MAO:586/17

Savonlinnan kaupunki - suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus

Diaarinumero: 2016/615
Antopäivä: 29.9.2017

ASIAN TAUSTA

Savonlinnan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.10.2016 julkaistulla ja 18.10.2016 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suurvideonäytön, ohjauslaitteiston ja ohjausohjelmiston hankinnasta.

Savonlinnan kaupungin vs. tekninen johtaja on 26.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 20 valinnut AVQ Consulting Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 32.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 4.11.2016 ja tilaus on tehty samana päivänä. Hankintapäätös on siten pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Mainostoimisto Luode Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 4.980 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.220 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan AVQ Consulting Oy:n ja toiseksi tulleen tarjoajan Digitekno Oy:n tarjoukset eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan hintojen on tullut olla arvonlisäverottomia nettohintoja eikä niihin ei ole saanut sisältyä varaumia. Mikäli tarjoushinnan ei tarvinnut olla kiinteä, tarjouspyyntö on tältä osin ollut epäselvä eikä sen perusteella ole voinut antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

AVQ Consulting Oy:n tarjouksen digital signage -liitteen mukaan "Digital Signagen kuukausimaksuun on sisällytetty myös tulospalvelun lisenssimaksu 37,50 euroa / kk (alv 0%)". Tarjoushinta ei siten ole ollut kiinteä, koska asiakkaan joutuu maksamaan kuukausittaisia lisenssimaksuja voidakseen käyttää tulostauluohjelmistoa.

Digitekno Oy:n tarjouksen iDiD palvelukuvauksen ja sopimusehdot 2016 -liitteen mukaan "Ellei toisin sovita, uuden asiakkaan perustaminen, uusien näyttöryhmien perustaminen ja uusien näyttöjen määrittely sekä käyttäjähallinta tapahtuvat ConnectingTalents Oy:n palveluna pyyntöjen perusteella" ja "Ellei toisin sovita, sopimuskausi on 24 kuukautta ja laskutuskausi kolme kuukautta. Toimittaja laskuttaa palvelusta etukäteen kunkin laskutuskauden ja jälkikäteen tehdyt muutokset. Palvelun aloituksen yhteydessä veloitetaan aina hinnaston mukainen asiakkuusmaksu. Palvelun kuukausilaskutus alkaa käyttöönottopäivää tai toimituksen tai sen osan valmistumista seuraavasta päivästä." Tarjoushinta ei siten ole ollut kiinteä, koska asiakas joutuu maksamaan kuukausi maksuja voidakseen käyttää tarjouspyynnössä edellytettyä Digital Signage -ohjelmistoa.

Tarjouspyynnön takuuta koskevan kohdan mukaan "Takuun tulee kattaa asennuksen ja kaikki takuuaikaiset (mm. valmistuksesta, osista, huollosta ja korjauksesta, normaalista käytöstä tai jäähalliolosuhteista, mm. ilmankosteuden ja lämpötilan vaihteluiden aiheuttamat) viat ja virheet. Takuuseen sisältyy takuuaikaiset huolto-, korjaus- ja varaosakustannukset sisältäen matkat, päivärahat yms. Takuuhuollon vasteaika saa olla enintään kaksi työpäivää tilauksesta."

Lisäksi tarjouspyynnön mukaan hankintaan sovelletaan JYSE 2014 tavarat -ehtoja. Näiden ehtojen kohdan Takuu, 11.3 mukaan "Toimittaja on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tavaran virheellisen tilalle. Takuukorjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen tavaraan liittyviin asiakirjoihin."

AVQ Consulting Oy on vastannut tarjouslomakkeen takuuta koskevaan kysymykseen kyllä. Tarjoajan takuuehdot -liitteen mukaan "Tilaaja huolehtii itsenäisesti koulutuksen jälkeen ainakin data- ja virtakaapelin, LED moduulien ja datakorttien vaihdosta ja toimittaa vialliset myyjän ilmoittamaan osoitteeseen." Tarjous ei tältäkään osin ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska takuuehdoissa on tilaajan vastuulle siirretty LED näyttöjen korjaustoimet muiden näyttöjen osien vaihdon osalta teholähteitä lukuun ottamatta.

