MAO:585/17

Saimaan Tukipalvelut Oy - ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelu

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2016/394
Antopäivä: 29.9.2017

ASIAN TAUSTA

Saimaan Tukipalvelut Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.4.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelun hankinnasta ajalle 1.9.2016–31.8.2018 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.9.2018–31.8.2020.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitus on 26.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 6 valinnut nyt kyseessä olevien reittien 4 ja 5 toimittajaksi Kuljetusliike B & B Ky:n ja Jouni Vihtonen Oy:n muodostaman ryhmittymän, reitin 8 toimittajaksi Posti Oy:n ja reitin 11 toimittajaksi Oy Matkahuolto Ab:n.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitus on 16.6.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 26.5.2016 tekemänsä hankintapäätöksen, korjannut hintavertailun pisteytystä ja valinnut muun ohella reittien 4, 5 ja 8 toimittajaksi Kuljetusliike B & B Ky:n ja Jouni Vihtonen Oy:n muodostaman ryhmittymän sekä reitin 11 toimittajaksi Oy Matkahuolto Ab:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 5.080.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu valituksenalaisten reittien osalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A, A Tmi (aiemmin Samotic Salpavaellukset A) nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen reittien 4, 5, 8 ja 11 osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 42.830 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.372,25 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Valittaja on saanut korkeimmat vertailupisteet reittien 5 ja 8 osalta. Hankintayksikkö on kuitenkin hankintaoikaisupäätöksessään valinnut reiteille tarjoajat, joiden hinta on ollut huomattavasti valittajan tarjousta korkeampi perustellen tätä sillä, että valittaja ei ole voittanut muita tarjoamiaan osakokonaisuuden reittejä kokonaistaloudellisen vertailun perusteella.

Hankintaoikaisupäätöksessä esitetyn perustelun kaltainen johtopäätös ei ilmene tarjouspyynnöstä millään tavoin. Tarjouspyynnössä ei ole mitenkään ilmaistu sellaista kieltoa, jonka mukaan osatarjoukset eivät olisi olleet mahdollisia. Päinvastoin tarjouspyynnössä on nimenomaisesti todettu, että osatarjoukset ovat olleet mahdollisia. Valittaja on merkinnyt tarjoukseensa kyseessä olevan tarjouspyynnön mukainen osakokonaistarjous. Hankintaoikaisupäätös on virheellinen myös muiden valittajan tarjoamien reittien osalta, koska hankintaoikaisupäätöksen perusteluista ei käy ilmi, miksi valittajan tarjousta kokonaisuudessaan ei ole katsottu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Hankintaoikaisupäätös ja sen perustelut eivät ole tältä osin seikkaperäiset ja selkeät.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Valittajan tarjous on valituksenalaisissa reittiosioissa ollut yhteensä 428.300 euroa kahden vuoden sopimusaikana, ja tästä 10 prosenttia on 42.830 euroa.

Vastine

Vaatimukset

Saimaan Tukipalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.720 eurolla.

Perusteet

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarjota reittikohtaisesti ja/tai osakokonaistarjouksen muodossa. Osakokokonaistarjouksen idea ja tavoite on, että tarjoaja voi suunnitella ja tarjota sellaisen osakokonaisuuden, joka on reittikohtaisia tarjouksia kustannustehokkaampi ja sitä kautta kokonaistaloudellisesti edullisempi myös hankintayksikölle. Tarjouspyynnön ollessa avoinna hankintayksikkö on vastannut kaikkiin saamiinsa kysymyksiin, muun ohella osakokonaistarjousten antamisesta.

Valittajalla on ollut mahdollisuus tarjotessaan valita, tarjoaako se osakokonaistarjouksen, reittikohtaisen tarjouksen vai molemmat. Valittaja on ilmoittanut hintatarjouslomakkeessaan, että sen tarjous on osakokonaistarjous. Valittaja ei siten ole tarjonnut reittejä 5 ja 8 reittikohtaisina tarjouksina, vaan ne ovat olleet yksittäisiä reittejä sen osakokonaistarjouksessa. Osakokonaistarjouksen sisältämiä reittejä ei voida valita yksittäisinä reitteinä vaan kokonaisuutena. Hankintayksikkö on kilpailuttanut aikaisemman kilpailutuksen vuonna 2012 samanlaisella kysymyksenasettelulla. Valittaja on osallistunut aikaisempaankin kilpailutukseen, joten reitti- ja osakokonaistarjouksen mukaisen tarjouspyyntömenettelyn pitäisi olla tuttu valittajalle. Hankintaoikaisupäätös ja sen perustelut eivät ole olleet virheellisiä. Voittanut kokonaisuus on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin 13,5 pisteen erolla.

