MAO:593/17

Kotkan kaupunki - puulattia

julkinen hankinta- hankintalaki 2017 - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/366
Antopäivä: 3.10.2017

ASIAN TAUSTA

Kotka kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 13.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Karhuvuoren urheilutalon salin puulattian uusimista koskevasta rakennusurakasta.

Kotkan kaupunki on 20.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 75 valinnut Urheilulattiat-indoors Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 250.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 17.5.2017. Hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Arliko Tuonti Oy:n on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Arliko Tuonti Oy on tarjonnut Parkettiliike Vidgren Oy:lle tarjouspyynnön kohteeseen tanskalaisia Junckers Industrier A/S:n lattioita. Parkettiliike Vidgren Oy tarjosi kohteeseen lattiat töineen asennettuna.

Kotkan kaupungin perustelu Parkettiliike Vidgren Oy:n tarjouksen hylkäämiseksi siitä syystä, ettei tarjottu Junckers Industrier A/S:n lattia ole kovavaahterapintainen, eikä näin ollen täytä kovuus-, muodonmuutos- ja kulutuskestävyysnormeja, on väärä.

Tarjottu Junckers Industrier A/S:n Eurooppalainen Vaahtera -urheilulattiajärjestelmä on täyttänyt kaikki huippu-urheilulle määritellyt normit ja olisi näin ollen pitänyt hyväksyä mukaan tarjouskilpailuun. Kyseiset lattiat ovat CE-hyväksyttyjä ja täyttävät harmonisoidun EN 14904:A4 standardin.

Vastine

Vaatimukset

Kotkan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 660 eurolla viivästyskorkoineen siinä tapauksessa, että valitus jätetään tutkimatta.

Perusteet

Valittajalla ei ole muutoksenhakuoikeutta asianosaisaseman puuttumisen vuoksi. Valittaja ei ole osallistunut hankintamenettelyyn. Valittaja ei ole tarjonnut tuotteita hankintayksikölle eikä ole myöskään missään hankintamenettelyn vaiheessa ilmaissut kiinnostustaan tai halukkuuttaan osallistua kilpailutukseen.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkista hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytyksenä markkinaoikeudessa on muun ohella se, että valittaja on hankintalaissa tarkoitettu asianosainen. Edellä mainittua lainkohtaa koskevista esitöistä (HE 108/2016 vp s. 237) ilmenee, että pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 85 §:ssä säädettyä. Tätä lainkohtaa koskevista esitöistä (HE 50/2006 vp s. 120 ja 121 sekä HE 190/2010 vp s. 58 ja 59) ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Sekä hankintalain esitöiden että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valittajana voi käytännössä olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeussuojapyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Kotkan kaupungin tekniset palvelut on kilpailuttanut Karhuvuoren urheilutalon salin puulattian uusimista koskevan rakennusurakan. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus. Hankintayksikkö sai määräaikaan mennessä kolme tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla jätettyä tarjousta.

Valittaja ei ole esittänyt jättäneensä tarjousta Karhuvuoren urheilutalon salin puulattian uusimista koskevasta rakennusurakasta hankintamenettelyssä eikä se ole edes väittänyt, että se olisi tarjouksellaan pyrkinyt osallistumaan siihen. Valittaja ei ole esittänyt muitakaan perusteita asianosaisasemalleen.

Edellä esitetyillä perusteilla valittajaa ei ole pidettävä hankintalain 145 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena. Valitus on siten jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Arliko Tuonti Oy:n korvaamaan Kotkan kaupungin oikeudenkäyntikulut 660 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017  Päivitetty 10.10.2017