Digitekno Oy:n on vastannut tarjouslomakkeen huollon enimmäisvasteaikaa koskevaan kysymykseen. Tarjoajan iDiD palvelukuvaus ja sopimusehdot 2016 -liitteen mukaan "Palvelussa ilmenevä häiriö pyritään poistamaan seuraavan työpäivän aikana, kuitenkin viimeistään seuraavan neljän (4) työpäivän aikana." Tarjous ei tältäkään osin ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska siinä ei ole sitouduttu kahden päivän vasteaikaan.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut muodostaa toimiva kokonaisuus Savonlinnan jäähallille. Tarjouspyynnössä ei missään mainita, että hankintayksikkö tulee hankkimaan internet-yhteyden tai että sellainen olisi toimittajan käytössä tarjottuja laitteita varten.

AVQ Consulting Oy on tarjonnut Digital Signage -ohjelmistoksi ohjelmistoa, joka vaatii internet-yhteyden, jotta esitettävä materiaali voidaan saada jäähalliin asennettavaan järjestelmään. Jotta järjestelmä toimisi, tilaajan on hankittava sitä varten internet-yhteys. Tarjous ei tältäkään osin ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Digitekno Oy on myös tarjonnut Digital Signage -ohjelmistoksi ohjelmistoa, joka vaatii internet-yhteyden. Tarjouksen edellä mainitussa iDiD -liitteessä on todettu, että esityslaite vaatii verkkoyhteyden ja että asiakas vastaa internet-yhteyden järjestämisestä. Tarjous ei tältäkään osin ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön mukaan käyttötuen on oltava saatavilla suomenkielellä ja sen on oltava veloituksetonta. AVQ Consulting Oy:n tarjouksen mukaan ensimmäisen vuoden jälkeen eventcenter lisenssimaksu on 490 euroa. Kuuden vuoden takuuaikanakin maksusta aiheutuu tilaajalle 2.450 euron ja arvonlisäveron suuruinen ylimääräinen kustannus. Tarjous on tältäkin osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Tarjouslomakkeessa on edellytetty, että "Fyysinen pikselitiheys (P-luku) 8 mm". Digitekno Oy on tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittanut näyttönsä resoluutioksi 640x480. Kun tarjotun LED-näytön leveys on 5.376 mm ja näytössä on leveyssuuntaan 640 pikseliä, näytön fyysinen pikselitiheys on vaakasuuntaan 8,4 mm (eli 5.376 / 640 = 8,4) eikä 8 mm, kuten tarjouslomakkeella oli ilmoitettu. Tarjous on tältäkin osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Vastine

Vaatimukset

Savonlinnan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia eikä tarjouspyyntö ole ollut epäselvä. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vastanneet eri ehtoja koskeviin kohtiin vastanneet "Kyllä". Vastaukset eivät ole antaneet mitään syytä olettaa, että tarjoukset olisivat lähtökohtaisesti tarjouspyynnön vastaisia ja hankintayksiköllä on ollut täysi oikeus luottaa tarjoajien "Kyllä" -vastauksiin.

Valittajalla ja muilla tarjoajilla olisi ollut mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia lisäkysymyksiä tai tarkennuspyyntöjä hankintaprosessin aikana, mutta hinnan osalta kukaan ei ole näin tehnyt. Lisäksi tarjoaja on tehnyt tarjouspyynnön epäselvyyttä koskevat väitteensä tarkoitushakuisesti vasta valituksessaan.