Kuultavien lausunnot

Jouni Vihtonen Oy, Kuljetusliike B & B Ky ja Oy Matkahuolto Ab eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittajan mukaan hankintaoikaisupäätös on perustunut seikkoihin, joita ei ole etukäteen ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei ole ilmennyt, että kaikkien osakokonaisuuden reittien tulee tulla valituksi, jotta tarjous tulee valituksi. Tarjouspyynnön perusteella on selvää, että osatarjousten reitit ovat olleet vertailun kohteina.

Valittajan tarjous ei ole ollut vaihtoehtoinen, vaan valittaja on tarjonnut neljän reitin osakokonaisuuden ja sen yksittäiset reitit samalla hinnalla. Tämä on ollut tarjouspyynnön mukainen menettely, sillä tarjouspyynnöstä on etukäteen käynyt ilmi se, että osatarjoukset hyväksytään reiteittäin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on antanut lisälausuman.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut lisäselvitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on 26.5.2016 tehnyt hankintapäätöksen, jonka mukaan valittajaa ei ole valittu reittien 4, 5, 8 ja 11 toimittajaksi. Hankintayksikkö on tämän jälkeen 16.6.2016 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut aiemman hankintapäätöksensä ja korjannut hintavertailun pisteytystä. Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan hankintayksikkö on havainnut hankintapäätöksen vertailutaulukossa teknisen virheen, joka on johtanut osittain virheelliseen päätöksentekoon kotipalveluaterioiden määräkertoimen puuttumisen sekä osittain pudotuskertojen määrän suhteen. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan päätöksellä on korjattu laatuarvioinnin pisteytystä siten, että kaikkien tarjoajien tarjousten arvioinnissa on käytetty vain tarjouspyynnössä ilmoitettuja kriteereitä.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka valittajaa ei ole hankintaoikaisupäätökselläkään valittu reittien 4, 5, 8 ja 11 toimittajaksi, hankintaoikaisupäätös on kuitenkin muuttanut valittajan oikeusasemaa siten, että valittaja on voinut tehdä hankintaoikaisupäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus näin ollen tutkii valituksen.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Pykälän 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Asian arviointi

Hankinnan kohteena on ollut ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelu jaettuna 17 erilliseen reittiin. Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jota on arvioitu hinnan (70 prosentin painoarvolla) ja toimintasuunnitelman soveltuvuuden (30 prosentin painoarvolla) perusteella.

Hankintailmoituksessa on todettu muun ohella, että osatarjoukset hyväksytään reiteittäin siten, että kukin reitti tulee tarjota kokonaisuutena. Hankintailmoituksen mukaan rinnakkaistarjoukset hyväksytään seuraavasti: 1. Reittikohtaiset tarjoukset, 2. Osakokonaistarjoukset.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan taustaa" on todettu seuraavaa:

"Osatarjoukset hyväksytään reiteittäin. Kukin reitti tulee tarjota kokonaisuutena, osatarjouksia reittien sisällä ei hyväksytä. Liitteenä olevat hintatarjouslomakkeet tulee täyttää tarjotun reitin osalta kaikilta osin (1. sopimusvuosi ja 2. sopimusvuosi).

[– –]

Rinnakkaistarjoukset tulee laatia seuraavasti joko 1. ja/tai 2. vaihtoehto:
1. Reittikohtaiset tarjoukset Satu Oy reitit 1–16 ja Taipalsaaren kunta reitti 17
2. Osakokonaistarjoukset

Osakokonaistarjouksessa tarjoaja voi vapaasti tarjota reiteistä 1–16, kuitenkin niin, että kukin reitti tarjotaan kokonaisuutena.

Hintatarjouslomakkeisiin tulee merkitä mikä tarjous on kyseessä.

Lopullisessa vertailussa reittitarjouksia verrataan osakokonaisuustarjouksiin (kokonaishinta 1. sopimusvuosi ja 2. sopimusvuosi)."

