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, sillä sen nimeämä projekti- tai työpäällikkö ei ole toiminut projekti- tai työpäällikkönä nimeämissään referenssikohteissa. Virheellä on ollut vaikutusta tarjousten vertailussa.

Muut kirjelmät

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus on antanut asiassa lausuman.

Valittaja on antanut asiassa lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valittajan soveltuvuus

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen hallituksen 12.10.2016 tekemässä hankintapäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hallitus päätti hylätä Are Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajan kustannusseurannasta vastaavan henkilön koulutus ei vastaa tarjouspyynnön vaatimusta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen vähimmäisvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksessa esitettävien henkilöiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnön liitteessä ’Laadunarviointilomake’ esitetyt vähimmäisvaatimukset. Mikäli jokin henkilö ei täytä vaatimuksia tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena."

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleen tarjouksen laadunarviointilomakkeen kohdassa I. "kustannusseurannasta vastaava henkilö" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Vähimmäisvaatimusten täyttyminen

Tarjouksen kohteeseen nimettävä kustannusseurannasta vastaava henkilö on suorittanut vähintään tehtävään soveltuvan teknikon tai insinöörin tutkinnon teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa."

Valittajan tarjouksen liitteenä on toimitettu ansioluettelo, josta ilmenee kustannusseurannasta vastaavaksi henkilöksi nimetyn henkilön koulutustausta ja työkokemus. Ansioluettelon mukaan nimetty henkilö on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Ansioluettelossa ei ole mainittu muun alan koulutuksesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, että tarjouspyynnön kustannusseurannasta vastaavaa henkilöä koskevalla vaatimuksella on tarkoitettu teknisen alan koulutusta ja että vaatimuksen mukaisena ei voida pitää muun alan koulusta, vaikka muun alan koulutus edustaisi tarjouspyynnössä vaadittua korkeampaa tasoa. On otettava huomioon, että muut tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat nimenneet kustannusseurannasta vastaavaksi sellaisen henkilön, jolla on teknisen alan koulutus.

Markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua kustannusseurannasta vastaavan henkilön koulutusta koskevaa vaatimusta, kun se on nimennyt kustannusseurannasta vastaavaksi henkilön, jolla on kauppatieteen maisterin koulutus, muttei teknisen alan koulutusta. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että hankintayksikkö ei ole toiminut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut Are Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Kun valittaja on tullut sulkea tarjouskilpailusta ja kun tarjousvertailuun on otettu useiden muiden tarjoajien tarjouksia, joiden tarjousten puutteellisuudesta ei ole esitetty väitteitä, asiassa ei ole tarpeen lausua voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevista väitteistä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Are Oy:n korvaamaan Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.10.2017