AVQ Consulting Oy:n tarjous on täyttänyt kaikki tarjouspyynnön vaatimukset tarjoushinnan osalta mukaan lukien vaadittujen ohjaus- ja tulostauluohjelmistojen ensimmäisen vuoden lisenssimaksun eikä tarjoushinnassa ole ollut varaumia. Kysymyksessä on kertahankinta eikä hankintayksikkö ole tarjouspyynnössä edellyttänyt pidempiaikaisia sitoumuksia ohjelmistojen ylläpitoon tai niihin liittyviä erillisiä sopimuksia. Hankintayksikkö on varannut mahdollisuuden jatkossa hankkia muita ohjelmistoja.

Myös Digitekno Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajan viittaama iDiD Palvelukuvaus ja sopimusehdot -liite on koskenut hankinnassa optiona ollutta Digital Signage -ohjelmistoa. Tämä ohjelmisto ei erillisenä optiona ole kuulunut tarjouksen kokonaishintaan eikä sitä näin ollen ole huomioitu tarjousvertailussa. Digitekno Oy:n tarjous on täyttänyt kaikki vaatimukset tarjoushinnan osalta eikä siinä ole ollut varauksia.

Valittaja on takuuehtojen osalta viitannut JYSE 2014 tavarat -ehtoihin, vaikka tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti ilmoitettu asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä siten, että tarjouspyyntö on asiakirjojen soveltamisjärjestyksessä ennen mainittuja JYSE -ehtoja, jotka tulevat sovellettavaksi vain niiltä osin kuin tarjouspyynnössä ei toisin mainita.

Valittaja on väittänyt, että AVQ Consulting Oy:n tarjous olisi sisältänyt takuuehtojen vastaisia huoltotöitä. Tarjouspyynnössä mainitut työt kuuluvat tilaajalle, mutta takuu kattaa myös tilaajan suorittamat huollot ja varaosien vaihdot. Valittaja on jälkikäteen tehnyt tarkoitushakuisesti omia tulkintoja.

Digitekno Oy:n osalta valittaja on viitannut iDiD Palvelukuvaus ja sopimusehdot -liitteeseen, joka on edellä todetuin tavoin koskenut hankinnan optiota. Lisäksi liitteestä on käynyt ilmi, että huollon vasteaika on välittömästi ja enintään 12 tuntia häiriöilmoituksen vastaanottamisesta. Tarjouspyynnössä ei ole kuntoon saattamiselle ole asetettu vasteaikaa. Tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Käyttötuen osalta valittaja on virheellisesti yhdistänyt tarjouspyynnössä vaaditun käyttötuen ja AVQ Consulting Oy:n tarjousliitteessä mainitseman ensimmäisen vuoden jälkeisen lisenssimaksun. Tämä lisenssimaksu on sisältänyt ohjelmiston päivitykset, etätuen ja mahdolliset asiakkaan haluamat lay-out muutokset yhden kappaleen vuotta kohden. Valittajan viittaama etätuki ei ole eikä kuulunutkaan sisältyä tarjousvertailussa huomioon otettavaan tarjoushintaan.

Internet-yhteyden osalta tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja hoitaa kaikki tarvittavat kaapeloinnit. Tämä on tarkoittanut myös internet-yhteyden kaapelointia. Tutustuessaan kohteeseen valittajalle olisi käynyt ilmi, että kohteessa on internet-yhteys.

Digitekno Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen fyysisen pikselitiheyden osalta. Tarjouspyynnössä on LED näytön fyysiselle pikselietäisyydelle asetettu enimmäisvaatimus 8 millimetriä. Digitekno Oy on vastannut kyseiseen kohtaan "Kyllä". Mitään syytä ei ole olettaa, että tarjous ei olisi tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Valittaja on tarkoitushakuisesti yhdistellyt Digitekno Oy:n tarjouksen eri kohdissa ilmoitettuja tietoja saadakseen tarjouksen keinotekoisesti näyttämään tarjouspyynnön vastaiselta.