Hankintayksikkö on antanut tarjoajille mahdollisuuden esittää kysymyksiä hankintamenettelyn aikana. Eräässä hankintayksikölle esitetyssä kysymyksessä on toivottu tarkempaa kuvausta siitä, miten tarjouspyynnön rinnakkaistarjoukset ja osakokonaistarjoukset eroavat toisistaan. Hankintayksikkö on vastauksessaan 21.4.2016 todennut seuraavaa:

"Osakokonaistarjoukset: Tällä annetaan mahdollisuus siihen, että palvelun tarjoaja voi niputtaa eri reittejä siten, että ne muodostavat optimaalisen kokonaisuuden käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Tästä voi syntyä hintaetua yksittäisiin reitteihin nähden."

Valittaja on jättänyt hankintamenettelyssä yhden tarjouksen. Valittajan ensimmäistä ja toista sopimusvuotta koskevien kahden hintatarjouslomakkeen mukaan valittajan tarjous on ollut osakokonaistarjous, joka on koskenut reittejä 4, 5, 8 ja 11. Valittaja on saanut muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen mukaan korkeimmat pisteet (98 pistettä) reittien 5 ja 8 osalta. Valittajaa ei ole valittu mainittujen reittien toimittajaksi. Hankintaoikaisupäätöksessä on tältä osin todettu seuraavaa:

"Reitti 8

Halvimman hinnan ja kokonaispistemäärällään parhaimman tarjouksen reitille teki Samotic Salpavaellukset, mutta ei voi tulla valituksi, koska se ei voittanut muita tarjoamiaan osakokonaisuuden reittejä kokonaistaloudellisen vertailun perusteella.

[– –]

Tmi Samotic Salpavaellu[kset] ei ole tarjonnut reittejä 5 ja 8 reittikohtaisina tarjouksina, vaan osakokonaistarjouksena. Tällöin hintojen osalta yksittäisiä reittihintoja ei vertailla, vaan tarjotun osakokonaisuuden täytyy tulla valituksi kaikille sen sisältämille reiteille, jotta se tulee valituksi."

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on perustanut hankintaoikaisupäätöksensä vertailumekanismiin, jota ei ole kuvattu tarjouspyynnössä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatusta tarjouspyynnön kohdasta 4 käy ilmi, että hankintayksikkö on sallinut rinnakkaiset tarjoukset hankintamenettelyssä. Tarjoaja on voinut tehdä samaa reittiä koskien reittikohtaisen hintatarjouksen ja halutessaan osakokonaistarjouksen eri reittiyhdistelmillä. Vastauksessaan kysymykseen hankintayksikkö on ilmaissut osakokonaistarjousten eroavan yksittäisistä reiteistä siltä osin, että tarjoaja voi päättää itselleen optimaalisesta, hintaetua synnyttävästä reittien niputtamisesta. Tarjouspyynnöstä käy lisäksi ilmi, että tarjousvertailussa eri tavalla tehtyjä rinnakkaisia tarjouksia, eli reittikohtaisesti hinnoiteltuja ja osakokonaistarjouksen muodossa hinnoiteltuja tarjouksia, tullaan vertailemaan toisiinsa.

Hankintayksikkö on vertaillut reittikohtaisesti hinnoiteltuja ja osakokonaistarjouksen muodossa hinnoiteltuja tarjouksia toisiinsa. Hankintayksikkö on valinnut yksittäisen reitin osalta kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi parhaat pisteet saaneen reittikohtaisen tarjouksen tai osakokonaistarjouksen, mikäli osakokonaistarjouksen kaikki reitit ovat saaneet parhaat pisteet reittikohtaisessa vertailussa.

Valittaja ei ole vastaselityksessä esittämästään huolimatta jättänyt reittikohtaista tarjousta reiteistä 5 ja 8. Reittikohtaisen tarjouksen jättäminen olisi tullut ilmaista valittajan hintatarjouslomakkeella. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole voinut tarjouspyynnön ehtojen mukaan käyttää tarjousten vertailussa osakokonaistarjoukseen kuuluvan yksittäisen reitin hintaa ilman tarjoajan jättämää reittikohtaista tarjousta. Näin ollen hankintayksikön on tullut jättää valittajan tarjous valitsematta reittien 5 ja 8 osalta, kun valittajan osakokonaistarjous reittien 4, 5, 8 ja 11 osalta ei ole menestynyt kaikkien sen kattamien reittien reittikohtaisessa vertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Saimaan Tukipalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.9.2017  Päivitetty 9.10.2017