Kuultavien lausunnot

AVQ Consulting Oy on esittänyt, että kaikki tarjouspyynnössä mainitut asiat ovat kuuluneet hintaan. Myös tulospalvelun ensimmäisen vuoden lisenssimaksu on kuulunut hintaan. Se, käyttääkö tilaaja ensimmäisen vuoden jälkeen kysymyksessä olevaa lisenssiä, ei mitenkään liity kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun.

Tarjous on myös muilta osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Digitekno Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on vaatinut hyvitysmaksun määräämistä, koska hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen odotusaikaa noudattamatta.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä on edellytetty kuuden vuoden takuuaikaa. Näin ollen järjestelmän pitäisi toimia ilman lisämaksuja ainakin takuuajan. Hankintayksikkö on vastineessaan sekoittanut ohjelmistojen ylläpidon ja ohjelmistojen lisenssimaksut. Ilman lisenssimaksujen maksamista toimituksen kannalta välttämättömiä ohjelmistoja ei ole mahdollista käyttää eli järjestelmä ei toimi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen.

Hankintayksikkö on vastineessa todennut, että tarjouspyynnössä mainitut työt ovat kuuluneet tilaajalle. Takuuhuollot eivät voi kuulua tilaajalle, koska tarjouspyynnössä on edellytetty, että takuu kattaa asennuksen ja kaikki takuuaikaiset (mm. valmistuksesta, osista, huollosta ja korjauksesta, normaalista käytöstä tai jäähalliolosuhteista, mm. ilmankosteuden ja lämpötilan vaihteluiden aiheuttamat) viat ja virheet. Takuuseen on pitänyt sisältyä takuuaikaiset huolto-, korjaus- ja varaosakustannukset sisältäen matkat, päivärahat ja niin edelleen.

Tarjouspyynnössä ei ole rajattu käyttötukea vain ensimmäiselle vuodelle, vaan sitä on valittajan kannan mukaan edellytetty koko järjestelmän elinkaaren ajalle.

AVQ Consulting Oy:n tarjous olisi pitänyt sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Jättämällä pois tarjouspyynnössä vaadittuja asioita voittanut tarjoaja on pystynyt laskemaan tarjoushintaansa, josta tarjousvertailussa on saanut enintään 95 prosenttia annetuista pisteistä.

Myös Digitekno Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tarkastelun lähtökohdat

Valittaja on esittänyt, että sekä ensimmäiseksi että toiseksi tarjouskilpailussa sijoittautuneiden tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä, jos sitä on voinut tulkita kokonaishinnan osalta hankintayksikön tekemällä tavalla. Hankintayksikkö puolestaan on esittänyt, ettei tarjouspyyntöä voida tulkita tarkoitushakuisesti valittajan esittämin tavoin.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on ensin arvioitava sitä, onko tarjouspyyntö ollut epäselvä ja tarvittaessa tämän jälkeen sitä, ovatko voittaneen tarjoajan ja toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoukset olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava ehdokkaita ja tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntö ja asian arviointi

Tarjouspyynnön kohdan 2 mukaan hankinnan kohteena on ollut Savonlinnan jäähallille hankittava suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto.

Tarjouspyynnön kohdan 4. "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan video- , ilmoitus- ja tulostaulun osalta on muun ohella tullut ilmoittaa tarjoushinta tarjotulle kokonaisuudelle tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti ilman optiota.

Edellä mainitun kohdan 4 alakohdassa "Optiot" on muun ohella edellytetty kuukausittaisen velotushinnan ilmoittamista Digital Signage tai vastaavalle ohjelmistolle (sisältäen tietokoneen), joka mahdollistaisi suurvideotaulun hyödyntämisen myös muissa kuin ottelutilanteissa.

Alakohdan "Yleiset kriteerit/ehdot" mukaan minimivaatimuksena on muun ohella se, että suurvideonäytön, ohjauslaitteistojen ja ohjausohjelmistojen asennukset sisältyvät hintaan.

Edellä mainitun alakohdan mukaan takuuajan on oltava vähintään neljä vuotta ja takuuaikaisten huoltojen ja varaosien on sisällyttävä hintaan. Tarjoajan on edellytetty lataavan tarjouksen liitteeksi takuuehdot, jotka eivät ole saaneet sisältää tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Takuuhuollon vasteaika on ollut enintään kaksi työpäivää tilauksesta.

Edellä mainitun alakohdan mukaan käyttötuen on oltava saatavilla suomenkielellä ja se on oltava veloituksetonta.

Tarjouspyynnön kohdan 5. "Hinta ja kaupalliset ehdot" mukaan hinnan tulee sisältää suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto sekä tulostauluohjelmisto vaadituilla ominaisuuksilla ja asennukset, toimitus, käyttö- ja huoltokoulutus sekä takuu ja takuuaikaiset huollot.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellytetty kokonaishintaista tarjousta, jonka on tullut kattaa asennustyöt ja koulutus mukaan lukien kaikki hankintayksikön edellyttämät tuotteet, ohjelmistot ja palvelut.

Tarjouspyynnössä ei ole lainkaan mainittu ohjelmistojen lisenssimaksuja ja sitä, onko myös näiden maksujen sisällyttävä kokonaishintaan sekä miten pitkältä ajalta. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään todettu, mikä on laitteiston oletettu käyttöikä. Tarjoajat eivät ole näin ollen voineet tarjouspyynnön perusteella tietää, miten pitkälle ajalle kokonaishintaan sisällytettävän käyttötuen ja vaadittujen ohjelmistojen lisenssien olisi ulotuttava.

Hankintayksikkö on esittänyt, että mitään erityistä aikamäärettä ei ohjelmistolisenssien osalta tarvita, koska kysymyksessä on ollut kertahankinta ja ohjelmistot voidaan uusia. Tämä seikka ei kuitenkaan ole ilmennyt tarjouspyynnöstä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöä on voinut tulkita myös valittajan esittämin tavoin siten, että ohjelmistolisenssimaksut olisi pitänyt ottaa huomioon laitteiston koko oletetulta käyttöajalta ja niitä koskevat maksu olisi pitänyt sisällyttää ilmoitettuun kokonaishintaan. Tämä käyttöaika on jo takuuajan kesto huomioon ottaen vähintään neljä vuotta. Lisäksi tarjouspyynnössä on vaadittu veloituksetonta käyttötukea ilman että tarjouspyynnössä on ilmoitettu, kuinka pitkän ajan veloituksettoman käyttötuen tulee olla saatavilla.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on edellä todetun perusteella ollut tulkinnanvarainen ja siten epäselvä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä lausuttu ja se, mitä jäljempänä on seuraamuksista todettu, huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua väitetyistä tarjouspyynnön vastaisuuksista.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 4.11.2016. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee siten arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä. Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa virheetön menettely olisi merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi laatinut hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön niin selvästi, että tarjoajien olisi ollut tarjouspyynnön perusteella mahdollista tietää, miltä ajalta ohjelmistolisenssien hinnan olisi pitänyt sisältyä tarjouspyynnön edellyttämään kokonaishintaan ja kuinka kauan veloituksetonta käyttötukea on tullut tarjota.

Valittajan tarjous on ollut esillä olevassa tarjouskilpailussa kolmanneksi edullisin. Tarjouspyynnön muuttaminen tässä päätöksessä todetulla tavalla olisi saattanut merkitä sitä, että ainakin voittaneen tarjoajan tarjous olisi ollut nyt tarjottua hintaa kalliimpi. Asiassa ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida minkälaiseksi hintataso olisi muodostunut oikein toteutetussa hankintamenettelyssä ja mikä yritys olisi voinut voittaa tarjouskilpailun.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole riittävän luotettavasti todettavissa, että Mainostoimisto Luode Oy:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksua koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Savonlinnan kaupungin korvaamaan Mainostoimisto Luode Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.220 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Savonlinnan kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017  Päivitetty 9.10.2017